‘SVE JE NA TEBI, MOJ NARODE?

SVE JE NA TEBI, MOJ NARODE?THOMPSON ODGOVORIO PUPOVCU ‘Po tko zna koji put etnobiznismen i monopolist na pitanja stradanja i boli s prljavom namjerom poku?ava ono ?to njegovima nije uspjelo?
Marko Perkovi? Thompson odgovorio je putem Facebook profila ?elniku SDSS-a Miloradu Pupovcu nakon ?to je ranije u utorak predstavio Godi?nje izvje??e pojava govora mr?nje i nasilja prema Srbima za 2020. Godinu. Thompsonovu objavu prenosimo u cijelosti.

“U Hrvatskoj se sve pomalo mijenja ali jedino mr?nja prema ovoj zemlji i njezinim braniteljima, ne. Po tko zna koji put, najpoznatiji etnobiznismen i monopolist na pitanja stradanja i boli, malo drhtavim glasom, a malo stankama izme?u rije?i koje traju nekad i dulje od ?ivotnog vijeka nekih organizama, s prljavom namjerom, preko le?a hrvatskih branitelja, o?ito poku?ava u?initi ono, ?to njegovi sunarodnjaci i pola njegove stranke, nije uspjelo u?initi u ratu.nDa je Marko Perkovi? Thompson, uistinu mrzitelj, tada bi dok je nosio pu?ku na ramenu, tu istu mr?nju prakticirao, a nije.
Mo?da ovom dru?tvu doista treba biblijskih 40 godina da postane svjesno sebe i otrese sa svojih le?a i du?e podani?ki mentalni sklop, ali zasigurno bi ve? trebao do?i kraj poku?ajima da se nezadovoljstvo i bijes zbog toga jer u ratu nisu uspjeli ubiti Hrvatsku, prikriva la?nom borbom protiv mr?nje i promoviranjem zabrana svih onih simbola pod kojima je ova zemlja i ovaj narod spa?en od ?etni?kog zla dok se istodobno od strane istih, promoviraju simboli i znakovi pod kojima je po?injeno nevi?eno zlo nad hrvatskim narodom.
Da li ne?iste, koji nikad nisu prihvatili ovu zemlju a kojima je ova zemlja ipak pru?ila ruku dodatno mori i ?injenica da u toj obrani nismo posezali za onim istim sredstvima koje je kolja?ki agresor koristio kao uobi?ajeno sredstvo, te da smo ih u svojoj obrani vojni?ki, mu?ki porazili i moralno ponizili? Ako tra?e mr?nju prvo neka je tra?e u svojim redovima, jer tamo ?e je i na?i.
Sudovi su presudili. Svojim bijesom zbog jasnog stava da se izraz Za Dom Spremni, ne mo?e samo sagledavati u svjetlu NDH nego i pravedne borbe protiv srpskog agresora, kako je sud naveo, te nepo?tivanjem takvog utvr?enja, samo se pokazuje da ne?isti ne po?tuju ni ovu zemlju. A zemlja koja podilazi onima koji je ne po?tuju te koji svakom svojom rije?ju pokazuju da bi i opet bili na strani onih koji su jednom na nju krenuli ognjem i no?em, nema budu?nosti.
Sve je na tebi, moj Narode
P.S. Na slici je naslovnica tjednika srpskih novosti SNV-a broj 750 na kojoj je prikazano klanje srpom Marka Perkovi?a Thompsona te se je kao takav prodavao na svim kioscima u Republici Hrvatskoj.
Menad?ment M.P.Thompsona”, stoji u objavi.
Autor l?https://direktno.hr/direkt/thompson-odgovorio-pupovcu-po-tko-zna-koji-put-etnobiznismen-i-monopolist-na-pitanja-stradanja-i-boli-s-prljavom-namjerom-pokusava-ono-sto-njegovima-229394/

I Titovi su komunisti ru?ili sinagoge i protjerivali ?idove

Ju?er (10. travnja 2021.) smo bili svjedoci “prosvjedne ?etnje” 5 – 6 aktivista udruge ‘Documenta’ (uz TV snimatelje i policajce bilo je u toj skupini ukupno 10 – 11 osoba) do mjesta u Pra?koj ulici na kojem se nalazila zagreba?ka sinagoga. Sinagogu je sru?io usta?ki re?im i tu je (kako su pojasnili ?arko Puhovski i Vesna Ter?eli?) “zapo?eo genocid nad ?idovima i Srbima”. Hrvate se podsjetilo kako je “Paveli? najve?i zlo?inac u hrvatskoj povijesti”, uz pou?ak Puhovskog da je “onaj tko se toga ne stidi moralni idiot”.Ru?enje bilo ?ijeg vjerskog objekta je zlo?in. Ubojstvo svakog ?ovjeka (bio ?idov, Srbin ili ne) je zlo?in i na to uvijek treba podsje?ati. No, ovakve politikantske predstave i performansi ?to nam ih iz ideolo?kih razloga svaki ?as prire?uju opskurne individue poput spomenutih aktera s nakanom opetovanog optu?ivanja Hrvata koji bi valjda kolektivno morali do?ivotno pred njima kle?ati s glavom dolje i rukama na le?ima (ne bi li ih zadovoljili) su ve? degutantne. Nema tu pijeteta i dostojanstva, to nije podsje?anje na zlo?in i zlo kao takvo – posrijedi je jeftina propaganda, mr?nja i zla namjera stigmatiziranja hrvatskog naroda prema matrici Beograda, SANU, UKS i SPC. Rije? je o takvoj jednostranost i isklju?ivost da se na nju ne smije ?utjeti – kao na pojavu – koliko god osobe koje to ?ine bile marginalne i bezna?ajne, jer njih u stopu prate (gdje god krenu!) na?i “hrvatski” mainstream mediji kao zapete pu?ke. Onima koji ?ine danas isto ?to i srpski fa?isti i slu?e se njihovim metodama, treba dati primjeren odgovor – argumentirano, bez strasti i zadnjih namjera.Ponekad se ?ini kako me?u nama Hrvatima ima podosta mazohista sklonih samoozlje?ivanju, onih koji su u stanju prihvatiti (il barem benevolentno promatrati) svaku, pa i najmonstruozniju, pod uvjetom da su na na?u ?tetu ovog naroda. I ?to je najgore, sve ostaje bez reakcije!Do kada tako, za ime Boga!? Do kada!?Imaju li se dana?nji “antifa?isti” ?ega sramiti – pa i Ter?eli?ka, Puhovski i ostali propagandisti koji se trude iza (stvarnih ili izmi?ljenih) usta?kih zlo?ina skriti krvave tragove vlastite ideologije? Krvave tragove najzlo?udnijeg sustava u povijesti ljudske civilizacije – komunizma koji je tijekom XX. stolje?a pobio preko 120 milijuna ljudi. Apologete Josipa Broza Tita koji se na svim do sada objavljenim “rang-listama” najve?ih zlo?inaca u pro?lom vijeku nalazi me?u prvih 10, pola?u svoja kukavi?ja jaja ve? vi?e od 75 godina. I jo? im nije dosta. Jesu li ?arko Puhovski, Vesna Ter?eli? i njihovi istomi?ljenici moralni idioti jer ?ute kao ribe o masovnim zlo?inima i be??a??u svojih politi?kih otaca ili je to rezervirano samo za nas ostale?Tko je ru?io sinagoge poslije rata i tko je “u ime klase” i “socijalne pravde” progonio ?idove i ?inio nezapam?ene masovne zlo?ine?Kod nas u Hrvatskoj i danas, 30 godina nakon propasti komunizma i nestanka Jugoslavije postoje tabu teme vezano za zlo?ine tada?njeg re?ima koji se ne spominju – pa i za ru?enje sinagoga i progone ?idova.Je li to normalno i do kad ?e se ?utjeti o ovim doga?ajima, dok se konstantno, agresivno u sustavno ustrajava isklju?ivo na zlo?inima usta?kog re?ima u vrijeme NDH koje se prenagla?ava, umna?a u nedogled i di?e na razinu “genocida” (iako NIKAD ni jedna doma?a niti me?unarodna institucija nije utvrdila da je u NDH od usta?a po?injen genocid)?U zagreba?kom Vjesniku je svojedobno objavljen jedan ve? zaboravljeni ?lanak pod naslovom “Sve hrvatske sinagoge” (potpisan inicijalima V. K.) kojeg je u cijelosti prenio portal Hrvatskog kulturnog vije?a (HKV) 7. rujna 2008. godine. Evo nekih citata iz tog teksta:”Od 70 sinagoga, odnosno sinagogalnih prostora u Hrvatskoj danas jo? postoji 20, ali su u obrednoj funkciji samo ?etiri sinagoge: u Rijeci, Splitu, Dubrovniku i Zagrebu (bogomolja u ?idovskoj op?ini). Neke su, poput bjelovarske (1917.), sru?ene jo? u vrijeme Prvog svjetskog rata ili u pale?u ‘zelenog kadra’ 1918. godine kada su uni?tene one u Cerniku, Srijemskim ?akovcima i ?epinu. No, najvi?e ih je stradalo u Drugom svjetskom ratu, kada ih je diljem Europe razoreno vi?e od tisu?u. Ve? u travnju 1941. spaljena je osje?ka gornjogradska sinagoga, a ubrzo je slijedila odluka o ru?enju one najljep?e ? zagreba?ke, koja je u kontekstu hrvatskoga historicizma bila apsolutna paradigma na?e sinagogalne arhitekture.Ali sa zavr?etkom Drugog svjetskog rata nisu okon?ana i ru?enja sinagoga u Hrvatskoj. Moglo bi se re?i da je tu jo? dugi niz godina sistematski uni?tavana sinagogalna arhitektura. Sinagoga u Iloku sru?ena je 1948./49., u Osijeku 1950., velika sinagoga u Vukovaru 1958., a mala 1965. godine, ona u Karlovcu oko 1960., a u Kutini 1968./69. Neke je sinagoge ‘kao nepotrebne’ prodao tada nadle?an ‘Savez jevrejskih op?tina Jugoslavije’ kao gra?evni materijal. U preostalima, koje su postale ‘op?enarodna imovina’, prostori su prenamijenjeni za druge funkcije. Tako je u bjelovarskoj ure?eno kazali?te i glazbena ?kola, u vara?dinskoj kino, u sisa?koj tako?er glazbena ?kola. Kutinska je prvo postala skladi?tem mlina, potom dru?tvenim domom i napokon gimnasti?kom dvoranom. Kri?eva?ka je pretvorena u Omladinski dom, a koprivni?ka u tvorni?ko skladi?te. U sinagogi Podravske Slatine i danas je robna ku?a. Osje?ka donjogradska i daruvarska sinagoga prodane su Pentekostnoj crkvi. Uzorno su restaurirane samo na?e najstarije sinagoge u Splitu i Dubrovniku. Uskoro ?e, me?utim, u dogovoru sa ?idovskom zajednicom neke sinagoge dobiti dostojnu kulturnu namjenu: vara?dinska muzejsku, a koprivni?ka koncertnu.”(Vidi:https://www.hkv.hr/vijesti/hrvatska/3122-sve-hrvatske-sinagoge.html; stranica posje?ena 11. 4. 2021.)Ovdje je izostavljena sinagoga u Rijeci koja je tako?er sru?ena od komunista 1948. godine (iako je bila neznatno o?te?ena), a o ?emu ?e biti rije?i na kraju ove kolumne – uz svjedo?enje sudionika i svjedoka doga?aja.Po pravilima struke restaurirane su samo dvije najstarije sinagoge – one u Daruvaru i u Dubrovniku – i to iz vanjskopoliti?kih razloga, zbog ugleda Jugoslavije u svijetu.Uz sve to, od 15.000 ?idova koliko ih je na podru?ju Jugoslavije pre?ivjelo Drugi svjetski rat, Titovi komunisti su protjerali njih preko polovice (8.500).(Op?irnije: https://hrcak.srce.hr/file/197848; stranica posje?ena 11. 4. 2021.)Budu?i da su svi imu?niji ?idovi tretirani kao klasni neprijatelji, podlijegali su konfiskaciji i oduzeta im je sva imovina, a prije napu?tanja zemlje morali su potpisati kako se te imovine odri?u “dragovoljno”, te da za istu ne?e potra?ivati nikakvu naknadu – kako oni, tako i njihovi potomci. O tomu su danas ve? napisane knjige i znanstveni radovi, ali se kod nas u Hrvatskoj sve pre?u?uje, kao da se nikad nije dogodilo.Zato ne ?udi ?to su Tito i njegov re?im imali zategnute odnose s Izraelom i ?estoko podr?avali Palestince. Nije to bio nikakav “osje?aj za pravdu” prema palestinskom narodu, nego poku?aj da se izbjegne osuda Izraela i polaganje ra?una za sve ?to su ?inili na ?tetu ?idovskog naroda u cijelom poratnom razdoblju.No, vratimo se jo? na trenutak sinagogama. Evo ?to o tomu ka?e ve? citirani izvor:”Od 30 sinagoga izgra?enih u Hrvatskoj u razdoblju od 1836. do 1935., 4 ih je sru?eno davno prije Drugog svjetskog rata, a vi?e od 15 ih je sru?eno, prenamijenjeno, rasprodano, tj. blago re?eno ukinuto, u vrijeme mira i sjaja Titove Jugoslavije. Ne znamo koliko je onih ‘nekoliko’ prodanih kao gra?evinski materijal, ali jednostavna ra?unica daje da je tijekom Drugog svjetskog rata uni?teno do 11 sinagoga. Nedvojbeno je da je Drugi svjetski rat u Europi, jasno, i u Hrvatskoj, bio najte?e i najtragi?nije razdoblje za ?idove. Ne sumnjamo niti u brojku od preko tisu?u sinagoga sru?enih tijekom tog rata diljem Europe. No, ?injenice (brojke) navedene u ovom ?lanku jasno govore da je na podru?ju Hrvatske u razdoblju mira, svekolikih sloboda i demokracije Titove komunisti?ke vladavine uni?ten odnosno ukinut velik broj sinagoga. To jo? jednom pokazuje, ovaj puta na primjeru ?idovskih vjerskih objekata, kako je potrebno prekinuti s praksom uzdizanja razdoblja Josipa Broza, odnosno to razdoblje falsificirati i ?ak uspore?ivati s dana?njim stanjem u Republici Hrvatskoj.”(Vidi:https://www.hkv.hr/vijesti/hrvatska/3122-sve-hrvatske-sinagoge.html; stranica posje?ena 11. 4. 2021.; tekst je pisan na temelju jednog starijeg ?lanka objavljenog svojedobno u zagreba?kom Vjesniku, “Sve hrvatske sinagoge”, autora V. K.)Spominje li danas tko ove ?injenice?Za?to se javnost ne podsjeti i na ova neka?njena zlodjela komunista onako kako se to ?ini kad je u pitanju usta?ki re?im?Otkuda to selektivno pam?enje, pri ?emu se zlo?ini jedne strane (usta?ke) kontinuirano i eufori?no prenagla?avaju, zdu?no osu?uju i nazivaju “genocidom”, dok se na drugoj isti takvi ili jo? gori i masovniji zlo?ini komunista potpuno potiskuju i pre?u?uju? Do kad ?emo mi Hrvati trpjeti da nam ?ovinisti – kriptostaljinisti i bolj?evici pomra?enih umova i su?ene svijesti nabijaju kompleks kolektivne krivnje zbog onoga ?to se doga?alo u NDH?Imaju li ?arko Puhovski, Vesna Ter?eli? i ‘Documenta’ saznanja o toj devastaciji ?idovske vjerske i kulturne ba?tine i progonu ovog naroda koji je izvr?en poslije Drugoga svjetskog rata u Titovom “komunisti?kom raju”, u dr?avi “bratstva-jedinstva”, u “antifa?isti?koj” Jugoslaviji?Komunisti su ubijali u ime klase, neki drugi u ime rase ili jednostavno zato ?to su smatrali da su pojedine vjerske, nacionalne i dru?tvene skupine opasnost za njihov poredak; no, u ?emu je razlika?U ime “klase” i “socijalne pravde” komunisti su ubijali sve koje su proglasili “kulacima”, “narodnim neprijateljima”, “parazitima”, “krvopijama”, “bur?ujima”, “ko?ni?arima dru?tvenog razvoja”, “ostacima trulog kapitalizma”, “reakcionarima”, “fa?istima” (ili njihovim suradnicima), pa i one iz vlastitih redova ako su “skrenuli s linije Partije (“oportuniste”, “kolebljivce”, “frakciona?e”, “kukavice”, “agente”, “strane pla?enike” itd.), pa se postavlja opravdano pitanje:Po ?emu je ovako ?iroko postavljen koncept sustavnog uni?tavanja dru?tvenih skupina i ?itavih slojeva dru?tva (uklju?uju?i i “otpadnike” iz vlastitih redova) humaniji i manje ?tetan od onih motiviranih rasnom, vjerskom ili nacionalnom mr?njom? Po ?emu?Uostalom, zar sama ?injenica da su Titovi komunisti i partizani pobili 60 – 70% od ukupnih ratnih ?rtava na podru?ju Jugoslavije (i to u najve?em dijelu po svr?etku rata) ?ije su kosti zavr?ile u preko 2.000 masovnih grobnica od Triglava do ?ev?elije, ne govori o razmjerima tog velikog zlo?ina nad zlo?inima, ali i o naravi sustava koji se krio iza “naroda”, “slobode”, “socijalne pravde” i “ravnopravnosti”?Mo?e li se pravdati masovna ubijanja, pa i takve monstruozne zlo?ine koji su izvr?eni u Hudoj jami i na drugim lokacijama, pri ?emu su mu?karci, starci, ?ene i djeca ?ivi zazidani u rudarska okna i ostavljeni da u agoniji dugoj 30 i vi?e dana umiru groznom, sporom smr?u u agoniji? Dakle, tako su ubijani i starci, ?ene, djeca, mladi?i i djevojke koji ni teoretski nisu mogli snositi krivnju ni za kakve zlo?ine niti su bili pripadnici pora?ene vojske!Pamflet Faktografa hr i istina o sinagogi u Rijeci koju su sru?ili komunisti 1948. godineZanimljivo je kako danas mnogi “lijevi” mediji u Hrvatskoj (pa i portal Faktograf hr) nastoje demantirati zlo?ine komunista, pa i ru?enje sinagoga u njihovo vrijeme i to na jedan tragikomi?an na?in.Tako, primjerice, u tekstu objavljenom 29 velja?e, 2020. godine, znakovitog naslova “Velika rije?ka sinagoga i jo? ve?a la?”, autorica Ana Bena?i? negira kako su komunisti 1948. godine sru?ili sinagogu u Rijeci (uz tvrdnje da je ona tijekom rata bila uni?tena od nacista, pa su potom poslije rata samo “uklonjeni njezini ostaci”). ?lanak je objavljen kao reakcija na onaj objavljen na portalu Sloboda hr, za koji se tvrdi kako je la?no optu?io komuniste za ru?enje rije?ke sinagoge.Koliko je prozirna i neodr?iva ova la? Faktografa hr, dokazuju oni sami (!?) i to u istom pamfletu – jer na kraju ?lanka donose video prilog u kojem svjedok i sudionik tih doga?aja, rije?ki ?ef in?pektorata, Maks Pe? izjavljuje kako je istina da su Nijemci zapalili crkvu, ali je vatru ugasio prolom oblaka, tako da je izgorio “samo jedan ?o?ak krovi?ta”.Evo uostalom dijela prijepisa iz spomenutog video priloga, pa neka ?itatelji sami prosude:”Tri godine nakon svr?etka rata, 1948., ja sam bio ?ef in?pektorata op?ine Rijeka, kad me je zvao gradona?elnik i rekao: ‘Komitet je odredio da treba sinagogu sru?iti, jer ne treba crkava, ne treba ni?ta’. Ja koji nisam pripadao nikom, malo u strahu, pa sam rek’o: ‘Dobro, ?emo tra?it’ poduze?e, na?li smo poduze?e Jadran, direktor Jadrana je bio in?injer Milorad Dori?i??i po?ela se ru?it’? Tako da se ta sinagoga sru?ila i sad se tamo podigla jedna velika zgrada?”Eto, kod Faktografa hr je i to mogu?e: Objave pamflet koji sami demantiraju snimkom u okviru istog ?lanka! Ekipa iz Faktografa hr je vjerojatno ra?unala s tim da nitko ne?e pogledati snimku. I ne zaboravimo jo? ne?to: Rije? je o onima koji su slu?beni cenzori za Facebook u Republici Hrvatskoj. Oni po svojoj volji, staljinisti?kom metodom i pau?alno blokiraju sadr?aje i profile koji im ideolo?ki ne odgovaraju, odbacuju objave, “ispravljaju neto?ne navode” – i usput kad imaju vremena za to prave ovakve prozirne bljuvotine od pamfleta.Video: svjedo?enje o?evica i sudionika doga?aja Maksa Pe?a o ru?enju sinagoge u Rijeci 1948. godine: https://youtu.be/vmuDpzAL1QISvaki zlo?in je zlo?in i njega ?ovjek koji ima morala i savjesti (neovisno o vjeri, naciji ili politi?kom opredjeljenju) mora osuditi. Zlo?ine i zlo?ince mora osuditi i svako civilizirano dru?tvo, neovisno o tomu tko su po?initelji a tko ?rtve. To su univerzalna na?ela od kojih se ne mo?e i ne smije odstupati. Bilo da su po?injeni u ime rase, klase ili s kojim tre?im povodom, neovisno o tomu jesu li ubijali usta?e, partizani, komunisti, ?etnici, nacisti, talijanski fa?isti?Ne postoji ideja ili ideologija koja mo?e opravdati zlo?in i u?initi ga prihvatljivim.U Hrvatskoj, na?alost, u glavama mnogih jo? uvijek prevladava selektivno pam?enje i dvostruki ar?in kad su u pitanju zlo?ini po?injeni od partizana i oni ?to su ih uzrokovale druge strane – pogotovu usta?e koje su de?urni krivci za sve. Dana?nji “antifa?isti” i velikosrpski propagandisti pu?u u isto rog, svjesno i smi?ljeno iskrivljuju istinu i krivotvore povijest, uporno i sustavno ?ire mr?nju i netrpeljivost, a sve pod krinkom “komemoriranja ?rtava i osude zlo?ina” – jer za njih ?rtve postoje samo na jednoj (njihovoj) strani, a zlo?inci su uvijek na drugoj. Istina osloba?a. Puna istina – a ne polovi?na.Zato nije zgorega podsjetiti na ono ?to je na? svetac Ivan Pavao Drugi izgovorio na homiliji u hrvatskom nacionalnom sveti?tu u Mariji Bistrici tog 3. listopada 1998. godine u prigodi progla?enja bla?enikom mu?enika hrvatskog naroda i majke Crkve, kardinala Alojzija Stepinca:”U osobi se novoga bla?enika spaja, da se tako izrazim, cjelokupna tragedija koja je pogodila hrvatsko pu?anstvo i Europu tijekom ovoga stolje?a obilje?ena trima velikim zlima: fa?izmom, nacizmom i komunizmom. On je sada u nebeskoj slavi okru?en svima onima koji su, kao i on, dobar boj bili, kale?i svoju vjeru u ku?njama i nevoljama. U njega danas s pouzdanjem upiremo svoj pogled i?tu?i njegov zagovor.”(Vidi: http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/hr/homilies/1998/documents/hf_jp-ii_hom_19981003_croazia-beatification.html; stranica posje?ena 11. 4. 2021.)U istini je spas. Krist nas je obvezao na taj put i mi drugoga nemamo.Zlatko Pinterhttp://www.hrsvijet.net/index.php/vijesti/132-hrvatska/59643-i-titovi-su-komunisti-rusili-sinagoge-i-protjerivali-zidove

Odgovori

Va?a adresa e-po?te ne?e biti objavljena. Obavezna polja su ozna?ena sa * (obavezno)