Po?tovani sudionici V. Hrvatskih svjetskih igara,

s ponosom i veseljem Vas obavje?tavamo da smo svojim ustrajnim anga?manom i trudom uspijeli zatvoriti financijsku  konstrukciju za realizaciju, odnosno odr?avanje V. Hrvatskih svjetskih igara. S obzirom na inflaciju i pove?anje tro?kova   odr?avanja igara, u cilju racionalizacije tro?kova nastale su neke manje kozmeti?ke promjene u programu samih igara te Vam u nastavku poruke dostavljamo sve relevantne informacije vezane za V. HSI. Informacije vezane za V. Hrvatske svjetske igre:

1. V. HSI traju od 25. do 29. srpnja 2023. godine,

2. tijekom odr?avanja V. HSI za sve sudionike osiguran je smje?taj i prehrana,

3. natjecatelji dolaze na registraciju dana 25. srpnja 2023. godine te je za iste toga dana osiguran ru?ak i ve?era. Za    sve ostale dane, osim 29. srpnja, osigurana su sva tri obroka. Dana 29. srpnja predvi?en je odlazak sudionika te je za    iste osiguran doru?ak,

4. odvijanje sportskih aktivnosti predvi?eno je za dane 26., 27., 28. i 29. srpnja. Potrebno je napomenuti da ?e se 29. srpnja realizirati natjecanje u samo jednoj disciplini – krosu,

5. natjecatelji iz prekomorskih zemalja (Kanada, Paragvaj, Peru, Bolivija, ?ile, SAD, Argentina, Australija) dolaze na registraciju dana 24. srpnja 2023. godine te je za iste toga dana osigurana ve?era i smje?taj,

6. ukoliko za to postoji potreba sudionici mogu do?i i ranije od gore navedenih datuma, odnosno ostati i jedan dan du?e, s tim da u tom slu?aju sami snose tro?ak smje?taja i prehrane.

Napomena: prekomorske zemlje dostaviti popis. Molimo vas da nam dostavite popis sudionika koji namjeravaju do?i izvan predvi?enih termina odr?avanja HSI koji ?e smjestaj i prehranu pokriti vlastitim sredstvima. Zbog organizacije smje?taja i prehrane popis sudionika dostaviti ?e se nadle?nim tijelima u studentskom centru. Jedan dan smje?taja i prehrane (tri obroka) u studentskom domu iznosi 37,50 eura po osobi. (ru?ak i ve?era po 9 eura, no?enje s doru?kom 19,5 eura). Boravi?na pristojba u iznosu 1.59 ? po osobi/no?enju i obvezno osiguranje od 0,13 ? po osobi/no?enju.

Otvorena srca i uz srda?nu dobrodo?licu ?elim svim sudionicima sretan i uspje?an dolazak.

 S po?tovanjem, Igor Lackovi? mag.oec. v.d. predsjednik HSK-a

Odgovori

Va?a adresa e-po?te ne?e biti objavljena. Obavezna polja su ozna?ena sa * (obavezno)