Haa?ka propovijed biskupa Mile Bogovi?a

Haa?ka propovijed biskupa Mile Bogovi?a

U prethodnom prilogu donijeli smo zavr?ni govor mons. dr. Mile Bogovi?a s prosvjeda koji je u organizaciji Hrvatskog svjetskog kongresa za hrvatske uznike 24. rujna 2011. godine odr?an u Haagu. U ovom prilogu donosimo propovijed na ?itanje poslanice sv. Pavla apostola Filemonu koju je biskup tako?er odr?ao u Haagu.(hkv, slike: arhivske)

Propovijed biskupa Mile Bogovi?a na molitvi u Den Haagu za na?e uznike 24. rujna 2011.

U propovijedi re?i ?u ne?to o sv. Pavlu koji je iz tamnice uputio svoje pismo prijatelju i kr??aninu Filemonu. Primjer sv. Pavla jasno pokazuje da kr??ani, i onda kada se nisu ogrije?ili ni o Bo?je ni o ljudske zakone ne trebaju misliti da ?e u ovom svijetu biti po?te?eni progonstva i nevolja. Svijet je takav i gdjegod i dokle god vladaju njegovi zakoni, takvi slu?ajevi ?e se doga?ati. Isus je svojima rekao: ?Evo, ?aljem vas kao ovce me?u vukove… ?uvajte se ljudi jer ?e vas predavati vije?ima i po svojim ?e vas sinagogama bi?evati. Pred upravitelje i kraljeve vodit ?e vas poradi mene… Brat ?e brata predavati na smrt i otac dijete. … Ali tko ustraje do kraja, bit ?e spa?en….Ako su doma?ina Belzebulom nazvali, koliko ?e vi?e njegove uku?ane” (usp. Mt 10, 16-25).

Pavao je od svoga naroda optu?en, uhi?en i transferiran stranoj vlasti da mu ona po svojim mjerilima odredi kaznu. Nije on u?inio ni?ta zloga protiv naroda, pa?e znamo da je bio spreman primiti na sebe osudu samo da se njegov narod spasi. I upravo taj njegov narod ne samo da ga nije uzeo u obranu nego ga je uhitio, i predao stranoj vlasti da mu sudi po svojim mjerilima. Poslanicu koju je napisao prijatelju Filemonu pi?e iz rimske tamnice, u lancima. No, taj utamni?enik ne tra?i neku vezu za sebe, nego zauzima se za jednoga koji je kao rob pobjegao od svoga gospodara i dospio u isti zatvor gdje je bio i Pavao. Pavao ga je obratio na kr??anstvo. Vra?a se svome gospodaru. Pavao mu daje popratno pismo u kojem moli prijatelja Filemona ne samo da primi natrag odbjeglog roba, nego da ga oslobodi od ropstva, da bude slobodan. ?alje ga kao ?ljubljenoga brata”, tj. smatra ga svojim bratom, jednakim s njime, dijete Bo?je kao i slobodni ljudi. Pavao se veseli kao malo dijete jer vjeruje da je prekinuo ropske lance na svome bratu, makar on sam na svojim rukama i dalje osje?ao te?inu zatvorskih lanaca. Osje?a da postavlja ?vrste temelje za dru?tvo koje ?e dokinuti ropstvo. Pavao iz zatvora navije?ta svijet u kojem su svi bra?a, ne da je jedan gospodar a drugi rob.

Sav taj ?posao” obavlja on u zatvoru, s lancima na rukama i nogama. Iz tamnice izlazi poruka i program za bolji svijet. U zatvoru se nalazi ?ovjek koji planira kako pomo?i svijetu, onima izvan zatvora, pa i onima koji su ga strpali u zatvor. Ne znamo pojedinosti je li i kada je Pavao izi?ao iz zatvora. Znademo samo da mu je uskoro odrubljena glava jer se nije htio odre?i osobe Isusa Krista i njegova projekta o dostojanstvu svakoga ?ovjeka za ?to se borio sve do smrti na kri?u.

Doga?alo se ?esto u povijesti da su u zatvor dospijevali krivi ljudi, tj. oni kojima bi u dru?tvu trebalo dati punu slobodu jer su spremni sve ulo?iti da drugima bude bolje. Jednako se doga?a da su krivi ljudi na vlasti. Nisu, dakako, svi koji su u zatvorima razmi?ljali kao Pavao, ali je bilo mnogo takvih slu?ajeva u svjetskoj povijesni, pa i u povijesti na?eg naroda. U mnogo slu?ajeva zdrava obnova dru?tva skovana je u zatvorima. Nije, istina, lijepo svjedo?anstvo ni za jedno dru?tvo koje takve ljude smje?ta u zatvore, da takve baca u lance i verige, ali je tako?er istina da su neki i to vrijeme iskoristili za dobro svoga naroda.

Mi imamo ovdje u Haagu u zatvoru takvih ljudi koji poput Pavla i dalje snuju ?to u?initi da ovome svijetu bude bolje, da on bude bolji.

Mi imamo u ovom zatvoru, u mnogim zatvorima u domovini ljudi koji razmi?ljaju kako stvoriti bolju Hrvatsku, koji su ve? dovoljno jasno dokazali da ?ele dobro Hrvatskoj i njezinom narodu. Neshvatljivo je da je dr?ava svoje heroje, koji su se za nju borili, narod za koji su se oni ?rtvovali, da njih uhi?uje i predaje stranom sudu da im sudi po svojim mjerilima. Zacijelo je i Isusa te?ko pogodilo Pilatovo pitanje: ?Tvoj narod i sve?eni?ki poglavari predado?e te meni. ?to si u?inio?” (Iv 18, 35) Nije ni na?im uznicima bilo lako slu?ati sli?na pitanja. No nije u njima zato prestala ?ivjeti iskrena i predana ljubav i za dr?avu i za narod.

Zar mislite vi u Ha?kom sudi?ta, zar mislite vi u Hrvatskoj da iz ovoga zatvora i drugih na?ih zatvora, od zatvorenika koje ste vi zatvorili, ne mo?e do?i zdravo usmjerenje i za svijet i za na? narod? Iz ovoga i iz drugih zatvora mogla bi i u Hrvatsku dolaziti pisma s obnoviteljskim smjernicama za na? narod i dr?avu. Vjerojatno bi se neki od na?ih uznika uhvatili pera pa poput Pavla uputili prijateljima pismo toga sadr?aja, ali danas bi se i to moglo protuma?iti kao krimen pa im to ne preporu?ujemo. No, ovdje okupljeni narod, kao i ve?ina naroda u domovini smatra da su i danas mnogi u zatvorima koji su nam mnogo pomogli, da su mnogi u zatvorima koji bi nam mogli pomo?i kako stvoriti bolju Hrvatsku. Oni se i dalje ne pomiruju s tezom da je na?e hrvatsko ??elo zato stvoreno, da u prah pada ropski, kukavno” (Kranj?evi?). Koji su ih poslali i sudili te?ko bi mogli napisati takvo pavlovsko pismo a da u isto vrijeme ne osude svoje postupke.

Molimo se za njih da slu?aju glas svoje savjesti te da im Bog dade snagu vjerno izvr?iti taj ljudski i kr??anski ?in. Molimo da patnje na?ih uznika urode pavlovskim plodovima za na? narod, a njima da Bog dade snagu nositi plodonosno svoj kri?, za sebe i za nas, za svoj narod i svoju domovinu. Amen!

Mons. dr. Mile Bogovi?, biskup Gospi?ko-senjski
(arhivske slike)
http://www.hkv.hr/izdvojeno/nae-teme/inicijative/9144-haaka-propovijed-biskupa-mile-bogovia-.html