Povjesni?ar o najavama kanadskog filma o Meda?kom d?epu

BITKA KOJE NIJE BILO I LA?NA ODLIKOVANJA Povjesni?ar o najavama kanadskog filma o Meda?kom d?epu: KANBAT se od po?etka izdvajao ne samo vojnom opremom nego i ?okantnom neprofesionalno??u
U Kanadi je pokrenut portal, kako oni navode, za istinu o ratovima u biv?oj Jugoslaviji, dakle o Domovinskom ratu. Portal je namijenjen kanadskoj javnosti kako isti?u, s “ciljem rasvjetljavanja zbivanja iz’ 90-ih godina” kada su deseci tisu?a kanadskih vojnika slu?ili u ovda?njim UN-ovim i NATO misijama. Tekstovi na portalu podijeljeni su u tri sekcije: “Srbija ? Kosovo”, “Bosna i Hercegovina” te “Hrvatska”. Od desetak izlo?enih tekstova iz hrvatske sekcije, ve?ina ih je posve?ena zbivanjima u Meda?kom d?epu iz rujna 1993. godine, kada su se kanadske mirovne snage oru?ano sukobile s Hrvatskom vojskom. Glavna teza tih ?lanaka je da su kanadski vojnici uspjeli zaustaviti i sprije?iti Hrvatsku vojsku u etni?kom ?i??enju Srba tijekom bitke u Meda?kom d?epu.

Dva teksta se odnose na te?ak poslijeratni polo?aj Srba u Hrvatskoj ? ?lanak “Gra?ani drugog reda: hrvatski Srbi”, te onaj naslovljen s “Hrvatska nije za?titila srpske izbeglice: Etni?ka diskriminacija usporava povratak izbjeglica”. U oba slu?aja posrijedi su izvje?taji Human Rights Watcha (HRW), izvorno objavljeni jo? 1999. i 2003. godine, u kojima se konstatira da hrvatski Srbi ?esto nisu u mogu?nosti iskoristiti najosnovnija prava koja bi trebali imati kao hrvatski dr?avljani – od prava na ?ivot u vlastitim domovima do prava na mirovinu ? odnosno da hrvatske vlasti namjerno ometaju i ote?avaju povratak srpskih izbjeglica u Hrvatsku.Snimanje filma s ‘istinom’ od Meda?kom d?epu
Kana?ani su o la?noj bitci odlu?ili snimiti i film, a za taj projekt skupljaju novac na platformi Gofundme. Za po?etnu fazu – pisanja scenarija poku?avaju prikupiti 10.000 dolara. I zasad im ba? ne ide dobro, prikupili su tek manji dio novca.
‘U?INI PRAVU STVAR: Kana?ani i Meda?ki d?ep’ bit ?e naslov spomenutog projekta, a s obzirom na dosada?nje objave o bitki koje nije bilo, mo?emo samo pretpostaviti u kakvom svjetlu ?e biti prikazani hrvatski branitelji. Isto tako, mo?emo postaviti pitanje za?to Hrvatska nema filmove o Domovinskome ratu? Kada se progovori o Meda?kom d?epu, odnosno o hrvatskoj vojnoj operaciji “D?ep-93”, koja je munjevito izvedena u Lici u rujnu 1993. godine, naj?e??e se spominje tako da se dobije dojam kako je bila rije? o nekoj hrvatskoj zlo?ina?koj operaciji kojoj je bio cilj likvidacija srpskih civila. O toj se operaciji posebice dosta pisalo kada su za zlo?ine u njoj svojedobno optu?eni generali Janko BobetkoMirko Norac i Rahim Ademi. I godinama se tako o Meda?kom d?epu pi?e i govori, a da se zapravo prave informacije o toj operaciji naj?e??e pre?u?uju.
Bitka koje nije bilo
Dvojica Kana?ana, Scott Taylor i Brian Nolan, u knjizi “Tested mettle”, objavljenoj u Ottawi 1998. godine, naveli su kako je “Operacija Meda?ki d?ep bila ona prijelomna to?ka na kojoj je nedvosmisleno dokazana hrvatska krivnja za zlo?in i etni?ko ?i??enje te pokazana jednakost u zlo?inu izme?u Hrvata i Srba” , a o ?emu je portal Direktno i ranije pisao. Me?utim, oru?anog sukoba izme?u hrvatskih vojnika i pripadnika kanadskih mirovnih snaga u operaciji Meda?ki d?ep od 9. do 17. rujna 1993., kako ga opisuju neimenovani Kana?ani, nikada nije bilo. Sve ?to su kanadski vojnici i njihovi zapovjednici poku?avali prikazati vlastitoj javnosti da se dogodilo no?u izme?u 15. i 16. rujna 1993. ne odgovara istini, osobito ne onoj o najve?oj pobjedi kanadskih vojnika nakon Korejskog rata.
No to nije omelo biv?eg zapovjednik kanadskog bataljuna u sastavu mirovnih snaga UN-a Thomasa Jamesa Calvina da tu la? ponovi tijekom svjedo?enja na su?enju generalima Rahimu Ademiju i Mirku Norcu kako su se kanadske snage sukobile s pripadnicima Hrvatske vojske koja je, tvrdi, nakon mirovnog sporazuma odugovla?ila s povla?enjem iz Meda?kog d?epa. Pri?u o velikom sukobu kanadskih i hrvatskih vojnika na istom tom su?enju u Zagrebu opovrgnuli su kanadski ?asnik John McGuinnes te danski pukovnik Vagn Ove Moebjerg Nielsen, no to nije sprije?ilo odbor kanadskog parlamenta koji je proveo 1998. istragu o navodnom okr?aju kod Medaka da 2002. za “iznimno slu?enje kanadskih snaga u vrijeme sukoba pod izravnom vatrom” odlikuje cijeli pje?a?ki bataljun.
Kanadske postrojbe redovito obilje?avaju izmi?ljenu bitku vojnim paradama.
Kana?ani su Srbe smatrali “?rtvom probu?enog hrvatskog nacionalizma i ugro?enom manjinom koju su Hrvati nasilno protjerali sa svog teritorija”, smatra povjesni?ar Ivica Mi?kulin s  Hrvatskog katoli?kog sveu?ili?ta koji je za portal Direktno komentirao spomenutu akciju i kanadski UNPROFOR. “Mirovne snage UN-a naziva UNPROFOR u Hrvatskoj se raspore?uju tijekom travnja i svibnja 1992., a me?u njima i kanadska laka pje?a?ka brigada ‘Princeza Patricija’ (s drugim postrojbama zapravo jakosti pje?a?ko-mehanizirane bojne), koja dolazi u Sektor Zapad, tj. za?ti?enu zonu UN-a u zapadnoj Slavoniji. Pripadnici KANBAT-a ili Kana?ani od po?etka su se izdvajali: ne samo na ?alost vojni?kom spremom i opremljeno??u, nego mnogo vi?e ?okantnim stupnjem neprofesionalnosti”, istaknuo je Mi?kulin.
Autor: bl/kk? 22.01.2022. u 09:15https://direktno.hr/direkt/povjesnicar-o-najavama-kanadskog-filma-o-medackom-dzepu-kanbat-se-od-pocetka-izdvajao-ne-samo-vojnom-opremom-nego-i-sokantnom-neprofesionalnoscu-256775/