Tomislav Karamarko nije bio u sukobu interesa!

UPRAVNI SUDSTIGLA JE PRESUDA Tomislav Karamarko nije bio u sukobu interesa!
Presudom Upravnog suda od 24 velja?e 2021 godine Tomislav Karamarko dobio je pravnu statisfakciju da je Povjerenstvo pod predsjedanjem Dalije Ore?kovi? donijelo nezakonitu i po Tomislava Karamarka ?tetnu odluku koja je direktno utjecala na njegov osobni, tako i politi?ki ?ivot.
Upravni sud navodi u svojoj presudi:
I. Poni?tava se odluka Povjerenstva za odlu?ivanje o sukobu interesa Republike Hrvatske Broj: 711-1-1008-P-163/16-36-1 od 15 lipnja 2016.
II. Poni?tava se odluka o pokretanju postupka Povjerenstva za odlu?ivanje o sukobu interesa Republike Hrvatske Broj: 711-1-834-P-163/16-09-1 od 18 svibnja 2015.
III. Nema uvjeta za pokretanje postupka za odlu?ivanje o sukobu interesa tu?itelja zbog povrede na?ela djelovanja. Ovom presudom Tomislav Karamarko nema nikakvih prepreka za ponovni ulazak u politiku i obna?anje javne funkcije.
Podsjetimo, Povjerenstvo je u lipnju 2016. donijelo odluku da je tada?nji potpredsjednik Vlade i ?ef HDZ-a Tomislav Karamarko, sudjeluju?i o raspravama o sudskim sporovima koje je vezano uz Inu Hrvatska vodila s ma?arskim MOL-om, bio u potencijalnom sukobu interesa te da je povrijedio na?ela djelovanja obna?anja du?nosti. Karamarko je, konstatiralo je Povjerenstvo, povrijedio na?ela po?tenog, savjesnog i odgovornog postupanja jer je Vladi, svojoj stranci, koalicijskim partnerima i javnosti pre?utio da njegova supruga Ana Karamarko iz godina posluje s Jozom Petrovi?em, lobistom MOL-a u Hrvatskoj.
U velja?i 2020. godine Karamarko je podignuo ustavnu tu?bu protiv odluke Povjerenstva o spre?avanju sukoba interesa u slu?aju ?savjetnica?. Ustavni sud je uva?io tu?bu Tomislava Karamarka protiv odluke Povjerenstva za odlu?ivanje o sukobu interesa.
Autor ig/rihttps://direktno.hr/domovina/stigla-presuda-karamarko-nije-bio-sukobu-interesa-225274/

DUBROVNIK

DUBROVNIKKrivotvorenim ugovorom poku?ao prisvojiti dvije nekretnine u Dubrovniku
U DUBROVA?KI PRITVOR U NEDJELJU JE PRIVEDEN 70-GODI?NJAK KOJEG DUBROVA?KA POLICIJA SUMNJI?I DA JE KRIVOTVORENIM UGOVOROM POKU?AO PRISVOJITI DVIJE NEKRETNINE U DUBROVNIKU NA ?TETU 84-GODI?NJAKA I TIME STE?I PROTUPRAVNU IMOVINSKU KORIST OD TRI MILIJUNA KUNA.
Policija 70-godi?njaka iz Sisa?ko-moslova?ke ?upanije tereti za kaznena djela krivotvorenja isprava, nedozvoljene uporabe osobnih podataka i ovjeravanja neistinitog sadr?aja, sve na ?tetu 84-godi?njeg hrvatskog dr?avljanina s prebivali?tem u ?vedskoj, priop?eno je u ponedjeljak iz Policijske uprave dubrova?ko-neretvanske.
Sumnji?i se da je u o?ujku 2020. izradio la?ni ugovor o kupoprodaji dviju nekretnina u vlasni?tvu o?te?enog 84-godi?njaka, te je tako postao njihov vlasnik i stekao pravo prenijeti nekretnine na svoje ime u zemlji?nim knjigama.
Sedamdesetogodi?njak je tako?er osumnji?en da je na la?nom ugovoru krivotvorio pe?at i potpis javnog bilje?nika kao i javnobilje?ni?ku ovjeru potpisa o?te?enog 84-godi?njaka, ?ije je osobne podatke koristio protivno zakonu.
Takav je  ugovor u lipnju 2020. po?tom iz Zagreba uputio nadle?nom sudu u Dubrovniku, s prijedlogom za upis uknji?be prava vlasni?tva , kako bi stekao protupravnu imovinsku korist ve?u od tri milijuna kuna.
22.02.2021. Autor: Hinahttps://www.glasistre.hr/kronika/krivotvorenim-ugovorom-pokusao-prisvojiti-dvije-nekretnine-u-dubrovniku-702175