Novo vodstvo Hrvatskog svjetskog kongresa

Novo vodstvo Hrvatskog svjetskog kongresa

15.05.2022. Kategorija: Hrvatski svjetski kongresNacionalni KongresiNovosti o namaVijesti

Na Izbornoj skup?tini, Konvenciji, Hrvatskog svjetskog kongresa,  koja je odr?ana u subotu 14. svibnja 2022. u Zagrebu Vinko Sabljo je jednoglasno izabran za predsjednika.

Konvencija odr?ana u kombinaciji virtualno i fizi?ki, na njoj je sudjelovalo oko pedesetak ?lanova s pravom glasa.

Vinko Sabljo, kao jedini kandidat za predsjednika, dobio je mandat na ?etiri godine.

On se zahvalio na ukazanom povjerenju i naglasio da ?eli odraditi samo dio mandata tako da Izvr?ni odbor ve? sada mora povest ra?una o njegovu nasljedniku.

?lanovi Izvr?nog odbora 2022.-2026. su slijede?i: 

Predsjednik Vinko Sabljo (?vicarska)

Glavni tajnik Igor Lackovi? (Austrija)

Glasnogovornik fra Miljenko Stoji? Mi?a (BiH)

RIzni?arka Katarina Markota (Hrvatska)

Dopredsjednica za Europu Diana Vuku?i? (?vedska)

Dopredsjednik za Ju?nu Ameriku Mirko Luka Lissa Vodanovi? (Peru)

Dopredsjednica za Sjevernu Ameriku Caroline Spivak (Kanada)

Dopredsjednik za Australiju Ante Radi? (Australija)

Voditelj ureda u Zagrebu Josip Mari?

Voditelj ureda u Mostaru dr. ?eljko Ragu?

Voditeljica Sredi?ta  za posljedice  istra?ivanja totalitarnih re?ima Anita Martinac (BiH)

Tajnik za odnose s dr?avama i me?unarodnim organizacijama Bo?o Ljubi? (BiH)

Ravnatelj HSI Filip Vidovi? (Hrvatska)

Pomo?na tajnica Anamarija Manestar (Austrija)

Tajnik za nacionalne manjine Giureci-Slobodan Ghera (Rumunjska)

?asni sud: Davor Domijan predsjednik (Hrvatska-Francuska), Niko Ere? (Njema?ka), Dubravka Frkovi? (Argentina), Franko Cetinich (Velika Britanija) i Slavica Puco (Francuska)

Nadzorni odbor: Zlatko ?e?et predsjednik (Hrvatska), Ivan Curman (Kanada) i Marin Skendeorvi? (Ma?arska)

Voditelji radnih odbora:

Gospodarstvo Filip Vidovi? (Hrvatska)

?kolstvo-Kultura-dru?tvenopoliti?ka pitanja Franjo Pavi? (Njema?ka)

Mlade? Mate Lon?ar (BiH)

Humanitarna i financijska pitanja Nicholas Frankopan (Velika Britanija)

?lanovi radnog odbora za HSI su slijede?i: glavni koordinator Filip Vidovi? (Hrvatska), koordinator za izvandomovinstvo Igor Lackovi? (Austrija), Carolina Spivak (koordinator Sjeverna Amerika), ?ime Skazli? (koordinator Australija), Jelena Nadini? (koordinator Ju?na Amerika), Tea Ru?i? (koordinator BiH) i Josip Mari? (logistika Hrvatska).

O nama

Hrvatski svjetski kongres (HSK) je me?unarodna, neprofitna, nevladina i nestrana?ka organizacija, koja za zada?u ima povezati sve Hrvate i Hrvatice, hrvatske Udruge i ustanove izvan Domovine i tako stvarati bolje uvjete i interese hrvatske domovine i hrvatskog izvandomovinstva. Ciljevi Hrvatskog svjetskog kongresa su unapre?enje zajedni?tva me?u Hrvatima, ostvarenje njihovih te?nji, osiguranje kontinuiteta i razvoja vjerskog, duhovnog, kulturnog, dru?tvenog i ?portskog naslije?a u Hrvata.

U tu svrhu Hrvatski svjetski kongres nastoji:

?    oja?ati veze Hrvata u svijetu s Hrvatskom, kao sredi?njom stvarala?kom snagom i oja?ati solidarnost me?u hrvatskim zajednicama u svijetu;
?    osigurati prava, polo?aj i interese Hrvata i hrvatskih zajednica i obraniti ih tamo gdje su zanijekani, naru?eni ili ugro?eni;
?    podupirati i pomagati stvarala?ki razvoj hrvatskog dru?tvenog, vjerskog, kulturnog i ?portskog ?ivota u cijelom svijetu;
?    uskladjivati  nastojanja hrvatskih zajednica i udruga glede rje?avanja politi?kih, gospodarskih, dru?tvenih, vjerskih i kulturnih pitanja Hrvata;
?    zastupati i djelovati u ime zajednica i udruga ?lanica Hrvatskog svjetskog kongresa ispred vladinih, unutarvladinih i drugih stranih i domovinskih ustanova glede pitanja koja se ti?u Hrvata u cjelini;
?    Hrvatski svjetski kongres nastoji sura?ivati sa svim narodima na osnovi univerzalnih ideala demokracije, mira, slobode i pravde.

Osnovan je po?etkom srpnja 1993. godine. Svjetsko sjedi?te mu je u New Yorku.
U lipnju 1998. godine primljen je u Ujedinjene narode, kao nevladina me?unarodna organizacija s konzultativnim statusom.

Hrvatski svjetski kongres djeluje u 30 zemalja, me?u kojima u Argentini, Australiji, Austriji, Belgiji, Brazilu, Crnoj Gori, ?ileu, Danskoj, Francuskoj, Italiji, JAR-u, Kanadi, Lihten?tajnu, Ma?arskoj, Makedoniji, Nizozemskoj, Norve?koj, Novom Zelandu, Njema?koj, Peruu, Rumunjskoj, SAD-u, Slova?koj, Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji, ?vedskoj, ?vicarskoj, Urugvaju i Velikoj Britaniji.

Hrvatski svjetski kongres djeluje na svjetskoj i nacionalnim razinama kroz radne odbore:

?    odbor za humanitarno davanje
?    odbor za obnovu i ulaganje
?    odbor za kulturu i ?port, ?kolstvo i veze s Domovinom
?    odbor za promid?bu i informiranje
?    odbor za povratak i useljeni?tvo
?    odbor za mlade?.

Na svojim redovitim godi?njim susretima Hrvatski svjetski kongres dodjeljuje vrijedna godi?nja priznanja i nagrade zna?ajnim pojedincima i institucijama (nagrada HSK za promicanje hrvatskih interesa u svijetu, zahvalnica strancu za promicanje hrvatskih nacionalnih interesa, nagrada HSK za medijsko pra?enje Hrvata izvan domovine, godi?nja nagrada HSK za brigu o okoli?u?).

Izvr?ni odbor Hrvatskog svjetskog kongresa 2022/2026

Predsjednik
Vinko Sabljo
Telefon: 0041 81 756 34 13 Mobitel: 0041 79 611 12 59
E-mail: sabljo@bluewin.ch
Dr?ava: ?vicarska

Dopredsjednica za Sjevernu Ameriku
Caroline Spivak
Telefon:+1 416 3719740
E-mail: c_spivak@yahoo.ca
Dr?ava: Kanada

Dopredsjednik za Ju?nu Ameriku 
Mirko Luka Lissa Vodanovi?
Mobitel: +51 947 180320
E-mail: mirkoluka@gmail.com
Dr?ava: Peru

Dopredsjednik za Australiju 
Ante Radi?
Mobitel: 61433470440
E-mail: affixglass@optusnet.com.au
Dr?ava: Australija

Dopredsjednica za Europu 
Diana Vuku?i?
Telefon: 031-23 24 77   Mobitel: 070-430 14 38
E-mail: diana_vukusic@hotmail.com
Dr?ava: ?vedska

Glavni tajnik 
Igor Lackovi?
Mobitel: 0043 650 41 71 567
E-mail: lackovic.igor@hotmail.com 
Dr?ava: Austrija

Glasnogovornik 
Fra Miljenko Stoji?
Telefon: (00) 387 39 700-325
E-mail: mostar@pobijeni.info 
Dr?ava: BiH

Rizni?arka
Katarina Markota
E-mail: markota.kata@gmail.com
Dr?ava: Hrvatska

Ravnatelj domovinskog sjedi?ta u BiH 
Martin Mikuli?, Odjel za dru?tvena pitanja
Telefon: +387 63 070 919
E-mail: martinmikulic176@gmail.com
Dr?ava: BiH

Tajnica sredi?ta za istra?ivanje komunisti?kih zlo?ina nad Hrvatima 
Anita Martinac
Telefon: (00) 387 63 319843
E-mail: martinac.anita@gmail.com
Dr?ava: BiH

Tajnik za hrvatske manjine   
Giureci-Slobodan Ghera
Telefon: + 40 737529070
E-mail: gs.ghera@gmail.com
Dr?ava: Rumunjska

Voditelj domovinskog sjedi?ta u RH
Josip Mari?
Telefon +385 99 3732448
E-mail:josipmaric27@gmail.com
Dr?ava: Hrvatska

Tajnik: Odnosi s dr?avama i me?unarodnim organizacijama
dr. sc. Bo?o Ljubi?
Telefon: +387 63 355 007
E-mail: bozoljubic1@gmail.com
Dr?ava: Bosna i Hercegovina

Ravnatelj HSI
Filip Vidovi?
Telefon: + 385 99 3471737
E-mail: filiplukav@gmail.com
Dr?ava: Hrvatska

Pomo?na tajnica
Anamarija Manestar
Telefon: +43 660 6345669
E-mail: anamarija.manestar@gmail.com
Dr?ava: Austrija

?asni sud
Davor Domijan ? predsjednik
Telefon: +385 91 5253310
E-mail:  davor.domijan@gmail.com
Dr?ava: Hrvatska

Niko Ere? ? ?lan
Telefon: +49 176 8080 2667
E-mail: nikoeres@gmail.com
Dr?ava: Njema?ka

Dubravka Frkovi? ? ?lanica
Telefon: +54 911 28571911
E-mail: dubravka.frkovic.ar@gmail.com
Dr?ava: Argentina

Franko Cetinich ? ?lan
Telefon:+44 7415 002594
E-mail: frankcetinich@gmail.com
Dr?ava: Velika Britanija

Slavica Puco ? ?lanica
Telefon: +33 6 75064733
E-mail: sla.puco@gmail.com
Dr?ava: Francuska

Nadzorni odbor
Zlatko ?e?et ? predsjednik
Telefon: 385 91 5885266
E-mail: zatko4@hotmail.com
Dr?ava: Hrvatska

Marin Skenderovi? ? ?lan
Telefon: +36 30 9840841
E-mail:  skenderovic@gmail.com
Dr?ava: Ma?arska

Ivan Curman ? ?lan
Telefon: +1 604 7256252
E-mail: icurman@telus.net
Dr?ava: Kanada

Voditelji radnih odbora

Gospodarstvo
Filip Vidovi?
Telefon: + 385 99 3471737
E-mail: filiplukav@gmail.com
Dr?ava: Hrvatska

?kolstvo-Kultura-dru?tvenopoliti?ka pitanja
Franjo Pavi?
Telefon: +49 173 9906732
E-mail: franjo.pavic@gmail.com
Dr?ava: Njema?ka

Mlade?
Mate Lon?ar
Telefon: + 387 63 963203
E-mail: mateloncar92@gmail.com
Dr?ava: BiH

Humanitarna i financijska pitanja
Nicholas Frankopan
Telefon: +44 7818 892524
E-mail: nikola@frankopan.eu
Dr?ava: BiH

Radni odbor za V. Hrvatske svjetske igre

Ravnatelj HSI
Filip Vidovi?
Telefon: + 385 99 3471737
E-mail: filiplukav@gmail.com
Dr?ava: Hrvatska

Koordinator za izvandomovinstvo
Igor Lackovi?
Mobitel: 0043 650 41 71 567
E-mail: lackovic.igor@hotmail.com 

Koordinator Sjeverna Amerika
Caroline Spivak
Telefon:+1 416 3719740
E-mail: c_spivak@yahoo.ca
Dr?ava: Kanada

Koordinator za BiH
Tea Ru?i?
Telefon: + 387 63 568511
E-mail: tea_ruzic95@yahoo.com
Dr?ava: BiH

Koordinator za Australiju
?ime Skazli?
E-mail: simon.skazlic@ksgroup.com.au
Dr?ava: Australija

Koordinator za Ju?nu Ameriku
Jelena Nadini?
Telefon:+54 9 11 3027 2671
E-mail: j.nadinic@gmail.com
Dr?ava: Argentina

Logistika
Josip Mari?
Telefon +385 99 3732448
E-mail:josipmaric27@gmail.com
Dr?ava: Hrvatska

O nama

Hrvatski svjetski kongres (HSK) je me?unarodna, neprofitna, nevladina i nestrana?ka organizacija, koja za zada?u ima povezati sve Hrvate i Hrvatice, hrvatske Udruge i ustanove izvan Domovine i tako stvarati bolje uvjete i interese hrvatske domovine i hrvatskog izvandomovinstva. Ciljevi Hrvatskog svjetskog kongresa su unapre?enje zajedni?tva me?u Hrvatima, ostvarenje njihovih te?nji, osiguranje kontinuiteta i razvoja vjerskog, duhovnog, kulturnog, dru?tvenog i ?portskog naslije?a u Hrvata.

U tu svrhu Hrvatski svjetski kongres nastoji:

?    oja?ati veze Hrvata u svijetu s Hrvatskom, kao sredi?njom stvarala?kom snagom i oja?ati solidarnost me?u hrvatskim zajednicama u svijetu;
?    osigurati prava, polo?aj i interese Hrvata i hrvatskih zajednica i obraniti ih tamo gdje su zanijekani, naru?eni ili ugro?eni;
?    podupirati i pomagati stvarala?ki razvoj hrvatskog dru?tvenog, vjerskog, kulturnog i ?portskog ?ivota u cijelom svijetu;
?    uskladjivati  nastojanja hrvatskih zajednica i udruga glede rje?avanja politi?kih, gospodarskih, dru?tvenih, vjerskih i kulturnih pitanja Hrvata;
?    zastupati i djelovati u ime zajednica i udruga ?lanica Hrvatskog svjetskog kongresa ispred vladinih, unutarvladinih i drugih stranih i domovinskih ustanova glede pitanja koja se ti?u Hrvata u cjelini;
?    Hrvatski svjetski kongres nastoji sura?ivati sa svim narodima na osnovi univerzalnih ideala demokracije, mira, slobode i pravde.

Osnovan je po?etkom srpnja 1993. godine. Svjetsko sjedi?te mu je u New Yorku.
U lipnju 1998. godine primljen je u Ujedinjene narode, kao nevladina me?unarodna organizacija s konzultativnim statusom.

Hrvatski svjetski kongres djeluje u 30 zemalja, me?u kojima u Argentini, Australiji, Austriji, Belgiji, Brazilu, Crnoj Gori, ?ileu, Danskoj, Francuskoj, Italiji, JAR-u, Kanadi, Lihten?tajnu, Ma?arskoj, Makedoniji, Nizozemskoj, Norve?koj, Novom Zelandu, Njema?koj, Peruu, Rumunjskoj, SAD-u, Slova?koj, Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji, ?vedskoj, ?vicarskoj, Urugvaju i Velikoj Britaniji.

Hrvatski svjetski kongres djeluje na svjetskoj i nacionalnim razinama kroz radne odbore:

?    odbor za humanitarno davanje
?    odbor za obnovu i ulaganje
?    odbor za kulturu i ?port, ?kolstvo i veze s Domovinom
?    odbor za promid?bu i informiranje
?    odbor za povratak i useljeni?tvo
?    odbor za mlade?.

Na svojim redovitim godi?njim susretima Hrvatski svjetski kongres dodjeljuje vrijedna godi?nja priznanja i nagrade zna?ajnim pojedincima i institucijama (nagrada HSK za promicanje hrvatskih interesa u svijetu, zahvalnica strancu za promicanje hrvatskih nacionalnih interesa, nagrada HSK za medijsko pra?enje Hrvata izvan domovine, godi?nja nagrada HSK za brigu o okoli?u?).

Hrvatski Svjetski Kongres Osnovan je po?etkom srpnja. 1993.

HRVATSKO SVJETSKI KONGRES I KANADSKO HRVATSKI KONGRES

Osnovan je po?etkom srpnja. 1993. godine, kao me?unarodna neprofitna nevladina, udruga koja okuplja i povezuje hrvatske udruge i ustanove izvan Domovine. Krovna je hrvatska me?unarodna udruga sa savjetodavnim statusom u Ujedinjenim narodima.

13.prosinca 1993.godine. Do?ao je u Vancouver fra Ljube Kra?i? s namjerom da osnuje ogranak Kanadskog hrvatskg kongresa u Vancouveru a u sastavu krovne udruge Kanadsko Hrvatski Kongres i Hrvatski Svjetski Kongres. Dvadesetu godi?njicu svoga rada sve?ano je proslavio u Zagrebu od 21-27 srpnja 2014. godine. Dvadeset godina to nezna?i mnogo kad se broje te godine. Ali u slua?aju Kanadsko hrvatskog kongresa mo?e se re?i da je mnogo, jer je za tih dvadeset godina mnogo uradio na sportskom, kulturnom i obrazovanom radu me?u Hrvatima diljem Kanade.

Po?elo je prvo organiziranje u Kanadsko-hrvatskog kongresa u Torontu, gdje u stvari jo? nije bilo ni jednog ogranka ili organizacije koja je sli?na kongresu. Bile su plesne kulturne skupine koje bih se pripremale za Festivale, kao ?to suTamburice i Orkestri. Festivali su privukli veliku pa?nju i drugi skupina. Kao ?to su Ma?arske, Poljske, Ukrajinske Kinezke i druge nacionalne skupine.

To zajedni?tvo nazvalo se Multikultuarlizam, to su kanadske vlasti gledale sa simpatijom i pomagale takve kulturne institucije. Na temelju toga zasnovan je i Kanadsko hrvatski kongres, koji je i ove godine tj. 2014. godine pripremio tre?e svjetske Igre.

Tre?e hrvatske svjetske Igre odr?ane su u Hrvatskoj prvostolnici grada Zagreba. Igrama je nazo?io predsjednik Republike Hrvatske gospodin Ivo Josipovi?, predsjednik Hrvatskog Sabora gospodina Josipa Leke i na?elnik grada Zagreba gospodina Milana Bandi?a. Postavlja se pitanje kako je do?lo do tog naglog zna?ajnog udru?ivanja hrvatske mlade?i u slobodnom svijetu.

Bilo je to prije dvanaest godina u dogovoru s predsjednikom KHK-a Ivanom Curmanom da razvijemo vi?u sportski i kulturnu djelatnost Hrvatskog kanadskog kongresa. Do?li smo na ideju da odr?imo jedan Hrvatskih svjetskih sportski Turnir u Vancouveru. Primili smo se te du?nosti da pripravimo teren za igre i prona?emo kontakte s hrvatskim sportskim klubovima u svijetu. Pripremili smo plan rada i sve potrebno predvidio za odr?avanje sportskog Turnira. To se sastoji u pet to?aka.

*  Zatra?it odobrenje od kanadske Vlade da se u Vancouveru odr?i     hrvaskih svjetskih sportskih Turnir.

*  Zamoliti kanadsku Vladu za financijsku pomo?.

*  Prona?i i pripremit teren za odr?avanje sportskog Turnira.

*  Prikupit ?to ve?i broj adresa od hrvatskih sportskih klubova u svijetu.

*  Napisat upitna pisma sportskim klubovima od Australije sve do Brazila i Argentine, da li podr?avaju na? prijedlog i da li ?e do?i na sportskih Turnir u Vancouver Canada?

Stupili smo u vezu s na?im poznanicima u svijetu i to preko hrvatskih kulturnih institucija i crkvenih zajednica. Prikupili smo 750 adresa od hrvatskih svijetskih zajednica u slobodnom svijetu. To smo sve sredili i razgovoru s predsjednikom Ivana Curmana da smo sa uspjehom zavr?ili  posao. Trebali bi se sastat i tako je bilo da samo do?li u ured kongresa kod gospo?e Dragice Jeli?. Skupa s Dragicom unijeli smo sve adrese u kompjuter. Napisali smo upitna pisma dali se sla?u s na?im prijedlogom da odr?imo zajedni?ki sportski Turnir u Vancouver Canada.?

Adresirali pisma i otpremiti na svaku adresu. Nakon mjesec dana po?eli su stizat pozitivni odgovori da pristaju na na?e zahtjev.

U me?uvremenu dobili smo i obavijest of kanadske Vlade provincije British Kolumbije da mo?emo odr?at hrvatskih svjetskih Turnir u Vancouveru. Odobrili su i na?u molbu da mo?emo dobit i ?Grant za sportske igre u Vancouveru.? Kad smo to sve sredili i dobili ptvrdna pisma o sportskih nogometnih klubova da se sla?u s na?im prijedlogom.

U me?uvremenu predsjednik Ivan Curman odlazi u Zagreb na zasjedanje HSK-a i upoznaje Upravu HSK-a da imamo namjeru odr?at jedan Hrvatskih svjetskih Turnir u Vancouveru. Uprava i ?lanovi HSK-a zatra?ila je da njima prepustimo taj dio programa i da se igre pro?ire na sve sportove ne samo na nogomet.

Predsjednik Kanadskog hrvatskog kongresa Ivan Curman prepustio je glavnom Odboru da odr?i prvi svjetski Turnir u Hrvatskoj i tako su odr?ane prve svjetske ikre u gradu Zadru 2006. godine. Kanadsko hrvatski kongres razvija svoju vi?u kulturnu i sportsku djelatnost u Vancouveru.

Prve svjetske Igre odr?ane su u gradu Zadru 2006. godine. To je bio prvi pokus hrvatskih sportskih igara u Zadra. U tom uspjehu Hrvatskih iseljeni?kih sport pokazao se vrlo uspje?nim. Kad pogledam plodove rada prvi Igara odr?ani 2006. Govorimo o slijede?im ?injenicam da jedan dio sudionika odlu?ilo je ?ivjet u Hrvatskoj. Sklopilo se bezbroj prijateljski veza itd. Bilo je na igrama od Argentine, Brazila,sve do Australije, jedan policajac je rekao da nikad u zivotu nije vidio toliko razlicitih putovnica iz citavoga svjeta.To je bio put da su se odr?ale druge svjetske Igre u gradu Zadru 2010,godine.

Evo ?to reko?e poznate osobe o hrvatskim svjetskim igrama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Jure Strika: Razmi?ljaju?i o ?eteri godine, od zavr?etka prvi igara pa do danas ne mogu ?e je ostati ravnodu?an na do?ivljeno iskustvo. Prisutna je velika radost da su Igre uhvatile korjene u ve?ini dr?ava – zemalja u kojima ?ive hrvatske Zajednice i da su prepoznate kao most koji nas globalno povezuje s Domovinom.

Druga osoba hrvatskoj javnosti je poznata. The Honourable Lynne Yelich zastupnica u kanadskom parlamentu Coservative stranke re?e. Nakon ?to sam 2006.godine prisustvovala na prvim Hrvatskim svjetskim Igrama. Pru?ena mi je velika ?ast preuzeti ulogu veleposlanika/ce igara te otvoriti druge po redu Hrvatske svjetske igre u organizacije Hrvatskog svjetskog kongresa.

Od godine 2010.pobolj?an je rad na razvoju kulturno sportskim organizacijama.

Jednog dana u razgovoru s predsjednikom Ivanom Curman re?e mi da bi trebali pro?irit vi?u djelatnost na kulturnom i sportskom radu u Kanadsko hrvatskom kongresu. Osnovali smo i po?eli s izdavanjem Hrvatskog telefonskog imenika British Columbije, ali ni to nije dovoljno po?to se Imenik tiska samo jednom godi?nje.

Na?i prijedlozi na sastanku smo odlu?ili je da otpo?nemo tiskat jedan mjese?nik i tako ?emo vidjet je li publika zadovoljna i voli ?itat. Ako publika zavoli Glasilo Kanadsko-hrvatskog kongresa ondan ?emo tiskat jednom mjese?no ili po potrebi vi?e puta na mjesec. Tako smo se primili du?nosti da uredimo i smislimo koje teme treba donosit u Glasilu. Prvo smo izabrali ?est imena za naslov ?Glasila? i odlu?eno je na sastanku predsjednikom Curmanu na odabir Glasila. Ivan je izabrao ime ?KONGRES? Razmi?ljali smo o imenu Glasila i prvoj stranici kako ?e izgledat.

Smislili smo da prva stranica treba bit privla?na i bogato ure?ena sa hrvatskim znakovljem. Na naslovnoj strani se nalazi okvir s Hrvatskim Tropletom, slika Hrvatskog Narodnog Kazali?ta u Zagrebu ,s kanadskim Amblem ?Javorov List? i ostalo hrvatsko i dru?tveno znakovlje. Hrvati grada Vancouvera prihvatili su i zavolili to glasilo koje se dijelilo besplatno preko ?upe u Vancouveru. To je bio izvanredni uspjeh. Mislili smo tiskat Glasilo samo dva mjeseca, evo nas kako ga tiskomo ve? ?est godina. Publika je rekla da voli ?ita svoj hrvatskih tisak.

Osnivanje Kluba bo?ara u Vancouver, B.C.

Kanadsko hrvatski kongres i priprema za tre?e Hrvatske svjetske Igre u Zagrebu 2014. godine. Hrvatski Klub bo?ara osnovan je privremeno. Klub je organizirao predsjednik KHK-a Ivan Curman snamjerom da Klub u?estvuje u Hrvatskim svjetskim Igrama koje se odr?avaju u Zagrebu. Pozvao je trenera Ivana Udovi?i?a da trenira slijede?e bo?are: kako slijedi: Sre?ka Krapi?a, Branka Gusi?, Tihomir Bari?i?, Ivan Dulibi?, Ivan Curman, Boris ?pralja, Rudi Tu?en, Julio Buljundi?, Milan ?udina, Ante Prli?, Mirko Segovi?. Trener Ivan Udovi?i? zaista je pokazao svoje vrline i svoju sposobnost u treniranju bo?ara.Trenige smo imali u Italian Culturan Centru.

Na?i bo?aru osvojili su bron?ane medalje na Hrvatskim Svjetskim igrama u Zagrebu 24- srpnja- 2014. Kako slijedi: Ivan Dulibi?, Sre?ko Krapi?, Branko Gusi? i Tihomir Bari?i?. Svakako, odajemo im srda?ne ?estitke i neka tako nastave do 2017.godine, gdje ?e nastupit ponovno na ?etvrtim Svjetskim hrvatskim igrama.

Otvaranje tre?i po redu Hrvatskih svjetskih Igara na Trgu bana Josipa Jela?i?a nastupile su grupe iz dvadeset i pet zemalja s 1000 sportski u?esnika iz razli?itih sportskih disciplina i dvije tisu?e i petsto iseljeni?ki posjetitelja domovini Me?u kojima je nastupila i grupa iz Vancouvera predvo?na predsjednikom KHK-a Ivan Curman, a Julio Buljunci? se nalazio na ?elo kolone s mladima iz Kanade Roko i Domenik Bo?i? sa kanadskom zastavom.

Posjet gradu Vukovaru,

Hrvatska Iseljeni?ka Lirika, kao Udruga hrvatskog pjesni?tva je ?lan Hrvatskog svjestkog kongresa. Posjetitelje mu?eni?kom gradu Vukovaru predvodio je izaslanik Hrvatskog svjetskog kongresa gospodin Jozo Mari? iz Njema?ke.

U rano jutro 24, srpnja 2014. Krenuli smo za Vukovar i stigli u 11.sati u pratnji hrvatskih branitelja. Primio nas je vukovarsko srijemski ?upan gospodin Bo?o Gali? i gradona?elnik grada Vukovara gospodin Ivan Penava. Posjetili smo Ov?aru gdje se nalazi jedno znamenito groblje hrtvatski branitelja i ranjenika koji su branili Vukovar i ranjenika koji su izvedeni iz Vukovarske bolnice i od agresora svi na zvjerskih na?in poubijani. Polo?ili smo vjence i upalili svje?e. Tu je grob hrvatskog heroja Blage Zadre.

Posjetili smo i Trpinjsku cestu gdje je poginuo Blago Zadro. Evo kako obja?njava jedan Branitelj o Trpinjskoj cesti: Blago Zadro bio je neustra?ivi ratnik idealan Zapovjednik. Do?ao je na mjestu zapovjednika 3. bojne, pokazao se dobrim organizatotom obrane. To?no je predvidio da ?e ?etnici  u sivo-maslinastim uniformama poku?ati u?i u Borovo Naselje preko Trpinjska cesta, stoga je tamo organizirao obranu. Nazvao je zapovjednika Jugoslavenske amije u Vukovaru i rekao mu: Od danas, dok sam ja ?iv, vi?e nijedan vas vojnik ne?e pro?i Trpinjskom cestom!? Kada je poginuo privremeno je pokopan na katoli?kom groblju nedaleko bolnice. Nakon mirne reintegracije hrvatskog podunavlja tijelo Blage Zadre identificirano je i pokopano na Memorijalnom groblju ?rtava iz Domovinskog rata u Aleji hrvatski branitelja u Vukovaru na samu godi?njicu 16.listopada 1998.

Pomolili smo se, polo?ili vijence i zapalili svijece i vratili se u Zagreb u mislima na hrvatske branitelje grada Vukovara Neka im je vje?na slava i hvala po?ivali u miru Bo?jem.

Vratili smo se u Zagreb u 12.sati no?i i ujutro smo nastavili u?e??e u hrvatskim svjetskim Igrama sve do njihova zavr?etka 26.srpnja 2014.godine.

Ante Prli?

Kanadsko Hrvatski Kongres

Odbor za ?kolu i kulturu

U Zagrebu odr?ana tiskovna konferencija Sastanka Sredi?njeg odbora HSK-a

U Zagrebu odr?ana tiskovna konferencija Sastanka Sredi?njeg odbora HSK-a

Delegacija HSK posjetila grob prvog hrvatskog predsjednika Franje Tu?mana

Na kraju sastanka Sredi?njeg odbora Hrvatskog svjetskog kongresa, krovne udruge iseljenih Hrvata, koji se odr?ao od 23. do 25. srpnja u Zagrebu, ju?er je odr?ana i konferencija za tisak. Tom prigodom istaknuti su svi zaklju?ci, koji se prije svega odnose na poticanje i nastavak suradnje domovinske i iseljene Hrvatske kroz aktivnosti i rad HSK. Glasnogovornik HSK, fra ?imun ?ito ?ori? naglasio je na iznimno dobar kontakt koji je ostvaren sa Dr?avnim uredom za Hrvate izvan RH ali prije svega na dugogodi?nju potporu Hrvatske matice iseljenika.

”Majorizacija Hrvata u Federaciji i nenazo?nost u Republici Srpskoj, smrt su za Hrvate u BiH”, ocijenio je fra ?imun ?ito ?ori?, zauzev?i se za “neku vrstu hrvatske autonomije, tre?eg entiteta, ali nikako na ?tetu druga dva naroda”.

U BiH se mo?e napraviti da svatko bude zadovoljan, uvjeren je ?ori? i to je jedan od glavnih zaklju?akai Okruglog stola koji je netom prije tiskovne odr?an u HMI. Predstavnici Kongresa upozorili su na lo?e u?inke oporezivanja inozemnih mirovina te izrazili nezadovoljstvo ?to Hrvatska jo? uvijek nije omogu?ila dopisno glasovanje na izborima. ”Oporezivanje mirovina odbija ljude od Domovine, time ?e se vi?e izgubiti nego dobiti”, naglasili su na tiskovnoj jer hrvatsko je iseljeni?tvo,, druga gospodarska grana, nakon turizma u Hrvatsku najvi?e novca stigne od isljeni?tva. HSK se zauzima da se pred sud izvedu odgovorni za ubojstva vi?e od stotine hrvatskih emigranata i na tom podru?ju ?e nastaviti raditi punim intezitetom.

Delegacija HSK na Oltaru domovine na Medvedgradu

”U nekoliko europskih dr?ava, po uzoru na Njema?ku, poti?e se istra?ivanje politi?kih umorstava emigranata, a neke su dr?ave od Kongresa zatra?ile pomo?”, rekao je ?ori? ne ?ele?i iznositi pojedinosti o karakteru te pomo?i, a predsjednik Kongresa Mijo Mari? je nadodao da Hrvatski zakon o europskom uhidbenom nalogu neprihvatljiv je za demokratski svijet, ru?i vjerodostojnost Hrvatske i ugro?ava odnose s Njema?kom.

Jedna od najva?nijih najava tiskovne HSK-a je: za srpanj 2014. godine, Hrvatske svjetske sportske igre na kojima se u Zagrebu o?ekuje oko tisu?u sporta?a i jo? pet do ?est tisu?a rodbine i prijatelja iz iseljeni?tva. Potporu igrama ve? su dali gradona?elnik Zagreba Milan Bandi? i Dr?avni ured za Hrvate izvan RH, kao i Hrvatska matica iseljenika gdje ?e i biti smje?en Odbor za organizaciju igara.

Okupljanju u prigodi 20. obljetnice osnivanja, delegati HSK-a su dali visoku ocjenu, a uvjereni su i kako Kongres ima dobru budu?nost. Te?i?te budu?eg rada bit ?e mu gospodarstvo, odnosno povezivanje potencijala Domovine i iseljeni?tva te privla?enje mladih.HSK izrazio je nadu da ?e Dr?avni ured za Hrvate izvan Hrvatske jednog dana ‘prerasti’ u ministarstvo isljeni?tva. Tako?er je istaknuto i uspostavljanje Partnerskog sporazuma izme?u HSK i braniteljske udruge Zavjet. Sporazum o Partnerstvu su potpisali Mijo Mari? predsjednik HSK i Boris Mu?anovi?, predsjednik udruge Zavjet.Ovaj dokument predstavlja kontinuitet prija?nje suradnje na zajedni?kim projektima – potpora generalima, te novu osnovu budu?e suradnje na konkretnim projektima s ciljem povezivanja iseljene i domovinske Hrvatske. Jedan od zajedni?kih ciljeva je podr?ka gospodarskim projektima, kreiranje hrvatske svjetske poslovne platforme, stipendiranje studenata na dodiplomskim i poslijediplomskim studijima u RH i u inozemstvu, te povezivanje hrvatske svjetske znanstvene elite.

HSK krovna je iseljeni?ka udruga, okuplja 30 nacionalnih kongresa iz 30 dr?ava u kojima hrvatski iseljenici ?ive u ve?em broju. Kao nevladina udruga, Kongres je ?lan UN-a sa savjetodavnim statusom ? zaklju?ak je na kraju tiskovne.

Zahvalnica HSK prigodom 20 obljetnice osnutka HSK za dugogodi?nji plodonosan i nesebi?an rad u HSK, te povezivanju domovine s iseljenom hrvatskom ?eljka Le?i?, ravnateljica Domovinskog sjedi?ta HSK

Na sve?anoj ve?eri HSK-a, koja je odr?ana u dvorani Matis, uz posebnog uva?enog gosta i dragog prijatelja, hrvatskog generala Mladena Marka?a, nazo?io je i gradona?elnik Zagreba Milan Bandi?, te drugi uva?eni gosti iz javnog i polti?kog ?ivota Hrvatske i visokih predstavnika Crkve u Hrvata, prije svega dugogodi?nji suradnici i prijatelji HSK-a. Tom prigodom uru?ena se zahvalnice HSK-a, za izniman doprinos i rad u ovoj krovnoj udruzi iseljenih Hrvata: Anti Pavlovi?u iz Hrvatskog nogometnog saveza, ?imunu ?iti ?ori?u, glasnogovorniku HSK-a, Dijani Vuku?i?, rizni?arki, Josipu Anti Sovulju, dugogodi?njem glavnom tajniku HSKa-a te ravnateljici Domovinskog sjedi?ta HSK-a u Zagrebu, ?elji Le?i?, koja je godinama glavni oslonac svih aktivnosti Kogresa u domovini i va?na spona sa Hrvatskom maticom iseljenika.

Priredila: Ivana Rora; Fotografije: Hrvoje Salopek i HSK

Objavljeno: Petak, 26. 07. 2013. 00:00
http://www.matis.hr/index.php/hr/novosti/2486-u-zagrebu-odrzana-tiskovna-konferencija-sastanka-sredisnjeg-odbora-hsk-a‘Od oporezivanja inozemnih mirovina vi?e ?tete od koristi’

Predstavnici Hrvatskog svjetskog kongresa (HSK) upozorili su danas na lo?e u?inke oporezivanja inozemnih mirovina te izrazili nezadovoljstvo ?to Hrvatska jo? uvijek nije omogu?ila dopisno glasovanje na izborima. Oporezivanje mirovina odbija ljude od Domovine, time ?e se vi?e izgubiti nego dobiti, rekao je glasnogovornik HSK fra ?imun ?ito ?ori? na konferenciji za novinare. Hrvatsko je iseljeni?tvo, podsje?a, druga gospodarska grana, nakon turizma u Hrvatsku najvi?e novca stigne od isljeni?tva.

Predstavnici Kongresa opetovali su svoju zabrinutost polo?ajem Hrvata u BiH. Majorizacija Hrvata u Federaciji i nenazo?nost u Republici Srpskoj, smrt su za Hrvate u BiH, ocijenio je ?ori?, zauzev?i se za “neku vrstu hrvatske autonomije, tre?eg entiteta, ali nikako na ?tetu druga dva naroda”. U BiH se mo?e napraviti da svatko bude zadovoljan, uvjeren je ?ori?.

HSK se zauzima da se pred sud izvedu odgovorni za ubojstva vi?e od stotine hrvatskih emigranata. U nekoliko europskih dr?ava, po uzoru na Njema?ku, poti?e se istra?ivanje politi?kih umorstava emigranata, a neke su dr?ave od Kongresa zatra?ile pomo?, rekao je ?ori? ne ?ele?i iznositi pojedinosti o karakteru te pomo?i.

Hrvatski zakon o europskom uhidbenom nalogu neprihvatljiv je za demokratski svijet, ru?i vjerodostojnost Hrvatske i ugro?ava odnose s Njema?kom, ocijenio je predsjednik Kongresa Mijo Mari?.

‘Kognresnici’ su za srpanj 2014. najavili Hrvatske svjetske igre na kojima se u Zagrebu o?ekuje oko tisu?u sporta?a i jo? pet-?est tisu?a drugih posjetitelja.

Okupljanju u prigodi 20. obljetnice osnivanja, ‘kongresnici’ su dali visoku ocjenu, a uvjereni su i kako Kongres ima dobru budu?nost. Te?i?te budu?eg rada bit ?e mu gospodarstvo, odnosno povezivanje potencijala Domovine i iseljeni?tva te privla?enje mladih.

HSK izrazio je nadu da ?e Dr?avni ured za Hrvate izvan Hrvatske jednog dana ‘prerasti’ u ministarstvo isljeni?tva. HSK krovna je iseljeni?ka udruga, okuplja 30 nacionalnih kongresa iz 30 dr?ava u kojima hrvatski iseljenici ?ive u ve?em broju. Kao nevladina udruga, Kongres je ?lan UN-a sa savjetodavnim statusom.

Poslovni.hr/Hina
http://www.poslovni.hr/hrvatska/od-oporezivanja-inozemnih-mirovina-vise-stete-od-koristi-248264#Hrvatski svjetski kongres zabrinut polo?ajem Hrvata u BiH

U ?etvrtak, 25. srpnja, a nakon dvodnevnog zasjedanja Sredi?njeg odbora Hrvatskog svjetskog kongresa, u Hrvatskoj matici iseljenika odr?ana je tiskovna konferencija. Predstavnici Hrvatskog svjetskog kongresa (HSK) opetovali su svoju zabrinutost polo?ajem Hrvata u BiH. ”Majorizacija Hrvata u Federaciji i nenazo?nost u Republici Srpskoj, smrt su za Hrvate u BiH”, ocijenio je glasnogovornik HSK fra ?imun ?ito ?ori? na konferenciji za novinare, zauzev?i se za “neku vrstu hrvatske autonomije, tre?eg entiteta, ali nikako na ?tetu druga dva naroda”. U BiH se mo?e napraviti da svatko bude zadovoljan, uvjeren je ?ori?, prenosi Hina.

Predstavnici Kongresa upozorili su na lo?e u?inke oporezivanja inozemnih mirovina te izrazili nezadovoljstvo ?to Hrvatska jo? uvijek nije omogu?ila dopisno glasovanje na izborima. ”Oporezivanje mirovina odbija ljude od Domovine, time ?e se vi?e izgubiti nego dobiti”, rekao je glasnogovornik HSK fra ?imun ?ito ?ori? na konferenciji za novinare.

Hrvatsko je iseljeni?tvo, podsje?a, druga gospodarska grana, nakon turizma u Hrvatsku najvi?e novca stigne od isljeni?tva. HSK se zauzima da se pred sud izvedu odgovorni za ubojstva vi?e od stotine hrvatskih emigranata. ”U nekoliko europskih dr?ava, po uzoru na Njema?ku, poti?e se istra?ivanje politi?kih umorstava emigranata, a neke su dr?ave od Kongresa zatra?ile pomo?”, rekao je ?ori? ne ?ele?i iznositi pojedinosti o karakteru te pomo?i.

”Hrvatski zakon o europskom uhidbenom nalogu neprihvatljiv je za demokratski svijet, ru?i vjerodostojnost Hrvatske i ugro?ava odnose s Njema?kom”, ocijenio je predsjednik Kongresa Mijo Mari?. ‘Kognresnici’ su za srpanj 2014. najavili Hrvatske svjetske igre na kojima se u Zagrebu o?ekuje oko tisu?u sporta?a i jo? pet-?est tisu?a drugih posjetitelja.

Okupljanju u prigodi 20. obljetnice osnivanja, ‘kongresnici’ su dali visoku ocjenu, a uvjereni su i kako Kongres ima dobru budu?nost. Te?i?te budu?eg rada bit ?e mu gospodarstvo, odnosno povezivanje potencijala Domovine i iseljeni?tva te privla?enje mladih.

HSK izrazio je nadu da ?e Dr?avni ured za Hrvate izvan Hrvatske jednog dana ‘prerasti’ u ministarstvo isljeni?tva. HSK krovna je iseljeni?ka udruga, okuplja 30 nacionalnih kongresa iz 30 dr?ava u kojima hrvatski iseljenici ?ive u ve?em broju. Kao nevladina udruga, Kongres je ?lan UN-a sa savjetodavnim statusom.

HINA
bljesak.infoU Zagrebu sve?ano otvoren Sastanak Sredi?njeg odbora HSK-a

Izvedbom hrvatske himne, u Zagrebu je 23. srpnja, sve?ano otvoren Sastanak Sredi?njeg odbora Hrvatskog svjetskog kongresa, krovne udruge iseljenih Hrvata.

Ovom va?nom skupu, kojim se obilje?ava i 20. obljetnice osnutka HSK-a, nazo?ile su mnoge uva?ene osobe iz javnog i politi?kog ?ivota Hrvatske. Na samom po?etku nazo?ne je pozdravio Mijo Mari?, predsjednik HSK, istaknuv?i va?nost djelovanja Kongresa za budu?nost iseljene Hrvatske ali i gospodarstvena ulaganja u domovini.

– Mi nismo samo Hrvati na privremenom radu ve? smo sposobni mladi ljudi sa karijerama i poslovnim uspjesima u dr?avama u kojima ?ivimo. Kao takvi mo?emo puno napraviti za Hrvatsku ali trebamo i potporu te dobru suradnju upravo u domovini i postoje?im institucijama, koje su zadu?ene za kontakte s Hrvatima izvan Hrvatske. A Hrvatska matica iseljenika oduvijek je bila na? dom i bitan oslonac za sve ?to smo radili ? istaknuo je Mijo Mari?, pozdraviv?i pri tom Marina Knezovi?a, ravnatelja HMI, Ivu Jelu?i?a, izaslanika Hrvatskog sabora, Dariju Krsti?evi?, izaslanicu premijera RH i predstojnicu Ureda za Hrvate izvan RH, Ivana ?ukera, predsjednika Saborskog odbora za Hrvate izvan RH, zamjenicu gradona?elnika Zagreba, Sandru ?valjek te predstavnike hrvatskih politi?kih stranki i institucija kao i osoba iz javnog ?ivota RH.

Poseban pe?at sve?anom otvorenju dao je fra ?imun ?ito ?ori?, glasnogovornik HSK i jedan od utemeljitelja krovne udruge iseljenih Hrvata, podsjetiv?i sve nazo?ne na same po?etke rada kao i bogat i djelotvoran put hrvatskog izvandomovinstva kroz 20 godina.

– Puno emocija i rada je u ovoj organizaciji, koja pripada svima nama jer domovina i iseljeni?tvo za mene je nedjeljivo? mi smo jedna du?a i jedno srce ? rekao je fra ?ito ? i ne smijemo nikada zaboraviti lik i djelo na?eg prvog predsjednika dr. Franje Tu?mana, koji je sa Kongresom bio na samom po?etku, sa Kongresom i Hrvatskom.

Nakon sve?anog otvorenja, delegati Kongresa nastavili su sa radnim djelom, te posjetom Oltaru domovine i Medvedgradu. Za sutra je predvi?eno niz predavanja o izazovima ulaska Hrvatske u Europsku uniju te o 20. obljetnici osnutka HSK-a, a predava?i ?e biti ugledni stru?njaci.

Tekst: Ivana Rora; Fotografije: Hrvoje Salopek July 24, 2013
http://www.matis.hr/index.php/hr/novosti/2463-u-zagrebu-svecano-otvoren-sastanak-sredisnjeg-odbora-hsk-aHrvatski svjetski kongres zasjeda u Zagrebu

Iseljeni?tvo podupire osnutak Dr?avnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske i dono?enje zakona o odnosima s Hrvatima izvan Hrvatske. Skori popis stanovni?tva u BiH najva?niji je doga?aj za Hrvate izvan Hrvatske i o njegovu rezultatu ovisit ?e polo?aj Hrvata u susjednoj dr?avi, istaknuto je na sve?anosti u povodu 20. obljetnice Hrvatskoga svjetskog kongresa (HSK), koja je otpo?ela ju?er 23. srpnja 2013. u Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu.

Popisati treba svakog Hrvata jer – padne li njihov broj ispod deset posto – bit ?e te?a pregovara?ka pozicija, upozorio je predstavnik Hrvatskoga sabora Ivo Jelu?i?. Izrazio je bojazan da ?e Hrvati biti najve?i demografski gubitnici i da ?e im se broj prepoloviti u odnosu prema 1991. godini, kad su ?inili 17 posto stanovni?tva BiH. I predsjednik saborskog Odbora za Hrvate izvan Hrvatske Ivan ?uker upozorava na va?nost skorog popisa te ustavnih promjena u BiH. “Tko god misli da ?e Hrvati imati stabilnost bez tre?eg entiteta, grdno se vara”, rekao je ?uker.

U BiH nema rje?enja ako sva tri naroda ne budu zadovoljna, istaknuo je glasnogovornik HSK fra ?imun ?ito ?ori?, koji dr?i da hrvatska diplomacija mo?e mnogo u?initi na animiranju ljudi. Jelu?i? se zauzima da u odnosima prema Hrvatima izvan Hrvatske bude ?to vi?e nacionalnog konsenzusa i ?to manje politi?kog stran?arenja. Zauzima se i za to da zastupnici dijaspore u Hrvatskome saboru budu stvarni predstavnici Hrvata, neovisni o bilo kojoj politi?koj opciji.

Dvadeseta obljetnica krovne iseljeni?ke udruge bila je prilika da se zbroji u?injeno i propu?teno te da se progovorio aktualnim pitanjima. Lobiranje za Hrvatsku, nastojanje da se ?uje istina o njoj, o?uvanje kulture, identiteta i pomo? u Domovinskom ratu neke su od ‘stvari’ koje je iseljena Hrvatska, volonterski i o svojem tro?ku, u?inila za Domovinu, podsjetio je predsjednik HSK Mijo Mari?. Golem je i financijski doprinos iseljeni?tva, oni su Hrvatskoj druga gospodarska grana, rekao je Mari? i dodao da se promijenila i struktura iseljenika. “To vi?e nisu bau?telci, nego mladi, obrazovani ljudi integrirani u svoje zajednice”, poru?io je predsjednik Kongresa.

Ponijela nas je sna?na potpora, poslije smo bili prepu?teni sami sebi, tako je od osnivanja Kongresa u srpnju 1993. do danas, opisao je glasnogovornik HSK. ?ori? je sa ?aljenjem zaklju?io kako u Hrvatskoj nije bilo volje da se uvede dopisno glasovanje te da su izostali kvalitetni programi za povratnike. Slabe su bile i reakcije hrvatske diplomacije, a i danas je tako, ustvrdio je ?ori? i dodao kako je diplomacija uglavnom “prala ruke” od aktivnosti Kongresa. “Svemu tome treba dodati i hrvatski jal, pona?anje onih koji ne?e pomo?i, ali o svemu imaju mi?ljenje”, istaknuo je.

Nije lako biti razli?it, pa to jo? i o?uvati, to je plivanje protiv struje koje nije lako, rekao je izaslanicima predsjednik Hrvatske matice iseljenika Marin Knezovi?. Iseljeni?tvo podupire osnutak Dr?avnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske i dono?enje zakona o odnosima s Hrvatima izvan Hrvatske. “Time se do?lo do nadstrana?kog djelovanja”, rekla je predstojnica tog ureda i premijerova izaslanica Darija Krsti?evi?.

“Nedavnim osnutkom istoimenoga Vladina savjeta napravljen je dodatni korak”, istaknula je i za prosinac najavila njegovu prvu sjednicu. Na sve?anosti u povodu 20. obljetnice HSK bili su izaslanici iz 20 zemalja, predstavnici hrvatskih vlasti i politi?kih stranaka te osobe iz javnog ?ivota. (Hina)

July 24, 2013
http://www.matis.hr/images/pdf/HSK.pdfSa sjednice Sredi?njeg odbora HSK

Popisati treba svakog Hrvata jer padne li njihov broj ispod deset posto bit ?e te?a pregovara?ka pozicija, upozorio je predstavnik Hrvatskoga sabora Ivo Jelu?i?. Izrazio je bojazan da ?e Hrvati biti najve?i demografski gubitnici i da ?e im se broj prepoloviti u odnosu prema 1991. godini, kad su ?inili 17 posto stanovni?tva BiH. I predsjednik saborskog Odbora za Hrvate izvan Hrvatske Ivan ?uker upozorava na va?nost skorog popisa te ustavnih promjena u BiH.

“Tko god misli da ?e Hrvati imati stabilnost bez tre?eg entiteta, grdno se vara”, rekao je ?uker. U BiH nema rje?enja ako sva tri naroda ne budu zadovoljna, istaknuo je glasnogovornik HSK fra ?imun ?ito ?ori?, koji dr?i da hrvatska diplomacija mo?e mnogo u?initi na animiranju ljudi.

Jelu?i? se zauzima da u odnosima prema Hrvatima izvan Hrvatske bude ?to vi?e nacionalnog konsenzusa i ?to manje politi?kog stran?arenja. Zauzima se i za to da zastupnici dijaspore u Hrvatskome saboru budu stvarni predstavnici Hrvata, neovisni o bilo kojoj politi?koj opciji.

Dvadeseta obljetnica krovne iseljeni?ke udruge bila je prilika da se zbroji u?injeno i propu?teno te da se progovori o aktualnim pitanjima. Lobiranje za Hrvatsku, nastojanje da se ?uje istina o njoj, o?uvanje kulture, identiteta i pomo? u Domovinskom ratu neke su od ‘stvari’ koje je iseljena Hrvatska, volonterski i o svojem tro?ku, u?inila za Domovinu, podsjetio je predsjednik HSK Mijo Mari?. Golem je i financijski doprinos iseljeni?tva, oni su Hrvatskoj druga gospodarska grana, rekao je Mari? i dodao da se promijenila i struktura iseljenika. “To vi?e nisu bau?telci, nego mladi, obrazovani ljudi integrirani u svoje zajednice”, poru?io je predsjednik Kongresa.

Ponijela nas je sna?na potpora, poslije smo bili prepu?teni sami sebi, tako je od osnivanja Kongresa u srpnju 1993. do danas, opisao je glasnogovornik HSK. ?ori? je sa ?aljenjem zaklju?io kako u Hrvatskoj nije bilo volje da se uvede dopisno glasovanje te da su izostali kvalitetni programi za povratnike. Slabe su bile i reakcije hrvatske diplomacije, a i danas je tako, ustvrdio je ?ori? i dodao kako je diplomacija uglavnom “prala ruke” od aktivnosti Kongresa. “Svemu tome treba dodati i hrvatski jal, pona?anje onih koji ne?e pomo?i, ali o svemu imaju mi?ljenje”, istaknuo je.

Nije lako biti razli?it, pa to jo? i o?uvati, to je plivanje protiv struje koje nije lako, rekao je izaslanicima predsjednik Hrvatske matice iseljenika Marin Knezovi?.

Iseljeni?tvo podupire osnutak Dr?avnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske i dono?enje zakona o odnosima s Hrvatima izvan Hrvatske. “Time se do?lo do nadstrana?kog djelovanja”, rekla je predstojnica tog ureda i premijerova izaslanica Darija Krsti?evi?. “Nedavnim osnutkom istoimenoga Vladina savjeta napravljen je dodatni korak”, istaknula je i za prosinac najavila njegovu prvu sjednicu. Na sve?anosti u povodu 20. obljetnice HSK bili su izaslanici iz 20 zemalja, predstavnici hrvatskih vlasti i politi?kih stranaka te osobe iz javnog ?ivota. (Hina)

Predstavljena knjiga Tuge Tarle

Predstavljanje knjige HRVATSKI ISELJENI?KI DUHOPIS je odr?ano 24. srpnja u Hrvatskoj matici iseljenika u okviru godi?njeg sastanka Hrvatskog svjetskog kongresa. O knjizi su nadahnuto govorili urednik knjige dr. sc. Bo?o Skoko, recenzent dr. sc. Marin Sopta, te veleposlanik g. Tomislav Bo?njak, kao i cijenjena autorica Tuga Tarle. Predstavljanje je vodila dr. sc. Rebeka Mesari? ?ab?i?.

DOMOVINA (isje?ak iz poglavlja ?Nostalgija ili izjedanje du?e?)

Tijekom svih ovih godina lutanja svijetom provela sam mnoge sate u razgovorima s mojim sunarodnjacima ?ija me je odanost prema Hrvatskoj uvijek odu?evljavala. Uvjerila sam se u njihove uspjehe u raznim profesijama, vidjela sam koliko su odgovorni i odani gra?ani svojih novih domovina. Posvjedo?ilo mi se u mnogim prilikama kroz kakva te?ka iskustva, muku i odricanja su pro?li da bi stvorili novi dom i stekli povjerenje i po?tovanje svojih novih sugra?ana. Nostalgija im je bila stalnim pratiocem, hrane?i im du?u uspomenama. S druge strane, ona im je i sna?ila volju da doka?u domovini i svijetu da su se odr?ali i da je mogu?e svoj identitet i ljubav za staru domovinu dokazivati jedino vlastitim uspjesima.

I sama sam osje?ala nostalgiju i razmi?ljala o tome kako je ?ovjek osu?en na to da tek kad izgubi svoju domovinu spozna istinu o tome koliko mu ona zna?i. Dijelila sam ponos i radost s mojim sunarodnjacima hrvatskim iseljenicima zbog ?injenice da napokon imamo svoju slobodnu zemlju i da smo ravnopravni s ostalim narodima svijeta. Hrvatsku slobodu platili smo velikim gubitkom ljudstva i razaranjem nacionalnog bogatstva, a u pora?u nesmiljenom plja?kom i nepo?tenom pretvorbom. Ali ni u tom vremenu velikih isku?enja nikad nismo bili sami. Hrvatska dijaspora, tisu?e i tisu?e hrvatskih du?a diljem svijeta dijelili su to tragi?no iskustvo s nama, pomagali su Hrvatskoj kako su najbolje znali, a neki su se i sami uklju?ili u obranu domovine svojih predaka. Bili smo barem nakratko jedna ujedinjena du?a.

Danas, kad je Hrvatsku ponovno zahvatio val iseljavanja mladih obrazovanih kadrova, pitamo se ?to smo postigli, kako smo tih dvadeset godina slobode upotrijebili? Ho?e li i njihove sudbine zavr?iti po spomenarima i dnevnicima ili me?u stranicama nekih budu?ih knjiga koje nitko ne?e ?itati? Ho?e li se ikada vratiti? Smijemo li to razdvojeno bi?e naroda zvati ?globalna Hrvatska??…Hrvatska jest u srcu svakog Hrvata, ali je ta hrvatska vizija sagra?ena od krhke pre?e snova i uspomena. Prava je Hrvatska ovdje na obalama Jadrana sa svim svojim problemima, strepnjama i nadama. ?elite li je doista do?ivjeti onakvom kakva jest, ne preostaje vam drugo nago da joj se vratite.

http://www.matis.hr/index.php/hr/novosti/2480-predstavljena-knjiga-tuge-tarleDva desetlje?a HSK
Iseljeni Hrvati nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju

Poziv na otvaranje sastanka Sredi?njeg odbora i 20. godi?njicu osnutka Hrvatskoga svjetskog kongresa (HSK), 23. srpnja 2013. u Zagrebu

Po?tovani,

u Domovinskom sjedi?tu Hrvatskog svjetskog kongresa (HSK) Zagrebu, od 23.-25. srpnja 2013. godine odr?ava se sastanak Sredi?njeg odbora HSK-a, krovne me?unarodne udruge koja okuplja hrvatske udruge i ustanove, te istaknute javne djelatnike iz tridesetak zemalja svijeta u kojima ?ive hrvatski iseljenici. Ujedno ove godine obilje?avamo i 20. godi?njicu osnutka HSK-a.

Za tu prigodu ?ast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na sve?ano otvaranje susreta sa sudionicima i uzvanicima koji ?e se odr?ati u utorak, 23. srpnja 2013. godine, u 10.00 sati, u prostorijama Hrvatske matice iseljenika, Trg Stjepana Radi?a 3, Zagreb.

HSK je nestrana?ka, nevladina udruga s ?lanstvom u Ujedinjenim narodima (UN ECOSOC Council) koja ve? 20 godina uspje?no djeluje na povezivanju Hrvata i hrvatskih potomaka, njihovih udruga i ustanova u svijetu s maticom Hrvatskom s ciljem zauzimanja za sveop?e interese hrvatskog naroda u Domovini i izvandomovinstvu. U tu svrhu HSK kroz dva desetlje?a radi na osiguranju kontinuiteta i razvoja vjerskog, duhovnog, kulturnog, dru?tvenog i ?portskog naslje?a me?u Hrvatima u svijetu.

Va?a nazo?nost na otvaranju sastanka HSK bila bi ujedno i priznanje brojnom hrvatskom iseljeni?tvu njegovom ogromnom doprinosu domovini, na lobisti?kom, gospodarskom i kulturnom podru?ju, kao i na pomo?i za vrijeme domovinskog rata.

Ujedno Vas pozivamo i na okrugli stol “IZAZOVI ULASKA RH U EU I 20. OBLJETNICE HSK” u ?etvrtak, 25. 7. 2013. u 09.00 – 12.00 sati na istom mjestu, na kojoj ce sudjelovati izmedju ostalog kardinal Vinko Pulji?, Ljubo Jur?i?, Slaven Letica, Ivan ?izmi?, Bo?o Skoko i drugi.

Za daljnje informacije i potvr?ivanje Va?eg dolaska, molimo Vas obratite se ravnateljici Domovinskog sjedi?ta, ?eljki Le?i?: 01 6115 116 ili 098 710 746.

Unaprijed Vam se zahvaljujemo.
Uz srda?an pozdrav,

Mijo Mari?, predsjednik HSKZaboravi vlastito, skrbi se za op?e dobro!

Prisje?am se kako nas je dvaput srda?no na Pantov?aku primio pokojni predsjednik dr. Franjo Tu?man

Ravnateljstvo du?obri?ni?tva za Hrvate u inozemstvu (Directio Nationalis Operumpro Migrationibus Croatis) poslalo je 15. srpnja ove godine ?estitku ?lanovima Hrvatskoga svjetskoga kongresau povodu proslave 20. obljetnice djelovanja HSK. Prenosimo ju u cijelosti:

“Po?tovani ?lanovi Hrvatskoga svjetskoga kongresa, dragi gosti iz Domovine i iz inozemstva, uz ?estitku za 20. obljetnicu rada HSK, sve vas iskreno pozdravljam! Jubileje je potrebno slaviti jer su jubileji sve?anosti sje?anja, zahvalnosti, radosti i poticaji za budu?nost. Radost ovoga jubileja za mene je to ve?a ?to sam od samih po?etaka vezan uz ovaj Kongres, jo? kao ?lan Inicijativnog odbora. Smatrao sam tada da je osnivanje HSK ideja koju su davali hrvatski lije?nici bila zaista u tome trenutku potrebna, to vi?e ?to se ugasilo Hrvatsko vije?e i ?to je rat bio iza nas. Prisje?am se mnogih dragih ljudi koji su u Zagreb na konvencije HSK dolazili sa svih strana svijeta: iz SAD-a, Kanade, Australije i Europe. Prisje?am se kako nas je dvaput srda?no na Pantov?aku primio pokojni predsjednik dr. Franjo Tu?man, a koliku su vrijednost u HSK-u vidjeli na?i tada?nji politi?ari, pokazuje ?injenica da su nam omogu?ili i u staroj sabornici Hrvatskoga sabora odr?ati nekoliko konvencija.

Radujem se ?to se u novije doba mnogo mladih uklju?ilo u rad HSK, prepoznav?i ga kao ideju koju ?ele produbljivati i razvijati u ne?to vi?e i bolje. Iskusio sam da ime HSK ima snagu i karakter diljem svijeta. Sve su ovo razlozi da rad HSK ustraje i dalje na dobrobit cijeloga hrvatskog naroda, no uvijek pod geslom zapisanim na ulazu u Kne?evu pala?u u Dubrovniku: Obliti privatorum, publica curate! (Zaboravi vlastito, skrbi se za op?e dobro!). Svim sudionicima proslave 20. obljetnice HSK-a u Zagrebu od srca ?estitam, sa ?eljom da ?to kvalitetnije i uspje?nije djeluju na dobrobit HSK i svih njegovih ?lanova, kao i cijeloga hrvatskoga naroda u Domovini i u inozemstvu.

Fra Josip Bebi?, ravnatelj Ureda HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu”

http://www.hrvatski-fokus.hr/index.php/iseljenistvo/8026-zaboravi-vlastito-skrbi-se-za-opce-dobroFrom: s. Klaudija ?uran, Ur?ulinka
Date: July 21, 2013 8:05:01 AM PDT
Subject: ?ESTITKA

Mnogo po?tovani HSK,

Vama, po?t. g.Predsjedniku, svim ?lanovima u svim ogranicima na?eg Hrvatskog Svjetskog kongresa od srca ?estitam veliki 20-godi?nji jubilej osnutka, ali jo? vi?e, jubilej predanog rada, domoljublja, ?ovjekoljublja i bogoljublja. Koliko li ste dobra na?inili svojim zauzimanjem za Hrvate na svim meridijanima i paralelama, koliko li ste sve povezivali! Ne samo obavijestima, nego i dobrim rije?ima koje su budile nadu i onda kad su vijesti bile crne, ili barem sive. Koliko ste bili na usluzi svima, prenosili i ono najljep?e i najpozitivnije u mnogim doga?anjima! Koliko li ste doprinijeli prosvjetljivanju naroda po dubokim znanstvenim, povijesnim, umjetni?kim i drugim sadr?ajima koje ste primali i odmah uklju?ivali u cjelinu kao kamen?i?e velikog mozaika…

Samo Gospodin Bog mo?e sve to dostojno naplatiti. Ne gledate ni na umor, ni na osobnu korist, nego ?ivite za dobro ?ovjeka, posebno brata Hrvata. Od srca HVALA ZA SVE! Bog vas sve blagoslovio i odr?ao i dalje na duhovnom braniku Domovine! Ja sam se vratila u Vara?din 14. srpnja. Do?ekalo me mnogo posla. Odmah su me ljudi prona?li da im potra?im ovo ili ono u arhivu, da im protuma?im razne stvari i doga?aje. A sada moram napisati ?lanak za HAZU u svezi sa 100-obljetnicom Prvog svjetskog rata: “Doprinos Ur?ulinskog samostana za vrijeme Prvog svjetskog rata”. Mislim da ?u na?i dosta materijala, jer u na?oj dugoj povijesti u Hrvatskoj samostan je uvijek ?ivio za ovaj narod, i u dobru i u zlu. Za sada toliko. Trajno molim za sve koji s vama sura?uju na bilo koji na?in i opet spominjem blagoslov Sv. oca Franje za sve vas koji sam primila 7. srpnja na Trgu sv. Petra.

Sa ?tovanjem, s. Klaudija ?uran, Ur?ulinkaBegin forwarded message:

From: Mile Pletikosa
Date: July 20, 2013 6:47:01 PM PDT
Subject: RE: Dva desetlje?a HSK – Okrugli stol HSK u Zagrebu

Hrvatski svjetski kongres

?estitka za dvadesetu obljetnicu osnutka Hrvatskog svjetskog kongresa.

Najbolje ?elje Hrvatskom svjetskom kongresu da dostojanstveno proslavi dvadesetu obljetnicu svoga postojanja.

Zapovijed da Hrvatski svjetski konges doista bude svjetski po svojim smjernicama, nakanama, dalekovidno??u, hrabrosti, zauzimanjem, domoljubljem i rodoljubljem nepravdom raspr?enog hrvatskog puka.

Mile Pletikosa
Toronto
CanadaFrom: Mile Pletikosa
Date: July 26, 2013 8:44:06 PM PDT
Subject: RE: U Zagrebu odr?ana tiskovna konferencija Sastanka Sredi?njeg odbora HSK-a

Po?tovani Canadian Croatian Congres

Po?tovani Hrvatski svjetski kongrese

?estitka na proslavama po svijetu dvadesete obljetnice onutka.
Proslava je po?eljna, poti?e na ustrajniji, prodorniji i u?inkovitiji nakanjeni preporod.

ZADA?A
Planirajte pridobivanje ameri?ke potpore za osloboditi Hrvatsku od velikobritanske i srpske politike – hrvatske propasti.
Hrvatska, Srbijina ?rtva, pro?e poni?avaju?i puzaju?i put u Europsku zajednicu.
Srbiji zlo?inki prire?uju kraljevski prijam, Hrvatska ju u naru?ju unosi.

Na?ite na?ina za podno?enje tu?be protiv Srbijinog gemocida i za odbacivanje Haa?ke prljave pristrane politi?ke presude Hrvatima iz Hrvatske i BiH.

Neka vam se ne dogodi ?to se dogodilo Glasu Koncila, posta izvjestitelj minulih doga?anja, propusti zapovijedati doga?anja: da zapovijeda ?to se mora dogoditi a ?to se ne smije uzbiljiti.

Neka vas zaobi?e zbilja brojnih hrvatskih portala, usitnjeni i razjedinjeni, bave se svjetskom politikom i svjetskim ispraznostima umjesto hrvatskim prvenstvima, va?nostima.

?elim vam pun uspjeh, pogodak u “sridu”.

S po?tovanjem.
Mile PletikosaHrvati izvan domovine: broj, identitet i snaga

Renomirani povjesni?ar hrvatskog iseljeni?tva dr. sc. Ivan ?izmi? izlagat ?e na temu Hrvati izvan domovine: broj, identitet i snaga. Uz ?izmi?evo pregledno izlaganje s posebnim interesom ?eka se izlaganje dr. sc. Davora Pavune naslovljeno Dometi planetarne Hrvatske u EU ili ?to nam je ?initi u dana?njim prilikama hrvatskog naroda?

U tijeku je u velikoj dvorani Hrvatske matice iseljenika od 9,00 do 12,00 sati Okrugli stol o izazovima hrvatskog iseljeni?tva suvremenoga doba u sklopu zasjedanja Sredi?njeg odbora Hrvatskoga svjetskoga kongresa koji se odvija ovih dana u Zagrebu.

Predava?i i odabrane teme su:

dr. sc. Bo?o Skoko:
Prednosti i opasnosti za Hrvatsku u EU

Ante Sovulj:
Hrvatski svjetski kongres – od ideje do 20-te obljetnice djelovanja

dr. sc. Ivan ?izmi?:
Hrvati izvan domovine: broj, identitet i snaga

mons. dr. Vinko Pulji?:
Stanje i perspektive hrvatskog naroda u BIH

Mijo Mari?:
Mogu?nosti Hrvata i njihovih potomaka u stranim zemljama

dr. sc. Ljubo Jur?i?:
Gospodarske aktualne prilike i perspektive Republike Hrvatske

fra Miljenko Stoji?:
U potrazi za poratnim ?rtvama komunizma

dr. sc. Slaven Letica:
Nacionalne manjine u Hrvatskoj: bogatstvo ili optere?enje?

dr. sc. Davor Pavuna:
Dometi planetarne Hrvatske u EU ili ?to nam je ?initi u dana?njim prilikama hrvatskog naroda?

Moderator: fra. dr. sc. ?imun ?ito ?ori?

Priredila: V. K.
http://www.matis.hr/index.php/hr/aktivnosti/dogadanja/2479-hrvati-izvan-domovine-broj-identitet-i-snagaSUKOB: Topi? vs ?ito ?ori?

SARAJEVO – Predsjednik HKD Napredak Franjo Topi? vodi jugoslavensku politiku u BiH iako Jugoslavije nema 22 godine. Priklonio se jednom unitaristi?kom krilu tamo?njih franjevaca i, ?ive?i u stalnom strahu od sve vjerski i politi?ki militantnijih Muslimana-Bo?njaka, potpuno se udaljio od osnovne ideje Napretka zbog ?ega je i osnovan davne 1902. godine. Za razliku od njegovoga HKD-a Napredak, Hrvatski svjetski kongres, osnovan tek prije 20 godina, jako dobro osje?a bilo hrvatskoga ?ovjeka na cijeloj kugli zemaljskoj. Stoga se Franjo Topi? osje?a ugro?enim i neprimjereno i neargumentirano proziva ?elnike HSK. 

Poslije sve?anoga obilje?avanja 20. obljetnice HSK u Zagrebu, na koju opravdano nije pozvan, Topi? se usudio javno oblatiti i poslati pismo ?elnicima HSK u kojem iznosi razne neistine. Pritom je u cijelosti zamijenio teze. Za razliku od njega, koji novcem ?lanova svoga privatiziranog Dru?tva pla?a oglase bezrazlo?ne hvale po hrvatskim, hercegbosanskim i svjetskim medijima, ?elnici HSK sav svoj samoprijegorni rad rade potpuno na amaterskoj bazi. 

Svaki od ?elnika HSK i ovaj puta je do?ao iz Australije, Argentine, SAD-a, Kanade, ?vedske ili Njema?ke na svoj tro?ak. No, najbolje je pro?itati pismo neutemeljenih uvrjeda Franje Topi?a, a onda i odgovor fra ?imuna ?ite ?ori?a, dugogodi?njega uspje?nog ?elnika krovne organizacije milijuna iseljenih Hrvata.

~~~~~

Franjo Topi?: Tre?ina imovine HSK je moje!
Pismo predsjednika HKD-a Napredak Franje Topi?a ?elnicima Hrvatskoga svjetskog kongresa

?Mediji prenose da Hrvatski svjetski kongres ovih dana obilje?ava 20 godina osnutka. Hrvatsko kulturno dru?tvo Napredak je ostalo iznena?eno da nije pozvano na ovu proslavu. Sli?no je bilo i s prija?njim manifestacijama HSK. Poznato je da je HSK osnovan u Zagrebu 3. srpnja 1993. Podsje?amo da je me?u osniva?ima bio i HKD Napredak i to od inicijativnog skupa 1992. godine. Korisno je podsjetiti da su ?oci utemeljitelji? na po?etku osnivanja HSK pokazali svoj osje?aj za cjelinu hrvatskog naroda koji ?ivi u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini i tako ?to su u statut unijeli da, ako bi eventualno HSK bio ukinut 2/3 imovine HSK bi ostalo Matici hrvatskoj a 1/3 Napretku. Kako je vrlo brzo Bosna i Hercegovina bila neslu?beno progla?ena kao neinteresna hrvatska zemlja, tako je i HSK otpisivao ?to javno a ?to vi?e potajno Bosnu pa tako i HKD Napredak.

I za to je sasvim dosljedno i ovo nepozivanje HKD Napredak na ovaj jubilej. (Samo je zamagljivanje i zavaravanje javnosti pozivanje nekih bh Hrvata na jubilej). Da je druga?ije HSK i svi Hrvati bi bili ponosni na Napredak i na njegove velike rezultate i ne bi se moglo dogoditi ni u snu da se zaobi?e Napredak. Valjda bi barem u demokratskom svijetu trebalo razlikovati strana?ku pripadnost i politi?ku orijentaciju od objektivnih vrijednosti i ostvarenih rezultata. Na ?alost HSK se ve? godinama pridru?io onima koji smatraju da Bosna nije hrvatska zemlja, dapa?e onima koji smatraju da je Bosna ?kamen o vratu Hrvatskoj?! Bo?e sa?uvaj!

?injenica jest da su Hrvati izvan domovine dali nemjerljiv doprinos stvaranju R. Hrvatske. I puno bi te?e bilo obrana i osamostaljivanje Hrvatske bez bezrezervne podr?ke iseljenih Hrvata iz Hrvatske i BiH. No to se ne mo?e re?i i za podr?ku iseljenih Hrvata bosansko-hercegova?kim Hrvatima i Bosni i Hercegovini. 

Mnogi iseljeni Hrvati nisu ?eljeli ni da ?uju za BiH, osim rodbinskih i prijateljskih veza. A pritisnuti propagandom i nakaradnom politikom odro?ivanja Hrvata od BiH mnogi su Hrvati iz BiH javno govorili da su iz Hrvatske a ne iz BiH. Kod mnogih iseljenih Hrvata stvoreno je mnijenje da je nepo?eljno ako ve? nije sramota i grijeh re?i da su iz BiH. Gotovo nigdje na skupovima se nije ni spominjala BiH, niti se stavljala zastava ili neko drugo obilje?je BiH niti su se pozivali diplomatski bh predstavnici.

Takva sudbina je stizala i Napredak. U nekim mjestima u inozemstvu ima po petnaest hrvatskih dru?tava, ali kad se osnivala Napretkova podru?nica onda se to kvalificiralo ?razbijanjem hrvatskog jedinstva?. A svih drugih petnaest dru?tava su valjda doprinosili u?vr??ivanju ?hrvatskog jedinstva?, a jedino Napredak je bio ?remetila?ki ?imbenik?. ?udno je da to mnijenje i danas ?ivi. Ru?no je to i tu?no. Ali bh Hrvati su pre?ivljavali i puno te?a vremena pa ?e pre?ivjeti i ova. Mi ne mo?emo propasti i kad bismo htjeli!!! Ali je stra?na strate?ka i povijesna pogre?ka ovako se odnositi prema prema bh Hrvatima a pogotovo prema bosanskim Hrvatima i to u demokraciji i u XXI. stolje?u. Ali bez obzira na sve ?elim HSK-u ?to vi?e uspjeha u radu, a vrijeme zaokreta ?e do?i.

Mons. prof. dr. Franjo Topi?, predsjednik HKD Napredak?

~~~~~

?imun ?ito ?ori?: Besposlen pop, jari?e krsti!
Odgovor fra ?imuna ?ite ?ori?a predsjedniku HKD-a Napredak Franji Topi?u

?Drag nam je svako hrvatsko zanimanje za HSK pa i ovaj HKD Napredak. Zahvaljujemo na dobrim ?eljama za 20-tu obljetnicu HSK. Pa?ljivo ?itaju?i to pismo, ne mo?emo doku?iti u kakvoj je to va?noj vezi ova ustanova s HSK pa da zaslu?uje da ju se poziva na ovakve manifestacije? Ta nigdje je kroz ovih 20 godina kao ustanovu nismo vidjeli ni sreli u djelovanju HSK! Ba? nigdje! Voljeli bismo imati za arhiv HSK i tu odluku (pazi, imovina!) o 1/3 imovine koja ne postoji, ali i popis tog inicijativnog odbora osniva?a HSK na kojem je naveden HKD Napredak! 

Nadalje, monsinjor Topi? tvrdi kako je nakon osnutka HSK vrlo brzo BiH ?neslu?beno progla?ena kao neinteresna hrvatska zemlja?, te da se ?HSK ve? godinama pridru?io onima koji smatraju da Bosna nije hrvatska zemlja.? Na? monsinjor bi mogao ?proslaviti? viiiisoku obljetnicu takvih svojih tvrdnji, a nisu mu one neka preporuka za ugled monsinjora! Jo? hrvatskog! To informiranom ?ovjeku zvu?i kao da ka?e, kako je Isus osu?en na smrt jer je dilao dobru marihuanu po jeruzalemskim predgra?ima!

Istina je, da se od prve godine do danas, HSK rijetko za koga toliko zauzimao koliko za Hrvate u BiH. Tko je imalo pratio medije kroz ovih 20 godina, iz godine u godinu, od 1993. do sada?nje 20-te obljetnice ili prelistavao zbirke dokumenta HSK, znade da je tako. I to, nije se HSK u tu svrhu obra?ao samo hrvatskim institucijama i vladama u HR i BiH, nego i stranim veleposlanstvima, vladama dr?ava po kojima djelujemo, UN-u i drugim svjetskim institucijama. I radi ovakvih ?monsinjora? dobro je da je Matica jednom sabrala takve dokumente i objavila ih kao zasebnu knjigu koja o tome nedvojbeno svjedo?i. 

Mo?da ipak ima pravo jedan na? du?nosnik, koji ka?e da na ovakvu prodiku i krivokletni?ku pisaniju ne treba odgovarati, jer je vjerojatno zami?ljena tek za zabavu ?itateljstvu u ovo ljetno vrijeme, dok se jedna na?a tajnica ?alila, kad nema pametnijeg posla onda ?besposlen pop, jari?e krsti?! Da se to ne bi i na mene primijenilo, skra?ujem ovaj slu?beni odgovor. Ta ovakve optu?be mo?e iznositi samo netko tko slabo poznaje rad HSK ili tko mu klevetni?ki podme?e. A kako je HSK po svojoj naravi organizacija hrvatskih udruga izvan domovine, ?im i jedan ogranak Napretka izvan domovine, a to za HSK zna?i izvan RH i BiH, za?ele pristupiti HSK, vi?e je nego dobro do?ao.

S po?tovanjem,

Fra ?imun ?ito ?ori?, glasnogovornik HSK,
?vicarska, 30. 7. 2013.”

JAVNO.ba
http://www.javno.ba/urednikov-odabir/sukobtopi-vs-ito-ori.htmlZa hrvatsku politi?ku elitu milijuni iseljenih Hrvata su i dalje ? “usta?ka emigracija”

? U Zagrebu je od 23. do 25. srpnja sve?ano i radno obilje?ena 20. obljetnica Hrvatskoga svjetskog kongresa. Da ?ivimo u Izraelu, Italiji, Irskoj, Japanu ili Gr?koj bio bi to ?dr?avni praznik? u tim dr?avama. Kako ?ivimo u Hrvatskoj, kojom u cijelosti vladaju sinovi i k?eri ?dece (jugo)komunizma?, to nije bio slu?aj. Naprotiv, cijeli jubilej je dobio onoliko pozornosti u javnosti koliko se i o?ekivalo. A to zna?i ? jako malo. Za one koji ne znaju, Hrvatski svjetski kongres su 1993. osnovali dalekovidni zanesenjaci iseljene Hrvatske u cilju pomaganja sebi u izvandomovinstvu i Hrvatima u domovini odnosno njihovim dvjema domovinama ? Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. HSK je osnovan po uzoru na Svjetski ?idovski kongres, kojim je uspostavljena odli?na veza izme?u ?idova u Izraelu i diljem svijeta. I HSK je tako djelovao do po?etka godine 2000. No, nakon smrti prvoga hrvatskog predsjednika Franje Tu?mana, HSK je prepu?ten samome sebi, Nove su vlasti ? i SDP-a i HDZ-a ? nastavile s udaljavanjem od milijuna iseljenih Hrvata i njihovih potomaka. I to na razne na?ine. Ukinuto je Ministarstvo useljeni?tva. Hrvatska matica iseljenika ostala je samoj sebi svrha. Saborski Odbor za Hrvate izvan RH ni?ta ne radi. Osnovan je Dr?avni ured za Hrvate izvan RH samo kako bi se zamaglili brojni problemi. Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske je mrtvo slovo na papiru. U Saboru je iz godine u godinu bivalo sve manje mjesta za zastupnike predstavnike iseljene Hrvatske, da bi se ? opet uz ?pomo?? i suradnju HDZ-a i SDP-a ? njihov broj srozao na svega tri zastupnika. Nije toliko bitno spomenuti ta tri jadna i sramna zastupni?ka mjesta za tzv. 12. izbornu jedinicu, koju i dandanas pogrje?no i potcjenjiva?ki ?elni ljudi tuzemne vlasti pogrdno nazivaju ?dijaspora?, nego na?in na koji se gotovo svi saborski zastupnici diskriminatorski odnose prema milijunima iseljenih Hrvata. A za?to je to tako? Pa zato ?to, na ?alost, politi?ka i vladaju?a elita u Hrvatskoj (i SDP-ova i HDZ-ova) ne cijeni zasluge i va?nost iseljene Hrvatske. Za ve?inu njih iseljeni Hrvati su za njih bili i ostali ? USTA?KA EMIGRACIJA. Mo?da ?e nekomu ovo zazvu?ati prejako, pregrubo, ali ?injenice to potvr?uju.

Dan prije odr?avanja Kongresa ?elni?tvo HSK protokolarno je posjetilo hrvatskoga predsjednika Ivu Josipovi?a. Sam odlazak svakoga tuzemnog ?gra?anina? na Pantov?ak, da ne ka?em Hrvata, doga?aj je za sebe. To je jedna prelijepa prirodna oaza u kojoj se zaboravljaju sve nesuglasice i prija?nja nerazumijevanja. Tako su i taj doga?aj i ovaj puta do?ivjeli Josipovi?evi gosti. No, ovaj puta ?elnici HSK nisu bili samo obi?ni gosti ?na kavi kod Predsjednika?. Ovaj puta je predsjednik HSK Mijo Mari? izravno i pred svima ?u brk? rekao Josipovi?u da mu ne valja to ?to se zala?e za dono?enje Zakona o uhitbenom nalogu kojim ?eli za?tititi Josipa Perkovi?a i druge nelustrirane ?elnike biv?e totalitarne propale dr?ave Jugoslavije. Ne valja mu to ne samo ?toje uvrijedio Njema?ku i njezinu kancelarku Angelu Merkel, ve? i zato ?to sli?ne upite o procesuiranju hrvatskih du?nosnika iz vremena Jugoslavije osim Njema?ke tra?e Austrija, Francuska… Josipovi? se iznenadio i odgovorio mu kako onda treba procesuirati i one iseljenike ? za koje sam siguran da je htio re?i ?emigrante? ? koji su ubijali tada?nje ?jugoslavene?. Iz (pre)?turog priop?enja Ureda Predsjednika RH sazanjemo da se ?Razgovaralo i o nekim klju?nim iseljeni?kim temama te o zna?aju i ulozi hrvatskog iseljeni?tva?. Niti rije?i o izravnom upitu Mije Mari?a, mladog predsjednika HSK iz Njema?ke, ?ovjeka koji se dokazao na svim poljima djelovanja. I?lo se ono starom jugokomunisti?kom stazom ? pre?u?ivanja!

Vratimo se Kongresu HSK, koji se odr?ao u prostorijama HMI-ja. Prvoga dana pohrili su na njega i ?elnici triju stranaka: Ivan ?uker (HDZ), predsjednik saborskoga Odbora za Hrvate izvan RH, Ivo Jelu?i? (SDP) i Jozo Rado? (HNS). ?uker je rekao da su u Saboru morali glasovati za tri saborska zastupnika iseljenih Hrvata jer je to tobo?e tra?io EU. Ba? briga EU-a koliko ?e koja dr?ava imati zastupnika iz iseljeni?tva. Italija ima 24 zastupnika iz cijeloga svijeta pa nikomu ni?ta! ?injenica je da je SDP tra?io 0 (ni?ta) zastupnika, a HDZ je ?pristao? na tri. Ivo Jelu?i?, onaj koji je izdao Milana Bandi?a i priklonio se Milanovi?u, izazvao je nepotrebni incident. Izvan protokola i teme prozvao je HDZ i cijelu oporbu i ustvrdio kako je samo SDP u pravu. Uz to, izvrije?ao je i slavljenike. Drugi ?incident? do?ao je na kraju. Nakon ?to je voditelj cijeloga programa fra ?imun ?ito ?ori? zaklju?io sve?anu sjednicu, i nakon ?to je otpjevana prigodna pjesma, za rije? se samoinicijativno javio Jozo Rado? i, izvan teme, poku?ao koji bod zaraditi za stranku dvojca V. Pusi? ? R. ?a?i?. Time je znatno poreme?ana cijela sve?anost.

? Opet nam sti?u Englezi. I to javno. Oni, tajno, uvijek su tu. Tu i ?ive i spavaju. Potpredsjednik Vlade Branko Gr?i? i ministar regionalnoga razvoja i fondova EU-a sastao se s Lordom Greenom, ministrom za trgovinu i investicije Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i pritom su raspravljali o ?unaprje?enju gospodarskih odnosa Hrvatske i Ujedinjene Kraljevine?. Tom prilikom je Lord Green u (pre)tijesnom odijelu sa?uvanom negdje iz sedamdesetih izjavio i ovu la?: ?Aktivno smo podupirali hrvatsko pristupanje Europskoj uniji tijekom pregovora, mislimo da je to velika ?ansa jer se za Hrvatsku otvara jedno veliko tr?i?te od 500 milijuna ljudi i vjerujem da ?e hrvatske tvrtke tu na?i svoj interes? i cini?no dodao kako ?e hrvatsko ?lanstvo ?pridonijeti otvaranju novih radnih mjesta?. Ma nemoj!

? Nakon Londona i Pariz pomno prati i nastoji kreirati doga?anja na prostorima jugoisto?ne Europe. Ju?era?nji dolazak francuskoga predsjednika Francoisa Hollandea na Brdo kod Kranja to potvr?uje. Tu se Hollande sastao s doma?inom Borutom Pahorom i Ivom Josipovi?em. Drugi Hollandeovi sugovornici bili su Tomislav Nikoli? iz Srbije, Filip Vujanovi? iz Crne Gore, predsjednik Makedonije Ðor?e Ivanov, predsjednik Albanije Bujar Nishani, ?lanovi predsjedni?tva BiH ?eljko Kom?i?, Neboj?a Radmanovi? i Bakir Izetbegovi?, predsjednica Kosova Atifete Jahjaga i visoka predstavnica EU-a Catherine Ashton iz Londona. Kako je priop?io kabinet Ive Josipovi?a, namjera sastanka na Brdu kod Kranja je ?razmatranje daljnje dinamike procesa pro?irenja EU-a, pronala?enje kapaciteta za rje?avanje otvorenih pitanja unutar samog regije i definiranje prioritetnih gospodarskih i infrastrukturnih projekata od zajedni?kog interesa za sve zemlje regije?. Prevedeno, London i Pariz nastoje i dalje udaljavati Njema?ku i Angelu Merkel od Hrvatske i njezinih susjeda.

? Za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu neprihvatljiv je prijedlog Europske unije da se pojedini proizvodi iz Hrvatske, nakon njenog ulaska u Uniju, i dalje izvoze po povla?tenim uvjetima, slo?ili su se u Beogradu ministar vanjske i unutarnje trgovine Srbije Rasim Ljaji? (Bo?njak iz Sand?aka) i ministar za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH Mirko ?arovi? (Srbin). To su oni na?i susjedi kojima Ivo Josipovi?, Vesna Pusi?, Josip Leko i Zoran Milanovi? svakodnevno tepaju i obe?avaju kako ?emo im sve besplatno dati na putu u EU.

? Hrvatska Porezna uprava odgovorila je da ?e hrvatskim europarlamentarcima oduzimati 40 posto pla?e koju dobivaju za svoj politi?ki rad u Bruxellesu i Strasbourgu, a koja se ispla?uje iz prora?una EU-a. Porezna uprava, ?ini se, trebala bi uzeti u obzir stav specijaliziranoga bruxelleskog eksperta kojeg smo konzultirali. Prema njemu, ta odluka Porezne uprave je nezakonita jer su pla?e koje se ispla?uju iz europskoga zajedni?kog prora?una neoporezive u dr?avama ?lanicama. Prema ?lanku 13 europskog zakona ?du?nosnici i drugi u slu?bi Zajednica bit ?e odgovorni za pla?e i primanja koje im daje Zajednica, u skladu s uvjetima i prema postupku propisanom od strane Vije?a, a koji provodi Komisija. Oni ?e biti izuzeti od poreza na dnevnice, pla?e i pri-manja od strane Zajednica u dr?avama ?lanicama?. Na?i zastupnici u Parlamentu Unije ovih su dana dobili svoju prvu europsku pla?u. Njima 12 na ra?un je sjelo 6200 eura. Bruto pla?a europarlamentarca ina?e je gotovo 8000 eura, me?utim nakon ?to im se obra?una europski porez, dobiju oko 1800 eura manje. No, u kona?nici ?e ?ista pla?a biti oko 3700 eura budu?i da porez, i to po stopi od 40 posto, moraju platiti i u hrvatski prora?un. E, sad je bitno to ? ?moraju?. Moraju li ili ne moraju. Kako u Bruxellesu tvrde ? ne moraju. Lakomi Lini? niti to ne priznaje.

? Pod pritiskom javnosti iz dana saznajemo sve ve?e i ve?e bogatstvo Gorana Radmana, nekada?njega prvog ?ovjeka Radio televizije Zagreb u doba Jugoslavije i sada?njega ?glavnog ravnatelja HRT-a?. Posjeduje 98,66 posto udjela u tvrtki Penzion Park u Bohinj te 43,86 dionica Microsofta. Vrijednost Radmanovog udjela u slovenskoj tvrtki je 648.764 eura. Uz to je i jamac za kredit od 268.000 eura kod Unicredit banke u Sloveniji. Dalje, posjeduje dva stana u Zagrebu veli?ine 96 i 86 ?etvornih metara (ukupno 182 m2), koji vrijede 1,5 milijuna i 950 tisu?a kuna. Posjeduje i stan u Zadru od 72 m2 koji vrijedi 836.000 kuna. Stopostotni je vlasnik tvrtke Nautar. Tu je i 69 dionica HT-a. Sudu?nik supruzi za kredit od 40.000 eura u RBA banci… Lijepi niz.

? Minimalna pla?a u Makedoniji iznosi 171 dolar, Albaniji 194 dolara, Bugarskoj 206 dolara, BiH 216 dolara, Kina 238 dolari, Srbiji 244 dolara, a u Hrvatskoj 481 dolar. U susjedstvu daleko nas ??i?a? Slovenija sa 1004 dolara.

? U studenom pro?le godine sudac ?upanijskoga suda u Zagrebu Ivan Turudi?, kao predsjednik tro?lanog sudskog vije?a, osudio je Ivu Sanadera na deset godina zatvora u ?slu?aju INA?. Pismeno obrazlo?enje presude sud je morao podastrijeti javnosti i braniteljima u roku od 30 dana. Me?utim, oni to nisu u?inili, ?to je prouzro?ilo dodatne probleme obrani. U nedostatku pisane presude branitelji Sanadera nisu mogli ulo?iti ?albu, no u skladu s hrvatskim zakonima osobe osu?ene na zatvorsku kaznu dulju od pet godina, a tako i Sanader, morale su u zatvor. Dakle, dvostruko lo?e po Ivu Sanadera. No, pro?li tjedan napokon je zavr?eno obrazlo?enje na 195 stranica.

? Europska unija stavila je Hezbollah na crnu listu, ali ?eli nastaviti razgovarati. Dva zagovornika ovog poteza, Britanija i Njema?ka, izjavila su da je EU to napravio jer je Hezbollah bombardirao autobus s izraelskim turistima u Burgasu, u Bugarskoj, pro?le godine. Za embargo je i Nizozemska. Protivnici su ?crne liste? Hezbollaha Austrija, ?e?ka, Irska, Malta, Poljska i Slova?ka, koje su prethodno izrazile zabrinutost zbog nedostatka dokaza o Burgasu. Izrael, koji je pretrpio rijedak vojni poraz od Hezbollaha 2006., pozdravio je potez Europske unije.Ameri?ki dr?avni tajnik John Kerry je istaknuo: ?Mi aplaudiramo Europskoj uniji zbog va?nog koraka koji je danas poduzela?. Ne znam ?to Hrvatska ?uti!

? Henry Kissinger je jednom prigodom, govore?i o Njema?koj, rekao kako je ona prevelika za Europu, a premala za svijet. Kako analiti?ari tvrde, sljede?e godine odlu?it ?e se ho?e li ta Njema?ka na?i svoje mjesto u Europi.

? Prema nedavnom istra?ivanju ?vedskih ekonomista, dr?ave u ovom na?em podneblju su i ?izrazito rasno i nacionalno netolerantne?. Na vrhu liste od 80 dr?ava prednja?i Albanija, dok se Srbija nalazi na sredini te liste. Od na?ih susjeda, najtolerantnija je Hrvatska, pi?e u istom istra?ivanju, dok su se tolerantnijim od stanovnika Srbije pokazali stanovnici Slovenije i BiH. U prilog ovom istra?ivanju ide istra?ivanje CeSida o diskriminaciji, koje je navelo da su Romi najdiskriminiranija grupa u Srbiji, te siroma?ne osobe, osobe s invaliditetom, stariji ljudi, ?ene… Jedan od glavnih pokazatelja jest to ?to su za sudionike istra?ivanja ?Romi najmanje prihvatljivi za brak, manje i od Hrvata?, pi?e beogradski Danas. Ovaj istra?iva?ki podatak trebalo bi prije svih pro?itati i prou?iti ve? spomenuti kvartet: Milanovi?, Leko, Josipovi? i Vesna Pusi?.

? ?Zakon o prebivali?tu koji je usvojen na Zastupni?kom domu Parlamentarne skup?tine BiH uperen je protiv nastojanja prognanih i raseljenih gra?ana da se u svoj zavi?aj vra?aju postupno?, nalazi se u priop?enju Rijaseta Islamske zajednice BiH. IZ BiH u nastavku ?izra?ava duboko ogor?enje i zabrinutost zbog ?injenice da je Zastupni?ki dom Parlamentarne skup?tine BiH usvojio Izmjene i dopune Zakona o prebivali?tu kojima se su?avaju ljudska prava i slobode, posebno prognanih i izbjeglica, kojima se obeshrabruje i ote?ava povratak i kojima se doprinosi daljem u?vr??ivanju rezultata genocida i etni?kog ?i??enja?. Rijaset Islamske zajednice podsje?a i na obvezu svih dr?avnih du?nosnika, posebno delegata u Parlamentarnoj skup?tini Bosne i Hercegovine, na obvezu implementacije Aneksa 7. Daytonskog mirovnog sporazuma o izbjeglicama i prognanicima, u kojem se nalazi obveza prema kojoj ?e se ?opozvati svi doma?i pravni propisi i administrativne mjere s diskriminiraju?im namjerama ili u?incima?. Paradoksalno je da ovdje ne treba kriviti samo Srbe, krivci su me?u istim tim muslimanima, na ?elu sa sto?ernom strankom SDA.

? Beogradski Kurir pi?e da su prije rata Ivo Miro Jovi? i Haris Silajd?i? bili ?jugosloveni?, a da je Sulejman Tihi? bio Srbin! Sli?no kao i Alija Izetbegovi?. Kurir je objavio i dokumente i svjedo?enja o tome kako je predsjednik SDA prije rata bio ponosan ?to je – Srbin. Podatke im je dao izvjesni Lazar Blagojevi? koji je s predsjednikom najja?e bo?nja?ke partije radio u op?inskom komitetu Bosanskoga ?amca kao tajnik. ?Sulejmana Tihi?a znam osobno. Zajedno smo bili ?lanovi Op?inskog komiteta. Budu?i je bio odvjetnik, koristili smo ga za pravne stvari. U njemu se tada nije mogao prepoznati bilo kakav nacionalizam. Sulejman Tihi? tada i danas, sasvim su dva razli?ita pojma. Da mu ne znam lik, rekao bih da se radi o dva ?ovjeka. Mati?ne knjige iz tog vremena potvr?uju da se on u ?amcu u to vrijeme izja?njavao kao Srbin?, naveo je nekada?nji tajnik op?inskog komiteta Srbin Blagojevi?, a sada?nji predsjednik srpske bora?ke organizacije za Bosanski ?amac. Blagojevi? jo? navodi da u ?amcu Tihi? posjeduje poslovni prostor koji je dobro ?uvan od strane srpske policije!

Marijan Majstorovi?, Friday, July 26, 2013
http://www.hrvatski-fokus.hr/index.php/uvodnik/8087-i-dalje-nema-jedinstva-izmedu-domovinske-i-iseljene-hrvatskePredstavljena knjiga Tuge Tarle

Predstavljanje knjige HRVATSKI ISELJENI?KI DUHOPIS je odr?ano 24. srpnja u Hrvatskoj matici iseljenika u okviru godi?njeg sastanka Hrvatskog svjetskog kongresa. O knjizi su nadahnuto govorili urednik knjige dr. sc. Bo?o Skoko, recenzent dr. sc. Marin Sopta, te veleposlanik g. Tomislav Bo?njak, kao i cijenjena autorica Tuga Tarle. Predstavljanje je vodila dr. sc. Rebeka Mesari? ?ab?i?.

DOMOVINA (isje?ak iz poglavlja ?Nostalgija ili izjedanje du?e?)

Tijekom svih ovih godina lutanja svijetom provela sam mnoge sate u razgovorima s mojim sunarodnjacima ?ija me je odanost prema Hrvatskoj uvijek odu?evljavala. Uvjerila sam se u njihove uspjehe u raznim profesijama, vidjela sam koliko su odgovorni i odani gra?ani svojih novih domovina. Posvjedo?ilo mi se u mnogim prilikama kroz kakva te?ka iskustva, muku i odricanja su pro?li da bi stvorili novi dom i stekli povjerenje i po?tovanje svojih novih sugra?ana. Nostalgija im je bila stalnim pratiocem, hrane?i im du?u uspomenama. S druge strane, ona im je i sna?ila volju da doka?u domovini i svijetu da su se odr?ali i da je mogu?e svoj identitet i ljubav za staru domovinu dokazivati jedino vlastitim uspjesima.

I sama sam osje?ala nostalgiju i razmi?ljala o tome kako je ?ovjek osu?en na to da tek kad izgubi svoju domovinu spozna istinu o tome koliko mu ona zna?i. Dijelila sam ponos i radost s mojim sunarodnjacima hrvatskim iseljenicima zbog ?injenice da napokon imamo svoju slobodnu zemlju i da smo ravnopravni s ostalim narodima svijeta. Hrvatsku slobodu platili smo velikim gubitkom ljudstva i razaranjem nacionalnog bogatstva, a u pora?u nesmiljenom plja?kom i nepo?tenom pretvorbom. Ali ni u tom vremenu velikih isku?enja nikad nismo bili sami. Hrvatska dijaspora, tisu?e i tisu?e hrvatskih du?a diljem svijeta dijelili su to tragi?no iskustvo s nama, pomagali su Hrvatskoj kako su najbolje znali, a neki su se i sami uklju?ili u obranu domovine svojih predaka. Bili smo barem nakratko jedna ujedinjena du?a.

Danas, kad je Hrvatsku ponovno zahvatio val iseljavanja mladih obrazovanih kadrova, pitamo se ?to smo postigli, kako smo tih dvadeset godina slobode upotrijebili? Ho?e li i njihove sudbine zavr?iti po spomenarima i dnevnicima ili me?u stranicama nekih budu?ih knjiga koje nitko ne?e ?itati? Ho?e li se ikada vratiti? Smijemo li to razdvojeno bi?e naroda zvati ?globalna Hrvatska??…Hrvatska jest u srcu svakog Hrvata, ali je ta hrvatska vizija sagra?ena od krhke pre?e snova i uspomena. Prava je Hrvatska ovdje na obalama Jadrana sa svim svojim problemima, strepnjama i nadama. ?elite li je doista do?ivjeti onakvom kakva jest, ne preostaje vam drugo nago da joj se vratite.

http://www.matis.hr/index.php/hr/novosti/2480-predstavljena-knjiga-tuge-tarleSpomenik hrvatskoj prisutnosti u ?vicarskoj
Objavljeno:
Srijeda, 19. 06. 2013. 00:00

U vrtu Hrvatske ku?e u Oltenu biskup Bogovi? je otkrio i blagoslovio kameni obelisk. Na njemu je simboli?no, imenima osmorice znamenitih Hrvata, uklesana hrvatska prisutnost u ?vicarskoj i doprinos ?vicarskoj nacionalnoj ba?tini kroz posljednjih ?est stolje?a

Prigodom ove jubilarne Godine vjere i spomena na Milanski edikt o toleranciji kojim je rimski car Konstantin Veliki 313. dao kr??anstvu slobodu djelovanja izjedna?iv?i ga s ostalim religijama, u Centralnoj ?vicarskoj, u HKM Solothurn, 13., 14., 15. i 16. lipnja boravio je i vodio duhovna i kulturna slavlja gospi?ko-senjski biskup i povjesni?ar dr. Mile Bogovi?.

Biskup Bogovi? bio jedan od sudionika Okruglog stola povodom ulaska RH u EU i 20.obljetnice Hrvatskog svjetskog kongresa.Sudjelovali su i poznati fizi?ar i javni djelatnik dr. Davor Pavuna, psiholog mr. mr. Frane Vugdelija i misionar fra ?imun ?ito ?ori?, koji je i organizirao ovo vi?ednevno slavlje kao i postavljanje spomenika.

U vrtu Hrvatske ku?e u Oltenu, uz nazo?nost ?vicarskih crkvenih i civilnih predstavnika, biskup Bogovi? je otkrio i blagoslovio spomenik, posebno oblikovani kameni obelisk, te?ak tri tone i visok oko ?etiri metra. 
Na njemu je simboli?no uklesana hrvatska prisutnost u ?vicarskoj imenima osam Hrvata koji su doprinijeli i ?vicarskoj nacionalnoj ba?tini kroz posljednjih ?est stolje?a. To su: kardinal i diplomat Ivan Stojkovi? (Dubrovnik, 1309. ? Lausanne, 1443.), biskup Andrija Jamometi? (Nin, 1420. ? Basel, 1484.), pisac Marko Maruli? (Split, 1450 ? 1524.), teolog i reformator Matija Vla?i? Ilirik (Labin, 1520 ? Basel 1575), izumitelj enciklopedije Pavao Skali? (Zagreb, 1534. ? Danzig, 1575.), pisac i povjesni?ar Ivan F. Biundovi? (Hvar, 1573. ? Aubonne, 1645.), nobelovac Lavoslav Ru?i?ka (Vukovar, 1887. ?, 1976.) i nobelovac Vladimir Prelog (Sarajevo, 1906. ? Zürich, 1998.).

Na obelisku je uklesan spomen i na jednu u domovini najvjerojatnije nepoznatu hrvatsku tragediju, koju u svojoj knjizi spominje ?vicarski povjesni?ar dr. Ferdinandu Gigon. Naime, povijest je zabilje?ila nasilnu smrt dvije stotine Hrvata, redovitih vojnih obveznika Habsbur?ke Monarhije. Stradali su kod alpskog prijelaza Veliki St. Bernard u ?vicarskom mjestu Saint-Rhemy, 15. svibnja 1800. godine u no?nom prepadu Napoleonovih trupa sa ?vicarske strane.

Biskup Bogovi? kao predsjednik Komisije HBK HR i HBK BiH za istra?ivanje hrvatskih ?rtava za?elio je da ove ?rtve budu na blagoslov Hrvatima i njihovim potomcima u ?vicarskoj i u cijelom izvandomovinstvu. Tekst: ?imun ?ito ?ori?

http://www.matis.hr/index.php/hr/novosti/2254-spomenik-hrvatskoj-prisutnosti-u-svicarskojOsnovan Savjet Vlade RH za Hrvate izvan Hrvatske
Objavljeno:
Petak, 07. 06. 2013. 00:00 

Savjet ?ine najugledniji predstavnici hrvatskih zajednica iz cijelog svijeta, ali i predstavnici najzna?ajnijih institucija u domovini. Savjet ?ini 9 predstavnika BiH, 17 predstavnika manjina, 29 predstavnika dijaspore i 29 predstavnika iz Hrvatske. Na sjednici 6. lipnja, Vlada Republike Hrvatske je donijela je Odluku o osnivanju i imenovanju ?lanova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Savjet ?ine najugledniji predstavnici hrvatskih zajednica iz cijelog svijeta, ali i predstavnici najzna?ajnijih institucija u domovini. Svi ?e oni pomagati hrvatskoj Vladi u kreiranju i provedbi politike, aktivnosti i programa u odnosu na Hrvate koji ?ive izvan njenih granica.

?lanovi Savjeta iz reda pripadnika Hrvata izvan Republike Hrvatske: ?lanovi Savjeta iz reda pripadnika Hrvata izvan Republike Hrvatske su predstavnici udruga, organizacija i institucija Hrvata izvan Republike Hrvatske, osobe uva?ene u sredini u kojoj ?ive, anga?irane na o?uvanju i ja?anju hrvatskog identiteta svojih zajednica i na unapre?enju odnosa s hrvatskom domovinom. Zajednice Hrvata izvan Republike Hrvatske svoje su predstavnike u Savjet predlo?ile iz redova najzna?ajnijih i najbrojnijih udruga i organizacija. Njihova zastupljenost odre?ena je sukladno brojnosti i zna?aju Hrvata u doti?noj dr?avi, aktivnosti i povezanosti zajednice s Republikom Hrvatskom, kao i radu na afirmaciji ugleda i interesa Republike Hrvatske.

Predstavnici Hrvata iz BiH su: ILJO KOPI?, ILIJA NAKI?, BRANKO IVKOVI?, JOSIP SUVALJ, DRAGO BILAND?IJA, prof.dr.sc. NEVENKO HERCEG, ZORAN TOMI?, VLADO D?OI?. Predstavnik Katoli?ke crkve za BiH je prof. dr. pre?. DARKO TOMA?EVI?.

Predstavnici hrvatske manjine su: SLAVEN BA?I?, PETAR KUNTI?, TOMISLAV ?IGMANOV (predstavnici za Srbiju), GABRIELA NOVAK ? KARALL, STANKO HORVATH (predstavnici za Austriju), MI?O HEPP, FRANJO PAJRI? (predstavnici za Ma?arsku), ?ANINO KUTNJAK, FILIP BO?I? (predstavnici za Sloveniju, JOSIP ROKO ?OLAK, predstavnik za Bugarsku, ANDRIJA VUKSANOVI?, predstavnik za Crnu Goru, LENKA KOPRIVOVA, predstavnik za ?e?ku, ANTONELLA D’ ANTUONO, predstavnik za Italiju, SEBASTIJAN ?OLAKI?, predstavnik za Kosovo, SNJE?ANA TROJA?ANEC, predstavnik za Makedoniju, PETAR HATEGAN, predstavnik za Rumunjsku, RADOSLAV JANKOVI?, predstavnik za Slova?ku.

Predstavnici hrvatskog iseljeni?tva/dijaspore su: NENAD BACH, JOHN PETER KRALJI?, IVAN TOMI?, ZVONKO LABAS, NIKO HAZDOVAC (predstavnici za Sjedinjene Ameri?ke Dr?ave), STJEPAN ASI?, MLADEN LEKO, LUKA BUDAK (predstavnici za Australiju), ZVONIMIR ANI?I?, IVAN TOMISLAV GRBE?I?, CAROLINE SPIVAK (predstavnici za Kanadu), MONIKA AD?AMI?, MIJO MARI?, IVICA ORLOVI? (predstavnik za Njema?ku), JOSE MARIA VRLJI?AK, VJERA BULAT PETRO?I? (predstavnici za Argentinu), MARCO BUZOLI? BUZOLI?, FRANCO FERRERA CVITANOVI? (predstavnici za ?ile), MIROSLAV PIPLICA, predstavnik za Austriju, DUBRAVKA SIDONIJA ?UTO, predstavnik za Brazil, YVAN CINDRI?, predstavnik za Francusku, LUKA KRILI?, predstavnik za Italiju, DANIJELA TASOVAC, predstavnik za Ju?noafri?ku Republiku, LEO PENZI?, predstavnik za Novi Zeland, JOSIP ZORICA, predstavnik za ?vedsku, ?IMUN ?ITO ?ORI?, predstavnik za ?vicarsku, MIRA MALOVI? – YEELES, predstavnik za Ujedinjeno Kraljevstvo, EDITA LE? LOTHE, predstavnik za Belgiju, Dansku, Luksemburg, Nizozemsku i Norve?ku, OBERT JAKUBEK, predstavnik za Boliviju, Ekvador, Paragvaj, Peru, Urugvaj i Venezuelu.

?lanovi Savjeta iz Republike Hrvatske: mr. sc. DARIA KRSTI?EVI?, predstojnica Dr?avnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, PETAR BARI?I?, zamjenik predstojnika Dr?avnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, zamjenik ministrice vanjskih i europskih poslova, zamjenik ministra unutarnjih poslova, zamjenik ministra znanosti, obrazovanja i sporta, zamjenik ministrice kulture, zamjenik ministra gospodarstva, zamjenik ministra poduzetni?tva i obrta, zamjenik ministra rada i mirovinskog sustava, zamjenik ministra zdravlja, zamjenik ministrice socijalne politike i mladih, zamjenik ministra turizma, zamjenik ministra regionalnog razvoja i EU fondova, zamjenik ministra financija, zastupnici u Hrvatskom saboru koji predstavljaju Hrvate izvan Republike Hrvatske, mr. sc. MARIN KNEZOVI?, ravnatelj Hrvatske matica iseljenika, prof.dr.sc. MATEO MILKOVI?, predstavnik sveu?ili?ne zajednice, dr. sc. IVAN KOVA?, ravnatelj Dr?avnog zavoda za statistiku, VLADIMIR KUMBRIJA, predstavnik Hrvatske radiotelevizije, akademik MIRKO ZELI?, predstavnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, fra JOSIP BEBI?, predstavnik Katoli?ke crkve (ravnatelj inozemne pastve), DUNJA SEITER ? ?VERKO, predstavnica Nacionalne sveu?ili?ne knji?nice, dr. sc. ZLATKO ?RAM, predstavnik znanstvenih institucija koje se bave pitanjima Hrvata izvan Republike Hrvatske, DAVORKO VIDOVI?, predstavnik HGK, DRAGUTIN RANOGAJEC, predstavnik Hrvatske obrtni?ke komore, IVAN MILOLO?A, predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca, prof.dr.sc IVAN LOVRINOVI?, predstavnik nevladinih udruga koje u svom djelovanju promi?u razvijanje odnosa s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

http://www.matis.hr/index.php/hr/novosti/2189-osnovan-savjet-vlade-rh-za-hrvate-izvan-hrvatskeMilijuni iseljenih Hrvata jo? uvijek ?ekaju izradu Strategije o odnosima Hrvatske s Hrvatima izvan domovine

?ito ?ori?: 
Veseli nas ?to su i oporba i vladaju?i bili za to da kona?no nakon 20 godina imamo ne?to na papiru! 
Utorak, 15. o?ujak 2011. 14:25 

Hrvatski svjetski kongres (HSK), krovna hrvatska iseljeni?ka udruga, odr?ala je od 10. do 12. o?ujka u Zagrebu svoju sedmu konvenciju na kojoj je izabrano novo vodstvo i predstavljeni su budu?i projekti u povezivanju mati?ne zemlje i iseljeni?tva. Izvr?ni odbor HSK-a osvje?en je mla?im snagama, dok je povjerenje za drugi mandat potvrdio dosada?nji predsjednik Josip Ante Sovulj.

Malo ?kadrovskih? osvje?enja

U Izvr?ni odbor HSK-a novoizabrani su Mijo Mari?, mladi poduzetnik iz Berlina koji ?e obna?ati du?nost predsjednika HSK za Europu; dr. sc. Sini?a Ku?i?, ro?eni Zagrep?anin koji je odrastao u Njema?koj, znanstvenik i sveu?ili?ni profesor na Katedri za analizu tranzicijskih ekonomija i transformaciju gospodarskih sustava pri Sveu?ili?tu Johann Wolfgang Goethe u Frankfurtu od kojega se o?ekuje svestrani prinos u me?unarodnoj suradnji i u gospodarskim inicijativama;

Petar Kunti? mladi parlamentarac iz Srbije koji ?e u HSK-u brinuti o hrvatskim manjinskim zajednicama u srednjoj i jugoisto?noj Europi; mr. sc. Vladimir ?olji?, istaknuti kulturni djelatnik iz Mostara koji ?e voditi domovinsko sjedi?te HSK-a za BiH, dok je za mlade? i ?port u Izvr?ni odbor HSK-a izabran afirmirani njema?ki sportski aktivist Danijel Lu?i? iz Darmstadta, ?ije iskustvo potvr?uje kako je migrantima univerzalni jezik ?porta najjednostavniji put prema savladavanju jezi?nih barijera, u?enju discipline i timskoga rada ? osobina iznimno po?eljnih u suvremenome planetarnom zajedni?tvu heterogenih hrvatskih iseljeni?kih zajednica sa svih kontinenata.

Uz to, na 7. konvenciji HSK-a potvr?eni su dosada?nja ravnateljica Domovinskoga sjedi?ta za Hrvatsku ?eljka Le?i?, dopredsjednik za Australiju i Novi Zeland Stjepan Asi? (Australija), dopredsjednik za Sjevernu Ameriku i Kanadu Ivan Curman (Kanada), dopredsjednik za Ju?nu Ameriku Jure Gad?e (Argentina). Za glavnog tajnika HSK-a izabran je Franjo Pavi? (Njema?ka), a Diana Vuku?i? (?vedska) ?e i nadalje biti rizni?arka, kao i glasnogovornik ?imun ?ito ?ori? (?vicarska). Ravnatelj Hrvatskih svjetskih igara je Jure Strika (Hrvatska). Osim izabranih, imenovani su kao du?nosnici druga tajnica HSK-a Anamarija Manestar (Austrija) i IT-komunikacije ?eljko Batarilo (Austrija).

Nastavlja se aktivnost trojice vrhunskih znanstvenika iz iseljeni?tva koji djeluju kao ambasadori HSK-a i koji su svojim u?e??em dali doprinos u radu ove zagreba?ke konvencije, a to su fizi?ar svjetskoga glasa dr. sc. Davor Pavuna iz ?vicarskog CERN-a, molekularni biolog prof. dr. sc. Stanimir Vuk-Pavlovi?, dugogodi?nji direktor laboratorija za istra?ivanje mati?nih stanica klinike Mayo iz SAD-a te dopisni ?lan HAZU-a, kao i stru?njak za me?unarodno pravo prof. dr. Mark Gjidara iz Francuske.

Mo?da ne?to bude od mladih

?Od njih o?ekujemo daljnje inicijative i savjete kako bismo pobolj?ali na?e aktivnosti u umre?avanju hrvatskoga iseljeni?tva putem suvremenih informacijskih tehnologija u raznim granama ljudske djelatnosti?, izjavio je glasnogovornik HSK-a ?imun ?ito ?ori?. Tako?er je rekao da je u pro?irenu upravu Kongresa u?lo desetak mladih ljudi koji su ro?eni izvan Hrvatske i fakultetski su obrazovani, pa se o?ekuje da ?e se kreativnije suo?avati s izazovima koji prate nara?taje na?ih iseljenika koji odrastaju u domicilnim dr?avama ?irom svijeta, osobito kad je u pitanju razvitak njihova etni?koga i kulturnog identiteta te pou?avanje hrvatskoga jezika u vi?ejezi?nim sredinama.

Predsjednik HSK-a Josip Ante Sovulj rekao je da su na konvenciji predstavljeni programi koji ?e biti temelj povezivanja domovinske i izvandomovinske Hrvatske. Naglasio je va?nost Hrvatskih svjetskih igara, koje su se dosad odr?ale dva puta: 2006. i 2010. godine, i koje su imale otprilike 800 sudionika i vi?e tisu?a onih koji su do?li u pratnji.

?To je program kroz koji dovodimo u Republiku Hrvatsku potomke Hrvata iz svijeta, mla?e iseljeni?ke nara?taje, a me?u njima je barem jedna tre?ina onih koji nikada nisu bili u Hrvatskoj?, kazao je Sovulj. Idu?e igre odr?at ?e se 2013. i to najvjerojatnije u Splitu. Osim igara poti?emo i druge oblike iseljeni?koga kulturnog turizma kako bi djeca hrvatskih iseljenika ?to bolje upoznala domovinu svojih djedova.

Po njegovim rije?ima, HSK ?eli razvijati projekte i razgovarati s Hrvatskom gospodarskom komorom i Ministarstvom gospodarstva o pokretanju redovitih gospodarskih konferencija na temu povratni?kih ulaganja ili pak poslovanja u Hrvatskoj na koje bi do?li zainteresirani Hrvati koji ?ive izvan domovine i njihovi prijatelji iz svijeta.

Strategija i dalje na ??ekanju?

Od velike je va?nosti i novi projekt HSK nazvan Virtualno mentorstvo, istaknuo je Sovulj, kroz koji se ?eli povezati studente zavr?nih godina i postdiplomante s hrvatskim intelektualcima i gospodarstvenicima koji djeluju u najrazvijenijim regijama svijeta. Govore?i o predlo?enoj Strategiji o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Hrvatske, dokumentu koji ?e definirati odnose mati?ne dr?ave spram raseljenih Hrvata diljem svijeta, glasnogovornik ?ori? je rekao da je odluka da se pristupi izradi Strategije jednoglasno bila izglasana u Saboru. Veseli nas ?to su i oporba i vladaju?i bili za to da kona?no nakon 20 godina imamo ne?to na papiru. Me?utim, nije sve u Strategiji. Kada se ona prihvati sljede?i je korak da se preto?i u zakon, istaknuo je dr. ?ori?.

Vlada RH je proljetos osnovala povjerenstvo za izradu Strategije koje blisko sura?uje s hrvatskim iseljeni?kim udrugama pa su u nju tako ugra?eni i prijedlozi HSK-a. Prema rije?ima predsjednika Saborskoga odbora za Hrvate izvan Hrvatske Ivana Bagari?a iskazanim na susretu sa sudionicima konvencije, kona?ni prijedlog Strategije bit ?e uskoro upu?en u parlamentarnu proceduru u Sabor RH gdje ?e biti preto?en u zakon.

Na konvenciji se tako?er raspravljalo o glasovanju Hrvata izvan domovine na hrvatskim izborima te o te?kom polo?aju Hrvata u BiH. ?ito ?ori? je najavio da se radi na osnivanju Televizijskoga programa za iseljeni?tvo kako bi Hrvati u svijetu mogli imati i radijski i televizijski program 24 sata dnevno. Zalo?io se za bolju medijsku zastupljenost hrvatskoga iseljeni?tva u domovinskim medijima, napominju?i kako je iseljeni?tvo s druge strane dobro informirano o stanju u mati?noj zemlji. Kao zanimljivost je spomenuo da je prona?en originalni rukopis knjige Nikole ?krivani?a iz 1891. koju je napisao taj prvi hrvatski iseljeni?ki novinar o Hrvatima u Americi, te da ?e on uskoro biti tiskan.

Novi zamah u radu Hrvatskoga svjetskoga kongresa osje?a se s jedne strane u anga?manu mladih stru?njaka koji ?e znati Kongres oplemeniti suvremenim projektima zna?ajnim za moderno hrvatsko planetarno zajedni?tvo, a s druge strane tu su u savjetodavnoj ulozi pouzdani iskusniji aktivisti koji su dali zna?ajan prinos hrvatskome pitanju tijekom protekla dva desetlje?a kada se stvarala Republika Hrvatska. Na konvenciji je sudjelovalo ?etrdesetak sudionika, te dvadesetak pojedinaca u svojstvu promatra?a i vanjskih suradnika.

Kurtoazni posjet predsjedniku Josipovi?u

Hrvatski predsjednik Ivo Josipovi? primio je izaslanstvo Hrvatskoga svjetskog kongresa na po?etku konvencije 10. o?ujka, koje ga je upoznalo s radom. Predsjednik Republike podr?ao je nastojanja Hrvatskoga svjetskog kongresa koja su usmjerena k ja?anju odnosa hrvatskoga iseljeni?tva s njihovom domovinom. Osobito je istaknuo va?nost iseljeni?kih udruga u o?uvanju nacionalnog identiteta te ja?anju gospodarske, znanstvene i kulturne te ?portske suradnje Hrvatske s dr?avama u kojima ?ive hrvatski iseljenici, iskazav?i interes za pokroviteljstvo Hrvatskih svjetskih igara.

Hrvatski svjetski kongres je osnovan 1993. godine, a kao krovna hrvatska iseljeni?ka udruga objedinjuje 30 nacionalnih kongresa iz 30 dr?ava svijeta u kojima hrvatski iseljenici ?ive u imalo ve?em broju. HSK je neprofitna, nevladina i nestrana?ka organizacija koja okuplja i povezuje hrvatske iseljeni?ke udruge i ustanove izvan domovine. Kongres je ?lan ECOSOC-a Vije?a Ujedinjenih naroda sa savjetodavnim statusom.

Vesna Kukavica

http://hercegbosna.org/forum/svijet/hsk-hrvatski-svjetski-kongres-t4287.html

Konferencija za novinare HSK

Konferencija za novinare HSK
Objavljeno: Petak, 26. 07. 2013. 00:00 

HSK: od oporezivanja inozemnih mirovina vi?e ?tete od koristi. Kongresnici su za srpanj 2014. najavili Hrvatske svjetske igre mladih na kojima se u Zagrebu o?ekuje vi?e tisu?a posjetitelja. Predstavnici Hrvatskog svjetskog kongresa (HSK) upozorili su, na konferenciji za novinare odr?anoj nakon zavr?etka zasjedanja Sredi?njeg odbora te krovne iseljeni?ke organizacije 25. srpnja u velikoj dvorani HMI u Zagrebu, na lo?e u?inke oporezivanja inozemnih mirovina te izrazili nezadovoljstvo ?to Hrvatska jo? uvijek nije omogu?ila dopisno glasovanje na izborima. Oporezivanje mirovina odbija ljude od Domovine, time ?e se vi?e izgubiti nego dobiti, rekao je glasnogovornik HSK fra ?imun ?ito ?ori? na konferenciji za novinare.

Hrvatsko je iseljeni?tvo, podsje?a, druga gospodarska grana, nakon turizma u Hrvatsku najvi?e novca stigne od iseljeni?tva. Predstavnici Kongresa opetovali su svoju zabrinutost polo?ajem Hrvata u BiH. Majorizacija Hrvata u Federaciji i nenazo?nost u Republici Srpskoj, smrt su za Hrvate u BiH, ocijenio je ?ori?, zauzev?i se za “neku vrstu hrvatske autonomije, tre?eg entiteta, ali nikako na ?tetu druga dva naroda”. U BiH se mo?e napraviti da svatko bude zadovoljan, uvjeren je ?ori?.

HSK se zauzima da se pred sud izvedu odgovorni za ubojstva vi?e od stotine hrvatskih emigranata. U nekoliko europskih dr?ava, po uzoru na Njema?ku, poti?e se istra?ivanje politi?kih umorstava emigranata, a neke su dr?ave od Kongresa zatra?ile pomo?, rekao je ?ori? ne ?ele?i iznositi pojedinosti o karakteru te pomo?i.

Hrvatski zakon o europskom uhidbenom nalogu neprihvatljiv je za demokratski svijet, ru?i vjerodostojnost Hrvatske i ugro?ava odnose s Njema?kom, ocijenio je predsjednik Kongresa Mijo Mari?. Kongresnici su za srpanj 2014. najavili Hrvatske svjetske igre mladih na kojima se u Zagrebu o?ekuje oko tisu?u sporta?a i jo? pet-?est tisu?a drugih posjetitelja. Okupljanju u prigodi 20. obljetnice osnivanja, kongresnici su dali visoku ocjenu, a uvjereni su i kako Kongres ima dobru budu?nost. Te?i?te budu?eg rada bit ?e mu gospodarstvo, odnosno povezivanje potencijala Domovine i iseljeni?tva te privla?enje mladih. HSK izrazio je nadu da ?e Dr?avni ured za Hrvate izvan Hrvatske jednog dana prerasti u ministarstvo iseljeni?tva.

HSK krovna je iseljeni?ka udruga, okuplja 30 nacionalnih kongresa iz 30 dr?ava u kojima hrvatski iseljenici ?ive u ve?em broju. Kao nevladina udruga, Kongres je ?lan UN-a sa savjetodavnim statusom. (Hina)

http://www.matis.hr/index.php/hr/aktivnosti/dogadanja/2482-konferencija-za-novinare-hsk

20 obljetnica Hrvatskog svjetskog kongresa

20 obljetnica Hrvatskog svjetskog kongresa
Predstojnica Krsti?evi? pozdravila skup u ime premijera MIlanovi?a

Obilje?avaju?i 20. obljetnicu osnutka, u Zagrebu je 23. srpnja 2013., sve?ano otvoren Sastanak Sredi?njeg odbora Hrvatskog svjetskog kongresa, krovne udruge iseljenih Hrvata. 

Mr.sc. Daria Krsti?evi?, predstojnica Dr?avnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske skupu je nazo?ila kao izaslanica g. Zorana Milanovi?a, predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Zahvaliv?i na svemu ?to je HSK i hrvatsko iseljeni?tvo u?inilo za Republiku Hrvatsku u proteklih 20 godina, predstojnica Krsti?evi? je tom prigodom istaknula: ?Hrvati izvan RH neprocjenjiv su potencijal dru?tvenog i gospodarskog razvitka RH. Ja?anje postoje?ih i izgradnja novih instrumenata za?tite Hrvata izvan RH kao i ja?anje suradnje s institucijama i udrugama Hrvata izvan RH te vladama njihovih domicilnih dr?ava od prioritetnog je zna?aja za RH. Svoju skrb i brigu za Hrvate izvan Republike Hrvatske i na?u iskrenu ?elju za daljnjim ja?anjem na?ih veza i suradnje, te o?uvanja bogate hrvatske tradicije i kulture, Vlada Republike Hrvatske pokazala je dono?enjem Zakona o odnosima RH s Hrvatima izvan RH, usvajanjem Strategije te osnivanjem Dr?avnog ureda za Hrvate izvan RH.? 

Predstojnica Krsti?evi? je naglasila kako je, radi ostvarenja temeljnih strate?kih odrednica u kreiranju i provedbi politike, aktivnosti i programa prema Hrvatima izvan RH, osnovan i Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, ?ija se prva sjednica o?ekuje krajem ove godine. 

Dvadeseta obljetnica krovne iseljeni?ke udruge bila je prilika da se zbroji u?injeno i propu?teno te da se progovorio aktualnim pitanjima. Lobiranje za Hrvatsku, nastojanje da se ?uje istina o njoj, o?uvanje kulture, identiteta i pomo? u Domovinskom ratu neke su od ‘stvari’ koje je iseljena Hrvatska, volonterski i o svojem tro?ku, u?inila za Domovinu, podsjetio je predsjednik HSK Mijo Mari?. Golem je i financijski doprinos iseljeni?tva, oni su Hrvatskoj druga gospodarska grana, rekao je Mari? i dodao da se promijenila i struktura iseljenika. “To vi?e nisu bau?telci, nego mladi, obrazovani ljudi integrirani u svoje zajednice”, poru?io je predsjednik Kongresa.

Poseban pe?at sve?anom otvorenju dao je fra ?imun ?ito ?ori?, glasnogovornik HSK i jedan od utemeljitelja krovne udruge iseljenih Hrvata, podsjetiv?i sve nazo?ne na same po?etke rada kao i bogat i djelotvoran put hrvatskog izvandomovinstva kroz 20 godina. – Puno emocija i rada je u ovoj organizaciji, koja pripada svima nama jer domovina i iseljeni?tvo za mene je nedjeljivo? mi smo jedna du?a i jedno srce ? rekao je fra ?ito.

Na sve?anosti u povodu 20. obljetnice HSK bili su izaslanici iz 20 zemalja, predstavnici hrvatskih vlasti i politi?kih stranaka te osobe iz javnog ?ivota. Nakon sve?anog otvorenja, delegati Kongresa nastavili su sa radnim djelom, te posjetom Oltaru domovine i Medvedgradu. 

Slijede?eg dana, izaslanstvo HSK posjetilo je Dr?avni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Na sastanku se razgovaralo o Hrvatskim svjetskim igrama koje ?e se odr?ati slijede?e godine u Republici Hrvatskoj, a kojima je pokrovitelj Dr?avni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Razgovaralo se i o nekim klju?nim iseljeni?kim temama te o zna?aju i ulozi hrvatskog iseljeni?tva. Predstojnica Krsti?evi? je jo? jedanput zahvalila ?lanovima Hrvatskog svjetskog kongresa na svemu ?to ?ine za dobrobit hrvatskih iseljenika u svijetu.

23 07.2013. Pogledaj galeriju ?
http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr/novost/116/20-obljetnica-hrvatskog-svjetskog-kongresaPredsjednik Josipovi? primio izaslanstvo Hrvatskog svjetskog kongresa

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipovi? ju?er je primio je izaslanstvo Hrvatskog svjetskog kongresa, neprofitne, nevladine i nestrana?ke organizacije koja okuplja i povezuje hrvatske iseljeni?ke udruge i ustanove izvan domovine.

Predstavnici Hrvatskog svjetskog kongresa borave u Zagrebu povodom obilje?avanja 20. obljetnice svog rada i djelovanja. Prilikom susreta predstavnici izaslanstva upoznali su predsjednika Josipovi?a sa svojim dosada?njim radom te namjerom odr?avanja Hrvatskih svjetskih igara slijede?e godine. Razgovaralo se i o nekim klju?nim iseljeni?kim temama te o zna?aju i ulozi hrvatskog iseljeni?tva. Predsjednik Republike, ?estitaju?i obljetnicu djelovanja Hrvatskog svjetskog kongresa, zahvalio je ?lanovima na njihovom doprinosu u stvaranju uvjeta za ?to uspje?nije djelovanje iseljeni?kih udruga kao i na svemu ?to ?ine za dobrobit hrvatskih iseljenika u svijetu.

(Ured predsjednika) July 23, 2013
http://www.matis.hr/index.php/hr/novosti/2462-predsjednik-josipovic-primio-izaslanstvo-hrvatskog-svjetskog-kongresaPredsjednik Josipovi? primio izaslanstvo Hrvatskog svjetskog kongresa

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipovi? primio je izaslanstvo Hrvatskog svjetskog kongresa, neprofitne, nevladine i nestrana?ke organizacije koja okuplja i povezuje hrvatske iseljeni?ke udruge i ustanove izvan domovine. Predstavnici Hrvatskog svjetskog kongresa borave u Zagrebu povodom obilje?avanja 20. obljetnice svog rada i djelovanja.

Prilikom susreta predstavnici izaslanstva upoznali su predsjednika Josipovi?a sa svojim dosada?njim radom te namjerom odr?avanja Hrvatskih svjetskih igara slijede?e godine. Razgovaralo se i o nekim klju?nim iseljeni?kim temama te o zna?aju i ulozi hrvatskog iseljeni?tva.

Predsjednik Republike, ?estitaju?i obljetnicu djelovanja Hrvatskog svjetskog kongresa, zahvalio je ?lanovima na njihovom doprinosu u stvaranju uvjeta za ?to uspje?nije djelovanje iseljeni?kih udruga kao i na svemu ?to ?ine za dobrobit hrvatskih iseljenika u svijetu.

Zagreb, 22. srpnja 2013. Ured predsjednika
http://www.predsjednik.hr/22072013

Hrvatskoj domovinskoj i inozemnoj javnosti,

Hrvatskoj domovinskoj i inozemnoj javnosti,
povodom presude generalima Anti Gotovini i Mladenu Marka?u

Evo, UN-tribunal u Haagu pokazao se jo? jednom kao javni ?udru?eni zlo?ina?ki poduhvat? za neuva?avanje bitnih ?injenica, te za ?ravnomjernu? podjelu krivnje izme?u ratnih agresora i onih koji su od njih branili svoju domovinu i svoja ognji?ta. Kao takav ?e zasigurno jednom u budu?nosti biti ocijenjen, ali za njegove ?rtve bit ?e to prekasno!

Dakle, ?to nama je sada ?initi?

Bez obzira na sve (ne)prilike: da su, kroz ove duge godine UN-tribunala u Haagu, ?lanovi hrvatskih Vlada i Sabora po svojoj obvezi ustrajno branili nedvojbene hrvatske interese i ljude pred me?unarodnim centrima mo?i, da su hrvatski mediji istinoljubivo zastupali nedvojbene interese svoga naroda u ovom svijetu selektivno promicanih informacija iz centara interesnih sfera najmo?nijih, da su hrvatski intelektualci bili imalo hrabriji i organiziraniji, da su hrvatski kr??ani i njihovi predvoditelji dizali glas i molili kao zadnjih tjedana, da su, da su?, do ove nepravde i do nepravda koje ?e ona za sobom povu?i, ne bi ni do?lo! Velika ve?ina nabrojenih i inih, tek su po?eli pomalo dizati glavu prema ?Hrvatskoj trojci? u Haagu, kad je presuda bila ve? napisana.

Nevolja je k tomu, da su tu?itelji i suci jedini ljudi koji su sebi zakonski osigurali pravo i na neistine, klevete, montirane dokaze, krive zaklju?ke i nemoralne politi?ke interese, a bez ikakvih ka?njivih posljedica za sebe osobno. Uz to, ovi na UN-tribunalu u Haagu nerijetko znaju biti sluge sebi?nih interesa velikih sila.

Gotovo svi predvoditelji na?ega naroda pali su u ovom predmetu na popravni! Koliko je god hrvatski put u Europu neizostavan i koliko nam je god njime hoditi, nakon svih gorkih iskustava, zar uhodanom poltronstvu hrvatskih vlasti prema me?unarodnoj zajednici ne bi stvarno trebao do?i jednom kraj?!

Ima li ?anse za oporavak? Presuda dvojici na?ih generala nije pravomo?na, pa svima, posebno odgovornima i vode?ima u na?em narodu, skoncentrirati se na ?albeni postupak i kona?ni pravorijek UN-tribunala. Takvog kakav jest, jer nad njim nema drugoga, osim onoga na Bo?jem sudu, a on je dalji od sunca! Osim toga, pred nama je i presuda ?Hrvatskoj ?estorci?…

Slutimo i znamo ?to ?e i kako ?e ponovno UN-tribunal, ali znamo li ?to ?emo mi sada, posebno znaju li to predvoditelji na?ega naroda, od civilnih do crkvenih poglavara??

Iz dosada?njeg iskustva s hrvatskim vlastima, a na?alost i s nasljednim mentalitetom velikog dijela hrvatskog naroda, ubrzo ?e se prakti?no zaboraviti ova stra?na nepravda i uvreda prema Domovinskom ratu, stvaranju dr?ave Hrvatske i ovim doti?nim hrvatskim prvacima u Haagu i drugdje koji su predvodili njeno stvaranje. Uz njih ?e prakti?no ostati u svojoj muci samo njihove obitelji i prijatelji, a drugi ?e se uvu?i u poslovi?nu hrvatsku pasivnost i ravnodu?je.

Stoga u ovoj op?oj bespomo?nosti, pove?ajmo broj onih koji ?e razboritom rije?ju i u?inkovitim djelom stati i ostati uz njih!

Josip Ante Sovulj, predsjednik HSK-a
Dr. fra ?imun ?tio ?ori?, glasnogovornik HSK-a

New York/Solothurn, 15. travnja 2011.

European Court of Human Rights – Ljubljanska banka #2

European Court of Human Rights – Ljubljanska banka #2

Hrvatska radio televizija

3. The Croatian Government

58. The Croatian Government submitted that Serbia and Slovenia should be held liable in the present case. Their reasons were along the lines of those of the Bosnian-Herzegovinian Government (see paragraph 56 above). As to the obligation to negotiate set out in Article 7 of Annex C to the Agreement on Succession Issues, this Government maintained that they had negotiated in good faith, whereas the Serbian and Slovenian Governments had shown no willingness to abandon earlier positions.

4. The Serbian Government

59. After a long analysis of international practice concerning a pactum de negotiando, the Serbian Government submitted that they had negotiated in good faith. As to the conduct of the other successor States, they criticised in particular Croatia for notifying the BIS of their willingness to continue negotiations concerning this issue only in 2010 (see paragraph 44 above). If the Court was to consider that Serbia interfered with the ?possessions? of Mr ?ahdanovi? for the purposes of Article 1 of Protocol No. 1, the Serbian Government argued that the interference was justified as it simply froze his savings in the Tuzla branch of Investbanka pending succession negotiations (see paragraph 34 above). Lastly, they asserted that Bosnia and Herzegovina had benefitted the most from ?old? foreign-currency savings in the Tuzla branch of Investbanka; it should therefore be held liable in the present case. In support of their position, they submitted a contract pursuant to which a certain E.M. from Tuzla had obtained a dinar loan from the Tuzla branch of Investbanka in exchange for his foreign-currency deposit.

ALI?I? AND OTHERS v. BOSNIA AND HERZEGOVINA AND OTHERS JUDGMENT 19

5. The Slovenian Government

60. The Slovenian Government submitted that the issue of ?old? foreign-currency savings in the Sarajevo branch of Ljubljanska Banka Ljubljana and the Tuzla branch of Investbanka was a succession issue. They further argued that Slovenia had at all times worked to find a solution to the distribution of the SFRY guarantees of ?old? foreign-currency savings and that their efforts had failed because of Bosnia and Herzegovina?s and Croatia?s frustration of the negotiations. Notably, the Slovenian Government criticised Croatia for having refused to resolve the issue by IMF arbitration in 1999; for having refused to discuss it in the meetings of the Standing Joint Committee; for having agreed to continue BIS negotiations, allegedly under the pressure of the EU, only in 2010 (see paragraph 44 above); for having reneged on that offer after the closure of the EU accession negotiations in 2011; and, lastly, for making it impossible for Ljubljanska Banka Ljubljana?s Zagreb branch to engage in regular banking activities and thus generate additional assets. The Slovenian Government criticised Bosnia and Herzegovina for having taken a series of unilateral measures, shortly after the conclusion of the BIS negotiations, designed to improve its negotiating position towards Slovenia: on 15 July 2002 the FBH Government adopted a decision requiring the Ministry of Justice to propose an amendment to the Companies Register Act 2000 to retroactively extend the statute of limitations for the deletion of the 1993 entry in the companies register regarding the domestic Ljubljanska Banka Sarajevo and requiring the management board of that bank, which had been appointed by the Ministry of Finance, to apply for the deletion of that entry (see paragraph 24 above). In conclusion, they argued that Bosnia and Herzegovina and Croatia should be held liable in the present case.

61. As regards the transfers of foreign currency from Ljubljanska Banka Ljubljana?s Sarajevo branch to the National Bank of Slovenia, the Slovenian Government showed that a part of those funds had afterwards been shipped back to Sarajevo. They argued that the remaining funds had been forwarded to the NBY. However, while they showed that those funds had indeed been recorded as a claim of the Sarajevo branch against the NBY, they failed to show that they had been physically transferred to the NBY (see paragraph 11 above). In this regard, the Slovenian Government invited the Court not to accept any theory according to which physical cash would be more valuable than book entry cash (that is, paper transactions).

20 ALI?I? AND OTHERS v. BOSNIA AND HERZEGOVINA AND OTHERS JUDGMENT

6. The Macedonian Government

62. The Macedonian Government submitted that they did not violate the applicants? property rights as they had negotiated this issue in good faith.

B. The Court?s assessment

1. Applicable rule of Article 1 of Protocol No. 1

63. As the Court has stated on numerous occasions, Article 1 of Protocol No. 1 comprises three rules: the first rule, set out in the first sentence of the first paragraph, is of a general nature and enunciates the principle of the peaceful enjoyment of property; the second rule, contained in the second sentence of the first paragraph, covers deprivation of property and subjects it to conditions; the third rule, stated in the second paragraph, recognises that the Contracting States are entitled, amongst other things, to control the use of property in accordance with the general interest. The second and third rules are concerned with particular instances of interference with the right to peaceful enjoyment of property and should be construed in the light of the general principle enunciated in the first rule (see, among other authorities, Iatridis v. Greece [GC], no. 31107/96, § 55, ECHR 1999-II).

64. It has not been contested before the Court that the present applicants? claims have never been extinguished, but that they have nevertheless been unable to freely dispose of their ?old? foreign-currency savings for many years. Therefore, the Court will examine the present case, like other similar cases (see Trajkovski v. the former Yugoslav Republic of Macedonia (dec.), no. 53320/99, ECHR 2002-IV, and Suljagi? v. Bosnia and Herzegovina, no. 27912/02, 3 November 2009), under the third rule of this Article.

2. General principles

65. The general principles of the interpretation of Article 1 of Protocol No. 1 (the principle of lawfulness, the principle of a legitimate aim and the principle of a fair balance) were restated in Suljagi?, cited above, §§ 40-44.

3. Application of the general principles to the present case

66. The Court is ready to accept that the principle of lawfulness and that of a legitimate aim were respected in this case (see Trajkovski, cited above, and Suljagi?, cited above). It will therefore proceed to examine the core issue, namely whether a fair balance has been struck between the general interest and the applicants? rights guaranteed by this Article.

ALI?I? AND OTHERS v. BOSNIA AND HERZEGOVINA AND OTHERS JUDGMENT 21

67. By depositing foreign currency with banks, foreign-currency savers acquired an entitlement to collect at any time their deposits, together with accumulated interest, from the banks. Their claims against the banks have survived the dissolution of the SFRY (see the admissibility decision in this case, §§ 53-54). While it is true that all ?old? foreign-currency savings were guaranteed by the State, that guarantee could have been activated only at the request of a bank and none of the banks in issue made such a request (see paragraph 9 above). Liability, therefore, did not shift from those banks to the SFRY. It should also be noted that the branches of Ljubljanska Banka Ljubljana and Investbanka did not have separate legal personality at the time of the dissolution of the SFRY; pursuant to the companies register, they acted on behalf and for the account of the parent banks.

Having regard to the foregoing, the Court finds that Ljubljanska Banka Ljubljana, based in Slovenia, and Investbanka, based in Serbia, remained liable for ?old? foreign-currency savings in their branches, irrespective of their location, until the dissolution of the SFRY. The Court will examine the period after the dissolution of the SFRY below.

68. As to Ljubljanska Banka Ljubljana, the Slovenian Government first nationalised it and then transferred most of its assets to a new bank; at the same time, it confirmed that the old Ljubljanska Banka retained liability for ?old? foreign-currency savings in its branches in the other successor States and the related claims against the NBY. The Court has already held that a Contracting State may be liable for debts of a State-owned company, even if the company is a separate legal entity, providing that the company does not enjoy ?sufficient institutional and operational independence from the State? (see Mykhaylenky and Others v. Ukraine, nos. 35091/02 et al., § 43-45, ECHR 2004-XII). It is clear that Slovenia is the sole shareholder of the old Ljubljanska Banka and that a Government agency administers this bank. In addition, the State is responsible, to a large extent, for the bank?s inability to service its debts (as it transferred, by virtue of law, most of its assets to another bank). The Court finally notes that most of the funds of the Sarajevo branch of Ljubljanska Banka Ljubljana in all probability ended up in Slovenia (see paragraph 21 above). Considering all those factors, the Court concludes that there are sufficient grounds to deem Slovenia liable for the bank?s debt to Ms Ali?i? and Mr Sad?ak in the special circumstances of the present case.

69. The Court has noted the Slovenian Government?s argument that the status of the clients of Ljubljanska Banka Ljubljana?s Sarajevo branch was far from being clear in the period 1992-2004 because of inconsistencies in law and practice in Bosnia and Herzegovina (see paragraphs 16 and 22-24 above). However, the situation has meanwhile changed: it has been shown that since 2004 Bosnia and Herzegovina has no intention to reimburse those savers. In those circumstances, the Court agrees with the Slovenian courts that those past inconsistencies are now irrelevant (see paragraph 38 above).

22 ALI?I? AND OTHERS v. BOSNIA AND HERZEGOVINA AND OTHERS JUDGMENT

70. As to Investbanka, it had remained liable for ?old? foreign-currency savings at its branches in the other successor States until 3 January 2002. On that date, the competent Serbian court made a bankruptcy order against that bank and the State guarantee of ?old? foreign-currency savings in the bank and its branches was activated (see paragraph 35 above). The Court further notes that Investbanka is either entirely or to a large extent socially-owned. It has held in comparable cases against Serbia that the State is liable for debts of socially-owned companies as they are closely controlled by a Government agency (see, notably, R. Ka?apor and Others v. Serbia, nos. 2269/06 et al., §§ 97-98, 15 January 2008, concerning a company mainly comprised of socially-owned capital, and Ra?kovi? and Milunovi? v. Serbia, nos. 1789/07 and 28058/07, § 71, 31 May 2011, as to a company comprised of both socially- and State-owned capital). The Court sees no reason to depart from that jurisprudence. Having regard also to the fact that most of the funds of Investbanka?s Tuzla branch most likely ended up in Serbia (see paragraph 27 above) and that Serbia sold all premises of that branch located in Bosnia and Herzegovina (see paragraph 28 above), the Court concludes that there are sufficient grounds to deem Serbia liable for the bank?s debt to Mr ?ahdanovi? in the special circumstances of the present case.

71. The Court has noted the Serbian Government?s view, shared by the Slovenian Government, that Bosnia and Herzegovina benefited the most from ?old? foreign-currency savings in Ljubljanska Banka Ljubljana?s and Investbanka?s branches in its territory in view of the fact that companies based in that country were granted dinar loans on very favourable terms in return for foreign currency shipped to Slovenia and Serbia (see paragraph 12 above). However, given the hyperinflation in the former SFRY and then, during the war, in Bosnia and Herzegovina, those dinar loans rapidly lost all their value, in contrast to ?old? foreign-currency savings.

72. Having established that Slovenia is liable for ?old? foreign-currency savings in Ljubljanska Banka Ljubljana?s Sarajevo branch and that Serbia is liable for ?old? foreign-currency savings in Investbanka?s Tuzla branch, the Court must lastly examine whether the applicants? inability to freely dispose of their ?old? foreign-currency savings in those branches since 1991/92 has amounted to a violation of Article 1 of Protocol No. 1 by those States.

The explanation of the Serbian and Slovenian Governments for the delay essentially comes down to their duty to negotiate this question in good faith together with other successor States, as required by international law. Any unilateral solution would, in their view, be contrary to that duty.

73. However, the Court disagrees. The duty to negotiate does not prevent the successor States from adopting interim measures aimed at protecting the interests of savers. The Croatian Government have repaid a large part of its citizens? ?old? foreign-currency savings in Ljubljanska Banka Ljubljana?s Zagreb branch (see paragraph 32 above) and the Macedonian Government have repaid the total amount of ?old? foreign-currency savings in the Skopje branch of that bank (see paragraph 39 above). At the same time, those two Governments have never abandoned their position that the Slovenian Government should eventually be held liable and have continued to claim compensation for the amounts paid at the inter-State level (notably, within the context of the succession negotiations). Although certain delays may be justified in exceptional circumstances (see, by analogy, Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, § 69, ECHR 1999-V), the Court considers that the applicants? continued inability to freely dispose of their savings despite the 2002 collapse of the BIS negotiations conducted under the Agreement on Succession Issues and a lack of any meaningful negotiations concerning this issue thereafter is nevertheless contrary to Article 1 of Protocol No. 1.

ALI?I? AND OTHERS v. BOSNIA AND HERZEGOVINA AND OTHERS JUDGMENT 23

74. Therefore, a breach of Article 1 of Protocol No. 1 by Slovenia with regard to Ms Ali?i? and Mr Sad?ak and by Serbia with regard to Mr ?ahdanovi? should be found, unless the applicants have failed to exhaust all domestic remedies (for the Court?s final conclusion as to this Article, see paragraph 91 below). As regards the other respondent States, no breach of that Article should be found (ibid.).

III. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 13 OF THE CONVENTION

75. Article 13 of the Convention provides:

?Everyone whose rights and freedoms as set forth in [the] Convention are violated shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity.?

A. The parties? submissions

1. The applicants

76. The applicants maintained that they did not have at their disposal in any of the respondent States an effective remedy for their complaints under Article 1 of Protocol No. 1.

2. The respondent Governments

77. The Slovenian Government submitted that the applicants had at their disposal the following remedies. First, they could have brought an action against the old Ljubljanska Banka in the Slovenian courts. That Government referred to a number of domestic judgments which had either become final before the 1997 stay of proceedings relating to the old Ljubljanska Banka?s branches in the other successor States or had been rendered after the 2009 decision declaring the stay of proceedings unconstitutional (see paragraph 38 above). Furthermore, the applicants could have brought an action against the Republic of Slovenia. In case of a negative decision on the merits or a procedural decision to stay proceedings, they would have been able to lodge a constitutional appeal. In addition, the applicants could have petitioned the Slovenian Constitutional Court to initiate abstract constitutionality review proceedings as regards the 1997-2009 stay of proceedings and/or the failure of the State to assume liability for ?old? foreign-currency savings in the old Ljubljanska Banka?s Sarajevo branch. Otherwise, the applicants could have brought an action against the old Ljubljanska Banka in the Croatian courts: more than 500 clients of the old Ljubljanska Banka?s Zagreb branch had obtained judgments and 63 of them had so far been paid their ?old? foreign- currency savings from a forced sale of assets of that bank located in Croatia (see paragraph 32 above).

24 ALI?I? AND OTHERS v. BOSNIA AND HERZEGOVINA AND OTHERS JUDGMENT

78. The Serbian Government were also of the opinion that the applicants had at their disposal various remedies. They maintained that Mr ?ahdanovi? should have registered his claim against Investbanka?s Tuzla branch in the bankruptcy proceedings. At the same time, that Government acknowledged that none of the clients of Investbanka?s branches situated in Bosnia and Herzegovina had been paid back their ?old? foreign-currency savings within the context of those bankruptcy proceedings. They further submitted that Mr ?ahdanovi? should have pursued civil proceedings against Investbanka in the Serbian courts. Lastly, they argued that he should have made an attempt to withdraw his savings on humanitarian grounds (see paragraph 33 above).

79. The Macedonian Government submitted that the applicants should have exhausted all domestic remedies in Serbia and Slovenia, without going into any details.

80. In contrast, the Governments of Bosnia and Herzegovina and Croatia maintained that there were no effective remedies at the applicants? disposal, given the stay on all proceedings concerning ?old? foreign-currency savings in Ljubljanska Banka Ljubljana?s and Investbanka?s branches located in the other successor States (see paragraphs 34 and 38 above). Moreover, even if the applicants obtained decisions ordering the old Ljubljanska Banka to pay them their savings, they would most likely not be enforced because the 1994 legislation had left that bank with limited assets (see paragraph 37 above).

B. The Court?s assessment

81. The Court has held on many occasions that Article 13 guarantees the availability at national level of a remedy to enforce the substance of the Convention rights in whatever form they may happen to be secured in the domestic legal order. The effect of Article 13 is thus to require the provision of a domestic remedy to deal with the substance of an ?arguable complaint? under the Convention and to grant appropriate relief. Although the scope of the Contracting States? obligations under Article 13 varies depending on the nature of the applicant?s complaint, the remedy required by Article 13 must be effective in practice as well as in law. The ?effectiveness? of a ?remedy? within the meaning of Article 13 does not depend on the certainty of a favourable outcome for the applicant. Nor does the ?authority? referred to in that provision necessarily have to be a judicial authority; but if it is not, its powers and the guarantees which it affords are relevant in determining whether the remedy before it is effective. Also, even if a single remedy does not by itself entirely satisfy the requirements of Article 13, the aggregate of remedies provided for under domestic law may do so (see Kud?a v. Poland [GC], no. 30210/96, § 157, ECHR 2000-XI). It should be reiterated that, although there may be exceptions justified by particular circumstances of a case, the assessment of whether domestic remedies have been exhausted is normally carried out with reference to the date on which the application was lodged with the Court (see Baumann v. France, no. 33592/96, § 47, ECHR 2001-V, and Babylonová v. Slovakia, no. 69146/01, § 44, ECHR 2006-VIII). Lastly, as a general rule, applicants living outside the jurisdiction of a Contracting State are not exempted from exhausting remedies within that State (see, by analogy, Demopoulos and Others v.Turkey (dec.) [GC], nos. 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 and 21819/04, § 98, ECHR 2010).

ALI?I? AND OTHERS v. BOSNIA AND HERZEGOVINA AND OTHERS JUDGMENT 25

82. Turning to the present case, the Court will first examine whether an action against the old Ljubljanska Banka or the Republic of Slovenia in the Slovenian courts, a petition to the Slovenian Constitutional Court to initiate abstract constitutionality review proceedings and an action against the old Ljubljanska Banka in the Croatian courts, taken separately or together, can be considered effective domestic remedies for the inability of Ms Ali?i? and Mr Sad?ak to freely dispose of their ?old? foreign-currency savings at the old Ljubljanska Banka?s Sarajevo branch. It will then proceed to determine whether a claim to the competent bankruptcy court in Serbia, a civil action against Investbanka in the Serbian courts and an application for withdrawal on humanitarian grounds, taken separately or together, can be considered effective domestic remedies for the inability of Mr ?ahdanovi? to freely dispose of his ?old? foreign-currency savings at Investbanka?s Tuzla branch.

1. As regards the Sarajevo branch of the old Ljubljanska Banka

(a) Civil action against the old Ljubljanska Banka in the Slovenian courts

83. The Court notes that the Ljubljana District Court has rendered many judgments ordering the old Ljubljanska Banka to pay back ?old? foreign-currency savings in its Sarajevo and Zagreb branches, together with interest, and that at least one such judgment, concerning exactly the Sarajevo branch, has already become final (see paragraph 38 above). However, given the fact that the 1994 legislation had left that bank with limited assets, it is uncertain whether those judgments will be enforced (see paragraph 37 above). Indeed, the Slovenian Government have failed to demonstrate that at least one such judgment has been enforced. There is therefore no evidence as of now that this remedy was capable of providing appropriate and sufficient redress to the applicants.

26 ALI?I? AND OTHERS v. BOSNIA AND HERZEGOVINA AND OTHERS JUDGMENT

(b) Civil action against the Republic of Slovenia in the Slovenian courts

84. A number of clients of the Sarajevo and Zagreb branches of the old Ljubljanska Banka have pursued civil proceedings against the Republic of Slovenia. Since none of them have so far been successful (see paragraph 38 above), the Court finds that this remedy did not offer reasonable prospects of success to the applicants (see, by analogy, E.O. and V.P. v. Slovakia, nos. 56193/00 and 57581/00, § 97, 27 April 2004).

(c) Petition to the Slovenian Constitutional Court

85. The Court notes that under section 24 of the Constitutional Court Act 2007 any individual who demonstrates legal interest may petition that abstract constitutionality review proceedings be initiated (see paragraph 36 above). In the present case it is not necessary to rule on the effectiveness of this remedy in general. Even assuming that it could be effective in another context, it was not capable of providing appropriate and sufficient redress to the present applicants for the following reasons.

As to the effectiveness of a petition to the Slovenian Constitutional Court to initiate constitutionality review of the 1997-2009 stay of proceedings, it is true that such a petition of two Croatian savers has been successful in the sense that the Slovenian Constitutional Court has declared the stay of proceedings unconstitutional enabling the continuation of all civil proceedings regarding this issue (see paragraph 38 above). However, they were not awarded any compensation or any other redress. Furthermore, the fact that their civil proceedings have then resumed is not sufficient in itself to render a petition to the Constitutional Court an effective remedy since the Court has already found (see paragraphs 83 and 84 above) that civil proceedings were either not capable of providing appropriate and sufficient redress or did not offer reasonable prospects of success to the applicants.

As to the effectiveness of a petition to the Slovenian Constitutional Court to initiate constitutionality review of the provision limiting the State?s liability to ?old? foreign-currency savings in the old Ljubljanska Banka?s domestic branches, that provision is incorporated in the Basic Constitutional Charter Constitutional Act 1991 which is not subject to a review by that court (see paragraph 36 above).

(d) Civil action against the old Ljubljanska Banka in the Croatian courts

86. The Court has earlier held that in cases concerning the redistribution of liability for ?old? foreign-currency savings among the successor States of the SFRY, such as the present case, claimants can reasonably be expected to seek redress in fora where other claimants have been successful located in any of the successor States (see Kova?i? and Others, cited above, § 265). It is true that some savers at the Zagreb branch of the old Ljubljanska Banka have been paid back their ?old? foreign-currency savings from a forced sale of that bank?s assets located in Croatia (see paragraph 32 above). However, the Slovenian Government have not been able to demonstrate that any saver at the Sarajevo branch has been successful in the Croatian courts. The Court therefore considers that neither this remedy offered reasonable prospects of success to the applicants.

ALI?I? AND OTHERS v. BOSNIA AND HERZEGOVINA AND OTHERS JUDGMENT 27

2. As regards the Tuzla branch of Investbanka

(a) Claim to the competent bankruptcy court in Serbia

87. Although hundreds of clients of Bosnian-Herzegovinian branches of Investbanka lodged such claims with the competent bankruptcy court, none of them has so far been successful (see paragraph 35 above). Accordingly, it follows that this remedy did not offer reasonable prospects of success to Mr ?ahdanovi?.

(b) Civil action against Investbanka in the Serbian courts

88. While it is true that in the early 1990s a small number of savers at branches of Serbian-based banks located outside Serbia obtained judgments in the Serbian courts ordering the banks to pay their ?old? foreign-currency savings (see the facts in ?ekerovi? v. Serbia (dec.), no. 32472/03, 4 January 2006), the Serbian Government have failed to show that any such judgment had in fact been enforced before the statutory termination of all enforcement proceedings concerning this issue in 1998. Therefore, this remedy was not capable of providing appropriate and sufficient redress to Mr ?ahdanovi?.

(c) Application for withdrawal on humanitarian grounds

89. The Court notes that ?old? foreign-currency savings may have been withdrawn in the early 1990s on limited grounds, notably to cover medical or funerary expenses (see paragraph 33 above). As there is no indication, let alone proof, that Mr ?ahdanovi? had any such expenses at the relevant time, this remedy was not available to him.

3. Conclusion

90. Having regard to the above, the applicants had no effective remedy at their disposal for their complaints under Article 1 of Protocol No. 1. As Slovenia is liable for ?old? foreign-currency savings in Ljubljanska Banka Ljubljana?s Sarajevo branch and Serbia for ?old? foreign-currency savings in Investbanka?s Tuzla branch (see paragraphs 68 and 70 above), the Court finds that there has been a breach of Article 13 by Slovenia with regard to Ms Ali?i? and Mr Sad?ak and by Serbia with regard to Mr ?ahdanovi?. As a result, it dismisses the Governments? objections in respect of the applicants? failure to exhaust domestic remedies (see paragraph 51 above). As regards the other respondent States, the Court finds that there has been no breach of Article 13.

28 ALI?I? AND OTHERS v. BOSNIA AND HERZEGOVINA AND OTHERS JUDGMENT

IV. FINAL CONCLUSION AS TO ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1

91. In the light of the preliminary conclusion as to Article 1 of Protocol No. 1 set out in paragraph 74 above and the conclusion as to the applicants? alleged failure to exhaust all domestic remedies set out in paragraph 90 above, the Court concludes that there has been a breach of Article 1 of Protocol No. 1 by Slovenia with regard to Ms Ali?i? and Mr Sad?ak and by Serbia with regard to Mr ?ahdanovi?. The Court further concludes that there has been no breach of that Article by any of the other respondent States.

V. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 14 OF THE CONVENTION

92. Article 14 of the Convention reads as follows:

?The enjoyment of the rights and freedoms set forth in [the] Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.?

93. The applicants alleged a breach of Article 14 taken in conjunction with Article 13 of the Convention and Article 1 of Protocol No. 1, relying in essence on the considerations underlying their complaints under the latter provisions taken alone. Having examined the Governments? observations and having regard to its conclusions regarding Article 13 and Article 1 of Protocol No. 1 in paragraphs 90-91 above, the Court considers that there is no need to examine the matter under Article 14 taken in conjunction with those Articles as regards Serbia and Slovenia and that there has been no violation of Article 14 as regards the other respondent States.

VI. APPLICATION OF ARTICLE 46 OF THE CONVENTION

94. The relevant part of Article 46 of the Convention reads as follows:

?1. The High Contracting Parties undertake to abide by the final judgment of the Court in any case to which they are parties.

2. The final judgment of the Court shall be transmitted to the Committee of Ministers, which shall supervise its execution. …?

ALI?I? AND OTHERS v. BOSNIA AND HERZEGOVINA AND OTHERS JUDGMENT 29

A. The parties? submissions

95. The Serbian, Slovenian and Macedonian Governments as well as the applicants objected to the application of the pilot-judgment procedure in this case. The Bosnian-Herzegovinian Government argued that the present case was suitable for that procedure as it concerned around 130,000 savers at the Sarajevo branch of the old Ljubljanska Banka, around 132,000 savers at the Zagreb branch of that bank who had not transferred their savings to Croatian banks (see paragraph 32 above) and around 132,000 savers at Investbanka?s branches in Bosnia and Herzegovina. The Croatian Government maintained that it was difficult to tell, at this stage, whether the case was suitable for the pilot-judgment procedure or not.

B. The Court?s assessment

1. General principles

96. The Court reiterates that Article 46 of the Convention, as interpreted in the light of Article 1, imposes on the respondent States a legal obligation to apply, under the supervision of the Committee of Ministers, appropriate general and/or individual measures to secure the applicants? rights which the Court found to be violated. Such measures must also be taken in respect of other persons in the applicants? position, notably by solving the problems that have led to the Court?s findings (see Lukenda v. Slovenia, no. 23032/02, § 94, ECHR 2005-X). This obligation was consistently emphasised by the Committee of Ministers in the supervision of the execution of the Court?s judgments (see ResDH(97)336, IntResDH(99)434, IntResDH(2001)65 and ResDH(2006)1).

97. In order to facilitate effective implementation of its judgments, the Court may adopt a pilot-judgment procedure allowing it to clearly identify structural problems underlying the breaches and to indicate measures to be applied by the respondent States to remedy them (see Rule 61 of the Rules of Court and Broniowski v. Poland [GC], no. 31443/96, §§ 189-94, ECHR 2004-V). The aim of that procedure is to facilitate the speediest and most effective resolution of a dysfunction affecting the protection of the Convention rights in question in the national legal order (see Wolkenberg and Others v. Poland (dec.), no. 50003/99, § 34, ECHR 2007-XIV). While the respondent State?s action should primarily aim at the resolution of such a dysfunction and at the introduction, if necessary, of effective domestic remedies in respect of the violations in issue, it may also include ad hoc solutions such as friendly settlements with the applicants or unilateral remedial offers in line with the Convention requirements. The Court may decide to adjourn the examination of similar cases, thus giving the respondent States an opportunity to settle them in such various ways (see, among many authorities, Burdov v. Russia (no. 2), no. 33509/04, § 127, ECHR 2009). If, however, the respondent State fails to adopt such measures following a pilot judgment and continues to violate the Convention, the Court will have no choice but to resume the examination of all similar applications pending before it and to take them to judgment in order to ensure effective observance of the Convention (see E.G. v. Poland (dec.), no. 50425/99, § 28, ECHR 2008).

30 ALI?I? AND OTHERS v. BOSNIA AND HERZEGOVINA AND OTHERS JUDGMENT

2. Application of the principles to the present case

98. The violations which the Court has found in this case affect many people. There are more than 1,650 similar applications, introduced on behalf of more than 8,000 applicants, pending before the Court. Accordingly, the Court considers it appropriate to apply the pilot-judgment procedure in this case, notwithstanding the parties? objections in this regard.

99. While it is in principle not for the Court to determine what remedial measures may be appropriate to satisfy the respondent States? obligations under Article 46 of the Convention, in view of the systemic situation which it has identified, the Court would observe that general measures at national level are undoubtedly called for in the execution of the present judgment.

Notably, Slovenia should undertake all necessary measures within six months from the date on which the present judgment becomes final in order to allow Ms Ali?i?, Mr Sad?ak and all others in their position to be paid back their ?old? foreign-currency savings under the same conditions as those who had such savings in domestic branches of Slovenian banks. Within the same time-limit, Serbia should undertake all necessary measures in order to allow Mr ?ahdanovi? and all others in his position to be paid back their ?old? foreign-currency savings under the same conditions as Serbian citizens who had such savings in domestic branches of Serbian banks.

As regards the past delays, the Court does not find it necessary, at present, to order that adequate redress be awarded to all persons affected. If, however, either Serbia or Slovenia fails to apply the general measures indicated above and continues to violate the Convention, the Court may reconsider the issue of redress in an appropriate future case against the State in question (see, by analogy, Suljagi?, cited above, § 64).

100. It must be emphasised that the above orders do not apply to persons who, although in the same position as the present applicants, have been paid their entire ?old? foreign-currency savings by other successor States, such as those who were able to withdraw their ?old? foreign-currency savings on humanitarian grounds (see paragraphs 17 and 33 above), or to use them in the privatisation process (see paragraph 22 above), and those who were paid their savings in Ljubljanska Banka Ljubljana?s Zagreb and Skopje branches by the Croatian and Macedonian Governments (see paragraphs 32 and 39 above). Serbia and Slovenia may therefore exclude such persons from their repayment schemes. However, if only a part of one?s ?old? foreign-currency savings has thus been paid, Serbia and Slovenia are now liable for the rest (Serbia for ?old? foreign-currency savings in all branches of Serbian banks and Slovenia for such savings in all branches of Slovenian banks, regardless of the location of a branch and of the citizenship of a depositor concerned).

ALI?I? AND OTHERS v. BOSNIA AND HERZEGOVINA AND OTHERS JUDGMENT 31

101. Lastly, the Court adjourns the examination of all similar cases for six months from the date on which the present judgment becomes final (see, by analogy, Suljagi?, cited above, § 65). This decision is without prejudice to the Court?s power at any moment to declare inadmissible any such case or to strike it out of its list in accordance with the Convention.

VII. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

102. Article 41 of the Convention provides:

?If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.?

A. Damage

103. The applicants claimed the payment of their ?old? foreign-currency savings with interest in respect of pecuniary damage. The Court has already made orders in this regard in paragraph 99 above.
104. Each of the applicants further claimed 4,000 euros (EUR) in respect of non-pecuniary damage. The Bosnian-Herzegovinian, Croatian, Serbian and Macedonian Governments argued that the claims were unjustified. The Court, however, accepts that the applicants sustained some non-pecuniary loss arising from the violations of the Convention found in this case. Making its assessment on an equitable basis, as required by Article 41 of the Convention, it awards the amounts claimed (that is, EUR 4,000 to Ms Ali?i? and the same amount to Mr Sad?ak to be paid by Slovenia and EUR 4,000 to Mr ?ahdanovi? to be paid by Serbia).

B. Costs and expenses

105. The applicants also claimed EUR 59,500 for the costs and expenses incurred before the Court. The Bosnian-Herzegovinian, Croatian, Serbian and Macedonian Governments maintained that the claim was excessive and unsubstantiated. According to the Court?s case-law, an applicant is entitled to the reimbursement of costs and expenses only in so far as it has been shown that these have been actually and necessarily incurred and are reasonable as to quantum. That is, the applicant must have paid them, or be bound to pay them, pursuant to a legal or contractual obligation, and they must have been unavoidable in order to prevent the violation found or to obtain redress. The Court requires itemised bills and invoices that are sufficiently detailed to enable it to determine to what extent the above requirements have been met. Since no bill of costs has been submitted in the present case, the Court rejects this claim.

32 ALI?I? AND OTHERS v. BOSNIA AND HERZEGOVINA AND OTHERS JUDGMENT

C. Default interest

106. The Court considers it appropriate that the default interest rate should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points.

FOR THESE REASONS, THE COURT

1. Dismisses by six votes to one the Governments? objections as to the applicants? failure to exhaust domestic remedies;

2. Holds unanimously that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention by Serbia with regard to Mr ?ahdanovi?;

3. Holds by six votes to one that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention by Slovenia with regard to Ms Ali?i? and Mr Sad?ak;

4. Holds unanimously that there has been no violation of Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention by the other respondent States;

5. Holds unanimously that there has been a violation of Article 13 of the Convention by Serbia with regard to Mr ?ahdanovi?;

6. Holds by six votes to one that there has been a violation of Article 13 of the Convention by Slovenia with regard to Ms Ali?i? and Mr Sad?ak;

7. Holds unanimously that there has been no violation of Article 13 of the Convention by the other respondent States;

8. Holds unanimously that there is no need to examine the complaint under Article 14 of the Convention taken in conjunction with Article 13 of the Convention and Article 1 of Protocol No. 1 with regard to Serbia and Slovenia and that there has been no violation of Article 14 of the Convention taken in conjunction with Article 13 of the Convention and Article 1 of Protocol No. 1 with regard to the other respondent States;

ALI?I? AND OTHERS v. BOSNIA AND HERZEGOVINA AND OTHERS JUDGMENT 33

9. Holds unanimously that the failure of the Serbian and Slovenian Governments to include the present applicants and all others in their position in their respective schemes for the repayment of ?old? foreign-currency savings represents a systemic problem;

10. Holds unanimously that Serbia must undertake all necessary measures within six months from the date on which the present judgment becomes final in accordance with Article 44 § 2 of the Convention in order to allow Mr ?ahdanovi? and all others in his position to be paid back their ?old? foreign-currency savings under the same conditions as Serbian citizens who had such savings in domestic branches of Serbian banks;

11. Holds by six votes to one that Slovenia must undertake all necessary measures within six months from the date on which the present judgment becomes final in accordance with Article 44 § 2 of the Convention in order to allow Ms Ali?i?, Mr Sad?ak and all others in their position to be paid back their ?old? foreign-currency savings under the same conditions as those who had such savings in domestic branches of Slovenian banks;

12. Decides unanimously to adjourn, for six months from the date on which the present judgment becomes final, the examination of all similar cases, without prejudice to the Court?s power at any moment to declare inadmissible any such case or to strike it out of its list in accordance with the Convention;

13. Holds unanimously

(a) that Serbia is to pay Mr ?ahdanovi?, within three months from the date on which the present judgment becomes final in accordance with Article 44 § 2 of the Convention, EUR 4,000 (four thousand euros) in respect of non-pecuniary damage, plus any tax that may be chargeable;

(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amount at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;

14. Holds by six votes to one

(a) that Slovenia is to pay Ms Ali?i? and Mr Sad?ak, within three months from the date on which the present judgment becomes final in accordance with Article 44 § 2 of the Convention, EUR 4,000 (four thousand euros) each in respect of non-pecuniary damage, plus any tax that may be chargeable;

(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amount at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;

34 ALI?I? AND OTHERS v. BOSNIA AND HERZEGOVINA AND OTHERS JUDGMENT

15. Dismisses unanimously the remainder of the applicants? claim for just satisfaction.

Done in English, and notified in writing on 6 November 2012, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Lawrence Early Nicolas Bratza
Registrar President

In accordance with Article 45 § 2 of the Convention and Rule 74 § 2 of the Rules of Court, the separate opinion of Judge Zupan?i? is annexed to this judgment.

N.B.
T.L.E.

ALI?I? AND OTHERS v. BOSNIA AND HERZEGOVINA 35 
AND OTHERS JUDGMENT ? SEPARATE OPINION

DISSENTING OPINION OF JUDGE ZUPAN?I?

I regret that I cannot follow the majority judgment. For a number of reasons, only some of which are outlined in this dissent, it is my considered opinion that the outcome of this judgment by the ad hoc Chamber will, before the Grand Chamber, most certainly prove not to be in accordance with the letter and the spirit of the Convention.

If we begin with the Protocol No. 1, Article 1, paragraph 1 provision of the Convention, we see that its purpose is to protect bona fide possessions, legitimate expectations, arguable claims, etc. However, in this case we are, in the final analysis, safeguarding the speculative impact and the defects of a Communist state-run pyramid scheme of state-wide proportions. The scheme had been set up by the now defunct Yugoslav regime?then in dire need of hard currency funds. More importantly and from the moral point of view, since the LB bank and/or the Republic of Slovenia had not set up this Ponzi scheme, they are decidedly not the Madoffs of the story!

In the worst case scenario, in which the LB Bank and by implication the Republic of Slovenia were to be liable for the, to put it bluntly, ?theft? of the depositors? money ?, it would still not make sense to reimburse the depositors with the absurd 12% on the initial deposits. Ethically speaking, this share of the reimbursement claim had been a speculation of the naïve, as usual, investors in the said Communist Ponzi scheme.

In banking and in similar succession situations, the territorial principle applied and implemented in order to reimburse debts owed in a particular country, mirrors the well-known economic consideration that the moneys received from depositors? deposits are invested, in terms of the so-called ?book money?, in the very territory in which the bank had been functioning as a debtor vis-à-vis the bank?s depositors, but especially as a creditor vis-à- vis numerous enterprises that the same bank had concurrently financed through its loans. The majority judgment, to put it differently, is in violation of the territorial principle.

The territorial principle maintains that the creditors ? i.e., the savers of the bank ? are to be reimbursed for their deposits in the region, area or territory in which the compounded commercial loans derived from their deposits were in fact extended to different enterprises. As put in the oft-cited and seminal article on the Yugoslav succession: ?[…] the territorial principle clearly serves as the general rule on state succession related to tangible movable property.? (see, Carsten Stahn, Agreement on Succession Issues of the Former Socialist Federal Republic of Yugoslavia, 96 Am. J. Int?l L. 379 (2002)). We shall see straightaway why this is logical and therefore fair.

One must understand that all banks have always been functioning in this mode of speculative assessment of their future risks, based on which the depositors? money is multiplied in a virtual fashion in extending the loans far beyond the capital of initial deposits (?book money?). ?Virtual? here means that the ?book money? is literally borrowed from the future and is in this sense ?virtual money?.

36 ALI?I? AND OTHERS v. BOSNIA AND HERZEGOVINA
AND OTHERS JUDGMENT ? SEPARATE OPINION

Thus the hard-currencies deposited and converted into the ?book money? were extended as credit to enterprises in the territory or to the individual in the territory that were willing and capable of repaying and to paying a normal interest rate on the loan they were taking from the bank. Of course, the interest paid may never be as high as 12%. This tends to prove that the said pyramid scheme ? was just that.

This well-known mode of banking, however, is to be seen in the light of the then moribund Markovi? government and in the light of the impending financial and federal state breakdown, of which the very Communist hard- currency Ponzi scheme had been a clear warning sign for all to see and to take into account.

It is also obvious that any ?run on the bank? will immediately end in the bankruptcy of the bank. Every bank is essentially a speculative delay operation as is also true of every pyramid scheme, Ponzi scheme, etc. ? except that in honest banking the loan?repayment cycle is realistic. Thus, for example, the Tudjman regime in Croatia abruptly closed down the LB Bank on its territory, which had implied ? as it would for any bank ? an immediate liquidation of the LB Bank. In such a situation, all the debts of all the depositors are instantly called in, whereas the loans are still in the long-term process of repayment. In other words, the closing of the bank by the fiat of the regime will cause an immediate default of the bank ? especially vis-à-vis its individual depositors, creditors.

The territorial principle denotes the dynamic view of the banking function: it is guided by the idea that the determinative aspect of the bank?s function is its continual placement of its own loans in a particular territory. When the territory in question is therefore considered to be the main criterion for repayment, this has its own justified logic that cannot be comprehended from the simple private law perspective of Article 1, paragraph 1 of Protocol No. 1.

In the event that the bank is unable to repay its depositors, only depositors from that territory, irrespective of their citizenship, etc. will be covered by the state guarantee ?, for the obvious macroeconomic reason that the book money originally derived from the depositors? deposits has in fact been invested and has stayed in the territory in question. There it had stimulated economic activity, etc.

It thus makes sense, when the talk is of succession, that the successor states likewise cover their territories with their guarantees as the central authority, in this case the Central Bank in Belgrade, had not fulfilled its own guaranteeing function. If such is the logic, it is easy to understand that it also makes sense for the six successor States to underwrite their depositors? claims ? each one on its own territory.

ALI?I? AND OTHERS v. BOSNIA AND HERZEGOVINA 37
AND OTHERS JUDGMENT ? SEPARATE OPINION

This is in fact what happened at least to some extent, i.e., in so far as Croatia has largely reimbursed the depositors of the LB Bank on its territory. One might ask the question whether the State of Croatia has done this out of pure good heartedness vis-à-vis their own citizens ?, or has there perhaps been in this move a built-in macroeconomic justice, which the Croatian state when coming into being has duly taken into consideration. In other words, were it not for the logic of the territorial principle in the first place, why would the Croatian state take over part of the debt of LB Bank for all those citizens who wished to be reimbursed by the Croatian state?

In any event, the logic of the territorial principle is obvious on both sides of this case. We wish to reiterate the simple idea that individualised justice, as considered by Protocol No. 1, has its fully compatible complement in Aristotle?s distributive justice built into the territorial principle.

In pectore, I have for many years harboured another question because there is another travesty in this case: viz. the issue in the present adversary setting is thoroughly miscomprehended. The dispute is confused because this is not, as it ought to be, an interstate case. Unmistakeably, the atypical private law issue would in the interstate adversary backdrop have rightly developed into an expected, natural, and logical interstate succession issue. This would result in a far clearer perspective on the case. Why is it that not one of the respondent States has filed, in the European Court of Human Rights, an interstate action against the Republic of Slovenia? Why is it that the respondent States hide behind the individual complainants when everything points to the fact that these are succession questions? I think the answer is clear.

Another of my major objections to this majority judgment derives from the actual composition of the present ad hoc Chamber, in which four of the members, i.e., a simple majority at least, are from the creditor states, one of the members is from a fellow debtor state, whereas there are only two other members of the panel who are not, in one sense or another, national judges in the case. We understand perfectly well the usual procedural logic of the Convention to the effect that the national judge of the country concerned must in all cases be a member of the panel in order to facilitate the assessment of the case. However, in a situation in which we have seven successor States addressing what is essentially a succession problem, the logic of the presence of the national judge in each particular case will result in an ad hoc composition, as in the present one, in which the plaintiffs? ?representatives? have a clear majority over the influence of the defendants? ?representatives?. This is absurd since it was discernible from the very beginning that the interests of the plaintiffs will instruct the outcome of the ad hoc casu majority judgment. Fortunately, the Convention?s sacrosanct separate opinion philosophy will here save the day in as much as the case clearly must be examined in the Grand Chamber. In the Grand Chamber, the composition with the presence of all national judges will be attenuated in the group of 17 judges, i.e., the bearing of the plaintiff?s interests will likewise be less decisive. I wish to emphasise, that I have no doubts about my colleagues? impartiality, while keeping in mind of course that conscious impartiality when it comes to contemplating national interests has its own objective confines. However, even if it were not for the numeric prevalence in the ad hoc casu panel as such, the so-called ?appearances? will make it obvious that such a panel will not, to the outside world, appear objective and impartial.

38 ALI?I? AND OTHERS v. BOSNIA AND HERZEGOVINA
AND OTHERS JUDGMENT ? SEPARATE OPINION

For years I have maintained, and still do, that the issue in this case is best documented in the now famous Professor Jürgen?s Report (Repayment of the deposits of foreign exchange made in the offices of the Ljubljanska Banka not on the territory of Slovenia, 1977-1991, Doc. 10135, 14 April 2004, Report, Committee on Legal Affairs and Human Rights, Rapporteur: Mr Erik Jürgens, Netherlands). The sense of the report, at 20 & 21, is as follows:

?The economic conclusion must be that the original deposits had, in 1991, in fact ceased to exist. The depositors had, attracted by the high interest rates, run a risk by depositing their money in banks within the SFRY. When this risk was recognised, they were reassured by the guarantee given by the SFRY government that the deposits would be repaid with accumulated interest. But this guarantee evaporated at the moment the SFRY was dissolved, unless and inasmuch the successor states were willing to take over this guarantee. This was duly realised, but the different successor states did it in different ways. Slovenia […] took over the guarantee for FE savings deposited in banks on its territory, expecting the other republics to do the same.?

The timing of this judgment is particularly bad because negotiations between Slovenia and Croatia at least are now moving forward and are run by expert bankers of the two countries who understand the problem. The judgment will be misunderstood as final and it will be as a matter of course and on both sides politically misinterpreted.

If one considers paragraph 58 of the judgment in which the Slovenian government criticised Croatia for having refused to resolve the issue by IMF arbitration in 1999; for having refused to discuss it in the standing joint committee; for having agreed to continue Bank for International Settlements negotiations, allegedly under the pressure of the EU only in 2010; for having reneged on that offer after the closure of the EU accession negotiations in 2011; and lastly for making it impossible for LB Bank Zagreb Branch to engage in regular banking activities and thus generate additional assets (see para. 58 of the majority judgment). These allegations of the Slovenian government have not been properly answered by the Croatian government, neither have they been addressed by the majority judgment. It follows inexorably that the villain in this story is not Slovenia, because Slovenia has tried at least five times to decently negotiate this succession problem with Croatia ? but to no avail. Of course, it is impossible to know whether this time, despite everything, the Croatian government is serious or not. One would hope at least that this time the negotiations could in fact move forward because, as pointed out above, they are now run by two experts who understand the problem. Moreover, Croatia?s entry into the European Union is conditioned upon the success of these negotiations. We reiterate that the judgment is badly timed because it will create a political impression as to who is now in the winning position, despite the fact that the case might be going to the Grand Chamber, and needs no longer to show benevolence and a constructive attitude in the ongoing negotiations.

ALI?I? AND OTHERS v. BOSNIA AND HERZEGOVINA 39
AND OTHERS JUDGMENT ? SEPARATE OPINION

In this context, we must call attention to the essence of the Kova?i? case judgment, which was before the Grand Chamber on a pure technicality, and carries its real message in the concurring opinion of the former judge, Professor George Ress, a world-renowned specialist in international law, i.e., a specialist on succession. In Kova?i?, the question had not been addressed in the judgment, but Professor Ress had articulated the message in his concurring opinion. That message was essentially the same as the one found in the Jürgen report, i.e., that the issue cannot be properly resolved by a judgment between private parties and the State. Unless this was to be an interstate case, it can only be resolved by negotiations in the context of a future succession agreement.

http://www.hrt.hr/index.php?id=vijesti-clanak&tx_ttnews[tt_news]=188359&tx_ttnews[backPid]=850&cHash=1a30a6a9e2

MALI HRVATSKI DUHOVNO-KULTURNI CENTAR

Jedan javni prijedlog HSK-a

MALI HRVATSKI DUHOVNO-KULTURNI CENTAR

S CRKVOM NA BLEIBURGU

Na tragu spomena koji su hrvatski prognanici i prezivjeli pojedinci Bleiburga i Kriznog puta cuvali u Austriji od zavrsetka Drugog svjetskog rata, ali i u duhu onoga sto smo u ime Hrvatskog svjetskog kongresa (HSK) davno potakli kao i onoga sto je dosad tamo ucinjeno, dolazimo s prijedlogom koji bi trebao voditi prema upotpunjenju i zavrsetku izgradnje spomen-obiljezja na Bleiburgu.

Kad vec imamo na Bleiburgu dobar vlastiti komad zemlje, drzimo da bi tu jos trebalo

a)
izgraditi jednostavne prostore za prikladan prijem posjetitelja i/ili hodocasnika, te

b)
ako se nakon temeljitog promisljanja ucini potrebnim, osigurati boravak za par osoba, medju njima i jednoga svecenika, a koje bi bile na raspolaganju za duhovno-kulturne potrebe posjetiteljima i/ili hodocasnicima.

Stoga smatramo nuznim da se pocne s ostvarenjem ovoga projekta, primjerice, s imenovanjem strucnjaka koji bi odmah poceli oblikovati sadrzaj “Malog hrvatskog duhovno-kulturnog centra s crkvom na Bleiburgu”. On bi uz skromnu multifunkcionalnu crkvu, mogao ukljuciti, ako se pokaze potrebnim, i stan za par osoba, koje bi tu stanovale ili cesto tamo dolazile, neku vrstu dvorane (odmoriste, prismok i sl.) barem za dva-tri autobusa posjetitelja, pa visenamjenski muzejsko-izlozbeni prostor, te higijenske prostorije.

Zapravo ono, sto je ovakvom jednom susretistu potrebito, bez pretjerivanja s gradjevinskim prostorom, imajuci u vidu da ce to trebati uzdrzavati. Vjerujemo, da bi se uvijek naslo u nasoj Crkvi i narodu par prikladnih osoba koje bi se mogle na jedno vrijeme obvezati svojim boravkom, molitvom i nazocnoscu podgrijavati vjecnu vatru na Bleiburgu i biti na usluzi posjetiteljima. Crkva bi mogla biti posvecena, primjerice, Gospi tjesiteljici, Kraljici mira, Zalosnoj Gospi ili sl.

Kad bi se tako nesto osiguralo, sigurno bi tu preko cijele godine ili u odredjeno dogovoreno vrijeme dolazili posjetitelji, od raznoraznih skupina odraslih do ministranata, krizmanika i ostale skolske djece, koje bi tu trebalo s onim najosnovnijim docekati i primiti.

Nije lako doci ni na samu ideju za nesto, ali ovdje je najvaznije da iza ovoga projekta stane netko s moralnim i duhovnim autoritetom pred cijelim nasim narodom. Kako je nekoliko casnih hrvatskih emigranata koji simbolicno cine Pocasni Bleiburski vod vec preslo 80-tu godinu zivota, a hrvatske drzavne vlasti ocito nisu na recenoj razini, ipak bi – medju svim nasim slabima najbolje bilo da, uz sve moguce prigovore, ovaj crkveno-nacionalni projekt povedu hrvatski biskupi (HBK i BKBiH), naravno, uz dogovor i sudionistvo odgovarajucih hrvatskih drzavnih ustanova.

U tom slucaju mislimo da ne bi zapelo na financiranju ovoga projekta. Pod vodstvom nasih biskupa mislimo da bi malo koja hrvatska zupa i misija u domovini i u hrvatskom izvandomovinstvu sa svojim vjernicima odbila svoju pomoc. Bilo bi tu darova pojedinaca i sponzora, a sto osjecamo medju clanovima HSK-a koji djeluje u vise od tridesetak drzava svijeta. Osim toga, ne bi to trebao biti projekt samo Hrvata vjernika!

Uz to, gradnja niposto ne bi smjela spadati u skupe crkveno-nacionalne objekte, vec vidno skromna i prakticna, odvijala bi se bez pritiska zurbe i u vremenskom ritmu stvarnih mogucnosti dobrocinitelja i mogucih donatora. Njome se nikoga ne bi smjelo optereti, posebice ne u ovim vremenima krize i jos vaznijih potreba nasega naroda, primjerice, iskorjenjivanja siromastva u HR i BiH.

Nadalje, ovo mjesto bi moglo imati za posjetitelje i/ili hodocasnike, izmedju ostalog, dvije vazne dimenzije. Na jednoj strani, bilo bi to mjesto mira, molitve, pijeteta, cuvanja uspomene, sredisnje mjesto posjeta i/ili hodocasca svim hrvatskim zrtvama Bleiburga i Kriznog puta. Na drugoj strani, bilo bi to mjesto brige, promisljanja i molitve za pravedni mir i blagostanje medju ljudima i narodima na ovom nasem planetu, za sve zrtve svirepih progonstva i nepravdi, a kojih uvijek ima i, nazalost, jos ce ih dugo biti.

O ovome sam osobno razgovarao s nekoliko hrvatskih biskupa i jedan bi se vrlo rado sam angazirao na ostvarivanju ovoga cilja. Ali eto, dobro bi bilo cuti o ovome prijedlogu i glas javnosti, pa radi toga ovo najprije javno pred nju i iznosimo.

Fra Simun Sito Coric,
glasnogovornik Hrvatskog svjetskog kongresa (HSK)
sito.coric(et)gmx.net

Solothurn, 7. listopada 2010

Hrvatski svjetski kongres (HSK)

TRIDESET GODINA HRVATSKOGA JEZIKA U SREDNJIM ?KOLAMA ONTARIJA CANADA

Vinko Grubi?i?
TRIDESET GODINA HRVATSKOGA JEZIKA U SREDNJIM ?KOLAMA ONTARIJA

Sredinom 1976. hrvatski jezik postao je dijelom srednjo?kolskoga programa u Ontariju (Kanada) zahvaljuju?i tada?njoj ministrici za ?kolstvo Betty Stevenson i lobisti?kim naporima hrvatskih ljudi, me?u kojima je djelovao i najplodniji pisac ud?benika za u?enje hrvatskoga jezika i kulture u emigraciji u XX. stolje?u ? dr. Vinko Grubi?i? ? ?kole hrvatskoga jezika i kulture djeluju diljem Kanade i to u Victoriji, Vancouveru, Edmontonu, Calgaryju, Winnipegu, Thunder Bayu, Sault St. Marie, Sudburryju, Montrealu, Ottawi, Norvalu, Georgetownu, Mississaugi, Bramptonu, Torontu, Oakvilleu, Hamiltonu, Kitcheneru, Londonu, St. Thomasu i Windsoru trude?i se da generacije mladih kanadskih Hrvata, privr?enih svojoj novoj domovini, zavole i domovinu svojih roditelja i djedova

Iste ki?ne ve?eri kad sam stigao u Kanadu, 1. studenoga 1975. nazvao me do tada mi potpuno nepoznati profesor Zdravko Robert Megler i, nakon kra?ega uvoda, napomenuo da ?emo se vidjeti idu?i dan, nakon sv. mise, ispred hrvatske crkve. Danas pokojni prof. Megler bio je predsjednik udru?enja «Canadian Teachers of the Croatian Heritage», a razlog njegova sastanka je sljede?i: postoji mogu?nost da se uvede hrvatski jezik kao nastavni predmet u srednje ?kole provincije Ontario. Za to treba ispuniti sljede?e uvjete:

a) imati dovoljan broj zainteresiranih u?enika;

b) program prihva?en od Ministarstva za ?kolstvo i kulturu provincije Ontario;

c) kvalificirana srednjo?kolskoga profesora.

Odmah smo se dali na vi?estruki posao. Trebalo je najprije sastaviti programe za pet razli?itih razreda (od 9. do 13, jer tada je provincija Ontario imala i 13. razred) i to na petom stupnju, ?to je omogu?avalo u?enicima pristup sveu?ili?tu.

?etrdesetak kutija knjiga ?to sam ih poslao iz ?vicarske nisu jo? stigle pa je to ote?avalo rad na programima. No sretna je okolnost bila da mi je na? prijatelj, sve?enik isto?noga obreda vl?. Bo?idar Vidov stavio svoju bogatu knji?nicu na raspolaganje, a i moje su knjige stigle prije nego ?to sam o?ekivao. Programi su prire?eni prema svim tada?njim ?kolskim standardima i kriterijima, na ?emu nam je od ogromne pomo?i bila gospo?a Miriam di Giuseppe, Hrvatica koja je bila stru?njakinja upravo za pripravu ?kolskih programa.

S Ministarstvom se sura?ivalo u ti?ini jer smo znali kako ?e tada?nji jugoslavenski konzulat i tada?nji profesor slavistike, bolje re?eno «srpsko-hrvatskog» Milan Sudu?ki, sve sile ulo?iti da sprije?e uvo?enje hrvatskoga jezika u srednje ?kole. Nakon manje od mjesec dana tada?nja ministrica za ?kolstvo i kulturu Betty Stevenson prihvatila je programe i sada je preostalo ispunjavanje dvaju preostalih uvjeta.

Jugokonzulat i Surdu?ki su upravo bjesomu?no nastojali dokazati kako bi bilo apsurdno uvesti jedan jezik «koji ne postoji». Na? je odgovor na takve primjedbe bio vrlo jasan: ako ti drugovi ili gospoda ne znaju ustavnu definiciju jezika zemlje koju predstavljaju, to je njihov problem. Imali smo prijevod stavaka o jeziku i jezicima jugoslavenskoga kao i hrvatskoga Ustava. Uz to smo nagla?avali da kanadski porezni obveznici hrvatskoga podrijetla ?ele da njihova djeca u?e jezik svojih predaka, a to je hrvatski jezik. I to je bio najja?i «dokaz».

Neki teorijski radovi prof. Stjepana Babi?a te Dalibora Brozovi?a mogli su biti uvijek od koristi, ali se zaista nije imalo smisla upu?tati ni u kakve velike diskusije o postojanju ili nepostojanju ovog ili onog, jer bi to bilo jednostavno beskorisno gubljenje vremena. Kako sam u me?uvremenu polo?io profesorski ispit (jer doktorat vam ne daje pravo da predajete na srednjoj ?koli, za ?to je potreban poseban ispit srednjo?kolskog profesora da dobijete «Letter of Standing», a onda nakon dvjesto radnih dana, odnosno tisu?u i dvjesto sati da dobijete «Teacher Certificate») s pravom predavanja posvuda gdje su engleski i francuski nastavni jezici, pitanje profesora smo rije?ili.

Ostalo je na prvi pogled lak?e, a u biti najkompliciranije pitanje u?enika. Prof. Megler u suradnji s nekim drugim hrvatskim entuzijastima, od kojih su se uvijek isticali Jerko Neki? i Marin Sopta, bili su od velike pomo?i. Tu su nam se pridru?ili Stjepan Mi?ljenovi? te bra?ni par Jelena i Nikola Vrdoljak. Djevojke i mladi?i iz njihove plesne grupe «Zrinski-Frankopan» gotovo su se svi upisali u hrvatsku ?kolu. Tako je po?etkom srpnja 1976. hrvatski jezik postao dio ?kolskoga programa ljetne ?kole, a ve? u rujnu bila su dva razreda hrvatskoga jezika i kulture u Torontu. Ljetna ?kola u Torontu zavr?ila je priredbom, odnosno izvedbom narodne drame «Robinja», u koju su se uklju?ili gotovo svi u?enici.

Ovaj se srednjo?kolski program sjajno uklapao u rad tada vrlo aktivne hrvatske prosvjetne organizacije HI?AK (Hrvatske izvandomovinske ?kole Amerike, Australije i Europe) kojoj je na ?elu dugi niz godina vrijedni po?rtvovni fra Ljubo Krasi?, a od velike je pomo?i bilo i nekoliko seminara koje je HI?AK organizirao, koji su uklju?ivali sva zna?ajnija mjesta gdje je djelovala ?kola hrvatskoga jezika i folklora.

Kako je ?kolski program hrvatskoga jezika prihvatilo Ministarstvo, ve? od rujna se Torontu priklju?ila i Mississauga, gdje su bila dva razreda hrvatskoga jezika, a kao i u Torontu u dvama razredima bilo je vi?e ?kolskih programa. Tu je ogromni posao obavio Mate Bogoje, koji je organizirao dva razreda u?enika koji su poha?ali hrvatski jezik u Missisaugi ne tako davne 1976. godine. Po?etnici u hrvatskome jeziku i u?enici slabijega poznavanja hrvatskoga i?li bi u jedan razred, a napredni u drugi.

Trebalo je tako u istom razredu slijediti nekoliko programa. Kasnije su ?kole u drugim mjestima uvele hrvatski kao nastavni predmet, u Kitcheneru, Bramptonu, Hamiltonu, Ottawi… Programi su se mijenjali, upotpunjavali… Kad je Hrvatska postala slobodna i demokratska dr?ava, sve je postalo daleko lak?e, sve se ? rekli bismo ? normaliziralo, a suradnja s Hrvatskim konzulatom u Missisaiugi omogu?uje nove polete i nova ostvarenja.

Prilog:
RATIONALE 1
(Croatian III – Revised Course)

The aim of the course is to provide students (regardless of their ethnic affiliation or age) with the opportunity to expand their basic knowledge of the Croatian language, which is spoken in the Republic of Croatia, Yugoslavia, and to learn more about the Croatian culture which is 1300 years old. The following five groups of students could benefit from the third level of the course. All would, of course, have successfully completed the Croatian II, or its equivalent.

I. Students who are affiliated with a Croatian Canadian Community by birth and wish to preserve their heritage. Inclusion of Croatian Language in a Secondary School Program is the most effective way in which the Croatian Community can maintain their heritage and culture in their new homeland, and at the same time, reinforce their feeling of belonging to our Canadian society.

2. Students who become affiliated with the Croatian Canadian Community by marriage and want to continue to develop their communication skills and hence strengthen their family relationship.

3. Students from other ethnic origins who are affiliated with the Croatian Canadian Community by interest (members of folk dance groups, soccer clubs, etc.) and want to expand and improve their knowledge for travel in Croatia.

4. Students who intend to study History at the University level and major in the Medi- terranean or Central European History, Croatia in particular.

5. Students who intend to study Slavic languages at the University level in Canada or abroad and use the Croatian as one subject, or as the bridge to the Russian language, or to the Old Slavic language which is a compulsory subject at any Slavic Institute in the world.

II. GENERAL AIMS

(a) The course will deal, at a senior-intermediate level with all four communication skills but with increased emphasis on reading and writing. 

(b) The course will involve continued study of Croatian history, geo¬graphy and the introduction of classical, renaissance and Croatian dialectal literature selections.

III. OBJECTIVES

At this level, the language of instruction is Croatian. Students successfully completing Croatian III should be able to demonstrate the 

Summary

THIRTY YEARS OF THE CROATIAN LANGUAGE IN THE SECONDARY SCHOOLS OF ONTARIO (CANADA)

In mid 1976 the Croatian language became a part of the secondary school program in Ontario (Canada) thanks to the Minister of Education at the time, Betty Stevenson, and the lobbying effort of Croatians, including those of Vinko Grubi?i?, the most prolific writer of textbooks for the Croatian language and culture in the Croatian communities abroad in the 20th century.

This secondary school program dovetailed brilliantly with the activity of the, at the time very active, Croatian educational organisation HI?AK (Croatian Schools of America and Canada) led for many years by the worthy and selfless Friar Ljubo Krasi?. Also of great help were the several seminars organised by HI?AK that included all of the more significant places where Croatian language and culture schools were active in the Croatian communities abroad.

Croatian language and culture schools are active across Canada, in Victoria, Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg, Thunder Bay, Sault St. Marie, Sudbury, Montreal, Ottawa, Norval, Georgetown, Mississauga, Brampton, Toronto, Oakville, Hamilton, Kitchener, London, St. Thomas and Windsor, all making the effort to instil into a gen- eration of young Canadian Croatians, dedicated to their new homeland, a love of the Croatian homeland of their parents and grandparents.

Resúmen

TREINTA AÑOS DE ENSEÑANZA DE IDIOMA CROATA EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS DE ONTARIO (CANADÁ)

A mediados de 1976 el idioma croata comenzó a formar parte del programa de ense- ñanza secundaria en Ontario (Canadá) gracias a la gestión de la ministra de instrucción pública de aquélla época, Betty Stevenson, y a la actividad de los ?lobbys? croatas. En dichos lobbys actuaba el dr. Vinko Grubi?i?, uno de los autores mas prolíficos de manu- ales de idioma y cultura croata para la emigración.

Este programa de enseñanza secundaria se adaptaba de modo excelente al trabajo de la muy activa organización cultural croata ?Escuelas croatas fuera de la Patria – de América, Australia y Europa? (ECfP), encabezada durante muchos años por el diligente y sacrificado fray Ljubo Kra?i?. Fue grande el aporte de seminarios organizados por la ECfP en todos los lugares significativos donde existían escuelas de idioma y cultura croata para la diáspora.

Actualmente, dichas materias se enseñan a lo largo y ancho de Canadá en escuelas de Victoria, Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg, Thunder Bay, Sault St. Marie, Sudbury, Montreal, Ottawa, Norval, Georgetown, Mississauga, Brampton, Toronto, Oakville, Hamilton, Kitchener, London, St. Thomas y Windsor. La finalidad de dichas escuelas es motivar a las jovenes generaciones de croatas canadienses para que del mismo modo como aman a su nueva Patria, aprendan a querer a Croacia, la tierra natal de sus padres y abuelos.

Vinko Grubi?i?:
Trideset godina hrvatskoga jezika u srednjim ?kolama Ontarija

Godina 2006 – 20007

stranica 105 – 109 link:
http://www.matis.hr/pdf/HIZ_2007.pdf