Gastarbajteri u panici nakon poziva da plate porez u Hrvatskoj: ‘Uzet ?e nam ku?e i stanove!?

ZAVLADALA PANIKA Gastarbajteri u panici nakon poziva da plate porez u Hrvatskoj: ‘Uzet ?e nam ku?e i stanove!?
Dvjema obiteljima u Vara?dinskoj ?upaniji poreznici su pokrenuli ovrhu nad njihovim ku?ama, pri?a za Slobodnu DalmacijuFranjo Lazar, predsjednik Hrvatskog sindikata radnika migranata. Porezna uprava pozvala je Hrvate migrante da plate neprijavljeni porez. Kazne za neprijavljivanje poreznih obveza po svakoj godini iznose od 5.000 kuna do 50.000 kuna.
“Nakon poziva migrantima da prijave dobrovoljno inozemna primanja, me?u ljudima je zavladala panika. Bio sam u Splitu, imao sam sastanke u ?ibeniku i Zadru. U tim gradovima ima ljudi koji rade u zimskom turizmu, ?ena njegovateljica i svi strahuju da ?e ostati bez primanja i da ?e im uzeti ku?e i stanove u ovrhe”, ka?e Lazar i dodaje da je ravnatelj Porezne uprave izjavio da se 120 tisu?a hrvatskih migranata prijavilo poreznicima, a ?ak 200 tisu?a to nije u?inilo.
Porezna je uprava krajem pro?le godine pozvala gra?ane koji su te i prija?njih godina ostvarili inozemne primitke: pla?e, mirovine, drugi dohodak, kamate na ?tednju, dividende i sli?no, a do sada ih nisu prijavili, da to u?ine prije nego ?to prime slu?beni poziv. Onima koji to u?ine, a du?ni su porez, poreznici ne?e obra?unati kamate niti naplatiti nov?ane kazne za prekr?aj nepravodobne prijave. Poreznici isti?u da je inozemni primitak obvezno prijaviti bez obzira na to je li u inozemstvu porez ve? pla?en i ho?e li u Hrvatskoj postojati obveza pla?anja poreza.
Sindikat je spreman i pred sudovima za?tititi svoja prava, a sura?ivat ?e s kolegama u Sloveniji, gdje migranti tako?er imaju sli?ne porezne probleme. “Slovenski sindikat je do sada u 80 do 90 posto slu?ajeva dobio na sudu. Mi ?emo s njima zajedno nastupati, ako treba i pred europskim sudom za ljudska prava”, isti?e Lazar. Obja?njava da je problem hrvatskih migranata to ?to nema informacija do kada se ljudi mogu dobrovoljno prijaviti i na koji na?in ?e se obra?unavati porezi, a nu?no je ujedna?iti postupak na razini zemlje. Ka?e da je ba? primio poziv jednog migranta kojem su u rije?kom poreznom uredu rekli da je on vi?e od 183 dana boravio u inozemstvu i da se nije du?an prijaviti. No, u Opatiji i Makarskoj govore druga?ije.
Predsjednik sindikata ka?e da oko 48 tisu?a na?ih dr?avljana radi u Austriji i da u ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s Austrijom, Slovenijom i Italijom stoji da Hrvatska ne bi trebala oporezivati one koji vi?e od 183 dana borave u tim zemljama ako im je poslodavac iz tih zemlja i primaju u tim zemljama dohodak na koji pla?aju porez u tim zemljama. Sugovornik nagla?ava da sve to ne zanima doma?e poreznike nego samo ?ivotni interes poreznog obveznika i dodaje da ravnatelj Porezne uprave ka?e da smo du?ni pla?ati porez tamo gdje nam je ?ivotni interes. A ?ivotni je interes u dr?avi boravka obitelji. “Zato imamo ogroman odljev mladih obitelji koje kompletne odlaze iz Hrvatske radi Porezne uprave. Tjeraju te mlade obitelji iz Hrvatske! Kad im stignu porezna rje?enja na dodatni porez, odlu?uju da ne?e pla?ati dodatni porez i da ?e oti?i”, poru?io je Lazar.
Autor kk?, 11.02.2022. u 10:13https://direktno.hr/domovina/gastarbajteri-panici-nakon-poziva-da-plate-porez-hrvatskoj-uzet-ce-nam-kuce-i-stanove-259589/

Biv?i ustavni sudac i svjedok vremena Vice Vukojevi? za ?Slobodnu? progovorio o pomilovanju: Musta? nije ni bio u HV-u, a Perkovi? je imao samo jednu uspje?nu akciju

Perkovi? i Musta? ni po ?emu nisu zadu?ili Hrvatsku da bi se zaboravila njihova udba?ka pro?lost, ka?e Vukojevi?Davor Pongra?i?/Cropix
Osamdeset?estogodi?nji Vice Vukojevi?, nekada istaknuti ?lan HDZ-a i biv?i ustavni sudac, s velikom pa?njom prati ?to se sve doga?a oko zahtjeva za pomilovanje Josipa Perkovi?a i Zdravka Musta?a, ali se svojim javnim istupima nije htio mije?ati u ovu pri?u. To je planirao u?initi za desetak dana, ali nakon novinarskog nagovaranja pristao je malo ubrzati svoj umirovljeni?ki ritam, te nam je dao svoju procjenu ovog apela za pomilovanje koji je potpisalo i ?est umirovljenih hrvatskih generala. Vukojevi? je jedna od rijetkih osoba u Hrvatskoj koja osobno zna i one koje se predla?e za pomilovanje i generale koji to podr?avaju, a 1991. je bio i pomo?nik ministra unutarnjih poslova Josipa Boljkovca zadu?en za javnu sigurnost, pa se i neposredno susretao i s Perkovi?em i s Musta?em te do u detalje zna njihovu ulogu u stvaranju Hrvatske.
RAZDOR ME?U GENERALIMA
? Netko se nama Hrvatima, da izvinete, s ovom inicijativom o pomilovanju, ?to ka?u moji Hercegovci, posrao u ?anjak ili, ako ho?ete, u tanjur, jer ta je inicijativa do?la u razdoblju od Velikog petka do Uskrsa. Ba? su na?li kad ?e to predlo?iti! Ovo ne?e ni?ta dobroga donijeti ni me?u braniteljskom populacijom ni u redovima Generalskog zbora, niti uop?e u redovima svih onih koji misle i ?ive hrvatsku dr?avu. Koliko ja znam, Generalski zbor ima osamdesetak ?lanova, zna?i mnogi ne misle na isti na?in kao ?to misle ovi generali potpisnici prijedloga za pomilovanje, i to mo?e dovesti i do problema u njihovoj udruzi ? ka?e Vukojevi?.
Nas je zanimalo da Vukojevi? procijeni kolika je to zasluga Perkovi?a i Musta?a u stvaranju hrvatske dr?ave koju generali isti?u, te misli li on da je to dovoljan razlog da ih pomiluje predsjednik dr?ave Zoran Milanovi?.
? Perkovi? nema nikakve veze s organizacijom i pomo?i kod prvih vi?estrana?kih izbora u Hrvatskoj, nego se Savez komunista Jugoslavije bojao rumunjskog scenarija s Nikolaeom Ceausescuom i njegovom ?enom Elenom te su jednostavno shvatili koje bi posljedice mogle biti za njih ako se tome suprotstave. Tako je po nalogu Komunisti?ke partije Franjo Vugrinec, tada?nji na?elnik Centra slu?be dr?avne sigurnosti Zagreb, dao Tu?manu, ?eksu i ?ivku Kusti?u putovnice. Perkovi? s tim nema nikakve veze, kako spominju neki generali. Od 1989. godine sam u HDZ-u, jedan sam od njegovih osniva?a i dobro znam ?to govorim. Ti demokratski izbori nisu se mogli ni?im zaustaviti i nitko ih nije trebao pomagati, pa ni Perkovi?, koji je tada gledao kako da se prebaci u strukturu HDZ-ove vlasti ne znaju?i ho?e li u novoj dr?avi biti lustracije.
Osobno znam da je Perkovi? kao pomo?nik ministra obrane bio zadu?en za stvaranje SIS-a i da ga je tada?nji zapovjednik Ju?nog boji?ta general Janko Bobetko jako kritizirao zbog katastrofalnih procjena. Naime, Perkovi?ev pomo?nik Vlado Matulovi? i on tvrdili su da je nemogu?e izvesti deblokadu Dubrovnika jer su snage JNA, po njihovim izvje?tajima, bile toliko jake da je akcija neizvodiva. Tome se suprotstavio Andrija Matija? Pauk, koji je Bobetka i sve nas izvijestio da je deblokada itekako mogu?a i da se on s tenkovima iz Gabele mo?e bez problema probiti do Ivanjice i odatle uspje?no izvesti akciju, ?to je i u?injeno.
BU?I?EVO UBOJSTVO
Bobetko je to opisao i u svojoj knjizi ?Sve moje bitke?, pa i katastrofalne Perkovi?eve prosudbe, ?ijih se usluga nakon toga rije?io. Ve? ranije upozoravao sam Bobetka da je Perkovi?, kao visoki djelatnik Udbe, odgovoran za ubojstvo devetorice hrvatskih emigranata, a jedan od njih je i Stjepan ?urekovi?, za ?to je poslije zajedno s Musta?em jedino i osu?en. To je Bobetko znao otprije pa mu je nakon debakla u procjeni kod deblokade rekao doslovce: ??to vi radite uop?e vi?e u mojoj Hrvatskoj vojsci?? ? prisje?a se Vukojevi?.
? Perkovi?a je predsjednik Tu?man nakon jo? nekoliko njegovih pogre?nih procjena umirovio 15. listopada 1992. godine, i to ba? nekoliko minuta prije prikazivanja filma o ubojstvu Bruna Bu?i?a. Znao je Tu?man da je u filmu elaborirana uloga Perkovi?a kao ?efa Druge uprave u Osijeku koji provodi volju svojeg ?efa Sre?ka ?imurine, koji izdaje naredbu da se sve snage Udbinih aktivista prebace iz svih krajeva Francuske u Pariz jer tamo sti?e zloglasni emigrant Bu?i? ? isti?e Vukojevi?. Nakon toga Perkovi? je ?ivotario dok ga ministar ?u?ak nije rehabilitirao i postavio za svojeg savjetnika u Ministarstvu obrane, da bi 1996. postao savjetnik u Hrvatskoj izvje?tajnoj agenciji (HIS-u).
KONVOJ ORU?JA
? Ja znam samo za jednu Perkovi?evu koliko-toliko uspje?nu akciju, i to 1990. godine, kad je od granice s Ma?arskom do Vara?dina dopratio jedan konvoj oru?ja. Ne da ga je nabavio, nego samo dopratio, a i za taj su konvoj doznali general JNA Aleksandar Vasiljevi? i KOS. Za to ?to je taj konvoj spa?en i dopremljen u Vara?din zaslu?an je Ilija Dodig iz na?eg SZUP-a, koji je, nakon ?to su kamioni s oru?jem pro?li, sru?io stabla i onemogu?io djelatnicima KOS-a koji su u svojem automobilu pratili konvoj da doznaju koje je zadnje odredi?te i skladi?te dopremljenog oru?ja. Pitajte Antonija Leki?a, tada?njeg slu?benika SIS-a, ?to je s njegovim prijavama protiv Perkovi?a zbog trgovanja oru?jem, osloba?anja od vojske sinova njegovih prijatelja i sli?nih stvari. Nikada nisu procesuirane, to vam ja odgovorno tvrdim. I onda mi govore o ulozi Perkovi?a u osloba?anju Hrvatske ? ka?e Vukojevi?.
Za Musta?a Vukojevi? tvrdi da su mu zasluge jo? manje ili gotovo nikakve.
? Pa on nikada nije ni bio u Hrvatskoj vojsci, on je bio tajnik u Uredu za za?titu ustavnog poretka, koji je vodio Josip Manoli?, te je s Manoli?em oti?ao i on. Ja ga u o?ujku 1993. godine tamo nisam zatekao, ni njega ni Manoli?a. Ne znam odakle onda izjave nekih na?ih generala koji su potpisali zahtjev za pomilovanjem da ih je on 1995. izvje?tavao o nekim samo njima znanim bitnim stvarima ili ?to general D?anko govori o ulozi u akciji Oku?ani. ?to su ih Musta? i Perkovi? uop?e mogli izvijestiti i kako pomo?i kad nisu imali nikakvu ulogu? Ovaj prvi od 1992., a ovaj od 1993. godine. Gdje je Ante Gotovina bio tih 1990. ili 1991. da bi sve ovo znao? Bio je u inozemstvu i pitanje je zna li i sada neke stvari. General Mladen Marka?, koji je bio uznik s Gotovinom u Haagu, sada je u zape?ku, a Gotovina je gospodarstvenik u usponu. A ja znam da sam bio u Pakracu 1. o?ujka 1991. kad je Marka? vodio postrojbu koja je uhitila i ispitala pobunjene Srbe koji su zauzeli tamo?nju policijsku postaju, tada Gotovine jo? nije bilo na rati?tu.
Pitate me za?to generali podr?avaju Perkovi?a, a posredno i Musta?a? Pa zato ?to su mnogi ovisni o Perkovi?u, zna puno o njima. Marka?a, kao ?to vidite, nema me?u potpisnicima, Branimir Glava? se dvoumi, ali podr?ava peticiju za pomilovanjem. Rekao sam mu, ako ?e govoriti o Perkovi?u, neka onda govori ama ba? sve. Vidite da ja imam jo? puno toga re?i i da sada ne otvaram ba? sve karte, ali uskoro ?e do?i i to vrijeme.
OSAM UDBINIH UBOJSTAVA
Da zaklju?imo, Perkovi? i Musta? ni po ?emu nisu zadu?ili Hrvatsku da bi se zaboravila njihova udba?ka pro?lost i odgovornost za sudjelovanje u ubojstvu Stjepana ?urekovi?a, a njihovo pomilovanje, ako do njega do?e, unijet ?e nove podjele u hrvatsko dru?tvo ? rezolutan je Vukojevi?, koji ne sumnja da ?e Milanovi? to pomilovanje i realizirati nakon ?to je kao premijer bio protiv izru?enja ovog dvojca Njema?koj.
? Gospodo generali, za?to niste potpisali peticiju da se istra?i i procesuira jo? osam nerije?enih ubojstava hrvatskih emigranata od strane Udbe, a potpisujete peticiju za dvije osobe kojima je dokazana krivnja barem u organizaciji jednog ubojstva? ? apelira Vukojevi?.
PI?E MARKO DIDI?, 21. travnja 2022. – 18:54https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/hrvatska/bivsi-ustavni-sudac-i-svjedok-vremena-vice-vukojevic-za-slobodnu-progovorio-o-pomilovanju-mustac-nije-ni-bio-u-hv-u-a-perkovic-je-imao-samo-jednu-uspjesnu-akciju-1186169

Povjesni?ar o najavama kanadskog filma o Meda?kom d?epu

BITKA KOJE NIJE BILO I LA?NA ODLIKOVANJA Povjesni?ar o najavama kanadskog filma o Meda?kom d?epu: KANBAT se od po?etka izdvajao ne samo vojnom opremom nego i ?okantnom neprofesionalno??u
U Kanadi je pokrenut portal, kako oni navode, za istinu o ratovima u biv?oj Jugoslaviji, dakle o Domovinskom ratu. Portal je namijenjen kanadskoj javnosti kako isti?u, s “ciljem rasvjetljavanja zbivanja iz’ 90-ih godina” kada su deseci tisu?a kanadskih vojnika slu?ili u ovda?njim UN-ovim i NATO misijama. Tekstovi na portalu podijeljeni su u tri sekcije: “Srbija ? Kosovo”, “Bosna i Hercegovina” te “Hrvatska”. Od desetak izlo?enih tekstova iz hrvatske sekcije, ve?ina ih je posve?ena zbivanjima u Meda?kom d?epu iz rujna 1993. godine, kada su se kanadske mirovne snage oru?ano sukobile s Hrvatskom vojskom. Glavna teza tih ?lanaka je da su kanadski vojnici uspjeli zaustaviti i sprije?iti Hrvatsku vojsku u etni?kom ?i??enju Srba tijekom bitke u Meda?kom d?epu.

Dva teksta se odnose na te?ak poslijeratni polo?aj Srba u Hrvatskoj ? ?lanak “Gra?ani drugog reda: hrvatski Srbi”, te onaj naslovljen s “Hrvatska nije za?titila srpske izbeglice: Etni?ka diskriminacija usporava povratak izbjeglica”. U oba slu?aja posrijedi su izvje?taji Human Rights Watcha (HRW), izvorno objavljeni jo? 1999. i 2003. godine, u kojima se konstatira da hrvatski Srbi ?esto nisu u mogu?nosti iskoristiti najosnovnija prava koja bi trebali imati kao hrvatski dr?avljani – od prava na ?ivot u vlastitim domovima do prava na mirovinu ? odnosno da hrvatske vlasti namjerno ometaju i ote?avaju povratak srpskih izbjeglica u Hrvatsku.Snimanje filma s ‘istinom’ od Meda?kom d?epu
Kana?ani su o la?noj bitci odlu?ili snimiti i film, a za taj projekt skupljaju novac na platformi Gofundme. Za po?etnu fazu – pisanja scenarija poku?avaju prikupiti 10.000 dolara. I zasad im ba? ne ide dobro, prikupili su tek manji dio novca.
‘U?INI PRAVU STVAR: Kana?ani i Meda?ki d?ep’ bit ?e naslov spomenutog projekta, a s obzirom na dosada?nje objave o bitki koje nije bilo, mo?emo samo pretpostaviti u kakvom svjetlu ?e biti prikazani hrvatski branitelji. Isto tako, mo?emo postaviti pitanje za?to Hrvatska nema filmove o Domovinskome ratu? Kada se progovori o Meda?kom d?epu, odnosno o hrvatskoj vojnoj operaciji “D?ep-93”, koja je munjevito izvedena u Lici u rujnu 1993. godine, naj?e??e se spominje tako da se dobije dojam kako je bila rije? o nekoj hrvatskoj zlo?ina?koj operaciji kojoj je bio cilj likvidacija srpskih civila. O toj se operaciji posebice dosta pisalo kada su za zlo?ine u njoj svojedobno optu?eni generali Janko BobetkoMirko Norac i Rahim Ademi. I godinama se tako o Meda?kom d?epu pi?e i govori, a da se zapravo prave informacije o toj operaciji naj?e??e pre?u?uju.
Bitka koje nije bilo
Dvojica Kana?ana, Scott Taylor i Brian Nolan, u knjizi “Tested mettle”, objavljenoj u Ottawi 1998. godine, naveli su kako je “Operacija Meda?ki d?ep bila ona prijelomna to?ka na kojoj je nedvosmisleno dokazana hrvatska krivnja za zlo?in i etni?ko ?i??enje te pokazana jednakost u zlo?inu izme?u Hrvata i Srba” , a o ?emu je portal Direktno i ranije pisao. Me?utim, oru?anog sukoba izme?u hrvatskih vojnika i pripadnika kanadskih mirovnih snaga u operaciji Meda?ki d?ep od 9. do 17. rujna 1993., kako ga opisuju neimenovani Kana?ani, nikada nije bilo. Sve ?to su kanadski vojnici i njihovi zapovjednici poku?avali prikazati vlastitoj javnosti da se dogodilo no?u izme?u 15. i 16. rujna 1993. ne odgovara istini, osobito ne onoj o najve?oj pobjedi kanadskih vojnika nakon Korejskog rata.
No to nije omelo biv?eg zapovjednik kanadskog bataljuna u sastavu mirovnih snaga UN-a Thomasa Jamesa Calvina da tu la? ponovi tijekom svjedo?enja na su?enju generalima Rahimu Ademiju i Mirku Norcu kako su se kanadske snage sukobile s pripadnicima Hrvatske vojske koja je, tvrdi, nakon mirovnog sporazuma odugovla?ila s povla?enjem iz Meda?kog d?epa. Pri?u o velikom sukobu kanadskih i hrvatskih vojnika na istom tom su?enju u Zagrebu opovrgnuli su kanadski ?asnik John McGuinnes te danski pukovnik Vagn Ove Moebjerg Nielsen, no to nije sprije?ilo odbor kanadskog parlamenta koji je proveo 1998. istragu o navodnom okr?aju kod Medaka da 2002. za “iznimno slu?enje kanadskih snaga u vrijeme sukoba pod izravnom vatrom” odlikuje cijeli pje?a?ki bataljun.
Kanadske postrojbe redovito obilje?avaju izmi?ljenu bitku vojnim paradama.
Kana?ani su Srbe smatrali “?rtvom probu?enog hrvatskog nacionalizma i ugro?enom manjinom koju su Hrvati nasilno protjerali sa svog teritorija”, smatra povjesni?ar Ivica Mi?kulin s  Hrvatskog katoli?kog sveu?ili?ta koji je za portal Direktno komentirao spomenutu akciju i kanadski UNPROFOR. “Mirovne snage UN-a naziva UNPROFOR u Hrvatskoj se raspore?uju tijekom travnja i svibnja 1992., a me?u njima i kanadska laka pje?a?ka brigada ‘Princeza Patricija’ (s drugim postrojbama zapravo jakosti pje?a?ko-mehanizirane bojne), koja dolazi u Sektor Zapad, tj. za?ti?enu zonu UN-a u zapadnoj Slavoniji. Pripadnici KANBAT-a ili Kana?ani od po?etka su se izdvajali: ne samo na ?alost vojni?kom spremom i opremljeno??u, nego mnogo vi?e ?okantnim stupnjem neprofesionalnosti”, istaknuo je Mi?kulin.
Autor: bl/kk? 22.01.2022. u 09:15https://direktno.hr/direkt/povjesnicar-o-najavama-kanadskog-filma-o-medackom-dzepu-kanbat-se-od-pocetka-izdvajao-ne-samo-vojnom-opremom-nego-i-sokantnom-neprofesionalnoscu-256775/

Meri Cetini? ?estitala ‘Paucima’: Hrvatsko, ne zaboravi svoje junake, pali su za tebe

MO?NA OBJAVA Meri Cetini? ?estitala ‘Paucima’: Hrvatsko, ne zaboravi svoje junake, pali su za tebe
?etvrtka gardijska brigada Hrvatske vojske, legendarni ‘Pauci’  slave 30. ro?endan. ?estitku im je tim povodom uputila glazbena diva Meri Cetini?. “?estitka povodom 30. obljetnice od osnutka 4. gardijske brigade!”, napisala je. “Zginuli su junaci ?asno, oni navik ?ive s nama i u na?im sje?anjima. Zemljo Hrvatska ne zaboravi svoje junake, pali su za tebe…”, navodi se u kola?u koji je Cetini? podijelila.

Autor mnhttps://direktno.hr/zivot/zabava/meri-cetinic-nije-zaboravila-junake-koji-su-pali-hrvatsku-cestitala-rodendan-paucima-230879/

Hrvatski sabor u petak se oprostio od svog zastupnika Miroslava Tu?mana (HDZ

Inbox

Hrvatski sabor u petak se oprostio od svog zastupnika Miroslava Tu?mana (HDZ


?URO NJAVRO ODR?AO DOJMLJIV GOVORFOTO Komemoracija za Miroslava Tu?mana: ‘Nikada nije gubio nadu, ni u doba glasnih krivokletnika, tzv. detu?manizacija, podani?tva i krivotvorenja?
Uz zvukove skladbe ‘Tamo, tamo da putujem’ i fotografije koje su posvjedo?ile o njegovom plodonosnom ?ivotu, Hrvatski sabor u petak se oprostio od svog zastupnika Miroslava Tu?mana (HDZ), znanstvenika, politi?ara i  i, kako je istaknuto na komemoraciji, hrvatskog domoljuba.

S puno po?tovanja i topline o prof. Tu?manu na komemoraciji u Hrvatskom saboru, kojoj su nazo?ili i ?lanovi obitelji Tu?man, govorili su predsjednici Sabora i Vlade Gordan Jandrokovi? i Andrej Plenkovi? te bliski suradnik i prijatelj ?uro Njavro. “Stojim ovdje pred tvojim prvim ljubavima, pred tvojom obitelji i pred Hrvatskom, vrijedilo je sve ?to si ?ivio i radio”, rije?i su kojima se Njavro oprostio od Tu?mana na komemoraciji na kojoj su, uz njegovu obitelj i saborske zastupnike, bili i prijatelji, kolege, ?lanovi Vlade, generali. Opisao ga je kao mirnog, stalo?enog, pristojnog i dragog ?ovjeka, ?ovjeka od znanja i dijaloga, tolerancije i razboritih su?eljavanja. “Shrvani smo i tu?ni, jer nam takav ?ovjek treba, ?ovjek koji je poput starog predsjednika Tu?mana, iz svog nekog drugog kuta, vidio jasnije svu ?irinu problema, vidio bolje, dublje i ?ire nego drugi”, kazao je Njavro.

U ime zajedni?kih prijatelja, istaknuo kako je bila “?ast i sre?a” biti “uz svjetlo Miroslava Tu?mana” koji je, istaknuo je, ‘uvijek smogao snage odagnati tamu i otvoriti neki vedriji pogled na svaku te?ko?u i na ?ivot?. “Miro nas je svojim primjerom u?io kako nema predaje i da nikad ne prestaje borba”, rekao je Njavro. Naglasio je kako se Miroslav Tu?man borio kao znanstvenik, erudit, domoljub, general, mentor, hrabri ?ovjek, bri?an radnik, mu? i roditelj, uporni i tvrdoglavi – pravi Tu?man. “Mi koji smo te poznavali, sada osje?amo stra?nu prazninu”, rekao je u emotivnom govoru Njavro te naglasio kako Miroslav Tu?man nikada nije gubio nadu, pa ni u “doba glasnih krivokletnika, u doba tzv. detu?manizacije, podani?tva i krivotvorenja?. Tvoje knjige i ?lanci bile su intelektualna lu?, tvoja predavanja diljem svijeta razotkrivanje krivotvorina i obrana Hrvatske i Domovinskog rata, poru?io je.
Kolega kojeg smo voljeli i po?tovali
Miro je bio ?ovjek kojega smo iskreno po?tovali i voljeli, bio je iskusan, mudar ?ovjek, stru?an i argumentiran u raspravama, nikad nije zalazi u populizam i demagogiju, kazao je predsjednik Sabora Jandrokovi?. Odaziv svih kolega na komemoraciju, dokaz je da ?ovjek ?vrstih uvjerenja mo?e biti po?tovan i kod onih koji nisu istomi?ljenici, rekao je Jandrokovi?, referiraju?i se na ?injenicu da su predstavnici svih klubova ?eljeli do?i na komemoraciju, pa je ona, umjesto u Maloj, odr?ana u Velikoj vije?nici.
Jandrokovi? je o Tu?manu govorio i kao o strana?kom kolegi, s kojim je zajedno bio u dvije HDZ-ove izborne kampanje. “Tu sam ga upoznao i kao ?ovjeka, pokazao je tu svoju dobrotu, odmjerenost, bio je mo?da i previ?e samozatajan. Nikad nije i?ao u prvi plan, bio je tu negdje, ali ljudi su se uvijek okupljali oko njega, uvijek je dr?ao vertikalu morala u politici”, naglasio je predsjednik Sabora.
Dobri i ?estiti ?ovjek
Premijer Plenkovi?, jo? jednom izraziv?i su?ut obitelji, kazao je da ?emo Miroslava Tu?mana pamtiti kao velikog ?ovjeka i pravog gospodina, dobrog i ?estitog koji ostavlja neizbrisivi trag u novijoj hrvatskoj povijesti. “Oprostili smo se od sina prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tu?mana, zastupnika u Saboru, znanstvenika, profesora, publicista, sudionika i dragovoljca Domovinskog rata, istinskog domoljuba, ali ponajprije, od velika, dobra i ?estita ?ovjeka koji ostavlja neizbrisivi trag u novijoj hrvatskoj povijesti, u na?em dru?tvu i u na?im srcima”, kazao je Plenkovi? na komemoraciji. “Pamtit ?emo ga s osje?ajem zahvalnosti zbog svega dobroga ?to je u?inio za svoju i na?u Hrvatsku, na ?to svi mo?emo biti ponosni”, dodao je.
Podsjetio je na izniman doprinos prof. Miroslava Tu?mana u stvaranju slobodne, suverene i neovisne Hrvatske, njezinom me?unarodnom priznanju i teritorijalnoj cjelovitosti, doprinosu u demokratizaciji zemlje i politi?kom procesu izgradnje hrvatskih institucija i hrvatske politi?ke kulture. Istaknuo je i njegovu ulogu kao znanstvenika i njegovu akademsku karijeru na podru?ju informacijskih znanosti. Spomenuo je i njegovo sna?no zalaganje za obranu prava hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, podr?ku putu Hrvatske prema EU i NATO-u, te njegov rad u politi?kom i strana?kom radu HDZ-a.
“U svemu ?to je radio, radio je pedantno, studiozno, razborito, upravo onako kakav je bio – miran i iskren ?ovjek, ?ak, po meni, mo?da i previ?e samozatajan, ali uvijek u za?titi hrvatskih nacionalnih interesa i hrvatskog identiteta”, rekao je Plenkovi?, istaknuv?i da je Miro Tu?man zbog toga u?ivao veliko po?tovanje svih politi?kih aktera i brojnih ljudi neovisno o njihovoj politi?koj pripadnosti.
Hrvatska je izgubila velikog domoljuba, velikog ?ovjeka i pravog gospodina
“Napustio nas je, na?alost, naglo i prerano. Njegovim odlaskom Hrvatska je izgubila velikog domoljuba, iskrenog zagovornika politi?kog dijaloga i ?asnog politi?ara i ?ovjeka kojem je nacionalni javni interes bio ispred osobnog i ispred strana?kog; izgubili smo ?ovjeka ?vrstih uvjerenja i jednog od svojih najuglednijih ?lanova”, rekao je Plenkovi?. Dodao je kako ?emo Miroslava Tu?mana pamtiti i kao velikog ?ovjeka i pravog gospodina. “On je ?ovjek koji je imao strast prema povijesnoj istini, ?ovjek posve?en znanju, ?ovjek ?iji je ?ivot posljedica njegovih uvjerenja”, zaklju?io je premijer Plenkovi?. Podsjetimo, istaknuti hrvatski znanstvenik i politi?ar, dugogodi?nji saborski zastupnik prof. dr. Miroslav Tu?man preminuo je u nedjelju nave?er u 75. godini nakon vi?etjedne borbe s korona virusom.
Miroslav Tu?man je u Hrvatski sabor prvi je put izabran 2011. godine, njegov desetogodi?nji zastupni?ki rad karakterizirali su odmjerenost, argumentiranost, stru?nost, po?tivanje drugih. Zastupni?ku je du?nost obna?ao vrlo predano, u aktualnom sazivu Sabora bio je voditelj saborskog Izaslanstva u Parlamentranoj skup?tini NATO-a te ?lan odbora za obranu, za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, za ratne veterane te za me?uparlamentarnu suradnju. Ro?en je 25. svibnja 1946. u Beogradu. Diplomirao je filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveu?ili?ta u Zagrebu gdje je magistrirao te doktorirao (VSS – profesor filozofije i sociologije; doktorat u podru?ju dru?tvenih znanosti – polje informacijskih i komunikacijskih znanosti; sveu?ili?ni nastavnik). 
Po?ivao u miru, neka mu je laka hrvatska zemlja.
05.02.2021.Autor rj, https://direktno.hr/domovina/foto-komemoracija-za-miroslava-tudmana-nikada-nije-gubio-nadu-ni-u-doba-glasnih-krivokletnika-tzv-detudmanizacija-podanistva-i-krivotvorenja-222706/

‘SVE JE NA TEBI, MOJ NARODE?

SVE JE NA TEBI, MOJ NARODE?THOMPSON ODGOVORIO PUPOVCU ‘Po tko zna koji put etnobiznismen i monopolist na pitanja stradanja i boli s prljavom namjerom poku?ava ono ?to njegovima nije uspjelo?
Marko Perkovi? Thompson odgovorio je putem Facebook profila ?elniku SDSS-a Miloradu Pupovcu nakon ?to je ranije u utorak predstavio Godi?nje izvje??e pojava govora mr?nje i nasilja prema Srbima za 2020. Godinu. Thompsonovu objavu prenosimo u cijelosti.

“U Hrvatskoj se sve pomalo mijenja ali jedino mr?nja prema ovoj zemlji i njezinim braniteljima, ne. Po tko zna koji put, najpoznatiji etnobiznismen i monopolist na pitanja stradanja i boli, malo drhtavim glasom, a malo stankama izme?u rije?i koje traju nekad i dulje od ?ivotnog vijeka nekih organizama, s prljavom namjerom, preko le?a hrvatskih branitelja, o?ito poku?ava u?initi ono, ?to njegovi sunarodnjaci i pola njegove stranke, nije uspjelo u?initi u ratu.nDa je Marko Perkovi? Thompson, uistinu mrzitelj, tada bi dok je nosio pu?ku na ramenu, tu istu mr?nju prakticirao, a nije.
Mo?da ovom dru?tvu doista treba biblijskih 40 godina da postane svjesno sebe i otrese sa svojih le?a i du?e podani?ki mentalni sklop, ali zasigurno bi ve? trebao do?i kraj poku?ajima da se nezadovoljstvo i bijes zbog toga jer u ratu nisu uspjeli ubiti Hrvatsku, prikriva la?nom borbom protiv mr?nje i promoviranjem zabrana svih onih simbola pod kojima je ova zemlja i ovaj narod spa?en od ?etni?kog zla dok se istodobno od strane istih, promoviraju simboli i znakovi pod kojima je po?injeno nevi?eno zlo nad hrvatskim narodom.
Da li ne?iste, koji nikad nisu prihvatili ovu zemlju a kojima je ova zemlja ipak pru?ila ruku dodatno mori i ?injenica da u toj obrani nismo posezali za onim istim sredstvima koje je kolja?ki agresor koristio kao uobi?ajeno sredstvo, te da smo ih u svojoj obrani vojni?ki, mu?ki porazili i moralno ponizili? Ako tra?e mr?nju prvo neka je tra?e u svojim redovima, jer tamo ?e je i na?i.
Sudovi su presudili. Svojim bijesom zbog jasnog stava da se izraz Za Dom Spremni, ne mo?e samo sagledavati u svjetlu NDH nego i pravedne borbe protiv srpskog agresora, kako je sud naveo, te nepo?tivanjem takvog utvr?enja, samo se pokazuje da ne?isti ne po?tuju ni ovu zemlju. A zemlja koja podilazi onima koji je ne po?tuju te koji svakom svojom rije?ju pokazuju da bi i opet bili na strani onih koji su jednom na nju krenuli ognjem i no?em, nema budu?nosti.
Sve je na tebi, moj Narode
P.S. Na slici je naslovnica tjednika srpskih novosti SNV-a broj 750 na kojoj je prikazano klanje srpom Marka Perkovi?a Thompsona te se je kao takav prodavao na svim kioscima u Republici Hrvatskoj.
Menad?ment M.P.Thompsona”, stoji u objavi.
Autor l?https://direktno.hr/direkt/thompson-odgovorio-pupovcu-po-tko-zna-koji-put-etnobiznismen-i-monopolist-na-pitanja-stradanja-i-boli-s-prljavom-namjerom-pokusava-ono-sto-njegovima-229394/

I Titovi su komunisti ru?ili sinagoge i protjerivali ?idove

Ju?er (10. travnja 2021.) smo bili svjedoci “prosvjedne ?etnje” 5 – 6 aktivista udruge ‘Documenta’ (uz TV snimatelje i policajce bilo je u toj skupini ukupno 10 – 11 osoba) do mjesta u Pra?koj ulici na kojem se nalazila zagreba?ka sinagoga. Sinagogu je sru?io usta?ki re?im i tu je (kako su pojasnili ?arko Puhovski i Vesna Ter?eli?) “zapo?eo genocid nad ?idovima i Srbima”. Hrvate se podsjetilo kako je “Paveli? najve?i zlo?inac u hrvatskoj povijesti”, uz pou?ak Puhovskog da je “onaj tko se toga ne stidi moralni idiot”.Ru?enje bilo ?ijeg vjerskog objekta je zlo?in. Ubojstvo svakog ?ovjeka (bio ?idov, Srbin ili ne) je zlo?in i na to uvijek treba podsje?ati. No, ovakve politikantske predstave i performansi ?to nam ih iz ideolo?kih razloga svaki ?as prire?uju opskurne individue poput spomenutih aktera s nakanom opetovanog optu?ivanja Hrvata koji bi valjda kolektivno morali do?ivotno pred njima kle?ati s glavom dolje i rukama na le?ima (ne bi li ih zadovoljili) su ve? degutantne. Nema tu pijeteta i dostojanstva, to nije podsje?anje na zlo?in i zlo kao takvo – posrijedi je jeftina propaganda, mr?nja i zla namjera stigmatiziranja hrvatskog naroda prema matrici Beograda, SANU, UKS i SPC. Rije? je o takvoj jednostranost i isklju?ivost da se na nju ne smije ?utjeti – kao na pojavu – koliko god osobe koje to ?ine bile marginalne i bezna?ajne, jer njih u stopu prate (gdje god krenu!) na?i “hrvatski” mainstream mediji kao zapete pu?ke. Onima koji ?ine danas isto ?to i srpski fa?isti i slu?e se njihovim metodama, treba dati primjeren odgovor – argumentirano, bez strasti i zadnjih namjera.Ponekad se ?ini kako me?u nama Hrvatima ima podosta mazohista sklonih samoozlje?ivanju, onih koji su u stanju prihvatiti (il barem benevolentno promatrati) svaku, pa i najmonstruozniju, pod uvjetom da su na na?u ?tetu ovog naroda. I ?to je najgore, sve ostaje bez reakcije!Do kada tako, za ime Boga!? Do kada!?Imaju li se dana?nji “antifa?isti” ?ega sramiti – pa i Ter?eli?ka, Puhovski i ostali propagandisti koji se trude iza (stvarnih ili izmi?ljenih) usta?kih zlo?ina skriti krvave tragove vlastite ideologije? Krvave tragove najzlo?udnijeg sustava u povijesti ljudske civilizacije – komunizma koji je tijekom XX. stolje?a pobio preko 120 milijuna ljudi. Apologete Josipa Broza Tita koji se na svim do sada objavljenim “rang-listama” najve?ih zlo?inaca u pro?lom vijeku nalazi me?u prvih 10, pola?u svoja kukavi?ja jaja ve? vi?e od 75 godina. I jo? im nije dosta. Jesu li ?arko Puhovski, Vesna Ter?eli? i njihovi istomi?ljenici moralni idioti jer ?ute kao ribe o masovnim zlo?inima i be??a??u svojih politi?kih otaca ili je to rezervirano samo za nas ostale?Tko je ru?io sinagoge poslije rata i tko je “u ime klase” i “socijalne pravde” progonio ?idove i ?inio nezapam?ene masovne zlo?ine?Kod nas u Hrvatskoj i danas, 30 godina nakon propasti komunizma i nestanka Jugoslavije postoje tabu teme vezano za zlo?ine tada?njeg re?ima koji se ne spominju – pa i za ru?enje sinagoga i progone ?idova.Je li to normalno i do kad ?e se ?utjeti o ovim doga?ajima, dok se konstantno, agresivno u sustavno ustrajava isklju?ivo na zlo?inima usta?kog re?ima u vrijeme NDH koje se prenagla?ava, umna?a u nedogled i di?e na razinu “genocida” (iako NIKAD ni jedna doma?a niti me?unarodna institucija nije utvrdila da je u NDH od usta?a po?injen genocid)?U zagreba?kom Vjesniku je svojedobno objavljen jedan ve? zaboravljeni ?lanak pod naslovom “Sve hrvatske sinagoge” (potpisan inicijalima V. K.) kojeg je u cijelosti prenio portal Hrvatskog kulturnog vije?a (HKV) 7. rujna 2008. godine. Evo nekih citata iz tog teksta:”Od 70 sinagoga, odnosno sinagogalnih prostora u Hrvatskoj danas jo? postoji 20, ali su u obrednoj funkciji samo ?etiri sinagoge: u Rijeci, Splitu, Dubrovniku i Zagrebu (bogomolja u ?idovskoj op?ini). Neke su, poput bjelovarske (1917.), sru?ene jo? u vrijeme Prvog svjetskog rata ili u pale?u ‘zelenog kadra’ 1918. godine kada su uni?tene one u Cerniku, Srijemskim ?akovcima i ?epinu. No, najvi?e ih je stradalo u Drugom svjetskom ratu, kada ih je diljem Europe razoreno vi?e od tisu?u. Ve? u travnju 1941. spaljena je osje?ka gornjogradska sinagoga, a ubrzo je slijedila odluka o ru?enju one najljep?e ? zagreba?ke, koja je u kontekstu hrvatskoga historicizma bila apsolutna paradigma na?e sinagogalne arhitekture.Ali sa zavr?etkom Drugog svjetskog rata nisu okon?ana i ru?enja sinagoga u Hrvatskoj. Moglo bi se re?i da je tu jo? dugi niz godina sistematski uni?tavana sinagogalna arhitektura. Sinagoga u Iloku sru?ena je 1948./49., u Osijeku 1950., velika sinagoga u Vukovaru 1958., a mala 1965. godine, ona u Karlovcu oko 1960., a u Kutini 1968./69. Neke je sinagoge ‘kao nepotrebne’ prodao tada nadle?an ‘Savez jevrejskih op?tina Jugoslavije’ kao gra?evni materijal. U preostalima, koje su postale ‘op?enarodna imovina’, prostori su prenamijenjeni za druge funkcije. Tako je u bjelovarskoj ure?eno kazali?te i glazbena ?kola, u vara?dinskoj kino, u sisa?koj tako?er glazbena ?kola. Kutinska je prvo postala skladi?tem mlina, potom dru?tvenim domom i napokon gimnasti?kom dvoranom. Kri?eva?ka je pretvorena u Omladinski dom, a koprivni?ka u tvorni?ko skladi?te. U sinagogi Podravske Slatine i danas je robna ku?a. Osje?ka donjogradska i daruvarska sinagoga prodane su Pentekostnoj crkvi. Uzorno su restaurirane samo na?e najstarije sinagoge u Splitu i Dubrovniku. Uskoro ?e, me?utim, u dogovoru sa ?idovskom zajednicom neke sinagoge dobiti dostojnu kulturnu namjenu: vara?dinska muzejsku, a koprivni?ka koncertnu.”(Vidi:https://www.hkv.hr/vijesti/hrvatska/3122-sve-hrvatske-sinagoge.html; stranica posje?ena 11. 4. 2021.)Ovdje je izostavljena sinagoga u Rijeci koja je tako?er sru?ena od komunista 1948. godine (iako je bila neznatno o?te?ena), a o ?emu ?e biti rije?i na kraju ove kolumne – uz svjedo?enje sudionika i svjedoka doga?aja.Po pravilima struke restaurirane su samo dvije najstarije sinagoge – one u Daruvaru i u Dubrovniku – i to iz vanjskopoliti?kih razloga, zbog ugleda Jugoslavije u svijetu.Uz sve to, od 15.000 ?idova koliko ih je na podru?ju Jugoslavije pre?ivjelo Drugi svjetski rat, Titovi komunisti su protjerali njih preko polovice (8.500).(Op?irnije: https://hrcak.srce.hr/file/197848; stranica posje?ena 11. 4. 2021.)Budu?i da su svi imu?niji ?idovi tretirani kao klasni neprijatelji, podlijegali su konfiskaciji i oduzeta im je sva imovina, a prije napu?tanja zemlje morali su potpisati kako se te imovine odri?u “dragovoljno”, te da za istu ne?e potra?ivati nikakvu naknadu – kako oni, tako i njihovi potomci. O tomu su danas ve? napisane knjige i znanstveni radovi, ali se kod nas u Hrvatskoj sve pre?u?uje, kao da se nikad nije dogodilo.Zato ne ?udi ?to su Tito i njegov re?im imali zategnute odnose s Izraelom i ?estoko podr?avali Palestince. Nije to bio nikakav “osje?aj za pravdu” prema palestinskom narodu, nego poku?aj da se izbjegne osuda Izraela i polaganje ra?una za sve ?to su ?inili na ?tetu ?idovskog naroda u cijelom poratnom razdoblju.No, vratimo se jo? na trenutak sinagogama. Evo ?to o tomu ka?e ve? citirani izvor:”Od 30 sinagoga izgra?enih u Hrvatskoj u razdoblju od 1836. do 1935., 4 ih je sru?eno davno prije Drugog svjetskog rata, a vi?e od 15 ih je sru?eno, prenamijenjeno, rasprodano, tj. blago re?eno ukinuto, u vrijeme mira i sjaja Titove Jugoslavije. Ne znamo koliko je onih ‘nekoliko’ prodanih kao gra?evinski materijal, ali jednostavna ra?unica daje da je tijekom Drugog svjetskog rata uni?teno do 11 sinagoga. Nedvojbeno je da je Drugi svjetski rat u Europi, jasno, i u Hrvatskoj, bio najte?e i najtragi?nije razdoblje za ?idove. Ne sumnjamo niti u brojku od preko tisu?u sinagoga sru?enih tijekom tog rata diljem Europe. No, ?injenice (brojke) navedene u ovom ?lanku jasno govore da je na podru?ju Hrvatske u razdoblju mira, svekolikih sloboda i demokracije Titove komunisti?ke vladavine uni?ten odnosno ukinut velik broj sinagoga. To jo? jednom pokazuje, ovaj puta na primjeru ?idovskih vjerskih objekata, kako je potrebno prekinuti s praksom uzdizanja razdoblja Josipa Broza, odnosno to razdoblje falsificirati i ?ak uspore?ivati s dana?njim stanjem u Republici Hrvatskoj.”(Vidi:https://www.hkv.hr/vijesti/hrvatska/3122-sve-hrvatske-sinagoge.html; stranica posje?ena 11. 4. 2021.; tekst je pisan na temelju jednog starijeg ?lanka objavljenog svojedobno u zagreba?kom Vjesniku, “Sve hrvatske sinagoge”, autora V. K.)Spominje li danas tko ove ?injenice?Za?to se javnost ne podsjeti i na ova neka?njena zlodjela komunista onako kako se to ?ini kad je u pitanju usta?ki re?im?Otkuda to selektivno pam?enje, pri ?emu se zlo?ini jedne strane (usta?ke) kontinuirano i eufori?no prenagla?avaju, zdu?no osu?uju i nazivaju “genocidom”, dok se na drugoj isti takvi ili jo? gori i masovniji zlo?ini komunista potpuno potiskuju i pre?u?uju? Do kad ?emo mi Hrvati trpjeti da nam ?ovinisti – kriptostaljinisti i bolj?evici pomra?enih umova i su?ene svijesti nabijaju kompleks kolektivne krivnje zbog onoga ?to se doga?alo u NDH?Imaju li ?arko Puhovski, Vesna Ter?eli? i ‘Documenta’ saznanja o toj devastaciji ?idovske vjerske i kulturne ba?tine i progonu ovog naroda koji je izvr?en poslije Drugoga svjetskog rata u Titovom “komunisti?kom raju”, u dr?avi “bratstva-jedinstva”, u “antifa?isti?koj” Jugoslaviji?Komunisti su ubijali u ime klase, neki drugi u ime rase ili jednostavno zato ?to su smatrali da su pojedine vjerske, nacionalne i dru?tvene skupine opasnost za njihov poredak; no, u ?emu je razlika?U ime “klase” i “socijalne pravde” komunisti su ubijali sve koje su proglasili “kulacima”, “narodnim neprijateljima”, “parazitima”, “krvopijama”, “bur?ujima”, “ko?ni?arima dru?tvenog razvoja”, “ostacima trulog kapitalizma”, “reakcionarima”, “fa?istima” (ili njihovim suradnicima), pa i one iz vlastitih redova ako su “skrenuli s linije Partije (“oportuniste”, “kolebljivce”, “frakciona?e”, “kukavice”, “agente”, “strane pla?enike” itd.), pa se postavlja opravdano pitanje:Po ?emu je ovako ?iroko postavljen koncept sustavnog uni?tavanja dru?tvenih skupina i ?itavih slojeva dru?tva (uklju?uju?i i “otpadnike” iz vlastitih redova) humaniji i manje ?tetan od onih motiviranih rasnom, vjerskom ili nacionalnom mr?njom? Po ?emu?Uostalom, zar sama ?injenica da su Titovi komunisti i partizani pobili 60 – 70% od ukupnih ratnih ?rtava na podru?ju Jugoslavije (i to u najve?em dijelu po svr?etku rata) ?ije su kosti zavr?ile u preko 2.000 masovnih grobnica od Triglava do ?ev?elije, ne govori o razmjerima tog velikog zlo?ina nad zlo?inima, ali i o naravi sustava koji se krio iza “naroda”, “slobode”, “socijalne pravde” i “ravnopravnosti”?Mo?e li se pravdati masovna ubijanja, pa i takve monstruozne zlo?ine koji su izvr?eni u Hudoj jami i na drugim lokacijama, pri ?emu su mu?karci, starci, ?ene i djeca ?ivi zazidani u rudarska okna i ostavljeni da u agoniji dugoj 30 i vi?e dana umiru groznom, sporom smr?u u agoniji? Dakle, tako su ubijani i starci, ?ene, djeca, mladi?i i djevojke koji ni teoretski nisu mogli snositi krivnju ni za kakve zlo?ine niti su bili pripadnici pora?ene vojske!Pamflet Faktografa hr i istina o sinagogi u Rijeci koju su sru?ili komunisti 1948. godineZanimljivo je kako danas mnogi “lijevi” mediji u Hrvatskoj (pa i portal Faktograf hr) nastoje demantirati zlo?ine komunista, pa i ru?enje sinagoga u njihovo vrijeme i to na jedan tragikomi?an na?in.Tako, primjerice, u tekstu objavljenom 29 velja?e, 2020. godine, znakovitog naslova “Velika rije?ka sinagoga i jo? ve?a la?”, autorica Ana Bena?i? negira kako su komunisti 1948. godine sru?ili sinagogu u Rijeci (uz tvrdnje da je ona tijekom rata bila uni?tena od nacista, pa su potom poslije rata samo “uklonjeni njezini ostaci”). ?lanak je objavljen kao reakcija na onaj objavljen na portalu Sloboda hr, za koji se tvrdi kako je la?no optu?io komuniste za ru?enje rije?ke sinagoge.Koliko je prozirna i neodr?iva ova la? Faktografa hr, dokazuju oni sami (!?) i to u istom pamfletu – jer na kraju ?lanka donose video prilog u kojem svjedok i sudionik tih doga?aja, rije?ki ?ef in?pektorata, Maks Pe? izjavljuje kako je istina da su Nijemci zapalili crkvu, ali je vatru ugasio prolom oblaka, tako da je izgorio “samo jedan ?o?ak krovi?ta”.Evo uostalom dijela prijepisa iz spomenutog video priloga, pa neka ?itatelji sami prosude:”Tri godine nakon svr?etka rata, 1948., ja sam bio ?ef in?pektorata op?ine Rijeka, kad me je zvao gradona?elnik i rekao: ‘Komitet je odredio da treba sinagogu sru?iti, jer ne treba crkava, ne treba ni?ta’. Ja koji nisam pripadao nikom, malo u strahu, pa sam rek’o: ‘Dobro, ?emo tra?it’ poduze?e, na?li smo poduze?e Jadran, direktor Jadrana je bio in?injer Milorad Dori?i??i po?ela se ru?it’? Tako da se ta sinagoga sru?ila i sad se tamo podigla jedna velika zgrada?”Eto, kod Faktografa hr je i to mogu?e: Objave pamflet koji sami demantiraju snimkom u okviru istog ?lanka! Ekipa iz Faktografa hr je vjerojatno ra?unala s tim da nitko ne?e pogledati snimku. I ne zaboravimo jo? ne?to: Rije? je o onima koji su slu?beni cenzori za Facebook u Republici Hrvatskoj. Oni po svojoj volji, staljinisti?kom metodom i pau?alno blokiraju sadr?aje i profile koji im ideolo?ki ne odgovaraju, odbacuju objave, “ispravljaju neto?ne navode” – i usput kad imaju vremena za to prave ovakve prozirne bljuvotine od pamfleta.Video: svjedo?enje o?evica i sudionika doga?aja Maksa Pe?a o ru?enju sinagoge u Rijeci 1948. godine: https://youtu.be/vmuDpzAL1QISvaki zlo?in je zlo?in i njega ?ovjek koji ima morala i savjesti (neovisno o vjeri, naciji ili politi?kom opredjeljenju) mora osuditi. Zlo?ine i zlo?ince mora osuditi i svako civilizirano dru?tvo, neovisno o tomu tko su po?initelji a tko ?rtve. To su univerzalna na?ela od kojih se ne mo?e i ne smije odstupati. Bilo da su po?injeni u ime rase, klase ili s kojim tre?im povodom, neovisno o tomu jesu li ubijali usta?e, partizani, komunisti, ?etnici, nacisti, talijanski fa?isti?Ne postoji ideja ili ideologija koja mo?e opravdati zlo?in i u?initi ga prihvatljivim.U Hrvatskoj, na?alost, u glavama mnogih jo? uvijek prevladava selektivno pam?enje i dvostruki ar?in kad su u pitanju zlo?ini po?injeni od partizana i oni ?to su ih uzrokovale druge strane – pogotovu usta?e koje su de?urni krivci za sve. Dana?nji “antifa?isti” i velikosrpski propagandisti pu?u u isto rog, svjesno i smi?ljeno iskrivljuju istinu i krivotvore povijest, uporno i sustavno ?ire mr?nju i netrpeljivost, a sve pod krinkom “komemoriranja ?rtava i osude zlo?ina” – jer za njih ?rtve postoje samo na jednoj (njihovoj) strani, a zlo?inci su uvijek na drugoj. Istina osloba?a. Puna istina – a ne polovi?na.Zato nije zgorega podsjetiti na ono ?to je na? svetac Ivan Pavao Drugi izgovorio na homiliji u hrvatskom nacionalnom sveti?tu u Mariji Bistrici tog 3. listopada 1998. godine u prigodi progla?enja bla?enikom mu?enika hrvatskog naroda i majke Crkve, kardinala Alojzija Stepinca:”U osobi se novoga bla?enika spaja, da se tako izrazim, cjelokupna tragedija koja je pogodila hrvatsko pu?anstvo i Europu tijekom ovoga stolje?a obilje?ena trima velikim zlima: fa?izmom, nacizmom i komunizmom. On je sada u nebeskoj slavi okru?en svima onima koji su, kao i on, dobar boj bili, kale?i svoju vjeru u ku?njama i nevoljama. U njega danas s pouzdanjem upiremo svoj pogled i?tu?i njegov zagovor.”(Vidi: http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/hr/homilies/1998/documents/hf_jp-ii_hom_19981003_croazia-beatification.html; stranica posje?ena 11. 4. 2021.)U istini je spas. Krist nas je obvezao na taj put i mi drugoga nemamo.Zlatko Pinterhttp://www.hrsvijet.net/index.php/vijesti/132-hrvatska/59643-i-titovi-su-komunisti-rusili-sinagoge-i-protjerivali-zidove

Policija je privela mu?karca osumnji?enog za prijevaru prilikom kupoprodaje zemlji?ta:

PU ISTARSKAPolicija je privela mu?karca osumnji?enog za prijevaru prilikom kupoprodaje zemlji?ta:O?TETIO 46-GODI?NJU DR?AVLJANKU KANADE ZA OKO ?EST MILIJUNA KUNA
Pulska je policija provela kriminalisti?ko istra?ivanje i utvrdila sumnju da je 32-godi?nji dr?avljanin Srbije po?inio kaznena djela prijevara, ovjeravanje neistinitog sadr?aja i krivotvorenje isprave.
Policija sumnji?i 32-godi?njaka da je u listopadu pro?le godine radi sa?injavanja ugovora u kupoprodaji nekretnina anga?irao jednog pulskog odvjetnika, kojem se la?no predstavio kao kupac nekoliko zemlji?ta, dok se mu?karac koji je bio s njim u dru?tvu predstavio kao prodavatelj zemlji?ta. Osumnji?eni je odvjetnika doveo u zabludu, s obzirom da je znao kako je punomo? 46-godi?nje dr?avljanke Kanade, kojom je ona navodno ovlastila mu?karca koji je bio s njim u dru?tvu, krivotvorena.
Temeljem tako krivotvorene punomo?i, 32-godi?njak je u ime svoje tvrtke kupio zemlji?ta te se uknji?io na njih, a potom ih je posredstvom raznih agencija za preprodaju nekretnina poku?ao prodati. Na taj je na?in o?tetio 46-godi?nju dr?avljanku Kanade za oko ?est milijuna kuna. Osumnji?enog se tako?er tereti da je upravo radi ostvarivanja nepripadaju?e imovinske koristi prilikom kupoprodaje zemlji?ta osnovao tvrtku koja je kupila sporna zemlji?ta, i to davanjem la?nog iskaza. Naime, na trgova?kom sudu je prilikom osnivanja tvrtke dao la?nu izjavu, pri ?emu je kao sjedi?te tvrtke naveo adresu jedne ?enske osobe, iako je znao da njegova tvrtka nije  bila u ikakvim odnosima s tom adresom niti vlasnicom objekta te je kod javnog bilje?nika i ovjerio taj neistiniti sadr?aj.
Osumnji?eni je po dovr?etku kriminalisti?kog istra?ivanja, danas u jutarnjim satima, priveden u pritvorsku jedinicu, a policijski slu?benici nastavljaju provoditi kriminalisti?ko istra?ivanje.
Autor: Glas Istre, 28.04.2021 10:19https://www.glasistre.hr/crna-kronika/-717242?fbclid=IwAR3wWMj9eIHYVyhxUDMdSEDAwZk4zVwwGLGlhP694Gg9dgD3-urkxdQjemQ

Tomislav Karamarko nije bio u sukobu interesa!

UPRAVNI SUDSTIGLA JE PRESUDA Tomislav Karamarko nije bio u sukobu interesa!
Presudom Upravnog suda od 24 velja?e 2021 godine Tomislav Karamarko dobio je pravnu statisfakciju da je Povjerenstvo pod predsjedanjem Dalije Ore?kovi? donijelo nezakonitu i po Tomislava Karamarka ?tetnu odluku koja je direktno utjecala na njegov osobni, tako i politi?ki ?ivot.
Upravni sud navodi u svojoj presudi:
I. Poni?tava se odluka Povjerenstva za odlu?ivanje o sukobu interesa Republike Hrvatske Broj: 711-1-1008-P-163/16-36-1 od 15 lipnja 2016.
II. Poni?tava se odluka o pokretanju postupka Povjerenstva za odlu?ivanje o sukobu interesa Republike Hrvatske Broj: 711-1-834-P-163/16-09-1 od 18 svibnja 2015.
III. Nema uvjeta za pokretanje postupka za odlu?ivanje o sukobu interesa tu?itelja zbog povrede na?ela djelovanja. Ovom presudom Tomislav Karamarko nema nikakvih prepreka za ponovni ulazak u politiku i obna?anje javne funkcije.
Podsjetimo, Povjerenstvo je u lipnju 2016. donijelo odluku da je tada?nji potpredsjednik Vlade i ?ef HDZ-a Tomislav Karamarko, sudjeluju?i o raspravama o sudskim sporovima koje je vezano uz Inu Hrvatska vodila s ma?arskim MOL-om, bio u potencijalnom sukobu interesa te da je povrijedio na?ela djelovanja obna?anja du?nosti. Karamarko je, konstatiralo je Povjerenstvo, povrijedio na?ela po?tenog, savjesnog i odgovornog postupanja jer je Vladi, svojoj stranci, koalicijskim partnerima i javnosti pre?utio da njegova supruga Ana Karamarko iz godina posluje s Jozom Petrovi?em, lobistom MOL-a u Hrvatskoj.
U velja?i 2020. godine Karamarko je podignuo ustavnu tu?bu protiv odluke Povjerenstva o spre?avanju sukoba interesa u slu?aju ?savjetnica?. Ustavni sud je uva?io tu?bu Tomislava Karamarka protiv odluke Povjerenstva za odlu?ivanje o sukobu interesa.
Autor ig/rihttps://direktno.hr/domovina/stigla-presuda-karamarko-nije-bio-sukobu-interesa-225274/

DUBROVNIK

DUBROVNIKKrivotvorenim ugovorom poku?ao prisvojiti dvije nekretnine u Dubrovniku
U DUBROVA?KI PRITVOR U NEDJELJU JE PRIVEDEN 70-GODI?NJAK KOJEG DUBROVA?KA POLICIJA SUMNJI?I DA JE KRIVOTVORENIM UGOVOROM POKU?AO PRISVOJITI DVIJE NEKRETNINE U DUBROVNIKU NA ?TETU 84-GODI?NJAKA I TIME STE?I PROTUPRAVNU IMOVINSKU KORIST OD TRI MILIJUNA KUNA.
Policija 70-godi?njaka iz Sisa?ko-moslova?ke ?upanije tereti za kaznena djela krivotvorenja isprava, nedozvoljene uporabe osobnih podataka i ovjeravanja neistinitog sadr?aja, sve na ?tetu 84-godi?njeg hrvatskog dr?avljanina s prebivali?tem u ?vedskoj, priop?eno je u ponedjeljak iz Policijske uprave dubrova?ko-neretvanske.
Sumnji?i se da je u o?ujku 2020. izradio la?ni ugovor o kupoprodaji dviju nekretnina u vlasni?tvu o?te?enog 84-godi?njaka, te je tako postao njihov vlasnik i stekao pravo prenijeti nekretnine na svoje ime u zemlji?nim knjigama.
Sedamdesetogodi?njak je tako?er osumnji?en da je na la?nom ugovoru krivotvorio pe?at i potpis javnog bilje?nika kao i javnobilje?ni?ku ovjeru potpisa o?te?enog 84-godi?njaka, ?ije je osobne podatke koristio protivno zakonu.
Takav je  ugovor u lipnju 2020. po?tom iz Zagreba uputio nadle?nom sudu u Dubrovniku, s prijedlogom za upis uknji?be prava vlasni?tva , kako bi stekao protupravnu imovinsku korist ve?u od tri milijuna kuna.
22.02.2021. Autor: Hinahttps://www.glasistre.hr/kronika/krivotvorenim-ugovorom-pokusao-prisvojiti-dvije-nekretnine-u-dubrovniku-702175

Bogovi? u Haagu: Sudi se narodu jer se drznuo stvoriti svoju dr?avu

Bogovi? u Haagu: Sudi se narodu jer se drznuo stvoriti svoju dr?avu

U organizaciji Hrvatskog svjetskog kongresa 24. rujna 2011. odr?an je do sad najve?i masovni nacionalni prosvjed u Haagu, a protiv teze o Oluji kao ‘zlo?ina?kom pothvatu’. Na prosvjedu je sudjelovao i mons. dr. Mile Bogovi?, biskup gospi?ko-senjski, ?iji govor donosimo u nastavku. U drugom prilogu koji tako?er danas objavljujemo mo?e se na?i Bogovi?eva haa?ka propovijed na ?itanje poslanice sv. Pavla apostola Filemonu, 7-9. I ona je usko povezana sa sudbinom na?ih generala, i op?enito, na?ega naroda kojem se sudi jer se “drznuo stvoriti svoju dr?avu mimo volje gospodara svjetskog poretka, onih kojima zakon u topuzu le?i”.(hkv)

Govor biskupa Bogovi?a na prosvjednom skupu u Haagu 24. rujna 2011.

Pitaju se mje?tani Haaga ?to ovi ovdje rade, pitamo se i mi za?to smo danas ba? ovdje i u ovom sastavu. Do?li su ovamo ?uvari one vjerske i nacionalne ba?tine koju je poni?eni narod od 1945. do 1990. u ti?ini svog obiteljskog doma prenosio na mla?i nara?taj. Do?ao je ovamo narod koji ?eli biti zahvalan svima takvima, a posebno onima koji su ?ivote svoje izlo?ili i zalo?ili za na?e dobro. Izraz te zahvalnosti je i Crkva hrvatskih mu?enika koja je nedavno posve?ena. Ovdje su, dakle, predstavnici onog naroda koji je i dalje no?en idealima, svjestan da bi mogao nestati ako u ideale svoje po?ne sumnjati, kako bi rekao Kranj?evi?.
Za?to smo danas tu

Do?li smo izraziti svoje suosje?anje s nepravedno optu?enima i dovedenima ovdje u zatvor. Protiv njih su se urotili svi protivnici hrvatske dr?ave i hrvatskoga naroda. Mnogo je tih protivnika, i nisu bezazleni i nemo?ni. Ima ih u Hrvatskoj i inozemstvu. I mi smo do?li iz Hrvatske i inozemstva. ?ao nam je ?to su uznici mnogo morali pretrpjeti od svojih neprijatelja. ?ao nam je ?to je i sama hrvatska vlast pokazala dosta spremnosti da ove uznike ?rtvuje u nekoj neprimjerenoj politi?koj trgovini. Zacijelo smo svi trebali za njih i vi?e u?inili nego ?to smo u?inili, pa ih molimo za opro?tenje.

Pitaju se zacijelo neki ?emu na ovom prosvjednom skupu jedan biskup? I sam sam si to pitanje postavljao vi?e puta. Jednostavno nisam sebi na?ao dovoljno razloga da odbijem molbu Hrvatskog svjetskog kongresa da se pridru?im. ?elim re?i da iako mi mo?da ovdje nije mjesto po biskupskoj slu?bi, tu svakako pripadam po svojim osje?ajima. Uz to kao dodatno opravdanje jest da uz to ?to sam biskup, ja sam i povjesni?ar. A i Haag je, na?alost, jedna od povijesnih postaja hrvatskog kri?noga puta. I tu je postaju na?ega naroda Organizator ?elio oplemeniti molitvom. Zato sam ovdje.

Ovdje su sinovi i k?eri onih koji su ?ivjeli i trpjeli za vi?e slobode, koji su se ispovijedali za svoje grijehe koje su po?inili protiv drugih i protiv svojih. Nisu ovdje do?li ni oni mo?ni iz na?ega naroda, nit oni koji se boje pogleda na?ih uznika. Do?ao je narod koji je ?uvao iskru slobode i pravde i kroz vrijeme kada jedno i drugo nije pripadalo svima nego samo njima.

Mali smo narod pa i kad bismo htjeli ne mo?emo sebi priu?titi da budemo bahati prema drugim narodima. Do?li smo ovamo s kri?em jedne cijele nacije, nacije kojoj se sudi u ovoj ku?i ovdje. Na?i uznici su svjesni da su oni samo odabrani primjerci da se sudi jednom narodu.

Sudi se narodu jer se drznuo stvoriti svoju dr?avu mimo volje gospodara svjetskog poretka, onih kojima zakon u topuzu le?i. Zato ?elimo uputiti svoje upozorenje i svoju poruku svjetskoj javnosti, hrvatskoj javnosti i vlasti, te Ha?kom tribunalu.

?elimo upozoriti svjetsku javnost

– da se sudi?te u ovom gradu krivo postavilo prema Hrvatima i Hrvatskoj kao dr?avi. To je vidljivo posebno po tome ?to su glavni protagonisti stvaranja i obrane Hrvatske dr?ave svrstani u ?udru?eni zlo?ina?ki pothvat”. Pri?a je za malu djecu da se tu misli na pojedince a ne na dr?avu. Taj je konstrukcija neispravna, nepravedna, kriva i zlo?udna;

Takvo gledanje je slijepo za povijesne ?injenice. Spomenimo samo da je tre?ina me?unarodno priznate dr?ave Hrvatske bila ?etiri godine pod okupacijom; na okupirano podru?je nije mogao preostale ljude, uglavnom stare i nemo?ne, posjetiti nijedan sve?enik. Nisu to omogu?ile ondje prisutne me?unarodne snage iako je njihov predstavnik (Stoltenberg) to sve?ano obe?ao u Vatikanu. Nakon obavijesti iz Vatikana prijavio me nadbiskup Tamarut, ali nisam dobio dopu?tenje da posjetim tu siro?ad. Jasno je da po takvom gledanju mi nismo ni smjeli braniti svoju domovinu, kao ni Vukovar, ni Osijek, ni Gospi?. Branitelji su sumnjivi, a neki su ve? u zatvoru.

– Hrvatska dr?ava je utemeljena na povijesnom pravu i volji goleme ve?ine svojih gra?ana. Ona je bila napadnuta i ona se obranila. Nije nikada bilo isto napadati i braniti se, pa ni ?ini obrane i napada ne mogu imati istu kvalifikaciju. ?to ne zna?i da se i oni u obrani svi mogu pravno i moralno braniti. Tu?no je i ?alosno da je potrebno do?i ovamo i o tome ovdje govoriti ? u mjestu u kojem bi trebale biti formulirane istinske norme svjetske pravde.

?elimo upozoriti hrvatsku vlast i javnost

– da hrvatsku dr?avu ne guraju na prostor bez pravih temelja, kao ?to su poku?aji da se ona postavi na temelje nekom antifa?izmu Brezovice i Srba. To je gradnja na pijesku. U ovom drugom slu?aju ?ak je na zlo?inu. Ne mo?e se realno o?ekivati, ako se uop?e za tim ide, da ?e to pomo?i stvaranju zdravog odnosa izme?u Hrvata i Srba, ?to nam je doista nasu?na potreba. Dr?avu valja graditi na kr??anskim i nacionalnim korijenima. To je ona opjevana ?tvrda stina”. Tu ?emo prona?i svoje identitetske crte. Europa nam to i ne mo?e dati jer ona nema identiteta. To zna?i da dr?avu ne valja graditi po mjeri njezinih tu?itelja i neprijatelja, po mjeri onih koji su od po?etka bili protiv nje, nego po mjeri onih koji su se za nju molili i boriti.

– da se na?a dr?ava druk?ije postavi prema onima koji su je stvarali i obranili. Trebalo je organizirati me?unarodni simpozij pravnika o utemeljenosti odluka i prakse Ha?kog sudi?ta. Poznato nam je, na?alost, da kada do?e kakva uputa izvana da se nekoga od branitelja uhiti i procesuira na doma?im sudovima, mogu?nosti da ?e to biti objektivno i uz pravnu potporu dr?ave jako su malene. Hrvatsko sudstvo treba osloboditi od bilo kakvog diktata izvana.

– da se u pitanju suvereniteta i sigurnost dr?ave formuliraju stavovi i stvori politi?ki konsenzus koji onda treba biti za sve neupitan i u pogledu unutarnje i vanjske politike;

– na?a veleposlanstva i konzulate treba opremiti literaturom o na?oj povijesti i o Domovinskom ratu jer ?e ina?e u svijetu i dalje ?ivjeti ona starojugoslavenska i komunisti?ka slika o Hrvatima i njihovoj dr?avi. Vi koji ?ivite izvan domovine dobro znate kakva je to slika.

?elimo upozoriti Ha?ki tribunal

Pravda u svijetu ne smije ovisiti o mo?nima jer ?e onda zavladati vu?ja pravda: Tko ja?i, taj kva?i! Svi ?emo mi biti jednom su?eni po tome kako smo se odnosili prema svome bratu. Ne po tome je li bio na ovoj ili onoj funkciji, nego kako smo se odnosili prema njemu kad je bio u potrebnome ?ovjeku gladan, ?edan, bolestan, siroma?an, progonjen, zatvoren; drugim rije?ima kako smo se odnosili prema ljudima u raznim njihovim potrebama. To ?e Bog nepogre?ivo prosuditi i odrediti nam mjesto u vje?nosti. Takvu rije? i mo? ima Krist ? Rije? Bo?ja (Mt 25, 31-45). Tu Kristovu prosudbu treba tra?iti svaki ?ovjek: i sudac i tu?itelj, i krivac i pravednik, i pojedinac i narod, i Crkva i dr?ava. Njegova Rije? je ta ?tvrda stina” na kojoj valja graditi svako zdravi dru?tvo.

Nama bi svima bilo drago da i Haa?ki sud doprinese toj pravdi, da svijet upravo zato ?to postoji ovo Sudi?te ima razvijeniji i ispravniji osje?aj za pravdu koja treba biti je jednaka prema svakome pojedincu i svakom narodu. Mi ovdje nazo?ni smatramo da se taj Sud nije ispravno postavio prema na?em narodu, prema na?oj dr?avi i prema onima koji su najzaslu?niji za njezin nastanak i ?ivot. Mnogo puta smo slu?ali pametovanje kako postoji neki pravni sustav po kojem se i branitelje mo?e osuditi suditi kao i napada?e. Znamo da ima takvih kojima je te?e slu?ati vapaj malenih, nego ?uvati i slu?ati pravni sustav po kojemu maleni trebaju nestati ili postati robovi, po kojemu su uni?tavani narodi u brojnim zemljama, ?ak i na kontinentima?

Pozivamo svjetsko pravosu?e: Ne dajte podr?ku zlu i nasilju i neprijateljstvu. Taj duh svakako je ohrabren kod biv?eg agresora spomenutom kvalifikacijom Suda o udru?enom zlo?ina?kom pothvatu, ?to se svakim danom sve vi?e o?ituje. A radi se o obrani u kojoj je zacijelo bilo neodmjerenih udaraca, ?to je ?alosna pratnja svakog rata.

I na kraju

?elimo poslati poruku cijelom na?em narodu

Nemojmo se, ipak, ni sami razo?arati zbog nekih na?ih nespretnosti jer je na?a dr?ava relativno mlada i nemamo prakse, pogotovo ne znaju kako se dr?ava ?dr?i” oni koji nisu zavr?ili komunisti?ku ?kolu. Ne mo?e se ni o?ekivati da ?emo se lako znati nositi s dr?avama koje iza sebe imaju vi?e stolje?a.

Nemojte nasjesti slici koja se o Hrvatskoj ?iri po mnogim medijima

Po njima su Hrvati skup lopova i prevaranata. Nekome takva slika treba! Ne zaboravimo nikada onu lijepu sliku na?e domovine i na?ega naroda. Potrebno je, dodu?e, da do?e neki veliki moralni autoritet pa da se ona jasno o?ituje, kao ?to je bio slu?aj s posjetim Ivana Pavla II. i Benedikta XVI. Tada se jasno vidjelo bogatstvo hrvatske du?e koje se moli, pra?ta i moli. Ima, dakle, u nama i sjemena dobrote, ljubavi i pra?tanja. To treba zalijevati da raste i plodi. Vidjeli smo pred Papom i na?u mlade? koje je pokazala da se savjesno priprema da preuzme odgovornost za budu?nost na?eg naroda i dr?ave. Ta slika nije manje stvarna nego ona na?ih medija i ha?kog tribunala. I ovaj skup organizirala je takva na?a mlade?. Ta lijepa slika na?eg naroda i na?e mlade?i pokazuje nam na ?emu. Ona je ono na ?emu treba graditi i ?to ne smijemo nikada ispustiti iz uma, ni onda kada nas blate i na?i i njihovi. S tom pozitivnom slikom zavr?avam svoju rije?. ?uvajte je i vjerujte u nju! Tako nam Bog pomogao!

Mons. dr. Mile Bogovi?, biskup gospi?ko-senjski
http://www.hkv.hr/izdvojeno/nae-teme/inicijative/9143-mons-dr-mile-bogovi-sude-nam-jer-smo-se-drznuli-stvoriti-svoju-dravu.html