Hrvatski Svjetski Kongres Osnovan je po?etkom srpnja. 1993.

HRVATSKO SVJETSKI KONGRES I KANADSKO HRVATSKI KONGRES

Osnovan je po?etkom srpnja. 1993. godine, kao me?unarodna neprofitna nevladina, udruga koja okuplja i povezuje hrvatske udruge i ustanove izvan Domovine. Krovna je hrvatska me?unarodna udruga sa savjetodavnim statusom u Ujedinjenim narodima.

13.prosinca 1993.godine. Do?ao je u Vancouver fra Ljube Kra?i? s namjerom da osnuje ogranak Kanadskog hrvatskg kongresa u Vancouveru a u sastavu krovne udruge Kanadsko Hrvatski Kongres i Hrvatski Svjetski Kongres. Dvadesetu godi?njicu svoga rada sve?ano je proslavio u Zagrebu od 21-27 srpnja 2014. godine. Dvadeset godina to nezna?i mnogo kad se broje te godine. Ali u slua?aju Kanadsko hrvatskog kongresa mo?e se re?i da je mnogo, jer je za tih dvadeset godina mnogo uradio na sportskom, kulturnom i obrazovanom radu me?u Hrvatima diljem Kanade.

Po?elo je prvo organiziranje u Kanadsko-hrvatskog kongresa u Torontu, gdje u stvari jo? nije bilo ni jednog ogranka ili organizacije koja je sli?na kongresu. Bile su plesne kulturne skupine koje bih se pripremale za Festivale, kao ?to suTamburice i Orkestri. Festivali su privukli veliku pa?nju i drugi skupina. Kao ?to su Ma?arske, Poljske, Ukrajinske Kinezke i druge nacionalne skupine.

To zajedni?tvo nazvalo se Multikultuarlizam, to su kanadske vlasti gledale sa simpatijom i pomagale takve kulturne institucije. Na temelju toga zasnovan je i Kanadsko hrvatski kongres, koji je i ove godine tj. 2014. godine pripremio tre?e svjetske Igre.

Tre?e hrvatske svjetske Igre odr?ane su u Hrvatskoj prvostolnici grada Zagreba. Igrama je nazo?io predsjednik Republike Hrvatske gospodin Ivo Josipovi?, predsjednik Hrvatskog Sabora gospodina Josipa Leke i na?elnik grada Zagreba gospodina Milana Bandi?a. Postavlja se pitanje kako je do?lo do tog naglog zna?ajnog udru?ivanja hrvatske mlade?i u slobodnom svijetu.

Bilo je to prije dvanaest godina u dogovoru s predsjednikom KHK-a Ivanom Curmanom da razvijemo vi?u sportski i kulturnu djelatnost Hrvatskog kanadskog kongresa. Do?li smo na ideju da odr?imo jedan Hrvatskih svjetskih sportski Turnir u Vancouveru. Primili smo se te du?nosti da pripravimo teren za igre i prona?emo kontakte s hrvatskim sportskim klubovima u svijetu. Pripremili smo plan rada i sve potrebno predvidio za odr?avanje sportskog Turnira. To se sastoji u pet to?aka.

*  Zatra?it odobrenje od kanadske Vlade da se u Vancouveru odr?i     hrvaskih svjetskih sportskih Turnir.

*  Zamoliti kanadsku Vladu za financijsku pomo?.

*  Prona?i i pripremit teren za odr?avanje sportskog Turnira.

*  Prikupit ?to ve?i broj adresa od hrvatskih sportskih klubova u svijetu.

*  Napisat upitna pisma sportskim klubovima od Australije sve do Brazila i Argentine, da li podr?avaju na? prijedlog i da li ?e do?i na sportskih Turnir u Vancouver Canada?

Stupili smo u vezu s na?im poznanicima u svijetu i to preko hrvatskih kulturnih institucija i crkvenih zajednica. Prikupili smo 750 adresa od hrvatskih svijetskih zajednica u slobodnom svijetu. To smo sve sredili i razgovoru s predsjednikom Ivana Curmana da smo sa uspjehom zavr?ili  posao. Trebali bi se sastat i tako je bilo da samo do?li u ured kongresa kod gospo?e Dragice Jeli?. Skupa s Dragicom unijeli smo sve adrese u kompjuter. Napisali smo upitna pisma dali se sla?u s na?im prijedlogom da odr?imo zajedni?ki sportski Turnir u Vancouver Canada.?

Adresirali pisma i otpremiti na svaku adresu. Nakon mjesec dana po?eli su stizat pozitivni odgovori da pristaju na na?e zahtjev.

U me?uvremenu dobili smo i obavijest of kanadske Vlade provincije British Kolumbije da mo?emo odr?at hrvatskih svjetskih Turnir u Vancouveru. Odobrili su i na?u molbu da mo?emo dobit i ?Grant za sportske igre u Vancouveru.? Kad smo to sve sredili i dobili ptvrdna pisma o sportskih nogometnih klubova da se sla?u s na?im prijedlogom.

U me?uvremenu predsjednik Ivan Curman odlazi u Zagreb na zasjedanje HSK-a i upoznaje Upravu HSK-a da imamo namjeru odr?at jedan Hrvatskih svjetskih Turnir u Vancouveru. Uprava i ?lanovi HSK-a zatra?ila je da njima prepustimo taj dio programa i da se igre pro?ire na sve sportove ne samo na nogomet.

Predsjednik Kanadskog hrvatskog kongresa Ivan Curman prepustio je glavnom Odboru da odr?i prvi svjetski Turnir u Hrvatskoj i tako su odr?ane prve svjetske ikre u gradu Zadru 2006. godine. Kanadsko hrvatski kongres razvija svoju vi?u kulturnu i sportsku djelatnost u Vancouveru.

Prve svjetske Igre odr?ane su u gradu Zadru 2006. godine. To je bio prvi pokus hrvatskih sportskih igara u Zadra. U tom uspjehu Hrvatskih iseljeni?kih sport pokazao se vrlo uspje?nim. Kad pogledam plodove rada prvi Igara odr?ani 2006. Govorimo o slijede?im ?injenicam da jedan dio sudionika odlu?ilo je ?ivjet u Hrvatskoj. Sklopilo se bezbroj prijateljski veza itd. Bilo je na igrama od Argentine, Brazila,sve do Australije, jedan policajac je rekao da nikad u zivotu nije vidio toliko razlicitih putovnica iz citavoga svjeta.To je bio put da su se odr?ale druge svjetske Igre u gradu Zadru 2010,godine.

Evo ?to reko?e poznate osobe o hrvatskim svjetskim igrama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Jure Strika: Razmi?ljaju?i o ?eteri godine, od zavr?etka prvi igara pa do danas ne mogu ?e je ostati ravnodu?an na do?ivljeno iskustvo. Prisutna je velika radost da su Igre uhvatile korjene u ve?ini dr?ava – zemalja u kojima ?ive hrvatske Zajednice i da su prepoznate kao most koji nas globalno povezuje s Domovinom.

Druga osoba hrvatskoj javnosti je poznata. The Honourable Lynne Yelich zastupnica u kanadskom parlamentu Coservative stranke re?e. Nakon ?to sam 2006.godine prisustvovala na prvim Hrvatskim svjetskim Igrama. Pru?ena mi je velika ?ast preuzeti ulogu veleposlanika/ce igara te otvoriti druge po redu Hrvatske svjetske igre u organizacije Hrvatskog svjetskog kongresa.

Od godine 2010.pobolj?an je rad na razvoju kulturno sportskim organizacijama.

Jednog dana u razgovoru s predsjednikom Ivanom Curman re?e mi da bi trebali pro?irit vi?u djelatnost na kulturnom i sportskom radu u Kanadsko hrvatskom kongresu. Osnovali smo i po?eli s izdavanjem Hrvatskog telefonskog imenika British Columbije, ali ni to nije dovoljno po?to se Imenik tiska samo jednom godi?nje.

Na?i prijedlozi na sastanku smo odlu?ili je da otpo?nemo tiskat jedan mjese?nik i tako ?emo vidjet je li publika zadovoljna i voli ?itat. Ako publika zavoli Glasilo Kanadsko-hrvatskog kongresa ondan ?emo tiskat jednom mjese?no ili po potrebi vi?e puta na mjesec. Tako smo se primili du?nosti da uredimo i smislimo koje teme treba donosit u Glasilu. Prvo smo izabrali ?est imena za naslov ?Glasila? i odlu?eno je na sastanku predsjednikom Curmanu na odabir Glasila. Ivan je izabrao ime ?KONGRES? Razmi?ljali smo o imenu Glasila i prvoj stranici kako ?e izgledat.

Smislili smo da prva stranica treba bit privla?na i bogato ure?ena sa hrvatskim znakovljem. Na naslovnoj strani se nalazi okvir s Hrvatskim Tropletom, slika Hrvatskog Narodnog Kazali?ta u Zagrebu ,s kanadskim Amblem ?Javorov List? i ostalo hrvatsko i dru?tveno znakovlje. Hrvati grada Vancouvera prihvatili su i zavolili to glasilo koje se dijelilo besplatno preko ?upe u Vancouveru. To je bio izvanredni uspjeh. Mislili smo tiskat Glasilo samo dva mjeseca, evo nas kako ga tiskomo ve? ?est godina. Publika je rekla da voli ?ita svoj hrvatskih tisak.

Osnivanje Kluba bo?ara u Vancouver, B.C.

Kanadsko hrvatski kongres i priprema za tre?e Hrvatske svjetske Igre u Zagrebu 2014. godine. Hrvatski Klub bo?ara osnovan je privremeno. Klub je organizirao predsjednik KHK-a Ivan Curman snamjerom da Klub u?estvuje u Hrvatskim svjetskim Igrama koje se odr?avaju u Zagrebu. Pozvao je trenera Ivana Udovi?i?a da trenira slijede?e bo?are: kako slijedi: Sre?ka Krapi?a, Branka Gusi?, Tihomir Bari?i?, Ivan Dulibi?, Ivan Curman, Boris ?pralja, Rudi Tu?en, Julio Buljundi?, Milan ?udina, Ante Prli?, Mirko Segovi?. Trener Ivan Udovi?i? zaista je pokazao svoje vrline i svoju sposobnost u treniranju bo?ara.Trenige smo imali u Italian Culturan Centru.

Na?i bo?aru osvojili su bron?ane medalje na Hrvatskim Svjetskim igrama u Zagrebu 24- srpnja- 2014. Kako slijedi: Ivan Dulibi?, Sre?ko Krapi?, Branko Gusi? i Tihomir Bari?i?. Svakako, odajemo im srda?ne ?estitke i neka tako nastave do 2017.godine, gdje ?e nastupit ponovno na ?etvrtim Svjetskim hrvatskim igrama.

Otvaranje tre?i po redu Hrvatskih svjetskih Igara na Trgu bana Josipa Jela?i?a nastupile su grupe iz dvadeset i pet zemalja s 1000 sportski u?esnika iz razli?itih sportskih disciplina i dvije tisu?e i petsto iseljeni?ki posjetitelja domovini Me?u kojima je nastupila i grupa iz Vancouvera predvo?na predsjednikom KHK-a Ivan Curman, a Julio Buljunci? se nalazio na ?elo kolone s mladima iz Kanade Roko i Domenik Bo?i? sa kanadskom zastavom.

Posjet gradu Vukovaru,

Hrvatska Iseljeni?ka Lirika, kao Udruga hrvatskog pjesni?tva je ?lan Hrvatskog svjestkog kongresa. Posjetitelje mu?eni?kom gradu Vukovaru predvodio je izaslanik Hrvatskog svjetskog kongresa gospodin Jozo Mari? iz Njema?ke.

U rano jutro 24, srpnja 2014. Krenuli smo za Vukovar i stigli u 11.sati u pratnji hrvatskih branitelja. Primio nas je vukovarsko srijemski ?upan gospodin Bo?o Gali? i gradona?elnik grada Vukovara gospodin Ivan Penava. Posjetili smo Ov?aru gdje se nalazi jedno znamenito groblje hrtvatski branitelja i ranjenika koji su branili Vukovar i ranjenika koji su izvedeni iz Vukovarske bolnice i od agresora svi na zvjerskih na?in poubijani. Polo?ili smo vjence i upalili svje?e. Tu je grob hrvatskog heroja Blage Zadre.

Posjetili smo i Trpinjsku cestu gdje je poginuo Blago Zadro. Evo kako obja?njava jedan Branitelj o Trpinjskoj cesti: Blago Zadro bio je neustra?ivi ratnik idealan Zapovjednik. Do?ao je na mjestu zapovjednika 3. bojne, pokazao se dobrim organizatotom obrane. To?no je predvidio da ?e ?etnici  u sivo-maslinastim uniformama poku?ati u?i u Borovo Naselje preko Trpinjska cesta, stoga je tamo organizirao obranu. Nazvao je zapovjednika Jugoslavenske amije u Vukovaru i rekao mu: Od danas, dok sam ja ?iv, vi?e nijedan vas vojnik ne?e pro?i Trpinjskom cestom!? Kada je poginuo privremeno je pokopan na katoli?kom groblju nedaleko bolnice. Nakon mirne reintegracije hrvatskog podunavlja tijelo Blage Zadre identificirano je i pokopano na Memorijalnom groblju ?rtava iz Domovinskog rata u Aleji hrvatski branitelja u Vukovaru na samu godi?njicu 16.listopada 1998.

Pomolili smo se, polo?ili vijence i zapalili svijece i vratili se u Zagreb u mislima na hrvatske branitelje grada Vukovara Neka im je vje?na slava i hvala po?ivali u miru Bo?jem.

Vratili smo se u Zagreb u 12.sati no?i i ujutro smo nastavili u?e??e u hrvatskim svjetskim Igrama sve do njihova zavr?etka 26.srpnja 2014.godine.

Ante Prli?

Kanadsko Hrvatski Kongres

Odbor za ?kolu i kulturu

Odgovori

Va?a adresa e-po?te ne?e biti objavljena. Obavezna polja su ozna?ena sa * (obavezno)