Novo vodstvo Hrvatskog svjetskog kongresa

Novo vodstvo Hrvatskog svjetskog kongresa

15.05.2022. Kategorija: Hrvatski svjetski kongresNacionalni KongresiNovosti o namaVijesti

Na Izbornoj skup?tini, Konvenciji, Hrvatskog svjetskog kongresa,  koja je odr?ana u subotu 14. svibnja 2022. u Zagrebu Vinko Sabljo je jednoglasno izabran za predsjednika.

Konvencija odr?ana u kombinaciji virtualno i fizi?ki, na njoj je sudjelovalo oko pedesetak ?lanova s pravom glasa.

Vinko Sabljo, kao jedini kandidat za predsjednika, dobio je mandat na ?etiri godine.

On se zahvalio na ukazanom povjerenju i naglasio da ?eli odraditi samo dio mandata tako da Izvr?ni odbor ve? sada mora povest ra?una o njegovu nasljedniku.

?lanovi Izvr?nog odbora 2022.-2026. su slijede?i: 

Predsjednik Vinko Sabljo (?vicarska)

Glavni tajnik Igor Lackovi? (Austrija)

Glasnogovornik fra Miljenko Stoji? Mi?a (BiH)

RIzni?arka Katarina Markota (Hrvatska)

Dopredsjednica za Europu Diana Vuku?i? (?vedska)

Dopredsjednik za Ju?nu Ameriku Mirko Luka Lissa Vodanovi? (Peru)

Dopredsjednica za Sjevernu Ameriku Caroline Spivak (Kanada)

Dopredsjednik za Australiju Ante Radi? (Australija)

Voditelj ureda u Zagrebu Josip Mari?

Voditelj ureda u Mostaru dr. ?eljko Ragu?

Voditeljica Sredi?ta  za posljedice  istra?ivanja totalitarnih re?ima Anita Martinac (BiH)

Tajnik za odnose s dr?avama i me?unarodnim organizacijama Bo?o Ljubi? (BiH)

Ravnatelj HSI Filip Vidovi? (Hrvatska)

Pomo?na tajnica Anamarija Manestar (Austrija)

Tajnik za nacionalne manjine Giureci-Slobodan Ghera (Rumunjska)

?asni sud: Davor Domijan predsjednik (Hrvatska-Francuska), Niko Ere? (Njema?ka), Dubravka Frkovi? (Argentina), Franko Cetinich (Velika Britanija) i Slavica Puco (Francuska)

Nadzorni odbor: Zlatko ?e?et predsjednik (Hrvatska), Ivan Curman (Kanada) i Marin Skendeorvi? (Ma?arska)

Voditelji radnih odbora:

Gospodarstvo Filip Vidovi? (Hrvatska)

?kolstvo-Kultura-dru?tvenopoliti?ka pitanja Franjo Pavi? (Njema?ka)

Mlade? Mate Lon?ar (BiH)

Humanitarna i financijska pitanja Nicholas Frankopan (Velika Britanija)

?lanovi radnog odbora za HSI su slijede?i: glavni koordinator Filip Vidovi? (Hrvatska), koordinator za izvandomovinstvo Igor Lackovi? (Austrija), Carolina Spivak (koordinator Sjeverna Amerika), ?ime Skazli? (koordinator Australija), Jelena Nadini? (koordinator Ju?na Amerika), Tea Ru?i? (koordinator BiH) i Josip Mari? (logistika Hrvatska).

O nama

Hrvatski svjetski kongres (HSK) je me?unarodna, neprofitna, nevladina i nestrana?ka organizacija, koja za zada?u ima povezati sve Hrvate i Hrvatice, hrvatske Udruge i ustanove izvan Domovine i tako stvarati bolje uvjete i interese hrvatske domovine i hrvatskog izvandomovinstva. Ciljevi Hrvatskog svjetskog kongresa su unapre?enje zajedni?tva me?u Hrvatima, ostvarenje njihovih te?nji, osiguranje kontinuiteta i razvoja vjerskog, duhovnog, kulturnog, dru?tvenog i ?portskog naslije?a u Hrvata.

U tu svrhu Hrvatski svjetski kongres nastoji:

?    oja?ati veze Hrvata u svijetu s Hrvatskom, kao sredi?njom stvarala?kom snagom i oja?ati solidarnost me?u hrvatskim zajednicama u svijetu;
?    osigurati prava, polo?aj i interese Hrvata i hrvatskih zajednica i obraniti ih tamo gdje su zanijekani, naru?eni ili ugro?eni;
?    podupirati i pomagati stvarala?ki razvoj hrvatskog dru?tvenog, vjerskog, kulturnog i ?portskog ?ivota u cijelom svijetu;
?    uskladjivati  nastojanja hrvatskih zajednica i udruga glede rje?avanja politi?kih, gospodarskih, dru?tvenih, vjerskih i kulturnih pitanja Hrvata;
?    zastupati i djelovati u ime zajednica i udruga ?lanica Hrvatskog svjetskog kongresa ispred vladinih, unutarvladinih i drugih stranih i domovinskih ustanova glede pitanja koja se ti?u Hrvata u cjelini;
?    Hrvatski svjetski kongres nastoji sura?ivati sa svim narodima na osnovi univerzalnih ideala demokracije, mira, slobode i pravde.

Osnovan je po?etkom srpnja 1993. godine. Svjetsko sjedi?te mu je u New Yorku.
U lipnju 1998. godine primljen je u Ujedinjene narode, kao nevladina me?unarodna organizacija s konzultativnim statusom.

Hrvatski svjetski kongres djeluje u 30 zemalja, me?u kojima u Argentini, Australiji, Austriji, Belgiji, Brazilu, Crnoj Gori, ?ileu, Danskoj, Francuskoj, Italiji, JAR-u, Kanadi, Lihten?tajnu, Ma?arskoj, Makedoniji, Nizozemskoj, Norve?koj, Novom Zelandu, Njema?koj, Peruu, Rumunjskoj, SAD-u, Slova?koj, Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji, ?vedskoj, ?vicarskoj, Urugvaju i Velikoj Britaniji.

Hrvatski svjetski kongres djeluje na svjetskoj i nacionalnim razinama kroz radne odbore:

?    odbor za humanitarno davanje
?    odbor za obnovu i ulaganje
?    odbor za kulturu i ?port, ?kolstvo i veze s Domovinom
?    odbor za promid?bu i informiranje
?    odbor za povratak i useljeni?tvo
?    odbor za mlade?.

Na svojim redovitim godi?njim susretima Hrvatski svjetski kongres dodjeljuje vrijedna godi?nja priznanja i nagrade zna?ajnim pojedincima i institucijama (nagrada HSK za promicanje hrvatskih interesa u svijetu, zahvalnica strancu za promicanje hrvatskih nacionalnih interesa, nagrada HSK za medijsko pra?enje Hrvata izvan domovine, godi?nja nagrada HSK za brigu o okoli?u?).

Izvr?ni odbor Hrvatskog svjetskog kongresa 2022/2026

Predsjednik
Vinko Sabljo
Telefon: 0041 81 756 34 13 Mobitel: 0041 79 611 12 59
E-mail: sabljo@bluewin.ch
Dr?ava: ?vicarska

Dopredsjednica za Sjevernu Ameriku
Caroline Spivak
Telefon:+1 416 3719740
E-mail: c_spivak@yahoo.ca
Dr?ava: Kanada

Dopredsjednik za Ju?nu Ameriku 
Mirko Luka Lissa Vodanovi?
Mobitel: +51 947 180320
E-mail: mirkoluka@gmail.com
Dr?ava: Peru

Dopredsjednik za Australiju 
Ante Radi?
Mobitel: 61433470440
E-mail: affixglass@optusnet.com.au
Dr?ava: Australija

Dopredsjednica za Europu 
Diana Vuku?i?
Telefon: 031-23 24 77   Mobitel: 070-430 14 38
E-mail: diana_vukusic@hotmail.com
Dr?ava: ?vedska

Glavni tajnik 
Igor Lackovi?
Mobitel: 0043 650 41 71 567
E-mail: lackovic.igor@hotmail.com 
Dr?ava: Austrija

Glasnogovornik 
Fra Miljenko Stoji?
Telefon: (00) 387 39 700-325
E-mail: mostar@pobijeni.info 
Dr?ava: BiH

Rizni?arka
Katarina Markota
E-mail: markota.kata@gmail.com
Dr?ava: Hrvatska

Ravnatelj domovinskog sjedi?ta u BiH 
Martin Mikuli?, Odjel za dru?tvena pitanja
Telefon: +387 63 070 919
E-mail: martinmikulic176@gmail.com
Dr?ava: BiH

Tajnica sredi?ta za istra?ivanje komunisti?kih zlo?ina nad Hrvatima 
Anita Martinac
Telefon: (00) 387 63 319843
E-mail: martinac.anita@gmail.com
Dr?ava: BiH

Tajnik za hrvatske manjine   
Giureci-Slobodan Ghera
Telefon: + 40 737529070
E-mail: gs.ghera@gmail.com
Dr?ava: Rumunjska

Voditelj domovinskog sjedi?ta u RH
Josip Mari?
Telefon +385 99 3732448
E-mail:josipmaric27@gmail.com
Dr?ava: Hrvatska

Tajnik: Odnosi s dr?avama i me?unarodnim organizacijama
dr. sc. Bo?o Ljubi?
Telefon: +387 63 355 007
E-mail: bozoljubic1@gmail.com
Dr?ava: Bosna i Hercegovina

Ravnatelj HSI
Filip Vidovi?
Telefon: + 385 99 3471737
E-mail: filiplukav@gmail.com
Dr?ava: Hrvatska

Pomo?na tajnica
Anamarija Manestar
Telefon: +43 660 6345669
E-mail: anamarija.manestar@gmail.com
Dr?ava: Austrija

?asni sud
Davor Domijan ? predsjednik
Telefon: +385 91 5253310
E-mail:  davor.domijan@gmail.com
Dr?ava: Hrvatska

Niko Ere? ? ?lan
Telefon: +49 176 8080 2667
E-mail: nikoeres@gmail.com
Dr?ava: Njema?ka

Dubravka Frkovi? ? ?lanica
Telefon: +54 911 28571911
E-mail: dubravka.frkovic.ar@gmail.com
Dr?ava: Argentina

Franko Cetinich ? ?lan
Telefon:+44 7415 002594
E-mail: frankcetinich@gmail.com
Dr?ava: Velika Britanija

Slavica Puco ? ?lanica
Telefon: +33 6 75064733
E-mail: sla.puco@gmail.com
Dr?ava: Francuska

Nadzorni odbor
Zlatko ?e?et ? predsjednik
Telefon: 385 91 5885266
E-mail: zatko4@hotmail.com
Dr?ava: Hrvatska

Marin Skenderovi? ? ?lan
Telefon: +36 30 9840841
E-mail:  skenderovic@gmail.com
Dr?ava: Ma?arska

Ivan Curman ? ?lan
Telefon: +1 604 7256252
E-mail: icurman@telus.net
Dr?ava: Kanada

Voditelji radnih odbora

Gospodarstvo
Filip Vidovi?
Telefon: + 385 99 3471737
E-mail: filiplukav@gmail.com
Dr?ava: Hrvatska

?kolstvo-Kultura-dru?tvenopoliti?ka pitanja
Franjo Pavi?
Telefon: +49 173 9906732
E-mail: franjo.pavic@gmail.com
Dr?ava: Njema?ka

Mlade?
Mate Lon?ar
Telefon: + 387 63 963203
E-mail: mateloncar92@gmail.com
Dr?ava: BiH

Humanitarna i financijska pitanja
Nicholas Frankopan
Telefon: +44 7818 892524
E-mail: nikola@frankopan.eu
Dr?ava: BiH

Radni odbor za V. Hrvatske svjetske igre

Ravnatelj HSI
Filip Vidovi?
Telefon: + 385 99 3471737
E-mail: filiplukav@gmail.com
Dr?ava: Hrvatska

Koordinator za izvandomovinstvo
Igor Lackovi?
Mobitel: 0043 650 41 71 567
E-mail: lackovic.igor@hotmail.com 

Koordinator Sjeverna Amerika
Caroline Spivak
Telefon:+1 416 3719740
E-mail: c_spivak@yahoo.ca
Dr?ava: Kanada

Koordinator za BiH
Tea Ru?i?
Telefon: + 387 63 568511
E-mail: tea_ruzic95@yahoo.com
Dr?ava: BiH

Koordinator za Australiju
?ime Skazli?
E-mail: simon.skazlic@ksgroup.com.au
Dr?ava: Australija

Koordinator za Ju?nu Ameriku
Jelena Nadini?
Telefon:+54 9 11 3027 2671
E-mail: j.nadinic@gmail.com
Dr?ava: Argentina

Logistika
Josip Mari?
Telefon +385 99 3732448
E-mail:josipmaric27@gmail.com
Dr?ava: Hrvatska

O nama

Hrvatski svjetski kongres (HSK) je me?unarodna, neprofitna, nevladina i nestrana?ka organizacija, koja za zada?u ima povezati sve Hrvate i Hrvatice, hrvatske Udruge i ustanove izvan Domovine i tako stvarati bolje uvjete i interese hrvatske domovine i hrvatskog izvandomovinstva. Ciljevi Hrvatskog svjetskog kongresa su unapre?enje zajedni?tva me?u Hrvatima, ostvarenje njihovih te?nji, osiguranje kontinuiteta i razvoja vjerskog, duhovnog, kulturnog, dru?tvenog i ?portskog naslije?a u Hrvata.

U tu svrhu Hrvatski svjetski kongres nastoji:

?    oja?ati veze Hrvata u svijetu s Hrvatskom, kao sredi?njom stvarala?kom snagom i oja?ati solidarnost me?u hrvatskim zajednicama u svijetu;
?    osigurati prava, polo?aj i interese Hrvata i hrvatskih zajednica i obraniti ih tamo gdje su zanijekani, naru?eni ili ugro?eni;
?    podupirati i pomagati stvarala?ki razvoj hrvatskog dru?tvenog, vjerskog, kulturnog i ?portskog ?ivota u cijelom svijetu;
?    uskladjivati  nastojanja hrvatskih zajednica i udruga glede rje?avanja politi?kih, gospodarskih, dru?tvenih, vjerskih i kulturnih pitanja Hrvata;
?    zastupati i djelovati u ime zajednica i udruga ?lanica Hrvatskog svjetskog kongresa ispred vladinih, unutarvladinih i drugih stranih i domovinskih ustanova glede pitanja koja se ti?u Hrvata u cjelini;
?    Hrvatski svjetski kongres nastoji sura?ivati sa svim narodima na osnovi univerzalnih ideala demokracije, mira, slobode i pravde.

Osnovan je po?etkom srpnja 1993. godine. Svjetsko sjedi?te mu je u New Yorku.
U lipnju 1998. godine primljen je u Ujedinjene narode, kao nevladina me?unarodna organizacija s konzultativnim statusom.

Hrvatski svjetski kongres djeluje u 30 zemalja, me?u kojima u Argentini, Australiji, Austriji, Belgiji, Brazilu, Crnoj Gori, ?ileu, Danskoj, Francuskoj, Italiji, JAR-u, Kanadi, Lihten?tajnu, Ma?arskoj, Makedoniji, Nizozemskoj, Norve?koj, Novom Zelandu, Njema?koj, Peruu, Rumunjskoj, SAD-u, Slova?koj, Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji, ?vedskoj, ?vicarskoj, Urugvaju i Velikoj Britaniji.

Hrvatski svjetski kongres djeluje na svjetskoj i nacionalnim razinama kroz radne odbore:

?    odbor za humanitarno davanje
?    odbor za obnovu i ulaganje
?    odbor za kulturu i ?port, ?kolstvo i veze s Domovinom
?    odbor za promid?bu i informiranje
?    odbor za povratak i useljeni?tvo
?    odbor za mlade?.

Na svojim redovitim godi?njim susretima Hrvatski svjetski kongres dodjeljuje vrijedna godi?nja priznanja i nagrade zna?ajnim pojedincima i institucijama (nagrada HSK za promicanje hrvatskih interesa u svijetu, zahvalnica strancu za promicanje hrvatskih nacionalnih interesa, nagrada HSK za medijsko pra?enje Hrvata izvan domovine, godi?nja nagrada HSK za brigu o okoli?u?).

U Zagrebu odr?ana tiskovna konferencija Sastanka Sredi?njeg odbora HSK-a

U Zagrebu odr?ana tiskovna konferencija Sastanka Sredi?njeg odbora HSK-a

Delegacija HSK posjetila grob prvog hrvatskog predsjednika Franje Tu?mana

Na kraju sastanka Sredi?njeg odbora Hrvatskog svjetskog kongresa, krovne udruge iseljenih Hrvata, koji se odr?ao od 23. do 25. srpnja u Zagrebu, ju?er je odr?ana i konferencija za tisak. Tom prigodom istaknuti su svi zaklju?ci, koji se prije svega odnose na poticanje i nastavak suradnje domovinske i iseljene Hrvatske kroz aktivnosti i rad HSK. Glasnogovornik HSK, fra ?imun ?ito ?ori? naglasio je na iznimno dobar kontakt koji je ostvaren sa Dr?avnim uredom za Hrvate izvan RH ali prije svega na dugogodi?nju potporu Hrvatske matice iseljenika.

”Majorizacija Hrvata u Federaciji i nenazo?nost u Republici Srpskoj, smrt su za Hrvate u BiH”, ocijenio je fra ?imun ?ito ?ori?, zauzev?i se za “neku vrstu hrvatske autonomije, tre?eg entiteta, ali nikako na ?tetu druga dva naroda”.

U BiH se mo?e napraviti da svatko bude zadovoljan, uvjeren je ?ori? i to je jedan od glavnih zaklju?akai Okruglog stola koji je netom prije tiskovne odr?an u HMI. Predstavnici Kongresa upozorili su na lo?e u?inke oporezivanja inozemnih mirovina te izrazili nezadovoljstvo ?to Hrvatska jo? uvijek nije omogu?ila dopisno glasovanje na izborima. ”Oporezivanje mirovina odbija ljude od Domovine, time ?e se vi?e izgubiti nego dobiti”, naglasili su na tiskovnoj jer hrvatsko je iseljeni?tvo,, druga gospodarska grana, nakon turizma u Hrvatsku najvi?e novca stigne od isljeni?tva. HSK se zauzima da se pred sud izvedu odgovorni za ubojstva vi?e od stotine hrvatskih emigranata i na tom podru?ju ?e nastaviti raditi punim intezitetom.

Delegacija HSK na Oltaru domovine na Medvedgradu

”U nekoliko europskih dr?ava, po uzoru na Njema?ku, poti?e se istra?ivanje politi?kih umorstava emigranata, a neke su dr?ave od Kongresa zatra?ile pomo?”, rekao je ?ori? ne ?ele?i iznositi pojedinosti o karakteru te pomo?i, a predsjednik Kongresa Mijo Mari? je nadodao da Hrvatski zakon o europskom uhidbenom nalogu neprihvatljiv je za demokratski svijet, ru?i vjerodostojnost Hrvatske i ugro?ava odnose s Njema?kom.

Jedna od najva?nijih najava tiskovne HSK-a je: za srpanj 2014. godine, Hrvatske svjetske sportske igre na kojima se u Zagrebu o?ekuje oko tisu?u sporta?a i jo? pet do ?est tisu?a rodbine i prijatelja iz iseljeni?tva. Potporu igrama ve? su dali gradona?elnik Zagreba Milan Bandi? i Dr?avni ured za Hrvate izvan RH, kao i Hrvatska matica iseljenika gdje ?e i biti smje?en Odbor za organizaciju igara.

Okupljanju u prigodi 20. obljetnice osnivanja, delegati HSK-a su dali visoku ocjenu, a uvjereni su i kako Kongres ima dobru budu?nost. Te?i?te budu?eg rada bit ?e mu gospodarstvo, odnosno povezivanje potencijala Domovine i iseljeni?tva te privla?enje mladih.HSK izrazio je nadu da ?e Dr?avni ured za Hrvate izvan Hrvatske jednog dana ‘prerasti’ u ministarstvo isljeni?tva. Tako?er je istaknuto i uspostavljanje Partnerskog sporazuma izme?u HSK i braniteljske udruge Zavjet. Sporazum o Partnerstvu su potpisali Mijo Mari? predsjednik HSK i Boris Mu?anovi?, predsjednik udruge Zavjet.Ovaj dokument predstavlja kontinuitet prija?nje suradnje na zajedni?kim projektima – potpora generalima, te novu osnovu budu?e suradnje na konkretnim projektima s ciljem povezivanja iseljene i domovinske Hrvatske. Jedan od zajedni?kih ciljeva je podr?ka gospodarskim projektima, kreiranje hrvatske svjetske poslovne platforme, stipendiranje studenata na dodiplomskim i poslijediplomskim studijima u RH i u inozemstvu, te povezivanje hrvatske svjetske znanstvene elite.

HSK krovna je iseljeni?ka udruga, okuplja 30 nacionalnih kongresa iz 30 dr?ava u kojima hrvatski iseljenici ?ive u ve?em broju. Kao nevladina udruga, Kongres je ?lan UN-a sa savjetodavnim statusom ? zaklju?ak je na kraju tiskovne.

Zahvalnica HSK prigodom 20 obljetnice osnutka HSK za dugogodi?nji plodonosan i nesebi?an rad u HSK, te povezivanju domovine s iseljenom hrvatskom ?eljka Le?i?, ravnateljica Domovinskog sjedi?ta HSK

Na sve?anoj ve?eri HSK-a, koja je odr?ana u dvorani Matis, uz posebnog uva?enog gosta i dragog prijatelja, hrvatskog generala Mladena Marka?a, nazo?io je i gradona?elnik Zagreba Milan Bandi?, te drugi uva?eni gosti iz javnog i polti?kog ?ivota Hrvatske i visokih predstavnika Crkve u Hrvata, prije svega dugogodi?nji suradnici i prijatelji HSK-a. Tom prigodom uru?ena se zahvalnice HSK-a, za izniman doprinos i rad u ovoj krovnoj udruzi iseljenih Hrvata: Anti Pavlovi?u iz Hrvatskog nogometnog saveza, ?imunu ?iti ?ori?u, glasnogovorniku HSK-a, Dijani Vuku?i?, rizni?arki, Josipu Anti Sovulju, dugogodi?njem glavnom tajniku HSKa-a te ravnateljici Domovinskog sjedi?ta HSK-a u Zagrebu, ?elji Le?i?, koja je godinama glavni oslonac svih aktivnosti Kogresa u domovini i va?na spona sa Hrvatskom maticom iseljenika.

Priredila: Ivana Rora; Fotografije: Hrvoje Salopek i HSK

Objavljeno: Petak, 26. 07. 2013. 00:00
http://www.matis.hr/index.php/hr/novosti/2486-u-zagrebu-odrzana-tiskovna-konferencija-sastanka-sredisnjeg-odbora-hsk-a‘Od oporezivanja inozemnih mirovina vi?e ?tete od koristi’

Predstavnici Hrvatskog svjetskog kongresa (HSK) upozorili su danas na lo?e u?inke oporezivanja inozemnih mirovina te izrazili nezadovoljstvo ?to Hrvatska jo? uvijek nije omogu?ila dopisno glasovanje na izborima. Oporezivanje mirovina odbija ljude od Domovine, time ?e se vi?e izgubiti nego dobiti, rekao je glasnogovornik HSK fra ?imun ?ito ?ori? na konferenciji za novinare. Hrvatsko je iseljeni?tvo, podsje?a, druga gospodarska grana, nakon turizma u Hrvatsku najvi?e novca stigne od isljeni?tva.

Predstavnici Kongresa opetovali su svoju zabrinutost polo?ajem Hrvata u BiH. Majorizacija Hrvata u Federaciji i nenazo?nost u Republici Srpskoj, smrt su za Hrvate u BiH, ocijenio je ?ori?, zauzev?i se za “neku vrstu hrvatske autonomije, tre?eg entiteta, ali nikako na ?tetu druga dva naroda”. U BiH se mo?e napraviti da svatko bude zadovoljan, uvjeren je ?ori?.

HSK se zauzima da se pred sud izvedu odgovorni za ubojstva vi?e od stotine hrvatskih emigranata. U nekoliko europskih dr?ava, po uzoru na Njema?ku, poti?e se istra?ivanje politi?kih umorstava emigranata, a neke su dr?ave od Kongresa zatra?ile pomo?, rekao je ?ori? ne ?ele?i iznositi pojedinosti o karakteru te pomo?i.

Hrvatski zakon o europskom uhidbenom nalogu neprihvatljiv je za demokratski svijet, ru?i vjerodostojnost Hrvatske i ugro?ava odnose s Njema?kom, ocijenio je predsjednik Kongresa Mijo Mari?.

‘Kognresnici’ su za srpanj 2014. najavili Hrvatske svjetske igre na kojima se u Zagrebu o?ekuje oko tisu?u sporta?a i jo? pet-?est tisu?a drugih posjetitelja.

Okupljanju u prigodi 20. obljetnice osnivanja, ‘kongresnici’ su dali visoku ocjenu, a uvjereni su i kako Kongres ima dobru budu?nost. Te?i?te budu?eg rada bit ?e mu gospodarstvo, odnosno povezivanje potencijala Domovine i iseljeni?tva te privla?enje mladih.

HSK izrazio je nadu da ?e Dr?avni ured za Hrvate izvan Hrvatske jednog dana ‘prerasti’ u ministarstvo isljeni?tva. HSK krovna je iseljeni?ka udruga, okuplja 30 nacionalnih kongresa iz 30 dr?ava u kojima hrvatski iseljenici ?ive u ve?em broju. Kao nevladina udruga, Kongres je ?lan UN-a sa savjetodavnim statusom.

Poslovni.hr/Hina
http://www.poslovni.hr/hrvatska/od-oporezivanja-inozemnih-mirovina-vise-stete-od-koristi-248264#Hrvatski svjetski kongres zabrinut polo?ajem Hrvata u BiH

U ?etvrtak, 25. srpnja, a nakon dvodnevnog zasjedanja Sredi?njeg odbora Hrvatskog svjetskog kongresa, u Hrvatskoj matici iseljenika odr?ana je tiskovna konferencija. Predstavnici Hrvatskog svjetskog kongresa (HSK) opetovali su svoju zabrinutost polo?ajem Hrvata u BiH. ”Majorizacija Hrvata u Federaciji i nenazo?nost u Republici Srpskoj, smrt su za Hrvate u BiH”, ocijenio je glasnogovornik HSK fra ?imun ?ito ?ori? na konferenciji za novinare, zauzev?i se za “neku vrstu hrvatske autonomije, tre?eg entiteta, ali nikako na ?tetu druga dva naroda”. U BiH se mo?e napraviti da svatko bude zadovoljan, uvjeren je ?ori?, prenosi Hina.

Predstavnici Kongresa upozorili su na lo?e u?inke oporezivanja inozemnih mirovina te izrazili nezadovoljstvo ?to Hrvatska jo? uvijek nije omogu?ila dopisno glasovanje na izborima. ”Oporezivanje mirovina odbija ljude od Domovine, time ?e se vi?e izgubiti nego dobiti”, rekao je glasnogovornik HSK fra ?imun ?ito ?ori? na konferenciji za novinare.

Hrvatsko je iseljeni?tvo, podsje?a, druga gospodarska grana, nakon turizma u Hrvatsku najvi?e novca stigne od isljeni?tva. HSK se zauzima da se pred sud izvedu odgovorni za ubojstva vi?e od stotine hrvatskih emigranata. ”U nekoliko europskih dr?ava, po uzoru na Njema?ku, poti?e se istra?ivanje politi?kih umorstava emigranata, a neke su dr?ave od Kongresa zatra?ile pomo?”, rekao je ?ori? ne ?ele?i iznositi pojedinosti o karakteru te pomo?i.

”Hrvatski zakon o europskom uhidbenom nalogu neprihvatljiv je za demokratski svijet, ru?i vjerodostojnost Hrvatske i ugro?ava odnose s Njema?kom”, ocijenio je predsjednik Kongresa Mijo Mari?. ‘Kognresnici’ su za srpanj 2014. najavili Hrvatske svjetske igre na kojima se u Zagrebu o?ekuje oko tisu?u sporta?a i jo? pet-?est tisu?a drugih posjetitelja.

Okupljanju u prigodi 20. obljetnice osnivanja, ‘kongresnici’ su dali visoku ocjenu, a uvjereni su i kako Kongres ima dobru budu?nost. Te?i?te budu?eg rada bit ?e mu gospodarstvo, odnosno povezivanje potencijala Domovine i iseljeni?tva te privla?enje mladih.

HSK izrazio je nadu da ?e Dr?avni ured za Hrvate izvan Hrvatske jednog dana ‘prerasti’ u ministarstvo isljeni?tva. HSK krovna je iseljeni?ka udruga, okuplja 30 nacionalnih kongresa iz 30 dr?ava u kojima hrvatski iseljenici ?ive u ve?em broju. Kao nevladina udruga, Kongres je ?lan UN-a sa savjetodavnim statusom.

HINA
bljesak.infoU Zagrebu sve?ano otvoren Sastanak Sredi?njeg odbora HSK-a

Izvedbom hrvatske himne, u Zagrebu je 23. srpnja, sve?ano otvoren Sastanak Sredi?njeg odbora Hrvatskog svjetskog kongresa, krovne udruge iseljenih Hrvata.

Ovom va?nom skupu, kojim se obilje?ava i 20. obljetnice osnutka HSK-a, nazo?ile su mnoge uva?ene osobe iz javnog i politi?kog ?ivota Hrvatske. Na samom po?etku nazo?ne je pozdravio Mijo Mari?, predsjednik HSK, istaknuv?i va?nost djelovanja Kongresa za budu?nost iseljene Hrvatske ali i gospodarstvena ulaganja u domovini.

– Mi nismo samo Hrvati na privremenom radu ve? smo sposobni mladi ljudi sa karijerama i poslovnim uspjesima u dr?avama u kojima ?ivimo. Kao takvi mo?emo puno napraviti za Hrvatsku ali trebamo i potporu te dobru suradnju upravo u domovini i postoje?im institucijama, koje su zadu?ene za kontakte s Hrvatima izvan Hrvatske. A Hrvatska matica iseljenika oduvijek je bila na? dom i bitan oslonac za sve ?to smo radili ? istaknuo je Mijo Mari?, pozdraviv?i pri tom Marina Knezovi?a, ravnatelja HMI, Ivu Jelu?i?a, izaslanika Hrvatskog sabora, Dariju Krsti?evi?, izaslanicu premijera RH i predstojnicu Ureda za Hrvate izvan RH, Ivana ?ukera, predsjednika Saborskog odbora za Hrvate izvan RH, zamjenicu gradona?elnika Zagreba, Sandru ?valjek te predstavnike hrvatskih politi?kih stranki i institucija kao i osoba iz javnog ?ivota RH.

Poseban pe?at sve?anom otvorenju dao je fra ?imun ?ito ?ori?, glasnogovornik HSK i jedan od utemeljitelja krovne udruge iseljenih Hrvata, podsjetiv?i sve nazo?ne na same po?etke rada kao i bogat i djelotvoran put hrvatskog izvandomovinstva kroz 20 godina.

– Puno emocija i rada je u ovoj organizaciji, koja pripada svima nama jer domovina i iseljeni?tvo za mene je nedjeljivo? mi smo jedna du?a i jedno srce ? rekao je fra ?ito ? i ne smijemo nikada zaboraviti lik i djelo na?eg prvog predsjednika dr. Franje Tu?mana, koji je sa Kongresom bio na samom po?etku, sa Kongresom i Hrvatskom.

Nakon sve?anog otvorenja, delegati Kongresa nastavili su sa radnim djelom, te posjetom Oltaru domovine i Medvedgradu. Za sutra je predvi?eno niz predavanja o izazovima ulaska Hrvatske u Europsku uniju te o 20. obljetnici osnutka HSK-a, a predava?i ?e biti ugledni stru?njaci.

Tekst: Ivana Rora; Fotografije: Hrvoje Salopek July 24, 2013
http://www.matis.hr/index.php/hr/novosti/2463-u-zagrebu-svecano-otvoren-sastanak-sredisnjeg-odbora-hsk-aHrvatski svjetski kongres zasjeda u Zagrebu

Iseljeni?tvo podupire osnutak Dr?avnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske i dono?enje zakona o odnosima s Hrvatima izvan Hrvatske. Skori popis stanovni?tva u BiH najva?niji je doga?aj za Hrvate izvan Hrvatske i o njegovu rezultatu ovisit ?e polo?aj Hrvata u susjednoj dr?avi, istaknuto je na sve?anosti u povodu 20. obljetnice Hrvatskoga svjetskog kongresa (HSK), koja je otpo?ela ju?er 23. srpnja 2013. u Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu.

Popisati treba svakog Hrvata jer – padne li njihov broj ispod deset posto – bit ?e te?a pregovara?ka pozicija, upozorio je predstavnik Hrvatskoga sabora Ivo Jelu?i?. Izrazio je bojazan da ?e Hrvati biti najve?i demografski gubitnici i da ?e im se broj prepoloviti u odnosu prema 1991. godini, kad su ?inili 17 posto stanovni?tva BiH. I predsjednik saborskog Odbora za Hrvate izvan Hrvatske Ivan ?uker upozorava na va?nost skorog popisa te ustavnih promjena u BiH. “Tko god misli da ?e Hrvati imati stabilnost bez tre?eg entiteta, grdno se vara”, rekao je ?uker.

U BiH nema rje?enja ako sva tri naroda ne budu zadovoljna, istaknuo je glasnogovornik HSK fra ?imun ?ito ?ori?, koji dr?i da hrvatska diplomacija mo?e mnogo u?initi na animiranju ljudi. Jelu?i? se zauzima da u odnosima prema Hrvatima izvan Hrvatske bude ?to vi?e nacionalnog konsenzusa i ?to manje politi?kog stran?arenja. Zauzima se i za to da zastupnici dijaspore u Hrvatskome saboru budu stvarni predstavnici Hrvata, neovisni o bilo kojoj politi?koj opciji.

Dvadeseta obljetnica krovne iseljeni?ke udruge bila je prilika da se zbroji u?injeno i propu?teno te da se progovorio aktualnim pitanjima. Lobiranje za Hrvatsku, nastojanje da se ?uje istina o njoj, o?uvanje kulture, identiteta i pomo? u Domovinskom ratu neke su od ‘stvari’ koje je iseljena Hrvatska, volonterski i o svojem tro?ku, u?inila za Domovinu, podsjetio je predsjednik HSK Mijo Mari?. Golem je i financijski doprinos iseljeni?tva, oni su Hrvatskoj druga gospodarska grana, rekao je Mari? i dodao da se promijenila i struktura iseljenika. “To vi?e nisu bau?telci, nego mladi, obrazovani ljudi integrirani u svoje zajednice”, poru?io je predsjednik Kongresa.

Ponijela nas je sna?na potpora, poslije smo bili prepu?teni sami sebi, tako je od osnivanja Kongresa u srpnju 1993. do danas, opisao je glasnogovornik HSK. ?ori? je sa ?aljenjem zaklju?io kako u Hrvatskoj nije bilo volje da se uvede dopisno glasovanje te da su izostali kvalitetni programi za povratnike. Slabe su bile i reakcije hrvatske diplomacije, a i danas je tako, ustvrdio je ?ori? i dodao kako je diplomacija uglavnom “prala ruke” od aktivnosti Kongresa. “Svemu tome treba dodati i hrvatski jal, pona?anje onih koji ne?e pomo?i, ali o svemu imaju mi?ljenje”, istaknuo je.

Nije lako biti razli?it, pa to jo? i o?uvati, to je plivanje protiv struje koje nije lako, rekao je izaslanicima predsjednik Hrvatske matice iseljenika Marin Knezovi?. Iseljeni?tvo podupire osnutak Dr?avnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske i dono?enje zakona o odnosima s Hrvatima izvan Hrvatske. “Time se do?lo do nadstrana?kog djelovanja”, rekla je predstojnica tog ureda i premijerova izaslanica Darija Krsti?evi?.

“Nedavnim osnutkom istoimenoga Vladina savjeta napravljen je dodatni korak”, istaknula je i za prosinac najavila njegovu prvu sjednicu. Na sve?anosti u povodu 20. obljetnice HSK bili su izaslanici iz 20 zemalja, predstavnici hrvatskih vlasti i politi?kih stranaka te osobe iz javnog ?ivota. (Hina)

July 24, 2013
http://www.matis.hr/images/pdf/HSK.pdfSa sjednice Sredi?njeg odbora HSK

Popisati treba svakog Hrvata jer padne li njihov broj ispod deset posto bit ?e te?a pregovara?ka pozicija, upozorio je predstavnik Hrvatskoga sabora Ivo Jelu?i?. Izrazio je bojazan da ?e Hrvati biti najve?i demografski gubitnici i da ?e im se broj prepoloviti u odnosu prema 1991. godini, kad su ?inili 17 posto stanovni?tva BiH. I predsjednik saborskog Odbora za Hrvate izvan Hrvatske Ivan ?uker upozorava na va?nost skorog popisa te ustavnih promjena u BiH.

“Tko god misli da ?e Hrvati imati stabilnost bez tre?eg entiteta, grdno se vara”, rekao je ?uker. U BiH nema rje?enja ako sva tri naroda ne budu zadovoljna, istaknuo je glasnogovornik HSK fra ?imun ?ito ?ori?, koji dr?i da hrvatska diplomacija mo?e mnogo u?initi na animiranju ljudi.

Jelu?i? se zauzima da u odnosima prema Hrvatima izvan Hrvatske bude ?to vi?e nacionalnog konsenzusa i ?to manje politi?kog stran?arenja. Zauzima se i za to da zastupnici dijaspore u Hrvatskome saboru budu stvarni predstavnici Hrvata, neovisni o bilo kojoj politi?koj opciji.

Dvadeseta obljetnica krovne iseljeni?ke udruge bila je prilika da se zbroji u?injeno i propu?teno te da se progovori o aktualnim pitanjima. Lobiranje za Hrvatsku, nastojanje da se ?uje istina o njoj, o?uvanje kulture, identiteta i pomo? u Domovinskom ratu neke su od ‘stvari’ koje je iseljena Hrvatska, volonterski i o svojem tro?ku, u?inila za Domovinu, podsjetio je predsjednik HSK Mijo Mari?. Golem je i financijski doprinos iseljeni?tva, oni su Hrvatskoj druga gospodarska grana, rekao je Mari? i dodao da se promijenila i struktura iseljenika. “To vi?e nisu bau?telci, nego mladi, obrazovani ljudi integrirani u svoje zajednice”, poru?io je predsjednik Kongresa.

Ponijela nas je sna?na potpora, poslije smo bili prepu?teni sami sebi, tako je od osnivanja Kongresa u srpnju 1993. do danas, opisao je glasnogovornik HSK. ?ori? je sa ?aljenjem zaklju?io kako u Hrvatskoj nije bilo volje da se uvede dopisno glasovanje te da su izostali kvalitetni programi za povratnike. Slabe su bile i reakcije hrvatske diplomacije, a i danas je tako, ustvrdio je ?ori? i dodao kako je diplomacija uglavnom “prala ruke” od aktivnosti Kongresa. “Svemu tome treba dodati i hrvatski jal, pona?anje onih koji ne?e pomo?i, ali o svemu imaju mi?ljenje”, istaknuo je.

Nije lako biti razli?it, pa to jo? i o?uvati, to je plivanje protiv struje koje nije lako, rekao je izaslanicima predsjednik Hrvatske matice iseljenika Marin Knezovi?.

Iseljeni?tvo podupire osnutak Dr?avnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske i dono?enje zakona o odnosima s Hrvatima izvan Hrvatske. “Time se do?lo do nadstrana?kog djelovanja”, rekla je predstojnica tog ureda i premijerova izaslanica Darija Krsti?evi?. “Nedavnim osnutkom istoimenoga Vladina savjeta napravljen je dodatni korak”, istaknula je i za prosinac najavila njegovu prvu sjednicu. Na sve?anosti u povodu 20. obljetnice HSK bili su izaslanici iz 20 zemalja, predstavnici hrvatskih vlasti i politi?kih stranaka te osobe iz javnog ?ivota. (Hina)

Predstavljena knjiga Tuge Tarle

Predstavljanje knjige HRVATSKI ISELJENI?KI DUHOPIS je odr?ano 24. srpnja u Hrvatskoj matici iseljenika u okviru godi?njeg sastanka Hrvatskog svjetskog kongresa. O knjizi su nadahnuto govorili urednik knjige dr. sc. Bo?o Skoko, recenzent dr. sc. Marin Sopta, te veleposlanik g. Tomislav Bo?njak, kao i cijenjena autorica Tuga Tarle. Predstavljanje je vodila dr. sc. Rebeka Mesari? ?ab?i?.

DOMOVINA (isje?ak iz poglavlja ?Nostalgija ili izjedanje du?e?)

Tijekom svih ovih godina lutanja svijetom provela sam mnoge sate u razgovorima s mojim sunarodnjacima ?ija me je odanost prema Hrvatskoj uvijek odu?evljavala. Uvjerila sam se u njihove uspjehe u raznim profesijama, vidjela sam koliko su odgovorni i odani gra?ani svojih novih domovina. Posvjedo?ilo mi se u mnogim prilikama kroz kakva te?ka iskustva, muku i odricanja su pro?li da bi stvorili novi dom i stekli povjerenje i po?tovanje svojih novih sugra?ana. Nostalgija im je bila stalnim pratiocem, hrane?i im du?u uspomenama. S druge strane, ona im je i sna?ila volju da doka?u domovini i svijetu da su se odr?ali i da je mogu?e svoj identitet i ljubav za staru domovinu dokazivati jedino vlastitim uspjesima.

I sama sam osje?ala nostalgiju i razmi?ljala o tome kako je ?ovjek osu?en na to da tek kad izgubi svoju domovinu spozna istinu o tome koliko mu ona zna?i. Dijelila sam ponos i radost s mojim sunarodnjacima hrvatskim iseljenicima zbog ?injenice da napokon imamo svoju slobodnu zemlju i da smo ravnopravni s ostalim narodima svijeta. Hrvatsku slobodu platili smo velikim gubitkom ljudstva i razaranjem nacionalnog bogatstva, a u pora?u nesmiljenom plja?kom i nepo?tenom pretvorbom. Ali ni u tom vremenu velikih isku?enja nikad nismo bili sami. Hrvatska dijaspora, tisu?e i tisu?e hrvatskih du?a diljem svijeta dijelili su to tragi?no iskustvo s nama, pomagali su Hrvatskoj kako su najbolje znali, a neki su se i sami uklju?ili u obranu domovine svojih predaka. Bili smo barem nakratko jedna ujedinjena du?a.

Danas, kad je Hrvatsku ponovno zahvatio val iseljavanja mladih obrazovanih kadrova, pitamo se ?to smo postigli, kako smo tih dvadeset godina slobode upotrijebili? Ho?e li i njihove sudbine zavr?iti po spomenarima i dnevnicima ili me?u stranicama nekih budu?ih knjiga koje nitko ne?e ?itati? Ho?e li se ikada vratiti? Smijemo li to razdvojeno bi?e naroda zvati ?globalna Hrvatska??…Hrvatska jest u srcu svakog Hrvata, ali je ta hrvatska vizija sagra?ena od krhke pre?e snova i uspomena. Prava je Hrvatska ovdje na obalama Jadrana sa svim svojim problemima, strepnjama i nadama. ?elite li je doista do?ivjeti onakvom kakva jest, ne preostaje vam drugo nago da joj se vratite.

http://www.matis.hr/index.php/hr/novosti/2480-predstavljena-knjiga-tuge-tarleDva desetlje?a HSK
Iseljeni Hrvati nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju

Poziv na otvaranje sastanka Sredi?njeg odbora i 20. godi?njicu osnutka Hrvatskoga svjetskog kongresa (HSK), 23. srpnja 2013. u Zagrebu

Po?tovani,

u Domovinskom sjedi?tu Hrvatskog svjetskog kongresa (HSK) Zagrebu, od 23.-25. srpnja 2013. godine odr?ava se sastanak Sredi?njeg odbora HSK-a, krovne me?unarodne udruge koja okuplja hrvatske udruge i ustanove, te istaknute javne djelatnike iz tridesetak zemalja svijeta u kojima ?ive hrvatski iseljenici. Ujedno ove godine obilje?avamo i 20. godi?njicu osnutka HSK-a.

Za tu prigodu ?ast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na sve?ano otvaranje susreta sa sudionicima i uzvanicima koji ?e se odr?ati u utorak, 23. srpnja 2013. godine, u 10.00 sati, u prostorijama Hrvatske matice iseljenika, Trg Stjepana Radi?a 3, Zagreb.

HSK je nestrana?ka, nevladina udruga s ?lanstvom u Ujedinjenim narodima (UN ECOSOC Council) koja ve? 20 godina uspje?no djeluje na povezivanju Hrvata i hrvatskih potomaka, njihovih udruga i ustanova u svijetu s maticom Hrvatskom s ciljem zauzimanja za sveop?e interese hrvatskog naroda u Domovini i izvandomovinstvu. U tu svrhu HSK kroz dva desetlje?a radi na osiguranju kontinuiteta i razvoja vjerskog, duhovnog, kulturnog, dru?tvenog i ?portskog naslje?a me?u Hrvatima u svijetu.

Va?a nazo?nost na otvaranju sastanka HSK bila bi ujedno i priznanje brojnom hrvatskom iseljeni?tvu njegovom ogromnom doprinosu domovini, na lobisti?kom, gospodarskom i kulturnom podru?ju, kao i na pomo?i za vrijeme domovinskog rata.

Ujedno Vas pozivamo i na okrugli stol “IZAZOVI ULASKA RH U EU I 20. OBLJETNICE HSK” u ?etvrtak, 25. 7. 2013. u 09.00 – 12.00 sati na istom mjestu, na kojoj ce sudjelovati izmedju ostalog kardinal Vinko Pulji?, Ljubo Jur?i?, Slaven Letica, Ivan ?izmi?, Bo?o Skoko i drugi.

Za daljnje informacije i potvr?ivanje Va?eg dolaska, molimo Vas obratite se ravnateljici Domovinskog sjedi?ta, ?eljki Le?i?: 01 6115 116 ili 098 710 746.

Unaprijed Vam se zahvaljujemo.
Uz srda?an pozdrav,

Mijo Mari?, predsjednik HSKZaboravi vlastito, skrbi se za op?e dobro!

Prisje?am se kako nas je dvaput srda?no na Pantov?aku primio pokojni predsjednik dr. Franjo Tu?man

Ravnateljstvo du?obri?ni?tva za Hrvate u inozemstvu (Directio Nationalis Operumpro Migrationibus Croatis) poslalo je 15. srpnja ove godine ?estitku ?lanovima Hrvatskoga svjetskoga kongresau povodu proslave 20. obljetnice djelovanja HSK. Prenosimo ju u cijelosti:

“Po?tovani ?lanovi Hrvatskoga svjetskoga kongresa, dragi gosti iz Domovine i iz inozemstva, uz ?estitku za 20. obljetnicu rada HSK, sve vas iskreno pozdravljam! Jubileje je potrebno slaviti jer su jubileji sve?anosti sje?anja, zahvalnosti, radosti i poticaji za budu?nost. Radost ovoga jubileja za mene je to ve?a ?to sam od samih po?etaka vezan uz ovaj Kongres, jo? kao ?lan Inicijativnog odbora. Smatrao sam tada da je osnivanje HSK ideja koju su davali hrvatski lije?nici bila zaista u tome trenutku potrebna, to vi?e ?to se ugasilo Hrvatsko vije?e i ?to je rat bio iza nas. Prisje?am se mnogih dragih ljudi koji su u Zagreb na konvencije HSK dolazili sa svih strana svijeta: iz SAD-a, Kanade, Australije i Europe. Prisje?am se kako nas je dvaput srda?no na Pantov?aku primio pokojni predsjednik dr. Franjo Tu?man, a koliku su vrijednost u HSK-u vidjeli na?i tada?nji politi?ari, pokazuje ?injenica da su nam omogu?ili i u staroj sabornici Hrvatskoga sabora odr?ati nekoliko konvencija.

Radujem se ?to se u novije doba mnogo mladih uklju?ilo u rad HSK, prepoznav?i ga kao ideju koju ?ele produbljivati i razvijati u ne?to vi?e i bolje. Iskusio sam da ime HSK ima snagu i karakter diljem svijeta. Sve su ovo razlozi da rad HSK ustraje i dalje na dobrobit cijeloga hrvatskog naroda, no uvijek pod geslom zapisanim na ulazu u Kne?evu pala?u u Dubrovniku: Obliti privatorum, publica curate! (Zaboravi vlastito, skrbi se za op?e dobro!). Svim sudionicima proslave 20. obljetnice HSK-a u Zagrebu od srca ?estitam, sa ?eljom da ?to kvalitetnije i uspje?nije djeluju na dobrobit HSK i svih njegovih ?lanova, kao i cijeloga hrvatskoga naroda u Domovini i u inozemstvu.

Fra Josip Bebi?, ravnatelj Ureda HBK i BK BiH za hrvatsku inozemnu pastvu”

http://www.hrvatski-fokus.hr/index.php/iseljenistvo/8026-zaboravi-vlastito-skrbi-se-za-opce-dobroFrom: s. Klaudija ?uran, Ur?ulinka
Date: July 21, 2013 8:05:01 AM PDT
Subject: ?ESTITKA

Mnogo po?tovani HSK,

Vama, po?t. g.Predsjedniku, svim ?lanovima u svim ogranicima na?eg Hrvatskog Svjetskog kongresa od srca ?estitam veliki 20-godi?nji jubilej osnutka, ali jo? vi?e, jubilej predanog rada, domoljublja, ?ovjekoljublja i bogoljublja. Koliko li ste dobra na?inili svojim zauzimanjem za Hrvate na svim meridijanima i paralelama, koliko li ste sve povezivali! Ne samo obavijestima, nego i dobrim rije?ima koje su budile nadu i onda kad su vijesti bile crne, ili barem sive. Koliko ste bili na usluzi svima, prenosili i ono najljep?e i najpozitivnije u mnogim doga?anjima! Koliko li ste doprinijeli prosvjetljivanju naroda po dubokim znanstvenim, povijesnim, umjetni?kim i drugim sadr?ajima koje ste primali i odmah uklju?ivali u cjelinu kao kamen?i?e velikog mozaika…

Samo Gospodin Bog mo?e sve to dostojno naplatiti. Ne gledate ni na umor, ni na osobnu korist, nego ?ivite za dobro ?ovjeka, posebno brata Hrvata. Od srca HVALA ZA SVE! Bog vas sve blagoslovio i odr?ao i dalje na duhovnom braniku Domovine! Ja sam se vratila u Vara?din 14. srpnja. Do?ekalo me mnogo posla. Odmah su me ljudi prona?li da im potra?im ovo ili ono u arhivu, da im protuma?im razne stvari i doga?aje. A sada moram napisati ?lanak za HAZU u svezi sa 100-obljetnicom Prvog svjetskog rata: “Doprinos Ur?ulinskog samostana za vrijeme Prvog svjetskog rata”. Mislim da ?u na?i dosta materijala, jer u na?oj dugoj povijesti u Hrvatskoj samostan je uvijek ?ivio za ovaj narod, i u dobru i u zlu. Za sada toliko. Trajno molim za sve koji s vama sura?uju na bilo koji na?in i opet spominjem blagoslov Sv. oca Franje za sve vas koji sam primila 7. srpnja na Trgu sv. Petra.

Sa ?tovanjem, s. Klaudija ?uran, Ur?ulinkaBegin forwarded message:

From: Mile Pletikosa
Date: July 20, 2013 6:47:01 PM PDT
Subject: RE: Dva desetlje?a HSK – Okrugli stol HSK u Zagrebu

Hrvatski svjetski kongres

?estitka za dvadesetu obljetnicu osnutka Hrvatskog svjetskog kongresa.

Najbolje ?elje Hrvatskom svjetskom kongresu da dostojanstveno proslavi dvadesetu obljetnicu svoga postojanja.

Zapovijed da Hrvatski svjetski konges doista bude svjetski po svojim smjernicama, nakanama, dalekovidno??u, hrabrosti, zauzimanjem, domoljubljem i rodoljubljem nepravdom raspr?enog hrvatskog puka.

Mile Pletikosa
Toronto
CanadaFrom: Mile Pletikosa
Date: July 26, 2013 8:44:06 PM PDT
Subject: RE: U Zagrebu odr?ana tiskovna konferencija Sastanka Sredi?njeg odbora HSK-a

Po?tovani Canadian Croatian Congres

Po?tovani Hrvatski svjetski kongrese

?estitka na proslavama po svijetu dvadesete obljetnice onutka.
Proslava je po?eljna, poti?e na ustrajniji, prodorniji i u?inkovitiji nakanjeni preporod.

ZADA?A
Planirajte pridobivanje ameri?ke potpore za osloboditi Hrvatsku od velikobritanske i srpske politike – hrvatske propasti.
Hrvatska, Srbijina ?rtva, pro?e poni?avaju?i puzaju?i put u Europsku zajednicu.
Srbiji zlo?inki prire?uju kraljevski prijam, Hrvatska ju u naru?ju unosi.

Na?ite na?ina za podno?enje tu?be protiv Srbijinog gemocida i za odbacivanje Haa?ke prljave pristrane politi?ke presude Hrvatima iz Hrvatske i BiH.

Neka vam se ne dogodi ?to se dogodilo Glasu Koncila, posta izvjestitelj minulih doga?anja, propusti zapovijedati doga?anja: da zapovijeda ?to se mora dogoditi a ?to se ne smije uzbiljiti.

Neka vas zaobi?e zbilja brojnih hrvatskih portala, usitnjeni i razjedinjeni, bave se svjetskom politikom i svjetskim ispraznostima umjesto hrvatskim prvenstvima, va?nostima.

?elim vam pun uspjeh, pogodak u “sridu”.

S po?tovanjem.
Mile PletikosaHrvati izvan domovine: broj, identitet i snaga

Renomirani povjesni?ar hrvatskog iseljeni?tva dr. sc. Ivan ?izmi? izlagat ?e na temu Hrvati izvan domovine: broj, identitet i snaga. Uz ?izmi?evo pregledno izlaganje s posebnim interesom ?eka se izlaganje dr. sc. Davora Pavune naslovljeno Dometi planetarne Hrvatske u EU ili ?to nam je ?initi u dana?njim prilikama hrvatskog naroda?

U tijeku je u velikoj dvorani Hrvatske matice iseljenika od 9,00 do 12,00 sati Okrugli stol o izazovima hrvatskog iseljeni?tva suvremenoga doba u sklopu zasjedanja Sredi?njeg odbora Hrvatskoga svjetskoga kongresa koji se odvija ovih dana u Zagrebu.

Predava?i i odabrane teme su:

dr. sc. Bo?o Skoko:
Prednosti i opasnosti za Hrvatsku u EU

Ante Sovulj:
Hrvatski svjetski kongres – od ideje do 20-te obljetnice djelovanja

dr. sc. Ivan ?izmi?:
Hrvati izvan domovine: broj, identitet i snaga

mons. dr. Vinko Pulji?:
Stanje i perspektive hrvatskog naroda u BIH

Mijo Mari?:
Mogu?nosti Hrvata i njihovih potomaka u stranim zemljama

dr. sc. Ljubo Jur?i?:
Gospodarske aktualne prilike i perspektive Republike Hrvatske

fra Miljenko Stoji?:
U potrazi za poratnim ?rtvama komunizma

dr. sc. Slaven Letica:
Nacionalne manjine u Hrvatskoj: bogatstvo ili optere?enje?

dr. sc. Davor Pavuna:
Dometi planetarne Hrvatske u EU ili ?to nam je ?initi u dana?njim prilikama hrvatskog naroda?

Moderator: fra. dr. sc. ?imun ?ito ?ori?

Priredila: V. K.
http://www.matis.hr/index.php/hr/aktivnosti/dogadanja/2479-hrvati-izvan-domovine-broj-identitet-i-snagaSUKOB: Topi? vs ?ito ?ori?

SARAJEVO – Predsjednik HKD Napredak Franjo Topi? vodi jugoslavensku politiku u BiH iako Jugoslavije nema 22 godine. Priklonio se jednom unitaristi?kom krilu tamo?njih franjevaca i, ?ive?i u stalnom strahu od sve vjerski i politi?ki militantnijih Muslimana-Bo?njaka, potpuno se udaljio od osnovne ideje Napretka zbog ?ega je i osnovan davne 1902. godine. Za razliku od njegovoga HKD-a Napredak, Hrvatski svjetski kongres, osnovan tek prije 20 godina, jako dobro osje?a bilo hrvatskoga ?ovjeka na cijeloj kugli zemaljskoj. Stoga se Franjo Topi? osje?a ugro?enim i neprimjereno i neargumentirano proziva ?elnike HSK. 

Poslije sve?anoga obilje?avanja 20. obljetnice HSK u Zagrebu, na koju opravdano nije pozvan, Topi? se usudio javno oblatiti i poslati pismo ?elnicima HSK u kojem iznosi razne neistine. Pritom je u cijelosti zamijenio teze. Za razliku od njega, koji novcem ?lanova svoga privatiziranog Dru?tva pla?a oglase bezrazlo?ne hvale po hrvatskim, hercegbosanskim i svjetskim medijima, ?elnici HSK sav svoj samoprijegorni rad rade potpuno na amaterskoj bazi. 

Svaki od ?elnika HSK i ovaj puta je do?ao iz Australije, Argentine, SAD-a, Kanade, ?vedske ili Njema?ke na svoj tro?ak. No, najbolje je pro?itati pismo neutemeljenih uvrjeda Franje Topi?a, a onda i odgovor fra ?imuna ?ite ?ori?a, dugogodi?njega uspje?nog ?elnika krovne organizacije milijuna iseljenih Hrvata.

~~~~~

Franjo Topi?: Tre?ina imovine HSK je moje!
Pismo predsjednika HKD-a Napredak Franje Topi?a ?elnicima Hrvatskoga svjetskog kongresa

?Mediji prenose da Hrvatski svjetski kongres ovih dana obilje?ava 20 godina osnutka. Hrvatsko kulturno dru?tvo Napredak je ostalo iznena?eno da nije pozvano na ovu proslavu. Sli?no je bilo i s prija?njim manifestacijama HSK. Poznato je da je HSK osnovan u Zagrebu 3. srpnja 1993. Podsje?amo da je me?u osniva?ima bio i HKD Napredak i to od inicijativnog skupa 1992. godine. Korisno je podsjetiti da su ?oci utemeljitelji? na po?etku osnivanja HSK pokazali svoj osje?aj za cjelinu hrvatskog naroda koji ?ivi u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini i tako ?to su u statut unijeli da, ako bi eventualno HSK bio ukinut 2/3 imovine HSK bi ostalo Matici hrvatskoj a 1/3 Napretku. Kako je vrlo brzo Bosna i Hercegovina bila neslu?beno progla?ena kao neinteresna hrvatska zemlja, tako je i HSK otpisivao ?to javno a ?to vi?e potajno Bosnu pa tako i HKD Napredak.

I za to je sasvim dosljedno i ovo nepozivanje HKD Napredak na ovaj jubilej. (Samo je zamagljivanje i zavaravanje javnosti pozivanje nekih bh Hrvata na jubilej). Da je druga?ije HSK i svi Hrvati bi bili ponosni na Napredak i na njegove velike rezultate i ne bi se moglo dogoditi ni u snu da se zaobi?e Napredak. Valjda bi barem u demokratskom svijetu trebalo razlikovati strana?ku pripadnost i politi?ku orijentaciju od objektivnih vrijednosti i ostvarenih rezultata. Na ?alost HSK se ve? godinama pridru?io onima koji smatraju da Bosna nije hrvatska zemlja, dapa?e onima koji smatraju da je Bosna ?kamen o vratu Hrvatskoj?! Bo?e sa?uvaj!

?injenica jest da su Hrvati izvan domovine dali nemjerljiv doprinos stvaranju R. Hrvatske. I puno bi te?e bilo obrana i osamostaljivanje Hrvatske bez bezrezervne podr?ke iseljenih Hrvata iz Hrvatske i BiH. No to se ne mo?e re?i i za podr?ku iseljenih Hrvata bosansko-hercegova?kim Hrvatima i Bosni i Hercegovini. 

Mnogi iseljeni Hrvati nisu ?eljeli ni da ?uju za BiH, osim rodbinskih i prijateljskih veza. A pritisnuti propagandom i nakaradnom politikom odro?ivanja Hrvata od BiH mnogi su Hrvati iz BiH javno govorili da su iz Hrvatske a ne iz BiH. Kod mnogih iseljenih Hrvata stvoreno je mnijenje da je nepo?eljno ako ve? nije sramota i grijeh re?i da su iz BiH. Gotovo nigdje na skupovima se nije ni spominjala BiH, niti se stavljala zastava ili neko drugo obilje?je BiH niti su se pozivali diplomatski bh predstavnici.

Takva sudbina je stizala i Napredak. U nekim mjestima u inozemstvu ima po petnaest hrvatskih dru?tava, ali kad se osnivala Napretkova podru?nica onda se to kvalificiralo ?razbijanjem hrvatskog jedinstva?. A svih drugih petnaest dru?tava su valjda doprinosili u?vr??ivanju ?hrvatskog jedinstva?, a jedino Napredak je bio ?remetila?ki ?imbenik?. ?udno je da to mnijenje i danas ?ivi. Ru?no je to i tu?no. Ali bh Hrvati su pre?ivljavali i puno te?a vremena pa ?e pre?ivjeti i ova. Mi ne mo?emo propasti i kad bismo htjeli!!! Ali je stra?na strate?ka i povijesna pogre?ka ovako se odnositi prema prema bh Hrvatima a pogotovo prema bosanskim Hrvatima i to u demokraciji i u XXI. stolje?u. Ali bez obzira na sve ?elim HSK-u ?to vi?e uspjeha u radu, a vrijeme zaokreta ?e do?i.

Mons. prof. dr. Franjo Topi?, predsjednik HKD Napredak?

~~~~~

?imun ?ito ?ori?: Besposlen pop, jari?e krsti!
Odgovor fra ?imuna ?ite ?ori?a predsjedniku HKD-a Napredak Franji Topi?u

?Drag nam je svako hrvatsko zanimanje za HSK pa i ovaj HKD Napredak. Zahvaljujemo na dobrim ?eljama za 20-tu obljetnicu HSK. Pa?ljivo ?itaju?i to pismo, ne mo?emo doku?iti u kakvoj je to va?noj vezi ova ustanova s HSK pa da zaslu?uje da ju se poziva na ovakve manifestacije? Ta nigdje je kroz ovih 20 godina kao ustanovu nismo vidjeli ni sreli u djelovanju HSK! Ba? nigdje! Voljeli bismo imati za arhiv HSK i tu odluku (pazi, imovina!) o 1/3 imovine koja ne postoji, ali i popis tog inicijativnog odbora osniva?a HSK na kojem je naveden HKD Napredak! 

Nadalje, monsinjor Topi? tvrdi kako je nakon osnutka HSK vrlo brzo BiH ?neslu?beno progla?ena kao neinteresna hrvatska zemlja?, te da se ?HSK ve? godinama pridru?io onima koji smatraju da Bosna nije hrvatska zemlja.? Na? monsinjor bi mogao ?proslaviti? viiiisoku obljetnicu takvih svojih tvrdnji, a nisu mu one neka preporuka za ugled monsinjora! Jo? hrvatskog! To informiranom ?ovjeku zvu?i kao da ka?e, kako je Isus osu?en na smrt jer je dilao dobru marihuanu po jeruzalemskim predgra?ima!

Istina je, da se od prve godine do danas, HSK rijetko za koga toliko zauzimao koliko za Hrvate u BiH. Tko je imalo pratio medije kroz ovih 20 godina, iz godine u godinu, od 1993. do sada?nje 20-te obljetnice ili prelistavao zbirke dokumenta HSK, znade da je tako. I to, nije se HSK u tu svrhu obra?ao samo hrvatskim institucijama i vladama u HR i BiH, nego i stranim veleposlanstvima, vladama dr?ava po kojima djelujemo, UN-u i drugim svjetskim institucijama. I radi ovakvih ?monsinjora? dobro je da je Matica jednom sabrala takve dokumente i objavila ih kao zasebnu knjigu koja o tome nedvojbeno svjedo?i. 

Mo?da ipak ima pravo jedan na? du?nosnik, koji ka?e da na ovakvu prodiku i krivokletni?ku pisaniju ne treba odgovarati, jer je vjerojatno zami?ljena tek za zabavu ?itateljstvu u ovo ljetno vrijeme, dok se jedna na?a tajnica ?alila, kad nema pametnijeg posla onda ?besposlen pop, jari?e krsti?! Da se to ne bi i na mene primijenilo, skra?ujem ovaj slu?beni odgovor. Ta ovakve optu?be mo?e iznositi samo netko tko slabo poznaje rad HSK ili tko mu klevetni?ki podme?e. A kako je HSK po svojoj naravi organizacija hrvatskih udruga izvan domovine, ?im i jedan ogranak Napretka izvan domovine, a to za HSK zna?i izvan RH i BiH, za?ele pristupiti HSK, vi?e je nego dobro do?ao.

S po?tovanjem,

Fra ?imun ?ito ?ori?, glasnogovornik HSK,
?vicarska, 30. 7. 2013.”

JAVNO.ba
http://www.javno.ba/urednikov-odabir/sukobtopi-vs-ito-ori.htmlZa hrvatsku politi?ku elitu milijuni iseljenih Hrvata su i dalje ? “usta?ka emigracija”

? U Zagrebu je od 23. do 25. srpnja sve?ano i radno obilje?ena 20. obljetnica Hrvatskoga svjetskog kongresa. Da ?ivimo u Izraelu, Italiji, Irskoj, Japanu ili Gr?koj bio bi to ?dr?avni praznik? u tim dr?avama. Kako ?ivimo u Hrvatskoj, kojom u cijelosti vladaju sinovi i k?eri ?dece (jugo)komunizma?, to nije bio slu?aj. Naprotiv, cijeli jubilej je dobio onoliko pozornosti u javnosti koliko se i o?ekivalo. A to zna?i ? jako malo. Za one koji ne znaju, Hrvatski svjetski kongres su 1993. osnovali dalekovidni zanesenjaci iseljene Hrvatske u cilju pomaganja sebi u izvandomovinstvu i Hrvatima u domovini odnosno njihovim dvjema domovinama ? Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. HSK je osnovan po uzoru na Svjetski ?idovski kongres, kojim je uspostavljena odli?na veza izme?u ?idova u Izraelu i diljem svijeta. I HSK je tako djelovao do po?etka godine 2000. No, nakon smrti prvoga hrvatskog predsjednika Franje Tu?mana, HSK je prepu?ten samome sebi, Nove su vlasti ? i SDP-a i HDZ-a ? nastavile s udaljavanjem od milijuna iseljenih Hrvata i njihovih potomaka. I to na razne na?ine. Ukinuto je Ministarstvo useljeni?tva. Hrvatska matica iseljenika ostala je samoj sebi svrha. Saborski Odbor za Hrvate izvan RH ni?ta ne radi. Osnovan je Dr?avni ured za Hrvate izvan RH samo kako bi se zamaglili brojni problemi. Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske je mrtvo slovo na papiru. U Saboru je iz godine u godinu bivalo sve manje mjesta za zastupnike predstavnike iseljene Hrvatske, da bi se ? opet uz ?pomo?? i suradnju HDZ-a i SDP-a ? njihov broj srozao na svega tri zastupnika. Nije toliko bitno spomenuti ta tri jadna i sramna zastupni?ka mjesta za tzv. 12. izbornu jedinicu, koju i dandanas pogrje?no i potcjenjiva?ki ?elni ljudi tuzemne vlasti pogrdno nazivaju ?dijaspora?, nego na?in na koji se gotovo svi saborski zastupnici diskriminatorski odnose prema milijunima iseljenih Hrvata. A za?to je to tako? Pa zato ?to, na ?alost, politi?ka i vladaju?a elita u Hrvatskoj (i SDP-ova i HDZ-ova) ne cijeni zasluge i va?nost iseljene Hrvatske. Za ve?inu njih iseljeni Hrvati su za njih bili i ostali ? USTA?KA EMIGRACIJA. Mo?da ?e nekomu ovo zazvu?ati prejako, pregrubo, ali ?injenice to potvr?uju.

Dan prije odr?avanja Kongresa ?elni?tvo HSK protokolarno je posjetilo hrvatskoga predsjednika Ivu Josipovi?a. Sam odlazak svakoga tuzemnog ?gra?anina? na Pantov?ak, da ne ka?em Hrvata, doga?aj je za sebe. To je jedna prelijepa prirodna oaza u kojoj se zaboravljaju sve nesuglasice i prija?nja nerazumijevanja. Tako su i taj doga?aj i ovaj puta do?ivjeli Josipovi?evi gosti. No, ovaj puta ?elnici HSK nisu bili samo obi?ni gosti ?na kavi kod Predsjednika?. Ovaj puta je predsjednik HSK Mijo Mari? izravno i pred svima ?u brk? rekao Josipovi?u da mu ne valja to ?to se zala?e za dono?enje Zakona o uhitbenom nalogu kojim ?eli za?tititi Josipa Perkovi?a i druge nelustrirane ?elnike biv?e totalitarne propale dr?ave Jugoslavije. Ne valja mu to ne samo ?toje uvrijedio Njema?ku i njezinu kancelarku Angelu Merkel, ve? i zato ?to sli?ne upite o procesuiranju hrvatskih du?nosnika iz vremena Jugoslavije osim Njema?ke tra?e Austrija, Francuska… Josipovi? se iznenadio i odgovorio mu kako onda treba procesuirati i one iseljenike ? za koje sam siguran da je htio re?i ?emigrante? ? koji su ubijali tada?nje ?jugoslavene?. Iz (pre)?turog priop?enja Ureda Predsjednika RH sazanjemo da se ?Razgovaralo i o nekim klju?nim iseljeni?kim temama te o zna?aju i ulozi hrvatskog iseljeni?tva?. Niti rije?i o izravnom upitu Mije Mari?a, mladog predsjednika HSK iz Njema?ke, ?ovjeka koji se dokazao na svim poljima djelovanja. I?lo se ono starom jugokomunisti?kom stazom ? pre?u?ivanja!

Vratimo se Kongresu HSK, koji se odr?ao u prostorijama HMI-ja. Prvoga dana pohrili su na njega i ?elnici triju stranaka: Ivan ?uker (HDZ), predsjednik saborskoga Odbora za Hrvate izvan RH, Ivo Jelu?i? (SDP) i Jozo Rado? (HNS). ?uker je rekao da su u Saboru morali glasovati za tri saborska zastupnika iseljenih Hrvata jer je to tobo?e tra?io EU. Ba? briga EU-a koliko ?e koja dr?ava imati zastupnika iz iseljeni?tva. Italija ima 24 zastupnika iz cijeloga svijeta pa nikomu ni?ta! ?injenica je da je SDP tra?io 0 (ni?ta) zastupnika, a HDZ je ?pristao? na tri. Ivo Jelu?i?, onaj koji je izdao Milana Bandi?a i priklonio se Milanovi?u, izazvao je nepotrebni incident. Izvan protokola i teme prozvao je HDZ i cijelu oporbu i ustvrdio kako je samo SDP u pravu. Uz to, izvrije?ao je i slavljenike. Drugi ?incident? do?ao je na kraju. Nakon ?to je voditelj cijeloga programa fra ?imun ?ito ?ori? zaklju?io sve?anu sjednicu, i nakon ?to je otpjevana prigodna pjesma, za rije? se samoinicijativno javio Jozo Rado? i, izvan teme, poku?ao koji bod zaraditi za stranku dvojca V. Pusi? ? R. ?a?i?. Time je znatno poreme?ana cijela sve?anost.

? Opet nam sti?u Englezi. I to javno. Oni, tajno, uvijek su tu. Tu i ?ive i spavaju. Potpredsjednik Vlade Branko Gr?i? i ministar regionalnoga razvoja i fondova EU-a sastao se s Lordom Greenom, ministrom za trgovinu i investicije Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i pritom su raspravljali o ?unaprje?enju gospodarskih odnosa Hrvatske i Ujedinjene Kraljevine?. Tom prilikom je Lord Green u (pre)tijesnom odijelu sa?uvanom negdje iz sedamdesetih izjavio i ovu la?: ?Aktivno smo podupirali hrvatsko pristupanje Europskoj uniji tijekom pregovora, mislimo da je to velika ?ansa jer se za Hrvatsku otvara jedno veliko tr?i?te od 500 milijuna ljudi i vjerujem da ?e hrvatske tvrtke tu na?i svoj interes? i cini?no dodao kako ?e hrvatsko ?lanstvo ?pridonijeti otvaranju novih radnih mjesta?. Ma nemoj!

? Nakon Londona i Pariz pomno prati i nastoji kreirati doga?anja na prostorima jugoisto?ne Europe. Ju?era?nji dolazak francuskoga predsjednika Francoisa Hollandea na Brdo kod Kranja to potvr?uje. Tu se Hollande sastao s doma?inom Borutom Pahorom i Ivom Josipovi?em. Drugi Hollandeovi sugovornici bili su Tomislav Nikoli? iz Srbije, Filip Vujanovi? iz Crne Gore, predsjednik Makedonije r?e Ivanov, predsjednik Albanije Bujar Nishani, ?lanovi predsjedni?tva BiH ?eljko Kom?i?, Neboj?a Radmanovi? i Bakir Izetbegovi?, predsjednica Kosova Atifete Jahjaga i visoka predstavnica EU-a Catherine Ashton iz Londona. Kako je priop?io kabinet Ive Josipovi?a, namjera sastanka na Brdu kod Kranja je ?razmatranje daljnje dinamike procesa pro?irenja EU-a, pronala?enje kapaciteta za rje?avanje otvorenih pitanja unutar samog regije i definiranje prioritetnih gospodarskih i infrastrukturnih projekata od zajedni?kog interesa za sve zemlje regije?. Prevedeno, London i Pariz nastoje i dalje udaljavati Njema?ku i Angelu Merkel od Hrvatske i njezinih susjeda.

? Za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu neprihvatljiv je prijedlog Europske unije da se pojedini proizvodi iz Hrvatske, nakon njenog ulaska u Uniju, i dalje izvoze po povla?tenim uvjetima, slo?ili su se u Beogradu ministar vanjske i unutarnje trgovine Srbije Rasim Ljaji? (Bo?njak iz Sand?aka) i ministar za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH Mirko ?arovi? (Srbin). To su oni na?i susjedi kojima Ivo Josipovi?, Vesna Pusi?, Josip Leko i Zoran Milanovi? svakodnevno tepaju i obe?avaju kako ?emo im sve besplatno dati na putu u EU.

? Hrvatska Porezna uprava odgovorila je da ?e hrvatskim europarlamentarcima oduzimati 40 posto pla?e koju dobivaju za svoj politi?ki rad u Bruxellesu i Strasbourgu, a koja se ispla?uje iz prora?una EU-a. Porezna uprava, ?ini se, trebala bi uzeti u obzir stav specijaliziranoga bruxelleskog eksperta kojeg smo konzultirali. Prema njemu, ta odluka Porezne uprave je nezakonita jer su pla?e koje se ispla?uju iz europskoga zajedni?kog prora?una neoporezive u dr?avama ?lanicama. Prema ?lanku 13 europskog zakona ?du?nosnici i drugi u slu?bi Zajednica bit ?e odgovorni za pla?e i primanja koje im daje Zajednica, u skladu s uvjetima i prema postupku propisanom od strane Vije?a, a koji provodi Komisija. Oni ?e biti izuzeti od poreza na dnevnice, pla?e i pri-manja od strane Zajednica u dr?avama ?lanicama?. Na?i zastupnici u Parlamentu Unije ovih su dana dobili svoju prvu europsku pla?u. Njima 12 na ra?un je sjelo 6200 eura. Bruto pla?a europarlamentarca ina?e je gotovo 8000 eura, me?utim nakon ?to im se obra?una europski porez, dobiju oko 1800 eura manje. No, u kona?nici ?e ?ista pla?a biti oko 3700 eura budu?i da porez, i to po stopi od 40 posto, moraju platiti i u hrvatski prora?un. E, sad je bitno to ? ?moraju?. Moraju li ili ne moraju. Kako u Bruxellesu tvrde ? ne moraju. Lakomi Lini? niti to ne priznaje.

? Pod pritiskom javnosti iz dana saznajemo sve ve?e i ve?e bogatstvo Gorana Radmana, nekada?njega prvog ?ovjeka Radio televizije Zagreb u doba Jugoslavije i sada?njega ?glavnog ravnatelja HRT-a?. Posjeduje 98,66 posto udjela u tvrtki Penzion Park u Bohinj te 43,86 dionica Microsofta. Vrijednost Radmanovog udjela u slovenskoj tvrtki je 648.764 eura. Uz to je i jamac za kredit od 268.000 eura kod Unicredit banke u Sloveniji. Dalje, posjeduje dva stana u Zagrebu veli?ine 96 i 86 ?etvornih metara (ukupno 182 m2), koji vrijede 1,5 milijuna i 950 tisu?a kuna. Posjeduje i stan u Zadru od 72 m2 koji vrijedi 836.000 kuna. Stopostotni je vlasnik tvrtke Nautar. Tu je i 69 dionica HT-a. Sudu?nik supruzi za kredit od 40.000 eura u RBA banci… Lijepi niz.

? Minimalna pla?a u Makedoniji iznosi 171 dolar, Albaniji 194 dolara, Bugarskoj 206 dolara, BiH 216 dolara, Kina 238 dolari, Srbiji 244 dolara, a u Hrvatskoj 481 dolar. U susjedstvu daleko nas ??i?a? Slovenija sa 1004 dolara.

? U studenom pro?le godine sudac ?upanijskoga suda u Zagrebu Ivan Turudi?, kao predsjednik tro?lanog sudskog vije?a, osudio je Ivu Sanadera na deset godina zatvora u ?slu?aju INA?. Pismeno obrazlo?enje presude sud je morao podastrijeti javnosti i braniteljima u roku od 30 dana. Me?utim, oni to nisu u?inili, ?to je prouzro?ilo dodatne probleme obrani. U nedostatku pisane presude branitelji Sanadera nisu mogli ulo?iti ?albu, no u skladu s hrvatskim zakonima osobe osu?ene na zatvorsku kaznu dulju od pet godina, a tako i Sanader, morale su u zatvor. Dakle, dvostruko lo?e po Ivu Sanadera. No, pro?li tjedan napokon je zavr?eno obrazlo?enje na 195 stranica.

? Europska unija stavila je Hezbollah na crnu listu, ali ?eli nastaviti razgovarati. Dva zagovornika ovog poteza, Britanija i Njema?ka, izjavila su da je EU to napravio jer je Hezbollah bombardirao autobus s izraelskim turistima u Burgasu, u Bugarskoj, pro?le godine. Za embargo je i Nizozemska. Protivnici su ?crne liste? Hezbollaha Austrija, ?e?ka, Irska, Malta, Poljska i Slova?ka, koje su prethodno izrazile zabrinutost zbog nedostatka dokaza o Burgasu. Izrael, koji je pretrpio rijedak vojni poraz od Hezbollaha 2006., pozdravio je potez Europske unije.Ameri?ki dr?avni tajnik John Kerry je istaknuo: ?Mi aplaudiramo Europskoj uniji zbog va?nog koraka koji je danas poduzela?. Ne znam ?to Hrvatska ?uti!

? Henry Kissinger je jednom prigodom, govore?i o Njema?koj, rekao kako je ona prevelika za Europu, a premala za svijet. Kako analiti?ari tvrde, sljede?e godine odlu?it ?e se ho?e li ta Njema?ka na?i svoje mjesto u Europi.

? Prema nedavnom istra?ivanju ?vedskih ekonomista, dr?ave u ovom na?em podneblju su i ?izrazito rasno i nacionalno netolerantne?. Na vrhu liste od 80 dr?ava prednja?i Albanija, dok se Srbija nalazi na sredini te liste. Od na?ih susjeda, najtolerantnija je Hrvatska, pi?e u istom istra?ivanju, dok su se tolerantnijim od stanovnika Srbije pokazali stanovnici Slovenije i BiH. U prilog ovom istra?ivanju ide istra?ivanje CeSida o diskriminaciji, koje je navelo da su Romi najdiskriminiranija grupa u Srbiji, te siroma?ne osobe, osobe s invaliditetom, stariji ljudi, ?ene… Jedan od glavnih pokazatelja jest to ?to su za sudionike istra?ivanja ?Romi najmanje prihvatljivi za brak, manje i od Hrvata?, pi?e beogradski Danas. Ovaj istra?iva?ki podatak trebalo bi prije svih pro?itati i prou?iti ve? spomenuti kvartet: Milanovi?, Leko, Josipovi? i Vesna Pusi?.

? ?Zakon o prebivali?tu koji je usvojen na Zastupni?kom domu Parlamentarne skup?tine BiH uperen je protiv nastojanja prognanih i raseljenih gra?ana da se u svoj zavi?aj vra?aju postupno?, nalazi se u priop?enju Rijaseta Islamske zajednice BiH. IZ BiH u nastavku ?izra?ava duboko ogor?enje i zabrinutost zbog ?injenice da je Zastupni?ki dom Parlamentarne skup?tine BiH usvojio Izmjene i dopune Zakona o prebivali?tu kojima se su?avaju ljudska prava i slobode, posebno prognanih i izbjeglica, kojima se obeshrabruje i ote?ava povratak i kojima se doprinosi daljem u?vr??ivanju rezultata genocida i etni?kog ?i??enja?. Rijaset Islamske zajednice podsje?a i na obvezu svih dr?avnih du?nosnika, posebno delegata u Parlamentarnoj skup?tini Bosne i Hercegovine, na obvezu implementacije Aneksa 7. Daytonskog mirovnog sporazuma o izbjeglicama i prognanicima, u kojem se nalazi obveza prema kojoj ?e se ?opozvati svi doma?i pravni propisi i administrativne mjere s diskriminiraju?im namjerama ili u?incima?. Paradoksalno je da ovdje ne treba kriviti samo Srbe, krivci su me?u istim tim muslimanima, na ?elu sa sto?ernom strankom SDA.

? Beogradski Kurir pi?e da su prije rata Ivo Miro Jovi? i Haris Silajd?i? bili ?jugosloveni?, a da je Sulejman Tihi? bio Srbin! Sli?no kao i Alija Izetbegovi?. Kurir je objavio i dokumente i svjedo?enja o tome kako je predsjednik SDA prije rata bio ponosan ?to je – Srbin. Podatke im je dao izvjesni Lazar Blagojevi? koji je s predsjednikom najja?e bo?nja?ke partije radio u op?inskom komitetu Bosanskoga ?amca kao tajnik. ?Sulejmana Tihi?a znam osobno. Zajedno smo bili ?lanovi Op?inskog komiteta. Budu?i je bio odvjetnik, koristili smo ga za pravne stvari. U njemu se tada nije mogao prepoznati bilo kakav nacionalizam. Sulejman Tihi? tada i danas, sasvim su dva razli?ita pojma. Da mu ne znam lik, rekao bih da se radi o dva ?ovjeka. Mati?ne knjige iz tog vremena potvr?uju da se on u ?amcu u to vrijeme izja?njavao kao Srbin?, naveo je nekada?nji tajnik op?inskog komiteta Srbin Blagojevi?, a sada?nji predsjednik srpske bora?ke organizacije za Bosanski ?amac. Blagojevi? jo? navodi da u ?amcu Tihi? posjeduje poslovni prostor koji je dobro ?uvan od strane srpske policije!

Marijan Majstorovi?, Friday, July 26, 2013
http://www.hrvatski-fokus.hr/index.php/uvodnik/8087-i-dalje-nema-jedinstva-izmedu-domovinske-i-iseljene-hrvatskePredstavljena knjiga Tuge Tarle

Predstavljanje knjige HRVATSKI ISELJENI?KI DUHOPIS je odr?ano 24. srpnja u Hrvatskoj matici iseljenika u okviru godi?njeg sastanka Hrvatskog svjetskog kongresa. O knjizi su nadahnuto govorili urednik knjige dr. sc. Bo?o Skoko, recenzent dr. sc. Marin Sopta, te veleposlanik g. Tomislav Bo?njak, kao i cijenjena autorica Tuga Tarle. Predstavljanje je vodila dr. sc. Rebeka Mesari? ?ab?i?.

DOMOVINA (isje?ak iz poglavlja ?Nostalgija ili izjedanje du?e?)

Tijekom svih ovih godina lutanja svijetom provela sam mnoge sate u razgovorima s mojim sunarodnjacima ?ija me je odanost prema Hrvatskoj uvijek odu?evljavala. Uvjerila sam se u njihove uspjehe u raznim profesijama, vidjela sam koliko su odgovorni i odani gra?ani svojih novih domovina. Posvjedo?ilo mi se u mnogim prilikama kroz kakva te?ka iskustva, muku i odricanja su pro?li da bi stvorili novi dom i stekli povjerenje i po?tovanje svojih novih sugra?ana. Nostalgija im je bila stalnim pratiocem, hrane?i im du?u uspomenama. S druge strane, ona im je i sna?ila volju da doka?u domovini i svijetu da su se odr?ali i da je mogu?e svoj identitet i ljubav za staru domovinu dokazivati jedino vlastitim uspjesima.

I sama sam osje?ala nostalgiju i razmi?ljala o tome kako je ?ovjek osu?en na to da tek kad izgubi svoju domovinu spozna istinu o tome koliko mu ona zna?i. Dijelila sam ponos i radost s mojim sunarodnjacima hrvatskim iseljenicima zbog ?injenice da napokon imamo svoju slobodnu zemlju i da smo ravnopravni s ostalim narodima svijeta. Hrvatsku slobodu platili smo velikim gubitkom ljudstva i razaranjem nacionalnog bogatstva, a u pora?u nesmiljenom plja?kom i nepo?tenom pretvorbom. Ali ni u tom vremenu velikih isku?enja nikad nismo bili sami. Hrvatska dijaspora, tisu?e i tisu?e hrvatskih du?a diljem svijeta dijelili su to tragi?no iskustvo s nama, pomagali su Hrvatskoj kako su najbolje znali, a neki su se i sami uklju?ili u obranu domovine svojih predaka. Bili smo barem nakratko jedna ujedinjena du?a.

Danas, kad je Hrvatsku ponovno zahvatio val iseljavanja mladih obrazovanih kadrova, pitamo se ?to smo postigli, kako smo tih dvadeset godina slobode upotrijebili? Ho?e li i njihove sudbine zavr?iti po spomenarima i dnevnicima ili me?u stranicama nekih budu?ih knjiga koje nitko ne?e ?itati? Ho?e li se ikada vratiti? Smijemo li to razdvojeno bi?e naroda zvati ?globalna Hrvatska??…Hrvatska jest u srcu svakog Hrvata, ali je ta hrvatska vizija sagra?ena od krhke pre?e snova i uspomena. Prava je Hrvatska ovdje na obalama Jadrana sa svim svojim problemima, strepnjama i nadama. ?elite li je doista do?ivjeti onakvom kakva jest, ne preostaje vam drugo nago da joj se vratite.

http://www.matis.hr/index.php/hr/novosti/2480-predstavljena-knjiga-tuge-tarleSpomenik hrvatskoj prisutnosti u ?vicarskoj
Objavljeno:
Srijeda, 19. 06. 2013. 00:00

U vrtu Hrvatske ku?e u Oltenu biskup Bogovi? je otkrio i blagoslovio kameni obelisk. Na njemu je simboli?no, imenima osmorice znamenitih Hrvata, uklesana hrvatska prisutnost u ?vicarskoj i doprinos ?vicarskoj nacionalnoj ba?tini kroz posljednjih ?est stolje?a

Prigodom ove jubilarne Godine vjere i spomena na Milanski edikt o toleranciji kojim je rimski car Konstantin Veliki 313. dao kr??anstvu slobodu djelovanja izjedna?iv?i ga s ostalim religijama, u Centralnoj ?vicarskoj, u HKM Solothurn, 13., 14., 15. i 16. lipnja boravio je i vodio duhovna i kulturna slavlja gospi?ko-senjski biskup i povjesni?ar dr. Mile Bogovi?.

Biskup Bogovi? bio jedan od sudionika Okruglog stola povodom ulaska RH u EU i 20.obljetnice Hrvatskog svjetskog kongresa.Sudjelovali su i poznati fizi?ar i javni djelatnik dr. Davor Pavuna, psiholog mr. mr. Frane Vugdelija i misionar fra ?imun ?ito ?ori?, koji je i organizirao ovo vi?ednevno slavlje kao i postavljanje spomenika.

U vrtu Hrvatske ku?e u Oltenu, uz nazo?nost ?vicarskih crkvenih i civilnih predstavnika, biskup Bogovi? je otkrio i blagoslovio spomenik, posebno oblikovani kameni obelisk, te?ak tri tone i visok oko ?etiri metra. 
Na njemu je simboli?no uklesana hrvatska prisutnost u ?vicarskoj imenima osam Hrvata koji su doprinijeli i ?vicarskoj nacionalnoj ba?tini kroz posljednjih ?est stolje?a. To su: kardinal i diplomat Ivan Stojkovi? (Dubrovnik, 1309. ? Lausanne, 1443.), biskup Andrija Jamometi? (Nin, 1420. ? Basel, 1484.), pisac Marko Maruli? (Split, 1450 ? 1524.), teolog i reformator Matija Vla?i? Ilirik (Labin, 1520 ? Basel 1575), izumitelj enciklopedije Pavao Skali? (Zagreb, 1534. ? Danzig, 1575.), pisac i povjesni?ar Ivan F. Biundovi? (Hvar, 1573. ? Aubonne, 1645.), nobelovac Lavoslav Ru?i?ka (Vukovar, 1887. ?, 1976.) i nobelovac Vladimir Prelog (Sarajevo, 1906. ? Z