Odluka Hrvatskoga sabora o raskidu dr?avnopravnih sveza s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ

Odluka Hrvatskoga sabora o raskidu dr?avnopravnih sveza s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

U skladu sa neotu?ivim pravom Republike Hrvatske na samoodre?enje,

– polaze?i od volje gra?ana Republike Hrvatske iskazane na referendumu od 19. svibnja 1991. godine,

– polaze?i od Ustavne odluke o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske i Deklaracije o uspostavi samostalne i suverene Republike Hrvatske, koju je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednici od 25. lipnja 1991. godine,

– utvrduju?i da je tromjese?ni rok o odgodi primjene Ustavne odluke koji je odre?en Brijunskom deklaracijom istekao 7. listopada 1991. godine,

– utvrduju?i da su u roku utvr?enom Brijunskom deklaracijom poja?ane agresivne akcije, tzv. JNA i srpskih terorista, na gradove i sela, da su bezobzirno uni?tavane bolnice, ?kole, crkve, kulturni spomenici i drugi civilni objekti, ?to je kulminiralo ?ak napadanjem i bombardiranjem povijesne jezgre Zagreba pri ?emu su o?te?ene i zgrade Rezidencije Predsjednika Republike, Vlade i Hrvatskog sabora u vrijeme zasjedanja, sa poku?ajem atentata na Predsjednika Republike,

– utvrduju?i da Jugoslavija kao dr?avna zajednica vi?e ne postoji, Sabor Republike Hrvatske na zajedni?koj sjednici svih vije?a odr?anoj 8. listopada 1991. godine, donosi

ODLUKU

1.
Republika Hrvatska od dana 8. listopada 1991. godine raskida dr?avno-pravne sveze na temelju kojih je zajedno sa ostalim republikama i pokrajinama tvorila dosada?nju SFRJ,

2.
Republika Hrvatska odri?e legitimitet i legalitet svim tijelima dosada?nje federacije – SFRJ,

3.
Republika Hrvatska ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa u ime biv?e federacije – SFRJ,

4.
Republika Hrvatska priznaje samostalnost i suverenost ostalih republika biv?e SFRJ, na temelju na?ela uzajamnosti i spremna je s onim republikama s kojima nije u oru?anom sukobu uspostaviti, odr?avati i razvijati prijateljske, politi?ke, gospodarske, kulturne i druge odnose,

5.
Republika Hrvatska kao suverena i samostalna dr?ava, jam?e?i i osiguravaju?i temeljna prava ?ovjeka i nacionalnih manjina,zajam?enih izri?ito Op?om deklaracijom Ujedinjenih naroda, Zavr?nim aktom Helsin?ke konferencije, dokumentima KESS-a i Pari?kom poveljom u sklopu europskih integracijskih tijekova, pripravna je ulaziti u me?udr?avne i me?uregionalne asocijacije s drugim demokratskim dr?avama,

6.
Republika Hrvatska nastavit ?e postupak utvr?ivanja me?usobnih prava i obveza u odnosu na ostale republike biv?e SFRJ i u odnosu na biv?u federaciju,

7.
Ova odluka stupa na snagu u trenutku njezina dono?enja.

Zagreb, 8. listopada 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Sabora
dr. ?arko Domljan, v. r.