BiH – on the road to being…!

Borjana Kri?to u svom obra?anju na Svjetskom gospodarskom forumu (WEF) u Davosu, kao i tijekom posebne sesije ?Diplomatski dijalog o Zapadnom Balkanu?, istaknula je da Bosna i Hercegovina kao odgovor na globalnu krizu bira suradnju i otvorenost.
Vi?e nego ikada prije svjesni smo da se moramo fokusirati na ono ?to nas ujedinjuje, a ne na ono ?to nas dijeli?, poru?ila je predsjedateljica Borjana Kri?to i dodala da Bosna i Hercegovina ostaje privr?ena Berlinskom procesu kao temeljnom mehanizmu za put u konkurentna i stabilna europska dru?tva.  https://www.vecernji.ba/vijesti/borjana-kristo-u-davosu-fokusirajmo-se-na-ono-sto-nas-ujedinjuje-1650405Sent from Yahoo Mail on Android

Gastarbajteri u panici nakon poziva da plate porez u Hrvatskoj: ‘Uzet ?e nam ku?e i stanove!?

ZAVLADALA PANIKA Gastarbajteri u panici nakon poziva da plate porez u Hrvatskoj: ‘Uzet ?e nam ku?e i stanove!?
Dvjema obiteljima u Vara?dinskoj ?upaniji poreznici su pokrenuli ovrhu nad njihovim ku?ama, pri?a za Slobodnu DalmacijuFranjo Lazar, predsjednik Hrvatskog sindikata radnika migranata. Porezna uprava pozvala je Hrvate migrante da plate neprijavljeni porez. Kazne za neprijavljivanje poreznih obveza po svakoj godini iznose od 5.000 kuna do 50.000 kuna.
“Nakon poziva migrantima da prijave dobrovoljno inozemna primanja, me?u ljudima je zavladala panika. Bio sam u Splitu, imao sam sastanke u ?ibeniku i Zadru. U tim gradovima ima ljudi koji rade u zimskom turizmu, ?ena njegovateljica i svi strahuju da ?e ostati bez primanja i da ?e im uzeti ku?e i stanove u ovrhe”, ka?e Lazar i dodaje da je ravnatelj Porezne uprave izjavio da se 120 tisu?a hrvatskih migranata prijavilo poreznicima, a ?ak 200 tisu?a to nije u?inilo.
Porezna je uprava krajem pro?le godine pozvala gra?ane koji su te i prija?njih godina ostvarili inozemne primitke: pla?e, mirovine, drugi dohodak, kamate na ?tednju, dividende i sli?no, a do sada ih nisu prijavili, da to u?ine prije nego ?to prime slu?beni poziv. Onima koji to u?ine, a du?ni su porez, poreznici ne?e obra?unati kamate niti naplatiti nov?ane kazne za prekr?aj nepravodobne prijave. Poreznici isti?u da je inozemni primitak obvezno prijaviti bez obzira na to je li u inozemstvu porez ve? pla?en i ho?e li u Hrvatskoj postojati obveza pla?anja poreza.
Sindikat je spreman i pred sudovima za?tititi svoja prava, a sura?ivat ?e s kolegama u Sloveniji, gdje migranti tako?er imaju sli?ne porezne probleme. “Slovenski sindikat je do sada u 80 do 90 posto slu?ajeva dobio na sudu. Mi ?emo s njima zajedno nastupati, ako treba i pred europskim sudom za ljudska prava”, isti?e Lazar. Obja?njava da je problem hrvatskih migranata to ?to nema informacija do kada se ljudi mogu dobrovoljno prijaviti i na koji na?in ?e se obra?unavati porezi, a nu?no je ujedna?iti postupak na razini zemlje. Ka?e da je ba? primio poziv jednog migranta kojem su u rije?kom poreznom uredu rekli da je on vi?e od 183 dana boravio u inozemstvu i da se nije du?an prijaviti. No, u Opatiji i Makarskoj govore druga?ije.
Predsjednik sindikata ka?e da oko 48 tisu?a na?ih dr?avljana radi u Austriji i da u ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s Austrijom, Slovenijom i Italijom stoji da Hrvatska ne bi trebala oporezivati one koji vi?e od 183 dana borave u tim zemljama ako im je poslodavac iz tih zemlja i primaju u tim zemljama dohodak na koji pla?aju porez u tim zemljama. Sugovornik nagla?ava da sve to ne zanima doma?e poreznike nego samo ?ivotni interes poreznog obveznika i dodaje da ravnatelj Porezne uprave ka?e da smo du?ni pla?ati porez tamo gdje nam je ?ivotni interes. A ?ivotni je interes u dr?avi boravka obitelji. “Zato imamo ogroman odljev mladih obitelji koje kompletne odlaze iz Hrvatske radi Porezne uprave. Tjeraju te mlade obitelji iz Hrvatske! Kad im stignu porezna rje?enja na dodatni porez, odlu?uju da ne?e pla?ati dodatni porez i da ?e oti?i”, poru?io je Lazar.
Autor kk?, 11.02.2022. u 10:13https://direktno.hr/domovina/gastarbajteri-panici-nakon-poziva-da-plate-porez-hrvatskoj-uzet-ce-nam-kuce-i-stanove-259589/

Biv?i ustavni sudac i svjedok vremena Vice Vukojevi? za ?Slobodnu? progovorio o pomilovanju: Musta? nije ni bio u HV-u, a Perkovi? je imao samo jednu uspje?nu akciju

Perkovi? i Musta? ni po ?emu nisu zadu?ili Hrvatsku da bi se zaboravila njihova udba?ka pro?lost, ka?e Vukojevi?Davor Pongra?i?/Cropix
Osamdeset?estogodi?nji Vice Vukojevi?, nekada istaknuti ?lan HDZ-a i biv?i ustavni sudac, s velikom pa?njom prati ?to se sve doga?a oko zahtjeva za pomilovanje Josipa Perkovi?a i Zdravka Musta?a, ali se svojim javnim istupima nije htio mije?ati u ovu pri?u. To je planirao u?initi za desetak dana, ali nakon novinarskog nagovaranja pristao je malo ubrzati svoj umirovljeni?ki ritam, te nam je dao svoju procjenu ovog apela za pomilovanje koji je potpisalo i ?est umirovljenih hrvatskih generala. Vukojevi? je jedna od rijetkih osoba u Hrvatskoj koja osobno zna i one koje se predla?e za pomilovanje i generale koji to podr?avaju, a 1991. je bio i pomo?nik ministra unutarnjih poslova Josipa Boljkovca zadu?en za javnu sigurnost, pa se i neposredno susretao i s Perkovi?em i s Musta?em te do u detalje zna njihovu ulogu u stvaranju Hrvatske.
RAZDOR ME?U GENERALIMA
? Netko se nama Hrvatima, da izvinete, s ovom inicijativom o pomilovanju, ?to ka?u moji Hercegovci, posrao u ?anjak ili, ako ho?ete, u tanjur, jer ta je inicijativa do?la u razdoblju od Velikog petka do Uskrsa. Ba? su na?li kad ?e to predlo?iti! Ovo ne?e ni?ta dobroga donijeti ni me?u braniteljskom populacijom ni u redovima Generalskog zbora, niti uop?e u redovima svih onih koji misle i ?ive hrvatsku dr?avu. Koliko ja znam, Generalski zbor ima osamdesetak ?lanova, zna?i mnogi ne misle na isti na?in kao ?to misle ovi generali potpisnici prijedloga za pomilovanje, i to mo?e dovesti i do problema u njihovoj udruzi ? ka?e Vukojevi?.
Nas je zanimalo da Vukojevi? procijeni kolika je to zasluga Perkovi?a i Musta?a u stvaranju hrvatske dr?ave koju generali isti?u, te misli li on da je to dovoljan razlog da ih pomiluje predsjednik dr?ave Zoran Milanovi?.
? Perkovi? nema nikakve veze s organizacijom i pomo?i kod prvih vi?estrana?kih izbora u Hrvatskoj, nego se Savez komunista Jugoslavije bojao rumunjskog scenarija s Nikolaeom Ceausescuom i njegovom ?enom Elenom te su jednostavno shvatili koje bi posljedice mogle biti za njih ako se tome suprotstave. Tako je po nalogu Komunisti?ke partije Franjo Vugrinec, tada?nji na?elnik Centra slu?be dr?avne sigurnosti Zagreb, dao Tu?manu, ?eksu i ?ivku Kusti?u putovnice. Perkovi? s tim nema nikakve veze, kako spominju neki generali. Od 1989. godine sam u HDZ-u, jedan sam od njegovih osniva?a i dobro znam ?to govorim. Ti demokratski izbori nisu se mogli ni?im zaustaviti i nitko ih nije trebao pomagati, pa ni Perkovi?, koji je tada gledao kako da se prebaci u strukturu HDZ-ove vlasti ne znaju?i ho?e li u novoj dr?avi biti lustracije.
Osobno znam da je Perkovi? kao pomo?nik ministra obrane bio zadu?en za stvaranje SIS-a i da ga je tada?nji zapovjednik Ju?nog boji?ta general Janko Bobetko jako kritizirao zbog katastrofalnih procjena. Naime, Perkovi?ev pomo?nik Vlado Matulovi? i on tvrdili su da je nemogu?e izvesti deblokadu Dubrovnika jer su snage JNA, po njihovim izvje?tajima, bile toliko jake da je akcija neizvodiva. Tome se suprotstavio Andrija Matija? Pauk, koji je Bobetka i sve nas izvijestio da je deblokada itekako mogu?a i da se on s tenkovima iz Gabele mo?e bez problema probiti do Ivanjice i odatle uspje?no izvesti akciju, ?to je i u?injeno.
BU?I?EVO UBOJSTVO
Bobetko je to opisao i u svojoj knjizi ?Sve moje bitke?, pa i katastrofalne Perkovi?eve prosudbe, ?ijih se usluga nakon toga rije?io. Ve? ranije upozoravao sam Bobetka da je Perkovi?, kao visoki djelatnik Udbe, odgovoran za ubojstvo devetorice hrvatskih emigranata, a jedan od njih je i Stjepan ?urekovi?, za ?to je poslije zajedno s Musta?em jedino i osu?en. To je Bobetko znao otprije pa mu je nakon debakla u procjeni kod deblokade rekao doslovce: ??to vi radite uop?e vi?e u mojoj Hrvatskoj vojsci?? ? prisje?a se Vukojevi?.
? Perkovi?a je predsjednik Tu?man nakon jo? nekoliko njegovih pogre?nih procjena umirovio 15. listopada 1992. godine, i to ba? nekoliko minuta prije prikazivanja filma o ubojstvu Bruna Bu?i?a. Znao je Tu?man da je u filmu elaborirana uloga Perkovi?a kao ?efa Druge uprave u Osijeku koji provodi volju svojeg ?efa Sre?ka ?imurine, koji izdaje naredbu da se sve snage Udbinih aktivista prebace iz svih krajeva Francuske u Pariz jer tamo sti?e zloglasni emigrant Bu?i? ? isti?e Vukojevi?. Nakon toga Perkovi? je ?ivotario dok ga ministar ?u?ak nije rehabilitirao i postavio za svojeg savjetnika u Ministarstvu obrane, da bi 1996. postao savjetnik u Hrvatskoj izvje?tajnoj agenciji (HIS-u).
KONVOJ ORU?JA
? Ja znam samo za jednu Perkovi?evu koliko-toliko uspje?nu akciju, i to 1990. godine, kad je od granice s Ma?arskom do Vara?dina dopratio jedan konvoj oru?ja. Ne da ga je nabavio, nego samo dopratio, a i za taj su konvoj doznali general JNA Aleksandar Vasiljevi? i KOS. Za to ?to je taj konvoj spa?en i dopremljen u Vara?din zaslu?an je Ilija Dodig iz na?eg SZUP-a, koji je, nakon ?to su kamioni s oru?jem pro?li, sru?io stabla i onemogu?io djelatnicima KOS-a koji su u svojem automobilu pratili konvoj da doznaju koje je zadnje odredi?te i skladi?te dopremljenog oru?ja. Pitajte Antonija Leki?a, tada?njeg slu?benika SIS-a, ?to je s njegovim prijavama protiv Perkovi?a zbog trgovanja oru?jem, osloba?anja od vojske sinova njegovih prijatelja i sli?nih stvari. Nikada nisu procesuirane, to vam ja odgovorno tvrdim. I onda mi govore o ulozi Perkovi?a u osloba?anju Hrvatske ? ka?e Vukojevi?.
Za Musta?a Vukojevi? tvrdi da su mu zasluge jo? manje ili gotovo nikakve.
? Pa on nikada nije ni bio u Hrvatskoj vojsci, on je bio tajnik u Uredu za za?titu ustavnog poretka, koji je vodio Josip Manoli?, te je s Manoli?em oti?ao i on. Ja ga u o?ujku 1993. godine tamo nisam zatekao, ni njega ni Manoli?a. Ne znam odakle onda izjave nekih na?ih generala koji su potpisali zahtjev za pomilovanjem da ih je on 1995. izvje?tavao o nekim samo njima znanim bitnim stvarima ili ?to general D?anko govori o ulozi u akciji Oku?ani. ?to su ih Musta? i Perkovi? uop?e mogli izvijestiti i kako pomo?i kad nisu imali nikakvu ulogu? Ovaj prvi od 1992., a ovaj od 1993. godine. Gdje je Ante Gotovina bio tih 1990. ili 1991. da bi sve ovo znao? Bio je u inozemstvu i pitanje je zna li i sada neke stvari. General Mladen Marka?, koji je bio uznik s Gotovinom u Haagu, sada je u zape?ku, a Gotovina je gospodarstvenik u usponu. A ja znam da sam bio u Pakracu 1. o?ujka 1991. kad je Marka? vodio postrojbu koja je uhitila i ispitala pobunjene Srbe koji su zauzeli tamo?nju policijsku postaju, tada Gotovine jo? nije bilo na rati?tu.
Pitate me za?to generali podr?avaju Perkovi?a, a posredno i Musta?a? Pa zato ?to su mnogi ovisni o Perkovi?u, zna puno o njima. Marka?a, kao ?to vidite, nema me?u potpisnicima, Branimir Glava? se dvoumi, ali podr?ava peticiju za pomilovanjem. Rekao sam mu, ako ?e govoriti o Perkovi?u, neka onda govori ama ba? sve. Vidite da ja imam jo? puno toga re?i i da sada ne otvaram ba? sve karte, ali uskoro ?e do?i i to vrijeme.
OSAM UDBINIH UBOJSTAVA
Da zaklju?imo, Perkovi? i Musta? ni po ?emu nisu zadu?ili Hrvatsku da bi se zaboravila njihova udba?ka pro?lost i odgovornost za sudjelovanje u ubojstvu Stjepana ?urekovi?a, a njihovo pomilovanje, ako do njega do?e, unijet ?e nove podjele u hrvatsko dru?tvo ? rezolutan je Vukojevi?, koji ne sumnja da ?e Milanovi? to pomilovanje i realizirati nakon ?to je kao premijer bio protiv izru?enja ovog dvojca Njema?koj.
? Gospodo generali, za?to niste potpisali peticiju da se istra?i i procesuira jo? osam nerije?enih ubojstava hrvatskih emigranata od strane Udbe, a potpisujete peticiju za dvije osobe kojima je dokazana krivnja barem u organizaciji jednog ubojstva? ? apelira Vukojevi?.
PI?E MARKO DIDI?, 21. travnja 2022. – 18:54https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/hrvatska/bivsi-ustavni-sudac-i-svjedok-vremena-vice-vukojevic-za-slobodnu-progovorio-o-pomilovanju-mustac-nije-ni-bio-u-hv-u-a-perkovic-je-imao-samo-jednu-uspjesnu-akciju-1186169

Povjesni?ar o najavama kanadskog filma o Meda?kom d?epu

BITKA KOJE NIJE BILO I LA?NA ODLIKOVANJA Povjesni?ar o najavama kanadskog filma o Meda?kom d?epu: KANBAT se od po?etka izdvajao ne samo vojnom opremom nego i ?okantnom neprofesionalno??u
U Kanadi je pokrenut portal, kako oni navode, za istinu o ratovima u biv?oj Jugoslaviji, dakle o Domovinskom ratu. Portal je namijenjen kanadskoj javnosti kako isti?u, s “ciljem rasvjetljavanja zbivanja iz’ 90-ih godina” kada su deseci tisu?a kanadskih vojnika slu?ili u ovda?njim UN-ovim i NATO misijama. Tekstovi na portalu podijeljeni su u tri sekcije: “Srbija ? Kosovo”, “Bosna i Hercegovina” te “Hrvatska”. Od desetak izlo?enih tekstova iz hrvatske sekcije, ve?ina ih je posve?ena zbivanjima u Meda?kom d?epu iz rujna 1993. godine, kada su se kanadske mirovne snage oru?ano sukobile s Hrvatskom vojskom. Glavna teza tih ?lanaka je da su kanadski vojnici uspjeli zaustaviti i sprije?iti Hrvatsku vojsku u etni?kom ?i??enju Srba tijekom bitke u Meda?kom d?epu.

Dva teksta se odnose na te?ak poslijeratni polo?aj Srba u Hrvatskoj ? ?lanak “Gra?ani drugog reda: hrvatski Srbi”, te onaj naslovljen s “Hrvatska nije za?titila srpske izbeglice: Etni?ka diskriminacija usporava povratak izbjeglica”. U oba slu?aja posrijedi su izvje?taji Human Rights Watcha (HRW), izvorno objavljeni jo? 1999. i 2003. godine, u kojima se konstatira da hrvatski Srbi ?esto nisu u mogu?nosti iskoristiti najosnovnija prava koja bi trebali imati kao hrvatski dr?avljani – od prava na ?ivot u vlastitim domovima do prava na mirovinu ? odnosno da hrvatske vlasti namjerno ometaju i ote?avaju povratak srpskih izbjeglica u Hrvatsku.Snimanje filma s ‘istinom’ od Meda?kom d?epu
Kana?ani su o la?noj bitci odlu?ili snimiti i film, a za taj projekt skupljaju novac na platformi Gofundme. Za po?etnu fazu – pisanja scenarija poku?avaju prikupiti 10.000 dolara. I zasad im ba? ne ide dobro, prikupili su tek manji dio novca.
‘U?INI PRAVU STVAR: Kana?ani i Meda?ki d?ep’ bit ?e naslov spomenutog projekta, a s obzirom na dosada?nje objave o bitki koje nije bilo, mo?emo samo pretpostaviti u kakvom svjetlu ?e biti prikazani hrvatski branitelji. Isto tako, mo?emo postaviti pitanje za?to Hrvatska nema filmove o Domovinskome ratu? Kada se progovori o Meda?kom d?epu, odnosno o hrvatskoj vojnoj operaciji “D?ep-93”, koja je munjevito izvedena u Lici u rujnu 1993. godine, naj?e??e se spominje tako da se dobije dojam kako je bila rije? o nekoj hrvatskoj zlo?ina?koj operaciji kojoj je bio cilj likvidacija srpskih civila. O toj se operaciji posebice dosta pisalo kada su za zlo?ine u njoj svojedobno optu?eni generali Janko BobetkoMirko Norac i Rahim Ademi. I godinama se tako o Meda?kom d?epu pi?e i govori, a da se zapravo prave informacije o toj operaciji naj?e??e pre?u?uju.
Bitka koje nije bilo
Dvojica Kana?ana, Scott Taylor i Brian Nolan, u knjizi “Tested mettle”, objavljenoj u Ottawi 1998. godine, naveli su kako je “Operacija Meda?ki d?ep bila ona prijelomna to?ka na kojoj je nedvosmisleno dokazana hrvatska krivnja za zlo?in i etni?ko ?i??enje te pokazana jednakost u zlo?inu izme?u Hrvata i Srba” , a o ?emu je portal Direktno i ranije pisao. Me?utim, oru?anog sukoba izme?u hrvatskih vojnika i pripadnika kanadskih mirovnih snaga u operaciji Meda?ki d?ep od 9. do 17. rujna 1993., kako ga opisuju neimenovani Kana?ani, nikada nije bilo. Sve ?to su kanadski vojnici i njihovi zapovjednici poku?avali prikazati vlastitoj javnosti da se dogodilo no?u izme?u 15. i 16. rujna 1993. ne odgovara istini, osobito ne onoj o najve?oj pobjedi kanadskih vojnika nakon Korejskog rata.
No to nije omelo biv?eg zapovjednik kanadskog bataljuna u sastavu mirovnih snaga UN-a Thomasa Jamesa Calvina da tu la? ponovi tijekom svjedo?enja na su?enju generalima Rahimu Ademiju i Mirku Norcu kako su se kanadske snage sukobile s pripadnicima Hrvatske vojske koja je, tvrdi, nakon mirovnog sporazuma odugovla?ila s povla?enjem iz Meda?kog d?epa. Pri?u o velikom sukobu kanadskih i hrvatskih vojnika na istom tom su?enju u Zagrebu opovrgnuli su kanadski ?asnik John McGuinnes te danski pukovnik Vagn Ove Moebjerg Nielsen, no to nije sprije?ilo odbor kanadskog parlamenta koji je proveo 1998. istragu o navodnom okr?aju kod Medaka da 2002. za “iznimno slu?enje kanadskih snaga u vrijeme sukoba pod izravnom vatrom” odlikuje cijeli pje?a?ki bataljun.
Kanadske postrojbe redovito obilje?avaju izmi?ljenu bitku vojnim paradama.
Kana?ani su Srbe smatrali “?rtvom probu?enog hrvatskog nacionalizma i ugro?enom manjinom koju su Hrvati nasilno protjerali sa svog teritorija”, smatra povjesni?ar Ivica Mi?kulin s  Hrvatskog katoli?kog sveu?ili?ta koji je za portal Direktno komentirao spomenutu akciju i kanadski UNPROFOR. “Mirovne snage UN-a naziva UNPROFOR u Hrvatskoj se raspore?uju tijekom travnja i svibnja 1992., a me?u njima i kanadska laka pje?a?ka brigada ‘Princeza Patricija’ (s drugim postrojbama zapravo jakosti pje?a?ko-mehanizirane bojne), koja dolazi u Sektor Zapad, tj. za?ti?enu zonu UN-a u zapadnoj Slavoniji. Pripadnici KANBAT-a ili Kana?ani od po?etka su se izdvajali: ne samo na ?alost vojni?kom spremom i opremljeno??u, nego mnogo vi?e ?okantnim stupnjem neprofesionalnosti”, istaknuo je Mi?kulin.
Autor: bl/kk? 22.01.2022. u 09:15https://direktno.hr/direkt/povjesnicar-o-najavama-kanadskog-filma-o-medackom-dzepu-kanbat-se-od-pocetka-izdvajao-ne-samo-vojnom-opremom-nego-i-sokantnom-neprofesionalnoscu-256775/

Meri Cetini? ?estitala ‘Paucima’: Hrvatsko, ne zaboravi svoje junake, pali su za tebe

MO?NA OBJAVA Meri Cetini? ?estitala ‘Paucima’: Hrvatsko, ne zaboravi svoje junake, pali su za tebe
?etvrtka gardijska brigada Hrvatske vojske, legendarni ‘Pauci’  slave 30. ro?endan. ?estitku im je tim povodom uputila glazbena diva Meri Cetini?. “?estitka povodom 30. obljetnice od osnutka 4. gardijske brigade!”, napisala je. “Zginuli su junaci ?asno, oni navik ?ive s nama i u na?im sje?anjima. Zemljo Hrvatska ne zaboravi svoje junake, pali su za tebe…”, navodi se u kola?u koji je Cetini? podijelila.

Autor mnhttps://direktno.hr/zivot/zabava/meri-cetinic-nije-zaboravila-junake-koji-su-pali-hrvatsku-cestitala-rodendan-paucima-230879/

‘SVE JE NA TEBI, MOJ NARODE?

SVE JE NA TEBI, MOJ NARODE?THOMPSON ODGOVORIO PUPOVCU ‘Po tko zna koji put etnobiznismen i monopolist na pitanja stradanja i boli s prljavom namjerom poku?ava ono ?to njegovima nije uspjelo?
Marko Perkovi? Thompson odgovorio je putem Facebook profila ?elniku SDSS-a Miloradu Pupovcu nakon ?to je ranije u utorak predstavio Godi?nje izvje??e pojava govora mr?nje i nasilja prema Srbima za 2020. Godinu. Thompsonovu objavu prenosimo u cijelosti.

“U Hrvatskoj se sve pomalo mijenja ali jedino mr?nja prema ovoj zemlji i njezinim braniteljima, ne. Po tko zna koji put, najpoznatiji etnobiznismen i monopolist na pitanja stradanja i boli, malo drhtavim glasom, a malo stankama izme?u rije?i koje traju nekad i dulje od ?ivotnog vijeka nekih organizama, s prljavom namjerom, preko le?a hrvatskih branitelja, o?ito poku?ava u?initi ono, ?to njegovi sunarodnjaci i pola njegove stranke, nije uspjelo u?initi u ratu.nDa je Marko Perkovi? Thompson, uistinu mrzitelj, tada bi dok je nosio pu?ku na ramenu, tu istu mr?nju prakticirao, a nije.
Mo?da ovom dru?tvu doista treba biblijskih 40 godina da postane svjesno sebe i otrese sa svojih le?a i du?e podani?ki mentalni sklop, ali zasigurno bi ve? trebao do?i kraj poku?ajima da se nezadovoljstvo i bijes zbog toga jer u ratu nisu uspjeli ubiti Hrvatsku, prikriva la?nom borbom protiv mr?nje i promoviranjem zabrana svih onih simbola pod kojima je ova zemlja i ovaj narod spa?en od ?etni?kog zla dok se istodobno od strane istih, promoviraju simboli i znakovi pod kojima je po?injeno nevi?eno zlo nad hrvatskim narodom.
Da li ne?iste, koji nikad nisu prihvatili ovu zemlju a kojima je ova zemlja ipak pru?ila ruku dodatno mori i ?injenica da u toj obrani nismo posezali za onim istim sredstvima koje je kolja?ki agresor koristio kao uobi?ajeno sredstvo, te da smo ih u svojoj obrani vojni?ki, mu?ki porazili i moralno ponizili? Ako tra?e mr?nju prvo neka je tra?e u svojim redovima, jer tamo ?e je i na?i.
Sudovi su presudili. Svojim bijesom zbog jasnog stava da se izraz Za Dom Spremni, ne mo?e samo sagledavati u svjetlu NDH nego i pravedne borbe protiv srpskog agresora, kako je sud naveo, te nepo?tivanjem takvog utvr?enja, samo se pokazuje da ne?isti ne po?tuju ni ovu zemlju. A zemlja koja podilazi onima koji je ne po?tuju te koji svakom svojom rije?ju pokazuju da bi i opet bili na strani onih koji su jednom na nju krenuli ognjem i no?em, nema budu?nosti.
Sve je na tebi, moj Narode
P.S. Na slici je naslovnica tjednika srpskih novosti SNV-a broj 750 na kojoj je prikazano klanje srpom Marka Perkovi?a Thompsona te se je kao takav prodavao na svim kioscima u Republici Hrvatskoj.
Menad?ment M.P.Thompsona”, stoji u objavi.
Autor l?https://direktno.hr/direkt/thompson-odgovorio-pupovcu-po-tko-zna-koji-put-etnobiznismen-i-monopolist-na-pitanja-stradanja-i-boli-s-prljavom-namjerom-pokusava-ono-sto-njegovima-229394/

I Titovi su komunisti ru?ili sinagoge i protjerivali ?idove

Ju?er (10. travnja 2021.) smo bili svjedoci “prosvjedne ?etnje” 5 – 6 aktivista udruge ‘Documenta’ (uz TV snimatelje i policajce bilo je u toj skupini ukupno 10 – 11 osoba) do mjesta u Pra?koj ulici na kojem se nalazila zagreba?ka sinagoga. Sinagogu je sru?io usta?ki re?im i tu je (kako su pojasnili ?arko Puhovski i Vesna Ter?eli?) “zapo?eo genocid nad ?idovima i Srbima”. Hrvate se podsjetilo kako je “Paveli? najve?i zlo?inac u hrvatskoj povijesti”, uz pou?ak Puhovskog da je “onaj tko se toga ne stidi moralni idiot”.Ru?enje bilo ?ijeg vjerskog objekta je zlo?in. Ubojstvo svakog ?ovjeka (bio ?idov, Srbin ili ne) je zlo?in i na to uvijek treba podsje?ati. No, ovakve politikantske predstave i performansi ?to nam ih iz ideolo?kih razloga svaki ?as prire?uju opskurne individue poput spomenutih aktera s nakanom opetovanog optu?ivanja Hrvata koji bi valjda kolektivno morali do?ivotno pred njima kle?ati s glavom dolje i rukama na le?ima (ne bi li ih zadovoljili) su ve? degutantne. Nema tu pijeteta i dostojanstva, to nije podsje?anje na zlo?in i zlo kao takvo – posrijedi je jeftina propaganda, mr?nja i zla namjera stigmatiziranja hrvatskog naroda prema matrici Beograda, SANU, UKS i SPC. Rije? je o takvoj jednostranost i isklju?ivost da se na nju ne smije ?utjeti – kao na pojavu – koliko god osobe koje to ?ine bile marginalne i bezna?ajne, jer njih u stopu prate (gdje god krenu!) na?i “hrvatski” mainstream mediji kao zapete pu?ke. Onima koji ?ine danas isto ?to i srpski fa?isti i slu?e se njihovim metodama, treba dati primjeren odgovor – argumentirano, bez strasti i zadnjih namjera.Ponekad se ?ini kako me?u nama Hrvatima ima podosta mazohista sklonih samoozlje?ivanju, onih koji su u stanju prihvatiti (il barem benevolentno promatrati) svaku, pa i najmonstruozniju, pod uvjetom da su na na?u ?tetu ovog naroda. I ?to je najgore, sve ostaje bez reakcije!Do kada tako, za ime Boga!? Do kada!?Imaju li se dana?nji “antifa?isti” ?ega sramiti – pa i Ter?eli?ka, Puhovski i ostali propagandisti koji se trude iza (stvarnih ili izmi?ljenih) usta?kih zlo?ina skriti krvave tragove vlastite ideologije? Krvave tragove najzlo?udnijeg sustava u povijesti ljudske civilizacije – komunizma koji je tijekom XX. stolje?a pobio preko 120 milijuna ljudi. Apologete Josipa Broza Tita koji se na svim do sada objavljenim “rang-listama” najve?ih zlo?inaca u pro?lom vijeku nalazi me?u prvih 10, pola?u svoja kukavi?ja jaja ve? vi?e od 75 godina. I jo? im nije dosta. Jesu li ?arko Puhovski, Vesna Ter?eli? i njihovi istomi?ljenici moralni idioti jer ?ute kao ribe o masovnim zlo?inima i be??a??u svojih politi?kih otaca ili je to rezervirano samo za nas ostale?Tko je ru?io sinagoge poslije rata i tko je “u ime klase” i “socijalne pravde” progonio ?idove i ?inio nezapam?ene masovne zlo?ine?Kod nas u Hrvatskoj i danas, 30 godina nakon propasti komunizma i nestanka Jugoslavije postoje tabu teme vezano za zlo?ine tada?njeg re?ima koji se ne spominju – pa i za ru?enje sinagoga i progone ?idova.Je li to normalno i do kad ?e se ?utjeti o ovim doga?ajima, dok se konstantno, agresivno u sustavno ustrajava isklju?ivo na zlo?inima usta?kog re?ima u vrijeme NDH koje se prenagla?ava, umna?a u nedogled i di?e na razinu “genocida” (iako NIKAD ni jedna doma?a niti me?unarodna institucija nije utvrdila da je u NDH od usta?a po?injen genocid)?U zagreba?kom Vjesniku je svojedobno objavljen jedan ve? zaboravljeni ?lanak pod naslovom “Sve hrvatske sinagoge” (potpisan inicijalima V. K.) kojeg je u cijelosti prenio portal Hrvatskog kulturnog vije?a (HKV) 7. rujna 2008. godine. Evo nekih citata iz tog teksta:”Od 70 sinagoga, odnosno sinagogalnih prostora u Hrvatskoj danas jo? postoji 20, ali su u obrednoj funkciji samo ?etiri sinagoge: u Rijeci, Splitu, Dubrovniku i Zagrebu (bogomolja u ?idovskoj op?ini). Neke su, poput bjelovarske (1917.), sru?ene jo? u vrijeme Prvog svjetskog rata ili u pale?u ‘zelenog kadra’ 1918. godine kada su uni?tene one u Cerniku, Srijemskim ?akovcima i ?epinu. No, najvi?e ih je stradalo u Drugom svjetskom ratu, kada ih je diljem Europe razoreno vi?e od tisu?u. Ve? u travnju 1941. spaljena je osje?ka gornjogradska sinagoga, a ubrzo je slijedila odluka o ru?enju one najljep?e ? zagreba?ke, koja je u kontekstu hrvatskoga historicizma bila apsolutna paradigma na?e sinagogalne arhitekture.Ali sa zavr?etkom Drugog svjetskog rata nisu okon?ana i ru?enja sinagoga u Hrvatskoj. Moglo bi se re?i da je tu jo? dugi niz godina sistematski uni?tavana sinagogalna arhitektura. Sinagoga u Iloku sru?ena je 1948./49., u Osijeku 1950., velika sinagoga u Vukovaru 1958., a mala 1965. godine, ona u Karlovcu oko 1960., a u Kutini 1968./69. Neke je sinagoge ‘kao nepotrebne’ prodao tada nadle?an ‘Savez jevrejskih op?tina Jugoslavije’ kao gra?evni materijal. U preostalima, koje su postale ‘op?enarodna imovina’, prostori su prenamijenjeni za druge funkcije. Tako je u bjelovarskoj ure?eno kazali?te i glazbena ?kola, u vara?dinskoj kino, u sisa?koj tako?er glazbena ?kola. Kutinska je prvo postala skladi?tem mlina, potom dru?tvenim domom i napokon gimnasti?kom dvoranom. Kri?eva?ka je pretvorena u Omladinski dom, a koprivni?ka u tvorni?ko skladi?te. U sinagogi Podravske Slatine i danas je robna ku?a. Osje?ka donjogradska i daruvarska sinagoga prodane su Pentekostnoj crkvi. Uzorno su restaurirane samo na?e najstarije sinagoge u Splitu i Dubrovniku. Uskoro ?e, me?utim, u dogovoru sa ?idovskom zajednicom neke sinagoge dobiti dostojnu kulturnu namjenu: vara?dinska muzejsku, a koprivni?ka koncertnu.”(Vidi:https://www.hkv.hr/vijesti/hrvatska/3122-sve-hrvatske-sinagoge.html; stranica posje?ena 11. 4. 2021.)Ovdje je izostavljena sinagoga u Rijeci koja je tako?er sru?ena od komunista 1948. godine (iako je bila neznatno o?te?ena), a o ?emu ?e biti rije?i na kraju ove kolumne – uz svjedo?enje sudionika i svjedoka doga?aja.Po pravilima struke restaurirane su samo dvije najstarije sinagoge – one u Daruvaru i u Dubrovniku – i to iz vanjskopoliti?kih razloga, zbog ugleda Jugoslavije u svijetu.Uz sve to, od 15.000 ?idova koliko ih je na podru?ju Jugoslavije pre?ivjelo Drugi svjetski rat, Titovi komunisti su protjerali njih preko polovice (8.500).(Op?irnije: https://hrcak.srce.hr/file/197848; stranica posje?ena 11. 4. 2021.)Budu?i da su svi imu?niji ?idovi tretirani kao klasni neprijatelji, podlijegali su konfiskaciji i oduzeta im je sva imovina, a prije napu?tanja zemlje morali su potpisati kako se te imovine odri?u “dragovoljno”, te da za istu ne?e potra?ivati nikakvu naknadu – kako oni, tako i njihovi potomci. O tomu su danas ve? napisane knjige i znanstveni radovi, ali se kod nas u Hrvatskoj sve pre?u?uje, kao da se nikad nije dogodilo.Zato ne ?udi ?to su Tito i njegov re?im imali zategnute odnose s Izraelom i ?estoko podr?avali Palestince. Nije to bio nikakav “osje?aj za pravdu” prema palestinskom narodu, nego poku?aj da se izbjegne osuda Izraela i polaganje ra?una za sve ?to su ?inili na ?tetu ?idovskog naroda u cijelom poratnom razdoblju.No, vratimo se jo? na trenutak sinagogama. Evo ?to o tomu ka?e ve? citirani izvor:”Od 30 sinagoga izgra?enih u Hrvatskoj u razdoblju od 1836. do 1935., 4 ih je sru?eno davno prije Drugog svjetskog rata, a vi?e od 15 ih je sru?eno, prenamijenjeno, rasprodano, tj. blago re?eno ukinuto, u vrijeme mira i sjaja Titove Jugoslavije. Ne znamo koliko je onih ‘nekoliko’ prodanih kao gra?evinski materijal, ali jednostavna ra?unica daje da je tijekom Drugog svjetskog rata uni?teno do 11 sinagoga. Nedvojbeno je da je Drugi svjetski rat u Europi, jasno, i u Hrvatskoj, bio najte?e i najtragi?nije razdoblje za ?idove. Ne sumnjamo niti u brojku od preko tisu?u sinagoga sru?enih tijekom tog rata diljem Europe. No, ?injenice (brojke) navedene u ovom ?lanku jasno govore da je na podru?ju Hrvatske u razdoblju mira, svekolikih sloboda i demokracije Titove komunisti?ke vladavine uni?ten odnosno ukinut velik broj sinagoga. To jo? jednom pokazuje, ovaj puta na primjeru ?idovskih vjerskih objekata, kako je potrebno prekinuti s praksom uzdizanja razdoblja Josipa Broza, odnosno to razdoblje falsificirati i ?ak uspore?ivati s dana?njim stanjem u Republici Hrvatskoj.”(Vidi:https://www.hkv.hr/vijesti/hrvatska/3122-sve-hrvatske-sinagoge.html; stranica posje?ena 11. 4. 2021.; tekst je pisan na temelju jednog starijeg ?lanka objavljenog svojedobno u zagreba?kom Vjesniku, “Sve hrvatske sinagoge”, autora V. K.)Spominje li danas tko ove ?injenice?Za?to se javnost ne podsjeti i na ova neka?njena zlodjela komunista onako kako se to ?ini kad je u pitanju usta?ki re?im?Otkuda to selektivno pam?enje, pri ?emu se zlo?ini jedne strane (usta?ke) kontinuirano i eufori?no prenagla?avaju, zdu?no osu?uju i nazivaju “genocidom”, dok se na drugoj isti takvi ili jo? gori i masovniji zlo?ini komunista potpuno potiskuju i pre?u?uju? Do kad ?emo mi Hrvati trpjeti da nam ?ovinisti – kriptostaljinisti i bolj?evici pomra?enih umova i su?ene svijesti nabijaju kompleks kolektivne krivnje zbog onoga ?to se doga?alo u NDH?Imaju li ?arko Puhovski, Vesna Ter?eli? i ‘Documenta’ saznanja o toj devastaciji ?idovske vjerske i kulturne ba?tine i progonu ovog naroda koji je izvr?en poslije Drugoga svjetskog rata u Titovom “komunisti?kom raju”, u dr?avi “bratstva-jedinstva”, u “antifa?isti?koj” Jugoslaviji?Komunisti su ubijali u ime klase, neki drugi u ime rase ili jednostavno zato ?to su smatrali da su pojedine vjerske, nacionalne i dru?tvene skupine opasnost za njihov poredak; no, u ?emu je razlika?U ime “klase” i “socijalne pravde” komunisti su ubijali sve koje su proglasili “kulacima”, “narodnim neprijateljima”, “parazitima”, “krvopijama”, “bur?ujima”, “ko?ni?arima dru?tvenog razvoja”, “ostacima trulog kapitalizma”, “reakcionarima”, “fa?istima” (ili njihovim suradnicima), pa i one iz vlastitih redova ako su “skrenuli s linije Partije (“oportuniste”, “kolebljivce”, “frakciona?e”, “kukavice”, “agente”, “strane pla?enike” itd.), pa se postavlja opravdano pitanje:Po ?emu je ovako ?iroko postavljen koncept sustavnog uni?tavanja dru?tvenih skupina i ?itavih slojeva dru?tva (uklju?uju?i i “otpadnike” iz vlastitih redova) humaniji i manje ?tetan od onih motiviranih rasnom, vjerskom ili nacionalnom mr?njom? Po ?emu?Uostalom, zar sama ?injenica da su Titovi komunisti i partizani pobili 60 – 70% od ukupnih ratnih ?rtava na podru?ju Jugoslavije (i to u najve?em dijelu po svr?etku rata) ?ije su kosti zavr?ile u preko 2.000 masovnih grobnica od Triglava do ?ev?elije, ne govori o razmjerima tog velikog zlo?ina nad zlo?inima, ali i o naravi sustava koji se krio iza “naroda”, “slobode”, “socijalne pravde” i “ravnopravnosti”?Mo?e li se pravdati masovna ubijanja, pa i takve monstruozne zlo?ine koji su izvr?eni u Hudoj jami i na drugim lokacijama, pri ?emu su mu?karci, starci, ?ene i djeca ?ivi zazidani u rudarska okna i ostavljeni da u agoniji dugoj 30 i vi?e dana umiru groznom, sporom smr?u u agoniji? Dakle, tako su ubijani i starci, ?ene, djeca, mladi?i i djevojke koji ni teoretski nisu mogli snositi krivnju ni za kakve zlo?ine niti su bili pripadnici pora?ene vojske!Pamflet Faktografa hr i istina o sinagogi u Rijeci koju su sru?ili komunisti 1948. godineZanimljivo je kako danas mnogi “lijevi” mediji u Hrvatskoj (pa i portal Faktograf hr) nastoje demantirati zlo?ine komunista, pa i ru?enje sinagoga u njihovo vrijeme i to na jedan tragikomi?an na?in.Tako, primjerice, u tekstu objavljenom 29 velja?e, 2020. godine, znakovitog naslova “Velika rije?ka sinagoga i jo? ve?a la?”, autorica Ana Bena?i? negira kako su komunisti 1948. godine sru?ili sinagogu u Rijeci (uz tvrdnje da je ona tijekom rata bila uni?tena od nacista, pa su potom poslije rata samo “uklonjeni njezini ostaci”). ?lanak je objavljen kao reakcija na onaj objavljen na portalu Sloboda hr, za koji se tvrdi kako je la?no optu?io komuniste za ru?enje rije?ke sinagoge.Koliko je prozirna i neodr?iva ova la? Faktografa hr, dokazuju oni sami (!?) i to u istom pamfletu – jer na kraju ?lanka donose video prilog u kojem svjedok i sudionik tih doga?aja, rije?ki ?ef in?pektorata, Maks Pe? izjavljuje kako je istina da su Nijemci zapalili crkvu, ali je vatru ugasio prolom oblaka, tako da je izgorio “samo jedan ?o?ak krovi?ta”.Evo uostalom dijela prijepisa iz spomenutog video priloga, pa neka ?itatelji sami prosude:”Tri godine nakon svr?etka rata, 1948., ja sam bio ?ef in?pektorata op?ine Rijeka, kad me je zvao gradona?elnik i rekao: ‘Komitet je odredio da treba sinagogu sru?iti, jer ne treba crkava, ne treba ni?ta’. Ja koji nisam pripadao nikom, malo u strahu, pa sam rek’o: ‘Dobro, ?emo tra?it’ poduze?e, na?li smo poduze?e Jadran, direktor Jadrana je bio in?injer Milorad Dori?i??i po?ela se ru?it’? Tako da se ta sinagoga sru?ila i sad se tamo podigla jedna velika zgrada?”Eto, kod Faktografa hr je i to mogu?e: Objave pamflet koji sami demantiraju snimkom u okviru istog ?lanka! Ekipa iz Faktografa hr je vjerojatno ra?unala s tim da nitko ne?e pogledati snimku. I ne zaboravimo jo? ne?to: Rije? je o onima koji su slu?beni cenzori za Facebook u Republici Hrvatskoj. Oni po svojoj volji, staljinisti?kom metodom i pau?alno blokiraju sadr?aje i profile koji im ideolo?ki ne odgovaraju, odbacuju objave, “ispravljaju neto?ne navode” – i usput kad imaju vremena za to prave ovakve prozirne bljuvotine od pamfleta.Video: svjedo?enje o?evica i sudionika doga?aja Maksa Pe?a o ru?enju sinagoge u Rijeci 1948. godine: https://youtu.be/vmuDpzAL1QISvaki zlo?in je zlo?in i njega ?ovjek koji ima morala i savjesti (neovisno o vjeri, naciji ili politi?kom opredjeljenju) mora osuditi. Zlo?ine i zlo?ince mora osuditi i svako civilizirano dru?tvo, neovisno o tomu tko su po?initelji a tko ?rtve. To su univerzalna na?ela od kojih se ne mo?e i ne smije odstupati. Bilo da su po?injeni u ime rase, klase ili s kojim tre?im povodom, neovisno o tomu jesu li ubijali usta?e, partizani, komunisti, ?etnici, nacisti, talijanski fa?isti?Ne postoji ideja ili ideologija koja mo?e opravdati zlo?in i u?initi ga prihvatljivim.U Hrvatskoj, na?alost, u glavama mnogih jo? uvijek prevladava selektivno pam?enje i dvostruki ar?in kad su u pitanju zlo?ini po?injeni od partizana i oni ?to su ih uzrokovale druge strane – pogotovu usta?e koje su de?urni krivci za sve. Dana?nji “antifa?isti” i velikosrpski propagandisti pu?u u isto rog, svjesno i smi?ljeno iskrivljuju istinu i krivotvore povijest, uporno i sustavno ?ire mr?nju i netrpeljivost, a sve pod krinkom “komemoriranja ?rtava i osude zlo?ina” – jer za njih ?rtve postoje samo na jednoj (njihovoj) strani, a zlo?inci su uvijek na drugoj. Istina osloba?a. Puna istina – a ne polovi?na.Zato nije zgorega podsjetiti na ono ?to je na? svetac Ivan Pavao Drugi izgovorio na homiliji u hrvatskom nacionalnom sveti?tu u Mariji Bistrici tog 3. listopada 1998. godine u prigodi progla?enja bla?enikom mu?enika hrvatskog naroda i majke Crkve, kardinala Alojzija Stepinca:”U osobi se novoga bla?enika spaja, da se tako izrazim, cjelokupna tragedija koja je pogodila hrvatsko pu?anstvo i Europu tijekom ovoga stolje?a obilje?ena trima velikim zlima: fa?izmom, nacizmom i komunizmom. On je sada u nebeskoj slavi okru?en svima onima koji su, kao i on, dobar boj bili, kale?i svoju vjeru u ku?njama i nevoljama. U njega danas s pouzdanjem upiremo svoj pogled i?tu?i njegov zagovor.”(Vidi: http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/hr/homilies/1998/documents/hf_jp-ii_hom_19981003_croazia-beatification.html; stranica posje?ena 11. 4. 2021.)U istini je spas. Krist nas je obvezao na taj put i mi drugoga nemamo.Zlatko Pinterhttp://www.hrsvijet.net/index.php/vijesti/132-hrvatska/59643-i-titovi-su-komunisti-rusili-sinagoge-i-protjerivali-zidove

Policija je privela mu?karca osumnji?enog za prijevaru prilikom kupoprodaje zemlji?ta:

PU ISTARSKAPolicija je privela mu?karca osumnji?enog za prijevaru prilikom kupoprodaje zemlji?ta:O?TETIO 46-GODI?NJU DR?AVLJANKU KANADE ZA OKO ?EST MILIJUNA KUNA
Pulska je policija provela kriminalisti?ko istra?ivanje i utvrdila sumnju da je 32-godi?nji dr?avljanin Srbije po?inio kaznena djela prijevara, ovjeravanje neistinitog sadr?aja i krivotvorenje isprave.
Policija sumnji?i 32-godi?njaka da je u listopadu pro?le godine radi sa?injavanja ugovora u kupoprodaji nekretnina anga?irao jednog pulskog odvjetnika, kojem se la?no predstavio kao kupac nekoliko zemlji?ta, dok se mu?karac koji je bio s njim u dru?tvu predstavio kao prodavatelj zemlji?ta. Osumnji?eni je odvjetnika doveo u zabludu, s obzirom da je znao kako je punomo? 46-godi?nje dr?avljanke Kanade, kojom je ona navodno ovlastila mu?karca koji je bio s njim u dru?tvu, krivotvorena.
Temeljem tako krivotvorene punomo?i, 32-godi?njak je u ime svoje tvrtke kupio zemlji?ta te se uknji?io na njih, a potom ih je posredstvom raznih agencija za preprodaju nekretnina poku?ao prodati. Na taj je na?in o?tetio 46-godi?nju dr?avljanku Kanade za oko ?est milijuna kuna. Osumnji?enog se tako?er tereti da je upravo radi ostvarivanja nepripadaju?e imovinske koristi prilikom kupoprodaje zemlji?ta osnovao tvrtku koja je kupila sporna zemlji?ta, i to davanjem la?nog iskaza. Naime, na trgova?kom sudu je prilikom osnivanja tvrtke dao la?nu izjavu, pri ?emu je kao sjedi?te tvrtke naveo adresu jedne ?enske osobe, iako je znao da njegova tvrtka nije  bila u ikakvim odnosima s tom adresom niti vlasnicom objekta te je kod javnog bilje?nika i ovjerio taj neistiniti sadr?aj.
Osumnji?eni je po dovr?etku kriminalisti?kog istra?ivanja, danas u jutarnjim satima, priveden u pritvorsku jedinicu, a policijski slu?benici nastavljaju provoditi kriminalisti?ko istra?ivanje.
Autor: Glas Istre, 28.04.2021 10:19https://www.glasistre.hr/crna-kronika/-717242?fbclid=IwAR3wWMj9eIHYVyhxUDMdSEDAwZk4zVwwGLGlhP694Gg9dgD3-urkxdQjemQ

Tomislav Karamarko nije bio u sukobu interesa!

UPRAVNI SUDSTIGLA JE PRESUDA Tomislav Karamarko nije bio u sukobu interesa!
Presudom Upravnog suda od 24 velja?e 2021 godine Tomislav Karamarko dobio je pravnu statisfakciju da je Povjerenstvo pod predsjedanjem Dalije Ore?kovi? donijelo nezakonitu i po Tomislava Karamarka ?tetnu odluku koja je direktno utjecala na njegov osobni, tako i politi?ki ?ivot.
Upravni sud navodi u svojoj presudi:
I. Poni?tava se odluka Povjerenstva za odlu?ivanje o sukobu interesa Republike Hrvatske Broj: 711-1-1008-P-163/16-36-1 od 15 lipnja 2016.
II. Poni?tava se odluka o pokretanju postupka Povjerenstva za odlu?ivanje o sukobu interesa Republike Hrvatske Broj: 711-1-834-P-163/16-09-1 od 18 svibnja 2015.
III. Nema uvjeta za pokretanje postupka za odlu?ivanje o sukobu interesa tu?itelja zbog povrede na?ela djelovanja. Ovom presudom Tomislav Karamarko nema nikakvih prepreka za ponovni ulazak u politiku i obna?anje javne funkcije.
Podsjetimo, Povjerenstvo je u lipnju 2016. donijelo odluku da je tada?nji potpredsjednik Vlade i ?ef HDZ-a Tomislav Karamarko, sudjeluju?i o raspravama o sudskim sporovima koje je vezano uz Inu Hrvatska vodila s ma?arskim MOL-om, bio u potencijalnom sukobu interesa te da je povrijedio na?ela djelovanja obna?anja du?nosti. Karamarko je, konstatiralo je Povjerenstvo, povrijedio na?ela po?tenog, savjesnog i odgovornog postupanja jer je Vladi, svojoj stranci, koalicijskim partnerima i javnosti pre?utio da njegova supruga Ana Karamarko iz godina posluje s Jozom Petrovi?em, lobistom MOL-a u Hrvatskoj.
U velja?i 2020. godine Karamarko je podignuo ustavnu tu?bu protiv odluke Povjerenstva o spre?avanju sukoba interesa u slu?aju ?savjetnica?. Ustavni sud je uva?io tu?bu Tomislava Karamarka protiv odluke Povjerenstva za odlu?ivanje o sukobu interesa.
Autor ig/rihttps://direktno.hr/domovina/stigla-presuda-karamarko-nije-bio-sukobu-interesa-225274/

Bogovi? u Haagu: Sudi se narodu jer se drznuo stvoriti svoju dr?avu

Bogovi? u Haagu: Sudi se narodu jer se drznuo stvoriti svoju dr?avu

U organizaciji Hrvatskog svjetskog kongresa 24. rujna 2011. odr?an je do sad najve?i masovni nacionalni prosvjed u Haagu, a protiv teze o Oluji kao ‘zlo?ina?kom pothvatu’. Na prosvjedu je sudjelovao i mons. dr. Mile Bogovi?, biskup gospi?ko-senjski, ?iji govor donosimo u nastavku. U drugom prilogu koji tako?er danas objavljujemo mo?e se na?i Bogovi?eva haa?ka propovijed na ?itanje poslanice sv. Pavla apostola Filemonu, 7-9. I ona je usko povezana sa sudbinom na?ih generala, i op?enito, na?ega naroda kojem se sudi jer se “drznuo stvoriti svoju dr?avu mimo volje gospodara svjetskog poretka, onih kojima zakon u topuzu le?i”.(hkv)

Govor biskupa Bogovi?a na prosvjednom skupu u Haagu 24. rujna 2011.

Pitaju se mje?tani Haaga ?to ovi ovdje rade, pitamo se i mi za?to smo danas ba? ovdje i u ovom sastavu. Do?li su ovamo ?uvari one vjerske i nacionalne ba?tine koju je poni?eni narod od 1945. do 1990. u ti?ini svog obiteljskog doma prenosio na mla?i nara?taj. Do?ao je ovamo narod koji ?eli biti zahvalan svima takvima, a posebno onima koji su ?ivote svoje izlo?ili i zalo?ili za na?e dobro. Izraz te zahvalnosti je i Crkva hrvatskih mu?enika koja je nedavno posve?ena. Ovdje su, dakle, predstavnici onog naroda koji je i dalje no?en idealima, svjestan da bi mogao nestati ako u ideale svoje po?ne sumnjati, kako bi rekao Kranj?evi?.
Za?to smo danas tu

Do?li smo izraziti svoje suosje?anje s nepravedno optu?enima i dovedenima ovdje u zatvor. Protiv njih su se urotili svi protivnici hrvatske dr?ave i hrvatskoga naroda. Mnogo je tih protivnika, i nisu bezazleni i nemo?ni. Ima ih u Hrvatskoj i inozemstvu. I mi smo do?li iz Hrvatske i inozemstva. ?ao nam je ?to su uznici mnogo morali pretrpjeti od svojih neprijatelja. ?ao nam je ?to je i sama hrvatska vlast pokazala dosta spremnosti da ove uznike ?rtvuje u nekoj neprimjerenoj politi?koj trgovini. Zacijelo smo svi trebali za njih i vi?e u?inili nego ?to smo u?inili, pa ih molimo za opro?tenje.

Pitaju se zacijelo neki ?emu na ovom prosvjednom skupu jedan biskup? I sam sam si to pitanje postavljao vi?e puta. Jednostavno nisam sebi na?ao dovoljno razloga da odbijem molbu Hrvatskog svjetskog kongresa da se pridru?im. ?elim re?i da iako mi mo?da ovdje nije mjesto po biskupskoj slu?bi, tu svakako pripadam po svojim osje?ajima. Uz to kao dodatno opravdanje jest da uz to ?to sam biskup, ja sam i povjesni?ar. A i Haag je, na?alost, jedna od povijesnih postaja hrvatskog kri?noga puta. I tu je postaju na?ega naroda Organizator ?elio oplemeniti molitvom. Zato sam ovdje.

Ovdje su sinovi i k?eri onih koji su ?ivjeli i trpjeli za vi?e slobode, koji su se ispovijedali za svoje grijehe koje su po?inili protiv drugih i protiv svojih. Nisu ovdje do?li ni oni mo?ni iz na?ega naroda, nit oni koji se boje pogleda na?ih uznika. Do?ao je narod koji je ?uvao iskru slobode i pravde i kroz vrijeme kada jedno i drugo nije pripadalo svima nego samo njima.

Mali smo narod pa i kad bismo htjeli ne mo?emo sebi priu?titi da budemo bahati prema drugim narodima. Do?li smo ovamo s kri?em jedne cijele nacije, nacije kojoj se sudi u ovoj ku?i ovdje. Na?i uznici su svjesni da su oni samo odabrani primjerci da se sudi jednom narodu.

Sudi se narodu jer se drznuo stvoriti svoju dr?avu mimo volje gospodara svjetskog poretka, onih kojima zakon u topuzu le?i. Zato ?elimo uputiti svoje upozorenje i svoju poruku svjetskoj javnosti, hrvatskoj javnosti i vlasti, te Ha?kom tribunalu.

?elimo upozoriti svjetsku javnost

– da se sudi?te u ovom gradu krivo postavilo prema Hrvatima i Hrvatskoj kao dr?avi. To je vidljivo posebno po tome ?to su glavni protagonisti stvaranja i obrane Hrvatske dr?ave svrstani u ?udru?eni zlo?ina?ki pothvat”. Pri?a je za malu djecu da se tu misli na pojedince a ne na dr?avu. Taj je konstrukcija neispravna, nepravedna, kriva i zlo?udna;

Takvo gledanje je slijepo za povijesne ?injenice. Spomenimo samo da je tre?ina me?unarodno priznate dr?ave Hrvatske bila ?etiri godine pod okupacijom; na okupirano podru?je nije mogao preostale ljude, uglavnom stare i nemo?ne, posjetiti nijedan sve?enik. Nisu to omogu?ile ondje prisutne me?unarodne snage iako je njihov predstavnik (Stoltenberg) to sve?ano obe?ao u Vatikanu. Nakon obavijesti iz Vatikana prijavio me nadbiskup Tamarut, ali nisam dobio dopu?tenje da posjetim tu siro?ad. Jasno je da po takvom gledanju mi nismo ni smjeli braniti svoju domovinu, kao ni Vukovar, ni Osijek, ni Gospi?. Branitelji su sumnjivi, a neki su ve? u zatvoru.

– Hrvatska dr?ava je utemeljena na povijesnom pravu i volji goleme ve?ine svojih gra?ana. Ona je bila napadnuta i ona se obranila. Nije nikada bilo isto napadati i braniti se, pa ni ?ini obrane i napada ne mogu imati istu kvalifikaciju. ?to ne zna?i da se i oni u obrani svi mogu pravno i moralno braniti. Tu?no je i ?alosno da je potrebno do?i ovamo i o tome ovdje govoriti ? u mjestu u kojem bi trebale biti formulirane istinske norme svjetske pravde.

?elimo upozoriti hrvatsku vlast i javnost

– da hrvatsku dr?avu ne guraju na prostor bez pravih temelja, kao ?to su poku?aji da se ona postavi na temelje nekom antifa?izmu Brezovice i Srba. To je gradnja na pijesku. U ovom drugom slu?aju ?ak je na zlo?inu. Ne mo?e se realno o?ekivati, ako se uop?e za tim ide, da ?e to pomo?i stvaranju zdravog odnosa izme?u Hrvata i Srba, ?to nam je doista nasu?na potreba. Dr?avu valja graditi na kr??anskim i nacionalnim korijenima. To je ona opjevana ?tvrda stina”. Tu ?emo prona?i svoje identitetske crte. Europa nam to i ne mo?e dati jer ona nema identiteta. To zna?i da dr?avu ne valja graditi po mjeri njezinih tu?itelja i neprijatelja, po mjeri onih koji su od po?etka bili protiv nje, nego po mjeri onih koji su se za nju molili i boriti.

– da se na?a dr?ava druk?ije postavi prema onima koji su je stvarali i obranili. Trebalo je organizirati me?unarodni simpozij pravnika o utemeljenosti odluka i prakse Ha?kog sudi?ta. Poznato nam je, na?alost, da kada do?e kakva uputa izvana da se nekoga od branitelja uhiti i procesuira na doma?im sudovima, mogu?nosti da ?e to biti objektivno i uz pravnu potporu dr?ave jako su malene. Hrvatsko sudstvo treba osloboditi od bilo kakvog diktata izvana.

– da se u pitanju suvereniteta i sigurnost dr?ave formuliraju stavovi i stvori politi?ki konsenzus koji onda treba biti za sve neupitan i u pogledu unutarnje i vanjske politike;

– na?a veleposlanstva i konzulate treba opremiti literaturom o na?oj povijesti i o Domovinskom ratu jer ?e ina?e u svijetu i dalje ?ivjeti ona starojugoslavenska i komunisti?ka slika o Hrvatima i njihovoj dr?avi. Vi koji ?ivite izvan domovine dobro znate kakva je to slika.

?elimo upozoriti Ha?ki tribunal

Pravda u svijetu ne smije ovisiti o mo?nima jer ?e onda zavladati vu?ja pravda: Tko ja?i, taj kva?i! Svi ?emo mi biti jednom su?eni po tome kako smo se odnosili prema svome bratu. Ne po tome je li bio na ovoj ili onoj funkciji, nego kako smo se odnosili prema njemu kad je bio u potrebnome ?ovjeku gladan, ?edan, bolestan, siroma?an, progonjen, zatvoren; drugim rije?ima kako smo se odnosili prema ljudima u raznim njihovim potrebama. To ?e Bog nepogre?ivo prosuditi i odrediti nam mjesto u vje?nosti. Takvu rije? i mo? ima Krist ? Rije? Bo?ja (Mt 25, 31-45). Tu Kristovu prosudbu treba tra?iti svaki ?ovjek: i sudac i tu?itelj, i krivac i pravednik, i pojedinac i narod, i Crkva i dr?ava. Njegova Rije? je ta ?tvrda stina” na kojoj valja graditi svako zdravi dru?tvo.

Nama bi svima bilo drago da i Haa?ki sud doprinese toj pravdi, da svijet upravo zato ?to postoji ovo Sudi?te ima razvijeniji i ispravniji osje?aj za pravdu koja treba biti je jednaka prema svakome pojedincu i svakom narodu. Mi ovdje nazo?ni smatramo da se taj Sud nije ispravno postavio prema na?em narodu, prema na?oj dr?avi i prema onima koji su najzaslu?niji za njezin nastanak i ?ivot. Mnogo puta smo slu?ali pametovanje kako postoji neki pravni sustav po kojem se i branitelje mo?e osuditi suditi kao i napada?e. Znamo da ima takvih kojima je te?e slu?ati vapaj malenih, nego ?uvati i slu?ati pravni sustav po kojemu maleni trebaju nestati ili postati robovi, po kojemu su uni?tavani narodi u brojnim zemljama, ?ak i na kontinentima?

Pozivamo svjetsko pravosu?e: Ne dajte podr?ku zlu i nasilju i neprijateljstvu. Taj duh svakako je ohrabren kod biv?eg agresora spomenutom kvalifikacijom Suda o udru?enom zlo?ina?kom pothvatu, ?to se svakim danom sve vi?e o?ituje. A radi se o obrani u kojoj je zacijelo bilo neodmjerenih udaraca, ?to je ?alosna pratnja svakog rata.

I na kraju

?elimo poslati poruku cijelom na?em narodu

Nemojmo se, ipak, ni sami razo?arati zbog nekih na?ih nespretnosti jer je na?a dr?ava relativno mlada i nemamo prakse, pogotovo ne znaju kako se dr?ava ?dr?i” oni koji nisu zavr?ili komunisti?ku ?kolu. Ne mo?e se ni o?ekivati da ?emo se lako znati nositi s dr?avama koje iza sebe imaju vi?e stolje?a.

Nemojte nasjesti slici koja se o Hrvatskoj ?iri po mnogim medijima

Po njima su Hrvati skup lopova i prevaranata. Nekome takva slika treba! Ne zaboravimo nikada onu lijepu sliku na?e domovine i na?ega naroda. Potrebno je, dodu?e, da do?e neki veliki moralni autoritet pa da se ona jasno o?ituje, kao ?to je bio slu?aj s posjetim Ivana Pavla II. i Benedikta XVI. Tada se jasno vidjelo bogatstvo hrvatske du?e koje se moli, pra?ta i moli. Ima, dakle, u nama i sjemena dobrote, ljubavi i pra?tanja. To treba zalijevati da raste i plodi. Vidjeli smo pred Papom i na?u mlade? koje je pokazala da se savjesno priprema da preuzme odgovornost za budu?nost na?eg naroda i dr?ave. Ta slika nije manje stvarna nego ona na?ih medija i ha?kog tribunala. I ovaj skup organizirala je takva na?a mlade?. Ta lijepa slika na?eg naroda i na?e mlade?i pokazuje nam na ?emu. Ona je ono na ?emu treba graditi i ?to ne smijemo nikada ispustiti iz uma, ni onda kada nas blate i na?i i njihovi. S tom pozitivnom slikom zavr?avam svoju rije?. ?uvajte je i vjerujte u nju! Tako nam Bog pomogao!

Mons. dr. Mile Bogovi?, biskup gospi?ko-senjski
http://www.hkv.hr/izdvojeno/nae-teme/inicijative/9143-mons-dr-mile-bogovi-sude-nam-jer-smo-se-drznuli-stvoriti-svoju-dravu.html

HSK podnio kaznenu prijavu protiv Dane Budisavljevi?

HSK podnio kaznenu prijavu protiv Dane Budisavljevi?

Film ?Dnevnik Diane Budisavljevi?? kojeg je re?irala Dana Budisavljevi? prikazan je kao dokumentarni film. Naime, prikazani film u sebi sadr?i mno?tvo neistina i la?i i na?alost kao takav uvr?tenje u ?kolski kurikulum, a da je tomu tako obrazla?emo na sljede?i na?in.
https://www.kockice.ba/wp-content/uploads/2020/10/HSK.jpg
1. U filmu nema obja?njenja kako je Diana Budisavljevi? spasila deset tisu?a djece. Film je posve?en spa?avanju tisu?a djece, a ne vidi se kako su spa?ena. To je u?injeno da bi se sakrila uloga re?ima koji je spa?avanje ne samo dopustio, nego ga je i naredio. Povijest ka?e da su dr?avne slu?be na kraju akcije spa?avanja izvjestile poglavnika Paveli?a o provedenoj zada?i koju im je bio naredio. ?ak je i list srpske nacionalne manjine?Novosti?, primijetio da gledatelj do kraja filma ne dobiva odgovor kako je to g?a Budisavljevi? ?spasila tisu?e djece iz logora?. I stvarno, toga nema u filmu, osim neke maglovite naznake da su ?neki dobri nacisti ne?to natjerali usta?e?.
Ministarstvo udru?be, po ?nalogu Poglavnika?, 29. srpnja 1942. zatra?ilo od Ravnateljstva Hrvatskih dr?avnih ?eljeznica da stavi na raspolaganje vlakove za prijevoz kozara?ke djece u Jastrebarsko. Poslije rata je izjavu o tim danima dala Tatjana Marini?, koja je do?la iz partizana i otela Dianinu kartoteku u ime nove vlasti:
?Dana 1. srpnja 1942. doveli su ?inovnici tzv. ministarstva udru?be NDH 850 djece koju su sakupili s Kozare i okolnih sela te odveli u Staru Gradi?ku, a iz Stare Gradi?ke doveli u Jastrebarsko.? Takoje govorila g?a Marini? ?na?elnica Ministarstva socijalne politike u novoj vlasti, ina?e autorica mnogih kleveta o radu ?asnih sestara, Caritasa i drugih sudionika zbrinjavanja djece u NDH (na?alost njezino ime jo? i danas nose neki dje?ji vrti?i). Dakleje ?ak i ona spomenula djelovanje usta?ke vlasti, a film to izostavlja.
2. U filmu se ne spominju lije?nici koje je u pomo? djeci slalo Ministarstvo zdravstva, ni druge aktivnosti Ministarstva udru?be NDH. Ne spominju se preminule ?asne sestre i ostali preminuli koji su se zarazili od djece dok su pomagali. Ne spominje se da su aktivirane dr?avne ?eljeznice i cijeli dr?avni sustav za spa?avanje djece. Nema spomena g. Kamila Breslera, jednog od dr?avnih slu?benika s va?nom ulogom u smje?taju djece. A po?ten dokumentarni film o spa?avanju djece sve to nikako nije smio zatajiti, jer to nije politi?ko pitanje nego pitanje ?istine o spa?avanju te djece.
3. Op?enito se u filmu stradanja Srba nastoji povezati s tragi?nom sudbinom ?idova u Drugom svjetskom ratu ? iako tema kozara?ke siro?adi nema nikakve konkretne veze sa stradanjima ?idova. Naime, na po?etku filma, koji treba opisati pomaganje Diane Budisavljevi? pravoslavnim ?enama i djeci, prikazani su kadrovi ru?enja zagreba?ke ?idovske sinagoge. Diana s kroja?icom razgovara o logorima u Njema?koj. Istodobno se ne obja?njava za?to je u Loborgradu 200 pravoslavnih ?ena s djecom, nego se sugerira da je to odvo?enje u neki oblik logora, ne?to ?to ?e se dogoditi svim pravoslavnima u Hrvatskoj. Taj postupak autora filma je krivotvorenje i propaganda s pomo?u poluistina i neistina.
4. Na susretu s nadbiskupom Stepincem glumica g?a Alma Prica kao Diana gotovo vi?e, predbacuje nadbiskupu da je ?njihov ispovjednik?. To odgovara velikosrpskoj definiciji Bl. Alojzija Stepinca kao ?usta?kog vikara? koji je ?pravoslavce pokr?tavao?. Film prikazuje Stepinca kao kukavicu, kolebljivca i ?usta?kog ispovjednika?, a istina je da se radi o dobrotvoru razine bla?enika i sveca. U filmu se Stepinac pred Dianom zbunjeno povla?i prema prozoru i zamuckuju?i govori da je bio protiv vjerskih prelazaka pod prijetnjom oru?jem? U Dnevniku taj susret nosi datum 26. svibnja 1942., a tada su ve? odavno prestali vjerski prelazi i po?eo je druga?iji odnos prema pravoslavnima. Opet la? i krivotvorina.
5. Film povr?no, jednostrano i pristrano prikazuje slo?ene povijesne okolnosti tog vremena. U filmu suprug g?e Diane, dr. Julije Budisavljevi?, pro?elnik kirur?ke klinike (!), pokazuje iskaznicu na kojoj pi?e ?Srbin 498?, koju mu je izdala dr?avna administracija. I tu je prisutna manipulacija: rije? je o tzv. srpskoj iskaznici koju su samo u lipnju 1941., nakon obvezne prijave, dobivali gra?ani srpske narodnosti u nekim gradovima ? primjerice, u Zagrebu. Na iskaznici je bio broj i ime vlasnika iskaznice, kao ?to postoji na svakoj osobnoj iskaznici. Pokazuju?i u sceni da je Budisavljevi? dobio ime ?Srbin 498?, sugerira se da su vlasti njega i druge Srbe namjerno dehumanizirale, pretvaraju?i ih samo u nacionalnost i broj.
6. Ure?ivanje odnosa s manjinskim srpsko-pravoslavnim stanovni?tvom bio je proces koji su u kolovozu 1941. zapo?eli u razgovorima poglavnik Ante Paveli? i njegov prijatelj, sarajevski odvjetnik pravoslavne vjere, Savo Besarovi?. Pre?u?uje se ?injenica iz Dnevnika da je Savo Besarovi? bio u vladi NDH. Na zasjedanju Hrvatskog dr?avnog sabora, gdje se ve? mogao nazrijeti novi smjer unutra?nje politike, Savo Besarovi? je dobio istaknutu funkciju, a uskoro je u?ao i u vladu ND Hrvatske, sve do kraja rata. To pokazuje nastojanje NDH da normalizira odnose sa Srbima. Dolaskom partizana Savo Besarovi? je osu?en na smrt i ubijen. Ni?ta od toga u filmu nema, iako D. Budisavljevi? spominje g. Besarovi?a u svojem dnevniku.
7. U filmu je izmi?ljeno nasilje policijskih agenata u stanu Diane Budisavljevi?, kojeg u njezinu Dnevniku nema. Kao ?to je gore re?eno, Savo Besarovi? u filmu nije spomenut iako je prema Dnevniku, zajedno sa zapovjednikom UNS-a Eugenom Kvatrenikom intervenirao kad je ?uo da su dva policijska agenta do?la u stan Budisavljevi?evih, gdje su se upravo slagali paketi za zato?ene s limunom, ?e?njakom, ?e?erom i soli.
8. U filmu je izostavljeno obja?njenje iz Dnevnika da je netko dan ranije g?u Budisavljevi? prijavio da je preko jedne ?pediterske firme poslala kamion pun robe ? partizanima. Agenti su pretra?ivali stan i u potrazi za navodnom radio stanicom. Jedan ormar je bio zaklju?an pa je k?i g?e Budisavljevi? oti?la u svoj stan po njega. U dnevni?kom zapisu nema nikava nasilja, razbijanja i prijetnji. Tek najava agenata da ?e zate?eni u stanu biti pritvoreni, ali se od toga odustalo na intervenciju Kvaternika i Besarovi?a. U filmu pak agenti razbacuju pakete i vo?e po podu i sik?u: ?Sve Srbi!?, uz, o?ekivano, dramati?nu glazbu koja treba poja?ati dojam dr?avne represije. A Diana Budisavljevi?, kako sama pi?e u dnevniku, sutradan odlazi u Ravnateljstvo usta?kog redarstva gdje je od slu?benika Vilka Kühnela dobila i pisanu dozvolu za svoj rad i vo?enje skupine za prikupljanje pomo?i!
9. U filmu Diana Budisavljevi? obja?njava njema?kom feldvebelu (naredniku) da vodi ?privatnu akciju? pomaganja. Kako je mogu?e, i kako je uop?e zamislivo, da se u totalitarnom re?imu i u uvjetima ratnog re?ima tako golema humanitarna akcija vodi privatno?
10. U filmu jedna baka govori: ?Najte?e je bilo kad se biralo tko ?e i?i u bolnicu, a tko u ? Savu!? To je toliko daleko od Dnevnika i toliko sramotno podmetanje da se mo?e svrstati samo u najodurnije velikosrpske la?i iz pedesetih godina pro?loga stolje?a! Tako?er, sugestivno se koriste i izjave ?etiriju korisnika Dianine pomo?i. Ljudi koji su tada bili djeca zapravo se i ne sje?aju ve?ine onoga ?to im se doga?alo. Korektan autor trebao bi biti vrlo pa?ljiv pri odabiru njihovih rije?i za film.
11. Autori filma u svojem uratku sugeriraju da se majka Eugena Dide Kvaternika ubila jer je bila potresena zbog onoga ?to njezin sin radi ?idovima i Srbima. Nijemac Von Kotzian, koji je u stvarnosti bio u vodstvu cijele akcije odvo?enja majki i o?eva i njihova odvajanja od te djece kao jedan od povjerenika njema?ke radne slu?be u Zagrebu, prikazan je kao ?ovijalni d?etseter iz Espanade, koji na spominjanje Eugena Kvaternika zacvrku?e: ?Ah, pa njegova majka je ?idovka? i dodaje: ?nedavno se ubila?. Kakve to veze ima sa sadr?ajem dokumentarnog filma o spa?avanju djece? Kvaternikova majka Olga, umrla je 31. kolovoza 1941. godine pa je nejasno kakve ima veze dnevnikom Diane Budisavljevi? koji po?inje u listopadu 1942. g. Veza Kvaternikove majke sa ?idovstvom potpuno je nejasna: majka joj je bila Dora pl. Martini, k?i austrougarskog pukovnika rodom iz Tirola i Katarine pl. Nemi?i? iz stare hrvatske vojni?ke obitelji. Jedna od slabosti ovog filma je i ponavljanje takvih tra?eva i ogovaranja, iako se tvrdi da film, opisuje ?istinite doga?aje?.
12. Jedna ?ena Srpkinja je bila u Loborgradu pa se ?sje?a? kako su djeca oko nje umirala, iako me?u tih 200 zato?enica s djecom bio vrlo mali broj smrtnih slu?ajeva, svakako neusporediv s postocima u drugim sabirali?tima gdje su djeca dolazila zara?ena raznim bolestima. Tih 200 ?ena iz Loborgrada u travnju 1942. pu?teno je iz internacije. Najve?i dio upu?en je vlakom u Beograd gdje su dale izjave Nedi?evom uredu za izbjeglice. Opisale u za to ratno vrijeme, razmjerno podno?ljive uvjete ?ivota u Loboru. Potvr?uju to i dokumenti koje je mogu?e prona?i u Hrvatskom dr?avnom arhivu.
13. U jednom kadru neki ?ovjek govori: ?Ne ?e oni zimu pre?ivjeti ako im se ne pomogne??. Op?enito je zima u filmu va?an element sugestivno-emocionalnih napora redateljice. Osim ?to je cijeli film u crno-bijeloj tehnici, cijelo vrijeme je i zima, ili barem kasna jesen, s maglu?tinom koja se vu?e izme?u oronulih zidova nekada?njih kaznionica. To je u neskladu s ?injenicom da se glavnina doga?aja o kojima film govori zbivala u prolje?e, ljeto i jesen 1942. g.
14. Glumica Alma Prica koja glumi Dianu Budisavljevi? u filmu izgovara ovaj tekst: ?Na velikoj livadi pored bolnice borave ?ena i djeca koja jo? nisu razdvojena. Majke se nadaju da ?e uskoro ku?ama. Ne ?ele mi predati djecu. A ja znam ?to ih ?eka. Govorim im da sam i sama majka, da mi je suprug lije?nik, pravoslavac, da ?emo djecu smjestiti u domove, da ?emo se brinuti za njih dok ne budu oslobo?ene? ?U Dnevniku Diane Budisavljevi? tih rije?i nema!
15. Film ustraje na tome da je Diana Budisavljevi? preko pojedinih Nijemaca natjerala vlasti NDH da dopuste otpu?tanje djece iz logora. U tom cilju se spominje Wilhelma Knehea i Gustava Kocziana. Da bi ?to vi?e ocrnio re?im NDH film ide toliko stra?no daleko da te Nijemce prikazuje gotovo kao humaniste koji poma?u Diani Budisavljevi?. Wilhelm Knehe je, u ?inu majora, bio obavje?tajni referent njema?ke Feldkommandature u Zagrebu. Gustav Von Koczian je u filmu prikazan kao fini i ?armantni gospodin u fraku koji sjedi u ?Espanadi? i ispija svoje pi?e i izjavljuje Diani da bita ?situacija s djecom? mogla djelovati ?negativno? na njema?ke interese u NDH, jer je ?javnost osjetljiva na djecu? (Die öffentlicheit ist immerfür die Kinder sensibilisiert,). Me?utim, u Dnevniku g?e Diane Budisavljevi? se vidi da je taj razgovor izmi?ljen! Tamo ne pi?e da je Von Koczian izjavio da je ?javnost osjetljiva na djecu?? Ta izmi?ljena re?enica ?javnost je osjetljiva na djecu? u suprotnosti je s onim ?to je u zemljama poput Hitlerove Njema?ke ili NDH ?javnost? uop?e smjela govoriti.
U filmi Von Koczianova ?supruga? mu?u mudro savjetuje da o spa?avanju djece govori s Glaise von Horstenauom, njema?kim generalom pri Paveli?evoj vladi. Prema originalnom dnevniku (upravo istoga toga 12. lipnja 1942.), Von Koczian zove na razgovor u ?Esplanadu? Dianu Budisavljevi?, ali zajedno s dr. Markom Vidakovi?em, i izjavljuje im da je o osloba?anju djece iz logora razgovarao, ne s Glaise von Horstenauom, nego sa Slavkom Kvaternikom. Da se ne bi vidjelo da je briga za djecu bila usta?ka, autori filma daju humanizam Nijemcima.
16. Ni Dianina kartoteka nije posve izgubljena, a u filmu se ka?e da jest izgubljena! G?a Budisavljevi? je vodila kartoteku o udomljenoj djeci. Izbjegli?ki val zavr?io je 1942.; poslije vi?e nije bilo takvih izbjegli?kih skupina pa se rad odvijao na sre?ivanju dokumentacije, odgovaranju na pitanja roditelja koji su iz Njema?ke slali pisma, raspitivali se za svoju djecu i sli?no. Dolaskom partizana, Diani je kartoteka oduzeta. Opisivanje tog doga?aja povijesno je najvjerniji dio filma. Ali na kraju, na odjavi filma, pi?e da ta kartoteka nikada vi?e nije prona?ena! A u Hrvatskom dr?avnom arhivu postoji Kartoteka djece, koja je pripadala Ministarstvu udru?be i Caritasu. U 56 ladica ima oko 28000 kartica s imenima djece koja su bila zbrinjavana tijekom Drugog svjetskog rata. Diana Budisavljevi?, kako pi?e u svom Dnevniku, pri izradi svoje kartoteke pravila je kopije za Ministarstvo udru?be. Drugi bi put prepisivala njihove kartice za svoju kartoteku, itd. Stoga se dio njezine kartoteke mogao rekonstruirati i preko arhivske gra?e koju i nije potrebno tra?iti deset godina (autori filma ka?u da su ?injenice va?ne za film istra?ivali deset godina!). A mogli su lako i brzo, primjerice, u arhivskoj gra?i na?i podatke o Nadi Vlaisavljevi?, koju su intervjuirali u filmu. Dio podataka nalazi se u arhivskoj gra?i Antifa?isti?kog fronta ?ena (AF?), tako?er u Hrvatskom dr?avnom arhivu. Tu su gra?u kod sebe godinama dr?ale komunisti?ke du?nosnice poput Marije Bakari?, supruge Vladimira Bakari?a, i tako vjerojatno onemogu?ile nekim izbjeglicama da na vrijeme saznaju ?to se dogodilo s njihovim ro?acima.
Dokazi:
1. Dnevnik Diane Budisavljevi?
2. Film Dane Budisavljevi? ?Dnevnik Diane Budisavljevi??
Dakle, u filmu nisu prikazane prave (istinite) ?injenice koje su sadr?ane u ?Dnevniku Diane Budisavljevi??, ve? su prave (istinite) ?injenice krivo prikazane ili pre?u?ene! To filmu daje apsolutno drugo zna?enje u odnosu na prave (istinite) ?injenice navedene u Dnevniku i na taj na?in je autorica filma prave i povijesno relevantne ?injenice krivotvorila i film prikazala kao pravi s ciljem dovo?enja gledatelja u zabludu glede istinitosti tih ?injenica. Zbog toga podnosimo ovu kaznenu prijavu protiv autorice filma Dane Budisavljevi? zbog postojanja osnovane sumnje da su se u konkretnom slu?aju ostvarila bitna obilje?ja kaznenog djela krivotvorenja iz odredbe ?l. 311 stavak 1 Kaznenog zakona RH za koje djelo se kazneni progon vr?i po slu?benoj du?nosti, navodi se u priop?enju kojeg potpisuje Vinko Sabljo, predsjednik Hrvatskog svjetskog kongresa.
tomislavcity.com/hrvatski-svjetski-kongres-podnesena-kaznena-prijava-protiv-autorice-filma-dnevnik-diane-budisavljevic

http://www.hrvatski-fokus.hr/index.php/iseljenistvo/28669-hsk-podnio-kaznenu-prijavu-protiv-dane-budisavljevic

Podnesena kaznena prijava protiv autorice filma ?Dnevnik Diane Budisavljevi??
Protiv Dane Budisavljevi?, autorice filma ?Dnevnik Diane Budisavljevi?? podnesena je kaznena prijava od strane Hrvatskog svjetskog kongresa, a zbog osnovane sumnje po?injenja kaznenog djela iz ?l. 311 stavak 1 Kaznenog zakona RH.
Priop?enje Hrvatskog svjetskog kongresa, u ime kojeg je predsjednik Vinko Sabljo podnio kaznenu prijavu protiv Dane Budisavljevi?, prenosimo u cijelosti:
Hrvatski svjetski kongres9.10.2020.http://hsk.hr/2020/10/09/podnesena-kaznena-prijava-protiv-autorice-filma-dnevnik-diane-budisavljevic/