Rapored 5. Hrvatskih Svjetskih Igara u Zagrebu 2023.

DANSATNICARapored 5. Hrvatskih Svjetskih Igara u Zagrebu  Od 24. do 29. Srpnja 2023. godine
PONEDJELJAK09:00 – 20:00DOLAZAK I REGISTRACIJA SUDIONIKA
24.7.18:00 – 20:00VE?ERA
   
   
   
   
UTORAK09:00 – 20:00DOLAZAK I REGISTRACIJA SUDIONIKA
25.7.08:00 – 10:00DORU?AK
 13:00 – 15:00RU?AK
 17:00SVETA MISA (U ?UPNOJ CRKVI SVETA MATI SLOBODO)
 18:00 – 20:00VE?ERA
 20:00SVE?ANO OTVARANJE IGARA (ATLETSKI STADION)
 22:00 – 24:00ZABAVNO-GLAZBENI PROGRAM (DVORANA PAUK)
   
SRIJEDA08:00 – 10:00DORU?AK
26.7.09:00 – 13:00SPORTSKE AKTIVNOSTI
 13:00 – 15:00RU?AK
 15:00 – 18:00SPORTSKE AKTIVNOSTI
 18:00 – 20:00VE?ERA
 21:00 – 22:00PODJELA MEDALJA I PEHARA ZA SPORTOVE KOJI SU ZAVR?ILI (DVORANA PAUK)
 22:00 – 24:00ZABAVNO-GLAZBENI PROGRAM (DVORANA PAUK)
   
?ETVRTAK08:00 – 10:00DORU?AK
27.7.09:00 – 13:00SPORTSKE AKTIVNOSTI
 13:00 – 15:00RU?AK
 15:00 – 18:00SPORTSKE AKTIVNOSTI
 18:00 – 20:00VE?ERA
 20:00 – 21:30SVE?ANA AKADEMIJA, OBILJE?AVANJE 30 GODINA HSK (KINO DVORANA)
 21:00 – 22:00PODJELA MEDALJA I PEHARA ZA SPORTOVE KOJI SU ZAVR?ILI (DVORANA PAUK)
 22:00 – 24:00ZABAVNO-GLAZBENI PROGRAM (DVORANA PAUK)
   
PETAK08:00 – 10:00DORU?AK
28.7.09:00 – 13:00SPORTSKE AKTIVNOSTI
 13:00 – 15:00RU?AK
 15:00 – 18:00SPORTSKE AKTIVNOSTI
 18:00 – 20:00VE?ERA
 21:00 – 01:00SVE?ANO ZATVARANJE IGARA, ZABAVNO-GLAZBENI PROGRAM, VIDEO ZAPIS POBJEDNICI V. HSI (DVORANA PAUK)
   
SUBOTA07:00 – 09:00DORU?AK
29.7.10:00KROS
 12:00ODLAZAK SUDIONIKA (EVENTUALNO DO 18 SATI RADI LETOVA)
   

Po?tovani sudionici V. Hrvatskih svjetskih igara,

s ponosom i veseljem Vas obavje?tavamo da smo svojim ustrajnim anga?manom i trudom uspijeli zatvoriti financijsku  konstrukciju za realizaciju, odnosno odr?avanje V. Hrvatskih svjetskih igara. S obzirom na inflaciju i pove?anje tro?kova   odr?avanja igara, u cilju racionalizacije tro?kova nastale su neke manje kozmeti?ke promjene u programu samih igara te Vam u nastavku poruke dostavljamo sve relevantne informacije vezane za V. HSI. Informacije vezane za V. Hrvatske svjetske igre:

1. V. HSI traju od 25. do 29. srpnja 2023. godine,

2. tijekom odr?avanja V. HSI za sve sudionike osiguran je smje?taj i prehrana,

3. natjecatelji dolaze na registraciju dana 25. srpnja 2023. godine te je za iste toga dana osiguran ru?ak i ve?era. Za    sve ostale dane, osim 29. srpnja, osigurana su sva tri obroka. Dana 29. srpnja predvi?en je odlazak sudionika te je za    iste osiguran doru?ak,

4. odvijanje sportskih aktivnosti predvi?eno je za dane 26., 27., 28. i 29. srpnja. Potrebno je napomenuti da ?e se 29. srpnja realizirati natjecanje u samo jednoj disciplini – krosu,

5. natjecatelji iz prekomorskih zemalja (Kanada, Paragvaj, Peru, Bolivija, ?ile, SAD, Argentina, Australija) dolaze na registraciju dana 24. srpnja 2023. godine te je za iste toga dana osigurana ve?era i smje?taj,

6. ukoliko za to postoji potreba sudionici mogu do?i i ranije od gore navedenih datuma, odnosno ostati i jedan dan du?e, s tim da u tom slu?aju sami snose tro?ak smje?taja i prehrane.

Napomena: prekomorske zemlje dostaviti popis. Molimo vas da nam dostavite popis sudionika koji namjeravaju do?i izvan predvi?enih termina odr?avanja HSI koji ?e smjestaj i prehranu pokriti vlastitim sredstvima. Zbog organizacije smje?taja i prehrane popis sudionika dostaviti ?e se nadle?nim tijelima u studentskom centru. Jedan dan smje?taja i prehrane (tri obroka) u studentskom domu iznosi 37,50 eura po osobi. (ru?ak i ve?era po 9 eura, no?enje s doru?kom 19,5 eura). Boravi?na pristojba u iznosu 1.59 ? po osobi/no?enju i obvezno osiguranje od 0,13 ? po osobi/no?enju.

Otvorena srca i uz srda?nu dobrodo?licu ?elim svim sudionicima sretan i uspje?an dolazak.

 S po?tovanjem, Igor Lackovi? mag.oec. v.d. predsjednik HSK-a

Dear Team Canada Athletes

Dear Team Canada athletes, we have been advised by the government of Croatia of a slight change in dates for the hosting of the Croatian World Games.

Please be advised that the Games will officially conclude with a closing ceremony on Friday, July 28, 2023. Not on Saturday, July 29th as previously planned.

However, the cross-country run will still be held on Saturday, July 29th at 10:00am.  So yes, they will officially end the Games and then host one more competition on Saturday morning?.

This means that everyone will have breakfast on campus on Saturday morning, then those that wish to complete the Cross-Country run/walk may do so at 10:00am and then be prepared to move out of campus.  For anyone not participating in Cross Country you may of course leave right after breakfast. If you need to, you may stay on campus until 6:00pm.

This is a change to the original schedule that saw us staying on campus until Sunday, July 30th.

This change in scheduling means that departure from campus takes place on Saturday, July 29th.

Should you wish to stay on campus one or more nights, you may do so by booking directly with the Studentski Dom at a cost of $19.50 euro (includes breakfast) plus city tax of $1.59 euro and insurance cost of $0.13 euro for a total of $22.22 euro (appx. $32 CAD) per person. A stay with three full meals comes in at a cost of $37.50 euro (appx. $56.25 CAD).  For anyone needing extended accommodation, you may book this directly with the Studentski Dom on site when we arrive.

As this impacts your onward travel, we wanted to advise you of the change in scheduling immediately.  Otherwise, our scheduling remains the same.  A final event itinerary will be provided on June 17th.

As always, if you have any questions, please let us know.

Best,

Caroline Spivak

Team Canada 2023 Coordinator

Director, Organizing Committee

Croatian World Games – Hrvatske Svjetske Igre

cwg.teamcanada@gmail.com

Obra?anje ?lanovima HSK-a Igora Lackovi?a

Obra?anje ?lanovima HSK-a Igora Lackovi?a

1.03.2023.

Kategorija: 2023IstaknutoNekategorizirano

Po?tovani svi,
Prije svega ?elim se zahvaliti g. Vinku Sablji na dosada?njoj dugoj i plodnoj suradnji kao i na svemu ?to je napravio za kongres u proteklom vremenu. Nadam se da ?e i dalje sa svima nama, ovisno o njegovim mogu?nostima, sudjelovati u radu kongresa.
Naime, kao ?to je ve? svima poznato ja ?u od 01.03. pa do na?e sljede?e Godi?nje skup?tine, koja ?e se odr?ati za vrijeme trajanja Hrvatskih svjetskih igara, obna?ati du?nost predsjednika Hrvatskog svjetskog kongresa sukladno odredbama Statuta HSK.
Pred nama su svjetske igre koje su specifi?nije od prethodno odr?anih. Naime, zbog globalne pandemije koja je zaustavila normalni tijek ?ivota na tri godine, zbog pogubljenih veza me?u ljudima, od kojih su na?alost neki i preminuli kao i smjeni generacija potrebno je ulo?iti dodatni napor u uspostavljanju veza izme?u Nacionalnih kongresa.
Unato? svemu navedenom veseli ?injenica da HSI zbog sve ve?eg broja sudionika igara i sve ve?eg broja uklju?enih zemalja postaju velik i zahtjevan doga?aj. Kako je obim uklju?enih sve ve?i te time organizacija igara postaje sve zahtjevnija molim i apeliram na sve Nacionalne kongrese, koordinatore i predsjednike Nacionalnih kongresa, da ?im prije pokrenu (ako ve? nisu) organizaciju vezanu uz prijave i dolazak natjecatelja na HSI. Organizatorima u Republici Hrvatskoj potrebno je ?im prije dostaviti kona?an broj sudionika radi same organizacije Igara i zaokru?ivanja potrebnih financijskih sredstava.

Trebate voditi ra?una da je rok za prijave 01. 04. 2023 godine kojeg se treba strogo pridr?avati!

Odaziv i uspjeh predstoje?ih V. Hrvatskih svjetskih igara ovisi direktno o Nacionalnim kongresima.
Nije potrebno opisivati do sada ulo?eni trud i napor da bi se HSI odr?ale, taj ulo?eni trud dobro je poznat svima nama. Zbog toga ga treba cijeniti na na?in da ?ete se na vrijeme prijaviti na HSI 2023.
Odgovore ?pa skoro je sve dogovoreno? ili ?treba nam jo? dan, dva? ne mogu smatrati ozbiljnima niti korektnima.
Usprkos svemu tome pripreme za na?e jubilarne V. igre teku po planu, a kona?an uspjeh ovisi o svima nama.
?elim vas izvijestiti da sam osobno sudjelovao na sastanku zajedno sa ?Organizatorima bez granica? odr?anom 20. velja?e 2023. na kojem su nazo?ili predstavnici Grada Zagreba i Turisti?ke zajednice Grada Zagreba. Odr?an je i sastanak sa predstavnicima Sredi?njeg dr?avnog ureda za Hrvate izvan RH, Ministarstvom turizma i sporta i Hrvatskog olimpijskog odbora, gdje su ujedno dogovoreni i neki detalji vezani uz samo realizaciju Igara. Bez njihove podr?ke bilo bi te?ko realizirati navedeni projekt kao i bez podr?ke Hrvatske matice iseljenika, Hrvatske turisti?ke zajednice i ostalih te im na tome trebamo biti zahvalni.
Svima nama treba biti jasno da samo me?usobnom potporom kroz na? Kongres kao i zajedni?tvom mo?emo ostvariti ciljeve koje smo si zadali.
Stoga vjerujem da ?emo zajedno do?i do postavljenih ciljeva za ovu godinu, znam da to mo?emo i ho?emo ?to smo ve? do sada i dokazali.
Iskoristio bih ovu prigodu da se zahvalim mojim ?lanicama i ?lanovima Hrvatskog svjetskog kongresa u Austriji ?to su uspje?no ?pokrili? moju ulogu predsjednika u Austriji, te i bez mene uspje?no odra?uju posao pripreme Igara.
Hrvatske svjetske igre su najve?i projekt hrvatskog iseljeni?tva u svijetu, pred nama je jedan veliki projekt, veliki poduhvat za kojeg ?emo dati maksimalan anga?man i pru?iti gostoprimstvo svima koji ?e do?i na igre. Svi su dobro do?li.
?elim Vam uspje?an rad i vjerujem da ?e ove Hrvatske svjetske igre biti najbolje do sada.
Onako kako to hrvatski narod i zaslu?uje.

Svako dobro i lijep pozdrav.

Mag. Igor Lackovi?
v.d. predsjednik HSK-a

Hrvatske Svjetske Igre

 1. ?to su Hrvatske svjetske igre?
  Hrvatske svjetske igre su amatersko atletsko sportsko natjecanje nalik na Olimpijske igre u kojem se me?usobno natje?u hrvatske zajednice u Hrvatskoj i susjednim dr?avama te zajednice hrvatske dijaspore. Manifestaciju organizira Hrvatski svjetski kongres, Organizatori bez granica, a odr?avaju je pod pokroviteljstvom i velikim dijelom financiraju Dr?avni ured za Hrvate izvan RH i Grad Zagreb. Ovo su 5. Igre koje su prvotno trebale biti odr?ane 2020., a odgo?ene su zbog ograni?enja izazvanih pandemijom. Igre se odr?avaju u razmaku od tri ili ?etiri godine.

 2. Kada i gdje se odr?avaju Igre?
  Ovo su 5. Hrvatske svjetske igre. Sve?ano otvorenje odr?at ?e se 25. srpnja 2023. Natjecanja ?e se odr?ati od 26.-29. srpnja 2023. Zavr?ne sve?anosti odr?at ?e se 29. srpnja 2023. nave?er. U Zagrebu planirajte biti od 24. do 30. srpnja 2023.

 3. Kada moram biti u Zagrebu?
  U Zagrebu planirajte biti od 24. do 30. srpnja 2023. Sve?ano otvorenje odr?at ?e se 25. srpnja 2023. Natjecanja ?e se odr?ati od 26.-29. srpnja 2023. Zavr?ne sve?anosti odr?at ?e se 29. srpnja 2023. nave?er.

 4. Tko organizira igre?
  Hrvatske svjetske igre organiziraju Hrvatski svjetski kongres i Organizatori bez granica, a odr?avaju se pod pokroviteljstvom Dr?avnog ureda za Hrvate izvan RH (Vlada RH) koji financira boravak sporta?a u studentskom centru zajedno s Gradom Zagrebom.

 5. Koliko se sporta?a o?ekuje na Igrama?
  Predvi?eno je da ?e na Igrama sudjelovati 1000 do 1200 sporta?a iz cijele Hrvatske, Bosne i Hercegovine i velikog hrvatskog iseljeni?tva.

 6. Koji su sportovi dostupni za natjecanje?
  Mu?ki i ?enski nogomet, ?enska i mu?ka odbojka na pijesku, ?enska i mu?ka ko?arka, kros na 2 km, plivanje, stolni tenis, tenis, taekwondo, judo i karate. Molimo pogledajte popis sportova na hsi-cwg.com ili se obratite organizatoru tima u svojoj zemlji kako biste potvrdili dodatne sportske mogu?nosti.

 7. ?to radimo nave?er? Mo?emo li oti?i s kampusa?
  Svake ve?eri za vrijeme trajanja Igara bit ?e organizirani koncerti i kulturna doga?anja. Du?ni ste ostati na kampusu za vrijeme trajanja Igara. Bit ?e puno toga ?to ?e vas zabaviti.

 8. Za?to se moramo prijaviti do 1. o?ujka 2023.?
  Organizatori Igara zatra?ili su od svih zemalja da prijave svoje timove do 1. o?ujka kako bi mogli pripremiti raspored natjecanja i osigurati dovoljan smje?taj i ugostiteljske usluge za sve sudionike.

 9. Gdje ?emo spavati?
  Sporta?e ?e Vlada Republike Hrvatske smjestiti u Studenski dom Stjepan Radi?, Jarunska cesta 2 u Zagrebu. Smje?taj je dvije osobe po spavaonici. Jednokrevetnim sobama se mo?e pristupiti, ovisno o raspolo?ivosti, uz dodatnu cijenu po osobi koja se tek treba utvrditi.

 10. Mogu li birati svoju cimericu?
  Da, sobe treba dodijeliti prije putovanja i predati organizatorima po dolasku u Zagreb kako bi se osigurala neometana prijava.

 11. Moram li ostati u Studentskom domu?
  Svi sporta?i koji se natje?u na Igrama du?ni su boraviti u Studentskom domu od 25. do 30.
  srpnja 2023. godine.

 12. Mogu li moji roditelji/prijatelji ostati s timom?
  Pod uvjetom da ima mjesta u studentskom centru, dodatne sobe mogu biti dostupne uz pojedina?ne tro?kove.

 13. Ho?e li obroci biti osigurani?
  Da, svi obroci (tri obroka dnevno) tijekom natjecateljskog perioda bit ?e osigurani. Ako imate neke posebne zahtjeve za hranom i/ili alergije, molimo vas da ih navedete u obrascu prijave i obavijestite organizatore svog tima. Ako su vam potrebni specijaliteti, preporu?ujemo da ponesete vlastite grickalice ili hranu.

 14. Ho?e li biti osigurane uniforme?
  Sporta?i ?e dobiti prigodnu majicu CWG-HSI.

 15. Je li dostupna usluga pranja rublja?
  Da, usluga pranja rublja dostupna je u kampusu. Morate kupiti ?eton, cijena ?e se utvrditi naknadno, predati svoje pranje do 21:00 i bit ?e dostupno za preuzimanje nakon 14:00 sati sljede?i dan. Ovo je izvrsna i vrlo u?inkovita usluga ako vam zatreba.

 16. Ima li negdje u kampusu za kupiti vodu i grickalice?
  Da, u kampusu postoji mala trgovina u kojoj mo?ete kupiti pi?e, grickalice i neke potrep?tine. Ispred ulaza nalazi se kafi? u kojem se mogu kupiti i u?ivati u izvrsnoj kavi i napitcima.

 17. Gdje se odr?avaju natjecanja?
  Op?enito govore?i, ve?ina natjecanja odr?avat ?e se na sportskim terenima oko Studentskog doma i u obli?njem parku Jarun ili parku Bundek s prijevozom u redovitim intervalima. Raspored natjecanja je u izradi i bit ?e dostupan kada se sve ekipe registriraju.

 18. Mo?e li me moja obitelj iz Hrvatske do?i bodriti?
  Da! Slobodno pozovite prijatelje i ?lanove obitelji iz Kanade ili lokalno u Hrvatskoj da do?u i bodre va? tim na svim va?im sportskim doga?ajima. ?im raspored natjecanja bude dostupan, podijelit ?emo ga s vama.

 19. Trebam li putno zdravstveno osiguranje?
  Da, obavezan je uvjet da svi sporta?i moraju kupiti svoje osobno putno osiguranje. Od vas se tra?i da dostavite dokaz o zdravstvenom osiguranju prije putovanja radi vo?enja evidencije.

 20. Za?to moram ispuniti zdravstveni obrazac?
  Organizatori moraju imati potpune medicinske podatke za svakog sporta?a kako bi pru?ili potreban uvid medicinskom osoblju u slu?aju hitne medicinske pomo?i. To je uvjet osiguranja za Igre.

 21. Za?to moram pro?i lije?ni?ki pregled po dolasku u Zagreb?
  Ovo je uvjet osiguranja organizatora Igara i namijenjen je individualnoj za?titi svakog sporta?a. Potrebno je samo nekoliko minuta. Za ovu projekciju postoji naknada koju snose sami natjecatelji a koja ?e biti objavljena nakon ?to se utvrdi.

 22. Moram li popuniti sve obrasce za prijavu?
  Zahtijevani obrasci za prijavu va?ni su iz razloga osiguranja i za?tite svakog pojedinog sporta?a kao i organizatora Igara. Ne mo?ete sudjelovati u Igrama ako obrasci nisu ispunjeni i dostavljeni.

 23. Koliko ?e putovanje ko?tati?
  Sporta?i sami snose tro?kove svog pojedina?nog leta do Zagreba i svoju osobnu potro?nju. Sporta?i koji borave u Studentskom domu imaju osiguran smje?taj i prehranu bez dodatnih tro?kova.

 24. ?to se doga?a nakon Igara?
  Zavr?ne sve?anosti odr?at ?e se u Studentskom centru u subotu, 29. srpnja 2023. Za tu ve?er smo organizirali smje?taj sporta?a. U nedjelju, 30. srpnja 2023. svi sporta?i du?ni su sami organizirati odlazak iz studentskog centra i/ili Hrvatske ili produ?eni boravak u Hrvatskoj.