PAZINSKO TU?ITELJSTVO OKON?ALO ISTRAGU

PAZINSKO TU?ITELJSTVO OKON?ALO ISTRAGUDvojac optu?en da je nizom nedjela PRISVOJIO NEKRETNINE POKOJNIKA VRIJEDNE 950.000 KUNA
Epilog je to istra?ivanja provedenog nad troje hrvatskih dr?avljana koji su sudjelovali u otimanju dviju nekretnina u Funtani ?iji je vlasnik, 71-godi?njak sa zagreba?kog podru?ja, preminuo i nije imao nasljednika. Nakon dovr?ene istrage, pazinsko Op?insko dr?avno odvjetni?tvo je pred Op?inskim sudom u Pazinu podignulo optu?nicu protiv dvojice hrvatskih dr?avljana i jednog trgova?kog dru?tva zbog vi?e kaznenih djela kojima je to trgova?ko dru?tvo ostvarilo protupravnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 950.000 kuna. Epilog je to istra?ivanja provedenog nad troje hrvatskih dr?avljana koji su sudjelovali u otimanju dviju nekretnina u Funtani ?iji je vlasnik, 71-godi?njak sa zagreba?kog podru?ja, preminuo i nije imao nasljednika.
Vi?e krivotvorina
Tre?a osoba, koja se sada ne spominje u optu?nici bila je 37-godi?njakinja iz Velike Ludine na ?ije je ime glasila krivotvorena specijalna punomo? kojom je navodno 71-godi?njak, za ?ivota, upravo nju ovlastio da nakon njegove smrti raspola?e njegovom ku?om i gospodarskom zgradom u Funtani. Ona je, navodno s tom krivotvorinom od javnog bilje?nika koji nije posumnjao u autenti?nost punomo?i, uspjela ishoditi ovjerenu presliku izvorne isprave. Odmah nakon pokretanja istrage po?etkom o?ujka ove godine 25-godi?njaku i 38-godi?njaku je odre?en istra?ni zatvor dok je kaznena prijava protiv 37-godi?njakinje odvjetni?tvu upu?ena redovnim putem te se ona tijekom istrage branila sa slobode. Kako se ?ena uop?e ne spominje u optu?nici, tako se daje zaklju?iti da ?e ona u ovom postupku biti svjedok.  
Doznajemo da se prvookrivljenog 25-godi?njaka iz Popova?e tereti da je (u stjecaju) po?inio jedno kazneno djelo krivotvorenja isprave te dva kaznena djela pranja novca. Drugookrivljenog 38-godi?njaka iz Velike Ludine tereti za po?injenje istih kaznenih djela ali i za jedno kazneno djelo la?nog prijavljivanja kaznenog djela. Tre?eokrivljeno trgova?ko dru?tvo, u vlasni?tvu 25-godi?njaka, registrirano u Popova?i, smatra se odgovornim za pranje novca.
Konkretno, optu?nicom se 25-godi?njak tereti da je u zemlji?no-knji?nom odjelu u Pore?u, svjestan da su “specijalna punomo?” i “ugovor o kupoprodaji nekretnina” krivotvoreni, predao prijedlog za uknji?bu prava vlasni?tva na dvije nekretnine s prilo?enim navedenim krivotvorenim ispravama. Slijedom toga je doneseno rje?enje kojim je prvookrivljenik uknji?en kao vlasnik na tim nekretninama. Kako bi prikrio nezakonito podrijetlo znatne imovinske koristi, postupaju?i u svojstvu fizi?ke osobe kao prodavatelja i u svojstvu odgovorne osobe tre?eokrivljenog trgova?kog dru?tva kao kupca, 25-godi?njak je potom sklopio kupoprodajni ugovor koji se odnosi na iste dvije nekretnine. Zatim je opet u zemlji?no-knji?nom odjelu u Pore?u 25-godi?njak predao prijedlog za uknji?bu prava vlasni?tva na navedenim nekretninama nakon ?ega je doneseno rje?enje kojim je pravo vlasni?tva na istim nekretninama s njega preneseno na njegovo trgova?ko dru?tvo kojem je on osniva? i u kojem je odgovorna osoba.
Autor: Marica KO?TA i MATEO SARDELIN, 29.05.2019.https://www.glasistre.hr/crna-kronika/dvojac-optuzen-da-je-nizom-nedjela-prisvojio-nekretnine-pokojnika-vrijedne-950000-kuna-589579