Gastarbajteri u panici nakon poziva da plate porez u Hrvatskoj: ‘Uzet ?e nam ku?e i stanove!?

ZAVLADALA PANIKA Gastarbajteri u panici nakon poziva da plate porez u Hrvatskoj: ‘Uzet ?e nam ku?e i stanove!?
Dvjema obiteljima u Vara?dinskoj ?upaniji poreznici su pokrenuli ovrhu nad njihovim ku?ama, pri?a za Slobodnu DalmacijuFranjo Lazar, predsjednik Hrvatskog sindikata radnika migranata. Porezna uprava pozvala je Hrvate migrante da plate neprijavljeni porez. Kazne za neprijavljivanje poreznih obveza po svakoj godini iznose od 5.000 kuna do 50.000 kuna.
“Nakon poziva migrantima da prijave dobrovoljno inozemna primanja, me?u ljudima je zavladala panika. Bio sam u Splitu, imao sam sastanke u ?ibeniku i Zadru. U tim gradovima ima ljudi koji rade u zimskom turizmu, ?ena njegovateljica i svi strahuju da ?e ostati bez primanja i da ?e im uzeti ku?e i stanove u ovrhe”, ka?e Lazar i dodaje da je ravnatelj Porezne uprave izjavio da se 120 tisu?a hrvatskih migranata prijavilo poreznicima, a ?ak 200 tisu?a to nije u?inilo.
Porezna je uprava krajem pro?le godine pozvala gra?ane koji su te i prija?njih godina ostvarili inozemne primitke: pla?e, mirovine, drugi dohodak, kamate na ?tednju, dividende i sli?no, a do sada ih nisu prijavili, da to u?ine prije nego ?to prime slu?beni poziv. Onima koji to u?ine, a du?ni su porez, poreznici ne?e obra?unati kamate niti naplatiti nov?ane kazne za prekr?aj nepravodobne prijave. Poreznici isti?u da je inozemni primitak obvezno prijaviti bez obzira na to je li u inozemstvu porez ve? pla?en i ho?e li u Hrvatskoj postojati obveza pla?anja poreza.
Sindikat je spreman i pred sudovima za?tititi svoja prava, a sura?ivat ?e s kolegama u Sloveniji, gdje migranti tako?er imaju sli?ne porezne probleme. “Slovenski sindikat je do sada u 80 do 90 posto slu?ajeva dobio na sudu. Mi ?emo s njima zajedno nastupati, ako treba i pred europskim sudom za ljudska prava”, isti?e Lazar. Obja?njava da je problem hrvatskih migranata to ?to nema informacija do kada se ljudi mogu dobrovoljno prijaviti i na koji na?in ?e se obra?unavati porezi, a nu?no je ujedna?iti postupak na razini zemlje. Ka?e da je ba? primio poziv jednog migranta kojem su u rije?kom poreznom uredu rekli da je on vi?e od 183 dana boravio u inozemstvu i da se nije du?an prijaviti. No, u Opatiji i Makarskoj govore druga?ije.
Predsjednik sindikata ka?e da oko 48 tisu?a na?ih dr?avljana radi u Austriji i da u ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s Austrijom, Slovenijom i Italijom stoji da Hrvatska ne bi trebala oporezivati one koji vi?e od 183 dana borave u tim zemljama ako im je poslodavac iz tih zemlja i primaju u tim zemljama dohodak na koji pla?aju porez u tim zemljama. Sugovornik nagla?ava da sve to ne zanima doma?e poreznike nego samo ?ivotni interes poreznog obveznika i dodaje da ravnatelj Porezne uprave ka?e da smo du?ni pla?ati porez tamo gdje nam je ?ivotni interes. A ?ivotni je interes u dr?avi boravka obitelji. “Zato imamo ogroman odljev mladih obitelji koje kompletne odlaze iz Hrvatske radi Porezne uprave. Tjeraju te mlade obitelji iz Hrvatske! Kad im stignu porezna rje?enja na dodatni porez, odlu?uju da ne?e pla?ati dodatni porez i da ?e oti?i”, poru?io je Lazar.
Autor kk?, 11.02.2022. u 10:13https://direktno.hr/domovina/gastarbajteri-panici-nakon-poziva-da-plate-porez-hrvatskoj-uzet-ce-nam-kuce-i-stanove-259589/

Biv?i ustavni sudac i svjedok vremena Vice Vukojevi? za ?Slobodnu? progovorio o pomilovanju: Musta? nije ni bio u HV-u, a Perkovi? je imao samo jednu uspje?nu akciju

Perkovi? i Musta? ni po ?emu nisu zadu?ili Hrvatsku da bi se zaboravila njihova udba?ka pro?lost, ka?e Vukojevi?Davor Pongra?i?/Cropix
Osamdeset?estogodi?nji Vice Vukojevi?, nekada istaknuti ?lan HDZ-a i biv?i ustavni sudac, s velikom pa?njom prati ?to se sve doga?a oko zahtjeva za pomilovanje Josipa Perkovi?a i Zdravka Musta?a, ali se svojim javnim istupima nije htio mije?ati u ovu pri?u. To je planirao u?initi za desetak dana, ali nakon novinarskog nagovaranja pristao je malo ubrzati svoj umirovljeni?ki ritam, te nam je dao svoju procjenu ovog apela za pomilovanje koji je potpisalo i ?est umirovljenih hrvatskih generala. Vukojevi? je jedna od rijetkih osoba u Hrvatskoj koja osobno zna i one koje se predla?e za pomilovanje i generale koji to podr?avaju, a 1991. je bio i pomo?nik ministra unutarnjih poslova Josipa Boljkovca zadu?en za javnu sigurnost, pa se i neposredno susretao i s Perkovi?em i s Musta?em te do u detalje zna njihovu ulogu u stvaranju Hrvatske.
RAZDOR ME?U GENERALIMA
? Netko se nama Hrvatima, da izvinete, s ovom inicijativom o pomilovanju, ?to ka?u moji Hercegovci, posrao u ?anjak ili, ako ho?ete, u tanjur, jer ta je inicijativa do?la u razdoblju od Velikog petka do Uskrsa. Ba? su na?li kad ?e to predlo?iti! Ovo ne?e ni?ta dobroga donijeti ni me?u braniteljskom populacijom ni u redovima Generalskog zbora, niti uop?e u redovima svih onih koji misle i ?ive hrvatsku dr?avu. Koliko ja znam, Generalski zbor ima osamdesetak ?lanova, zna?i mnogi ne misle na isti na?in kao ?to misle ovi generali potpisnici prijedloga za pomilovanje, i to mo?e dovesti i do problema u njihovoj udruzi ? ka?e Vukojevi?.
Nas je zanimalo da Vukojevi? procijeni kolika je to zasluga Perkovi?a i Musta?a u stvaranju hrvatske dr?ave koju generali isti?u, te misli li on da je to dovoljan razlog da ih pomiluje predsjednik dr?ave Zoran Milanovi?.
? Perkovi? nema nikakve veze s organizacijom i pomo?i kod prvih vi?estrana?kih izbora u Hrvatskoj, nego se Savez komunista Jugoslavije bojao rumunjskog scenarija s Nikolaeom Ceausescuom i njegovom ?enom Elenom te su jednostavno shvatili koje bi posljedice mogle biti za njih ako se tome suprotstave. Tako je po nalogu Komunisti?ke partije Franjo Vugrinec, tada?nji na?elnik Centra slu?be dr?avne sigurnosti Zagreb, dao Tu?manu, ?eksu i ?ivku Kusti?u putovnice. Perkovi? s tim nema nikakve veze, kako spominju neki generali. Od 1989. godine sam u HDZ-u, jedan sam od njegovih osniva?a i dobro znam ?to govorim. Ti demokratski izbori nisu se mogli ni?im zaustaviti i nitko ih nije trebao pomagati, pa ni Perkovi?, koji je tada gledao kako da se prebaci u strukturu HDZ-ove vlasti ne znaju?i ho?e li u novoj dr?avi biti lustracije.
Osobno znam da je Perkovi? kao pomo?nik ministra obrane bio zadu?en za stvaranje SIS-a i da ga je tada?nji zapovjednik Ju?nog boji?ta general Janko Bobetko jako kritizirao zbog katastrofalnih procjena. Naime, Perkovi?ev pomo?nik Vlado Matulovi? i on tvrdili su da je nemogu?e izvesti deblokadu Dubrovnika jer su snage JNA, po njihovim izvje?tajima, bile toliko jake da je akcija neizvodiva. Tome se suprotstavio Andrija Matija? Pauk, koji je Bobetka i sve nas izvijestio da je deblokada itekako mogu?a i da se on s tenkovima iz Gabele mo?e bez problema probiti do Ivanjice i odatle uspje?no izvesti akciju, ?to je i u?injeno.
BU?I?EVO UBOJSTVO
Bobetko je to opisao i u svojoj knjizi ?Sve moje bitke?, pa i katastrofalne Perkovi?eve prosudbe, ?ijih se usluga nakon toga rije?io. Ve? ranije upozoravao sam Bobetka da je Perkovi?, kao visoki djelatnik Udbe, odgovoran za ubojstvo devetorice hrvatskih emigranata, a jedan od njih je i Stjepan ?urekovi?, za ?to je poslije zajedno s Musta?em jedino i osu?en. To je Bobetko znao otprije pa mu je nakon debakla u procjeni kod deblokade rekao doslovce: ??to vi radite uop?e vi?e u mojoj Hrvatskoj vojsci?? ? prisje?a se Vukojevi?.
? Perkovi?a je predsjednik Tu?man nakon jo? nekoliko njegovih pogre?nih procjena umirovio 15. listopada 1992. godine, i to ba? nekoliko minuta prije prikazivanja filma o ubojstvu Bruna Bu?i?a. Znao je Tu?man da je u filmu elaborirana uloga Perkovi?a kao ?efa Druge uprave u Osijeku koji provodi volju svojeg ?efa Sre?ka ?imurine, koji izdaje naredbu da se sve snage Udbinih aktivista prebace iz svih krajeva Francuske u Pariz jer tamo sti?e zloglasni emigrant Bu?i? ? isti?e Vukojevi?. Nakon toga Perkovi? je ?ivotario dok ga ministar ?u?ak nije rehabilitirao i postavio za svojeg savjetnika u Ministarstvu obrane, da bi 1996. postao savjetnik u Hrvatskoj izvje?tajnoj agenciji (HIS-u).
KONVOJ ORU?JA
? Ja znam samo za jednu Perkovi?evu koliko-toliko uspje?nu akciju, i to 1990. godine, kad je od granice s Ma?arskom do Vara?dina dopratio jedan konvoj oru?ja. Ne da ga je nabavio, nego samo dopratio, a i za taj su konvoj doznali general JNA Aleksandar Vasiljevi? i KOS. Za to ?to je taj konvoj spa?en i dopremljen u Vara?din zaslu?an je Ilija Dodig iz na?eg SZUP-a, koji je, nakon ?to su kamioni s oru?jem pro?li, sru?io stabla i onemogu?io djelatnicima KOS-a koji su u svojem automobilu pratili konvoj da doznaju koje je zadnje odredi?te i skladi?te dopremljenog oru?ja. Pitajte Antonija Leki?a, tada?njeg slu?benika SIS-a, ?to je s njegovim prijavama protiv Perkovi?a zbog trgovanja oru?jem, osloba?anja od vojske sinova njegovih prijatelja i sli?nih stvari. Nikada nisu procesuirane, to vam ja odgovorno tvrdim. I onda mi govore o ulozi Perkovi?a u osloba?anju Hrvatske ? ka?e Vukojevi?.
Za Musta?a Vukojevi? tvrdi da su mu zasluge jo? manje ili gotovo nikakve.
? Pa on nikada nije ni bio u Hrvatskoj vojsci, on je bio tajnik u Uredu za za?titu ustavnog poretka, koji je vodio Josip Manoli?, te je s Manoli?em oti?ao i on. Ja ga u o?ujku 1993. godine tamo nisam zatekao, ni njega ni Manoli?a. Ne znam odakle onda izjave nekih na?ih generala koji su potpisali zahtjev za pomilovanjem da ih je on 1995. izvje?tavao o nekim samo njima znanim bitnim stvarima ili ?to general D?anko govori o ulozi u akciji Oku?ani. ?to su ih Musta? i Perkovi? uop?e mogli izvijestiti i kako pomo?i kad nisu imali nikakvu ulogu? Ovaj prvi od 1992., a ovaj od 1993. godine. Gdje je Ante Gotovina bio tih 1990. ili 1991. da bi sve ovo znao? Bio je u inozemstvu i pitanje je zna li i sada neke stvari. General Mladen Marka?, koji je bio uznik s Gotovinom u Haagu, sada je u zape?ku, a Gotovina je gospodarstvenik u usponu. A ja znam da sam bio u Pakracu 1. o?ujka 1991. kad je Marka? vodio postrojbu koja je uhitila i ispitala pobunjene Srbe koji su zauzeli tamo?nju policijsku postaju, tada Gotovine jo? nije bilo na rati?tu.
Pitate me za?to generali podr?avaju Perkovi?a, a posredno i Musta?a? Pa zato ?to su mnogi ovisni o Perkovi?u, zna puno o njima. Marka?a, kao ?to vidite, nema me?u potpisnicima, Branimir Glava? se dvoumi, ali podr?ava peticiju za pomilovanjem. Rekao sam mu, ako ?e govoriti o Perkovi?u, neka onda govori ama ba? sve. Vidite da ja imam jo? puno toga re?i i da sada ne otvaram ba? sve karte, ali uskoro ?e do?i i to vrijeme.
OSAM UDBINIH UBOJSTAVA
Da zaklju?imo, Perkovi? i Musta? ni po ?emu nisu zadu?ili Hrvatsku da bi se zaboravila njihova udba?ka pro?lost i odgovornost za sudjelovanje u ubojstvu Stjepana ?urekovi?a, a njihovo pomilovanje, ako do njega do?e, unijet ?e nove podjele u hrvatsko dru?tvo ? rezolutan je Vukojevi?, koji ne sumnja da ?e Milanovi? to pomilovanje i realizirati nakon ?to je kao premijer bio protiv izru?enja ovog dvojca Njema?koj.
? Gospodo generali, za?to niste potpisali peticiju da se istra?i i procesuira jo? osam nerije?enih ubojstava hrvatskih emigranata od strane Udbe, a potpisujete peticiju za dvije osobe kojima je dokazana krivnja barem u organizaciji jednog ubojstva? ? apelira Vukojevi?.
PI?E MARKO DIDI?, 21. travnja 2022. – 18:54https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/hrvatska/bivsi-ustavni-sudac-i-svjedok-vremena-vice-vukojevic-za-slobodnu-progovorio-o-pomilovanju-mustac-nije-ni-bio-u-hv-u-a-perkovic-je-imao-samo-jednu-uspjesnu-akciju-1186169