Novo vodstvo Hrvatskog svjetskog kongresa

Novo vodstvo Hrvatskog svjetskog kongresa

15.05.2022. Kategorija: Hrvatski svjetski kongresNacionalni KongresiNovosti o namaVijesti

Na Izbornoj skup?tini, Konvenciji, Hrvatskog svjetskog kongresa,  koja je odr?ana u subotu 14. svibnja 2022. u Zagrebu Vinko Sabljo je jednoglasno izabran za predsjednika.

Konvencija odr?ana u kombinaciji virtualno i fizi?ki, na njoj je sudjelovalo oko pedesetak ?lanova s pravom glasa.

Vinko Sabljo, kao jedini kandidat za predsjednika, dobio je mandat na ?etiri godine.

On se zahvalio na ukazanom povjerenju i naglasio da ?eli odraditi samo dio mandata tako da Izvr?ni odbor ve? sada mora povest ra?una o njegovu nasljedniku.

?lanovi Izvr?nog odbora 2022.-2026. su slijede?i: 

Predsjednik Vinko Sabljo (?vicarska)

Glavni tajnik Igor Lackovi? (Austrija)

Glasnogovornik fra Miljenko Stoji? Mi?a (BiH)

RIzni?arka Katarina Markota (Hrvatska)

Dopredsjednica za Europu Diana Vuku?i? (?vedska)

Dopredsjednik za Ju?nu Ameriku Mirko Luka Lissa Vodanovi? (Peru)

Dopredsjednica za Sjevernu Ameriku Caroline Spivak (Kanada)

Dopredsjednik za Australiju Ante Radi? (Australija)

Voditelj ureda u Zagrebu Josip Mari?

Voditelj ureda u Mostaru dr. ?eljko Ragu?

Voditeljica Sredi?ta  za posljedice  istra?ivanja totalitarnih re?ima Anita Martinac (BiH)

Tajnik za odnose s dr?avama i me?unarodnim organizacijama Bo?o Ljubi? (BiH)

Ravnatelj HSI Filip Vidovi? (Hrvatska)

Pomo?na tajnica Anamarija Manestar (Austrija)

Tajnik za nacionalne manjine Giureci-Slobodan Ghera (Rumunjska)

?asni sud: Davor Domijan predsjednik (Hrvatska-Francuska), Niko Ere? (Njema?ka), Dubravka Frkovi? (Argentina), Franko Cetinich (Velika Britanija) i Slavica Puco (Francuska)

Nadzorni odbor: Zlatko ?e?et predsjednik (Hrvatska), Ivan Curman (Kanada) i Marin Skendeorvi? (Ma?arska)

Voditelji radnih odbora:

Gospodarstvo Filip Vidovi? (Hrvatska)

?kolstvo-Kultura-dru?tvenopoliti?ka pitanja Franjo Pavi? (Njema?ka)

Mlade? Mate Lon?ar (BiH)

Humanitarna i financijska pitanja Nicholas Frankopan (Velika Britanija)

?lanovi radnog odbora za HSI su slijede?i: glavni koordinator Filip Vidovi? (Hrvatska), koordinator za izvandomovinstvo Igor Lackovi? (Austrija), Carolina Spivak (koordinator Sjeverna Amerika), ?ime Skazli? (koordinator Australija), Jelena Nadini? (koordinator Ju?na Amerika), Tea Ru?i? (koordinator BiH) i Josip Mari? (logistika Hrvatska).

O nama

Hrvatski svjetski kongres (HSK) je me?unarodna, neprofitna, nevladina i nestrana?ka organizacija, koja za zada?u ima povezati sve Hrvate i Hrvatice, hrvatske Udruge i ustanove izvan Domovine i tako stvarati bolje uvjete i interese hrvatske domovine i hrvatskog izvandomovinstva. Ciljevi Hrvatskog svjetskog kongresa su unapre?enje zajedni?tva me?u Hrvatima, ostvarenje njihovih te?nji, osiguranje kontinuiteta i razvoja vjerskog, duhovnog, kulturnog, dru?tvenog i ?portskog naslije?a u Hrvata.

U tu svrhu Hrvatski svjetski kongres nastoji:

?    oja?ati veze Hrvata u svijetu s Hrvatskom, kao sredi?njom stvarala?kom snagom i oja?ati solidarnost me?u hrvatskim zajednicama u svijetu;
?    osigurati prava, polo?aj i interese Hrvata i hrvatskih zajednica i obraniti ih tamo gdje su zanijekani, naru?eni ili ugro?eni;
?    podupirati i pomagati stvarala?ki razvoj hrvatskog dru?tvenog, vjerskog, kulturnog i ?portskog ?ivota u cijelom svijetu;
?    uskladjivati  nastojanja hrvatskih zajednica i udruga glede rje?avanja politi?kih, gospodarskih, dru?tvenih, vjerskih i kulturnih pitanja Hrvata;
?    zastupati i djelovati u ime zajednica i udruga ?lanica Hrvatskog svjetskog kongresa ispred vladinih, unutarvladinih i drugih stranih i domovinskih ustanova glede pitanja koja se ti?u Hrvata u cjelini;
?    Hrvatski svjetski kongres nastoji sura?ivati sa svim narodima na osnovi univerzalnih ideala demokracije, mira, slobode i pravde.

Osnovan je po?etkom srpnja 1993. godine. Svjetsko sjedi?te mu je u New Yorku.
U lipnju 1998. godine primljen je u Ujedinjene narode, kao nevladina me?unarodna organizacija s konzultativnim statusom.

Hrvatski svjetski kongres djeluje u 30 zemalja, me?u kojima u Argentini, Australiji, Austriji, Belgiji, Brazilu, Crnoj Gori, ?ileu, Danskoj, Francuskoj, Italiji, JAR-u, Kanadi, Lihten?tajnu, Ma?arskoj, Makedoniji, Nizozemskoj, Norve?koj, Novom Zelandu, Njema?koj, Peruu, Rumunjskoj, SAD-u, Slova?koj, Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji, ?vedskoj, ?vicarskoj, Urugvaju i Velikoj Britaniji.

Hrvatski svjetski kongres djeluje na svjetskoj i nacionalnim razinama kroz radne odbore:

?    odbor za humanitarno davanje
?    odbor za obnovu i ulaganje
?    odbor za kulturu i ?port, ?kolstvo i veze s Domovinom
?    odbor za promid?bu i informiranje
?    odbor za povratak i useljeni?tvo
?    odbor za mlade?.

Na svojim redovitim godi?njim susretima Hrvatski svjetski kongres dodjeljuje vrijedna godi?nja priznanja i nagrade zna?ajnim pojedincima i institucijama (nagrada HSK za promicanje hrvatskih interesa u svijetu, zahvalnica strancu za promicanje hrvatskih nacionalnih interesa, nagrada HSK za medijsko pra?enje Hrvata izvan domovine, godi?nja nagrada HSK za brigu o okoli?u?).

Izvr?ni odbor Hrvatskog svjetskog kongresa 2022/2026

Predsjednik
Vinko Sabljo
Telefon: 0041 81 756 34 13 Mobitel: 0041 79 611 12 59
E-mail: sabljo@bluewin.ch
Dr?ava: ?vicarska

Dopredsjednica za Sjevernu Ameriku
Caroline Spivak
Telefon:+1 416 3719740
E-mail: c_spivak@yahoo.ca
Dr?ava: Kanada

Dopredsjednik za Ju?nu Ameriku 
Mirko Luka Lissa Vodanovi?
Mobitel: +51 947 180320
E-mail: mirkoluka@gmail.com
Dr?ava: Peru

Dopredsjednik za Australiju 
Ante Radi?
Mobitel: 61433470440
E-mail: affixglass@optusnet.com.au
Dr?ava: Australija

Dopredsjednica za Europu 
Diana Vuku?i?
Telefon: 031-23 24 77   Mobitel: 070-430 14 38
E-mail: diana_vukusic@hotmail.com
Dr?ava: ?vedska

Glavni tajnik 
Igor Lackovi?
Mobitel: 0043 650 41 71 567
E-mail: lackovic.igor@hotmail.com 
Dr?ava: Austrija

Glasnogovornik 
Fra Miljenko Stoji?
Telefon: (00) 387 39 700-325
E-mail: mostar@pobijeni.info 
Dr?ava: BiH

Rizni?arka
Katarina Markota
E-mail: markota.kata@gmail.com
Dr?ava: Hrvatska

Ravnatelj domovinskog sjedi?ta u BiH 
Martin Mikuli?, Odjel za dru?tvena pitanja
Telefon: +387 63 070 919
E-mail: martinmikulic176@gmail.com
Dr?ava: BiH

Tajnica sredi?ta za istra?ivanje komunisti?kih zlo?ina nad Hrvatima 
Anita Martinac
Telefon: (00) 387 63 319843
E-mail: martinac.anita@gmail.com
Dr?ava: BiH

Tajnik za hrvatske manjine   
Giureci-Slobodan Ghera
Telefon: + 40 737529070
E-mail: gs.ghera@gmail.com
Dr?ava: Rumunjska

Voditelj domovinskog sjedi?ta u RH
Josip Mari?
Telefon +385 99 3732448
E-mail:josipmaric27@gmail.com
Dr?ava: Hrvatska

Tajnik: Odnosi s dr?avama i me?unarodnim organizacijama
dr. sc. Bo?o Ljubi?
Telefon: +387 63 355 007
E-mail: bozoljubic1@gmail.com
Dr?ava: Bosna i Hercegovina

Ravnatelj HSI
Filip Vidovi?
Telefon: + 385 99 3471737
E-mail: filiplukav@gmail.com
Dr?ava: Hrvatska

Pomo?na tajnica
Anamarija Manestar
Telefon: +43 660 6345669
E-mail: anamarija.manestar@gmail.com
Dr?ava: Austrija

?asni sud
Davor Domijan ? predsjednik
Telefon: +385 91 5253310
E-mail:  davor.domijan@gmail.com
Dr?ava: Hrvatska

Niko Ere? ? ?lan
Telefon: +49 176 8080 2667
E-mail: nikoeres@gmail.com
Dr?ava: Njema?ka

Dubravka Frkovi? ? ?lanica
Telefon: +54 911 28571911
E-mail: dubravka.frkovic.ar@gmail.com
Dr?ava: Argentina

Franko Cetinich ? ?lan
Telefon:+44 7415 002594
E-mail: frankcetinich@gmail.com
Dr?ava: Velika Britanija

Slavica Puco ? ?lanica
Telefon: +33 6 75064733
E-mail: sla.puco@gmail.com
Dr?ava: Francuska

Nadzorni odbor
Zlatko ?e?et ? predsjednik
Telefon: 385 91 5885266
E-mail: zatko4@hotmail.com
Dr?ava: Hrvatska

Marin Skenderovi? ? ?lan
Telefon: +36 30 9840841
E-mail:  skenderovic@gmail.com
Dr?ava: Ma?arska

Ivan Curman ? ?lan
Telefon: +1 604 7256252
E-mail: icurman@telus.net
Dr?ava: Kanada

Voditelji radnih odbora

Gospodarstvo
Filip Vidovi?
Telefon: + 385 99 3471737
E-mail: filiplukav@gmail.com
Dr?ava: Hrvatska

?kolstvo-Kultura-dru?tvenopoliti?ka pitanja
Franjo Pavi?
Telefon: +49 173 9906732
E-mail: franjo.pavic@gmail.com
Dr?ava: Njema?ka

Mlade?
Mate Lon?ar
Telefon: + 387 63 963203
E-mail: mateloncar92@gmail.com
Dr?ava: BiH

Humanitarna i financijska pitanja
Nicholas Frankopan
Telefon: +44 7818 892524
E-mail: nikola@frankopan.eu
Dr?ava: BiH

Radni odbor za V. Hrvatske svjetske igre

Ravnatelj HSI
Filip Vidovi?
Telefon: + 385 99 3471737
E-mail: filiplukav@gmail.com
Dr?ava: Hrvatska

Koordinator za izvandomovinstvo
Igor Lackovi?
Mobitel: 0043 650 41 71 567
E-mail: lackovic.igor@hotmail.com 

Koordinator Sjeverna Amerika
Caroline Spivak
Telefon:+1 416 3719740
E-mail: c_spivak@yahoo.ca
Dr?ava: Kanada

Koordinator za BiH
Tea Ru?i?
Telefon: + 387 63 568511
E-mail: tea_ruzic95@yahoo.com
Dr?ava: BiH

Koordinator za Australiju
?ime Skazli?
E-mail: simon.skazlic@ksgroup.com.au
Dr?ava: Australija

Koordinator za Ju?nu Ameriku
Jelena Nadini?
Telefon:+54 9 11 3027 2671
E-mail: j.nadinic@gmail.com
Dr?ava: Argentina

Logistika
Josip Mari?
Telefon +385 99 3732448
E-mail:josipmaric27@gmail.com
Dr?ava: Hrvatska

O nama

Hrvatski svjetski kongres (HSK) je me?unarodna, neprofitna, nevladina i nestrana?ka organizacija, koja za zada?u ima povezati sve Hrvate i Hrvatice, hrvatske Udruge i ustanove izvan Domovine i tako stvarati bolje uvjete i interese hrvatske domovine i hrvatskog izvandomovinstva. Ciljevi Hrvatskog svjetskog kongresa su unapre?enje zajedni?tva me?u Hrvatima, ostvarenje njihovih te?nji, osiguranje kontinuiteta i razvoja vjerskog, duhovnog, kulturnog, dru?tvenog i ?portskog naslije?a u Hrvata.

U tu svrhu Hrvatski svjetski kongres nastoji:

?    oja?ati veze Hrvata u svijetu s Hrvatskom, kao sredi?njom stvarala?kom snagom i oja?ati solidarnost me?u hrvatskim zajednicama u svijetu;
?    osigurati prava, polo?aj i interese Hrvata i hrvatskih zajednica i obraniti ih tamo gdje su zanijekani, naru?eni ili ugro?eni;
?    podupirati i pomagati stvarala?ki razvoj hrvatskog dru?tvenog, vjerskog, kulturnog i ?portskog ?ivota u cijelom svijetu;
?    uskladjivati  nastojanja hrvatskih zajednica i udruga glede rje?avanja politi?kih, gospodarskih, dru?tvenih, vjerskih i kulturnih pitanja Hrvata;
?    zastupati i djelovati u ime zajednica i udruga ?lanica Hrvatskog svjetskog kongresa ispred vladinih, unutarvladinih i drugih stranih i domovinskih ustanova glede pitanja koja se ti?u Hrvata u cjelini;
?    Hrvatski svjetski kongres nastoji sura?ivati sa svim narodima na osnovi univerzalnih ideala demokracije, mira, slobode i pravde.

Osnovan je po?etkom srpnja 1993. godine. Svjetsko sjedi?te mu je u New Yorku.
U lipnju 1998. godine primljen je u Ujedinjene narode, kao nevladina me?unarodna organizacija s konzultativnim statusom.

Hrvatski svjetski kongres djeluje u 30 zemalja, me?u kojima u Argentini, Australiji, Austriji, Belgiji, Brazilu, Crnoj Gori, ?ileu, Danskoj, Francuskoj, Italiji, JAR-u, Kanadi, Lihten?tajnu, Ma?arskoj, Makedoniji, Nizozemskoj, Norve?koj, Novom Zelandu, Njema?koj, Peruu, Rumunjskoj, SAD-u, Slova?koj, Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji, ?vedskoj, ?vicarskoj, Urugvaju i Velikoj Britaniji.

Hrvatski svjetski kongres djeluje na svjetskoj i nacionalnim razinama kroz radne odbore:

?    odbor za humanitarno davanje
?    odbor za obnovu i ulaganje
?    odbor za kulturu i ?port, ?kolstvo i veze s Domovinom
?    odbor za promid?bu i informiranje
?    odbor za povratak i useljeni?tvo
?    odbor za mlade?.

Na svojim redovitim godi?njim susretima Hrvatski svjetski kongres dodjeljuje vrijedna godi?nja priznanja i nagrade zna?ajnim pojedincima i institucijama (nagrada HSK za promicanje hrvatskih interesa u svijetu, zahvalnica strancu za promicanje hrvatskih nacionalnih interesa, nagrada HSK za medijsko pra?enje Hrvata izvan domovine, godi?nja nagrada HSK za brigu o okoli?u?).

POVEZIVANJE HRVATSKIH UDRUGA I USTANOVA DILJEM SVIJETA

Croatian World Congress
POVEZIVANJE HRVATSKIH UDRUGA I USTANOVA DILJEM SVIJETA

Kanadsko Hrvatski Kongres (HSK), osnovan pocetkom srpnja 1993. godine, kao medunarodna neprofitna, nevladina i nestranacka organizacija, ima za cilj okupljati i povezivati hrvatske udruge i ustanove izvan domovine i tako stvarati uvjete njihovoga uspjesnijeg djelovanja za nedvojbene interese hrvatske domovine i hrvatskog izvandomovinstva. Usto djeluje na prezentiranju i povezivanju svekolike hrvatske baine velikom obitelji naroda svijeta. HSK djeluje prema svojim statutima, dragovoljnog je karaktera, a povezane udruge i ustanove rade zajednicki ono o cemu se dogovore, dok u ostalim djelatnostima svaka udruga ostaje potpuno samostalnom i djeluje prema vlastitim nacelima.

Kongresi pojedinih drzava (nacionalni) djeluju prema vlastitim potrebama i mogucnostima, uglavnom kroz sest odjela, radnih odbora: 

 • Radni odbor za humanitarne djelatnosti; 
 • Radni odbor za obnovu i ulaganje; 
 • Radni odbor za kulturu, sport, skolstvo i veze s domovinom; 
 • Radni odbor za promidcbu i informiranje; 
 • Radni odbor za povratak i useljenistvo, te 
 • Radni odbor za Mladez. 

Na zajednickom planu, izmedu ostalog, HSK je cinio i cini zasad sljedece:

 1. Medu 4,5 milijuna Hrvata i ljudi hrvatskog podrijetla koji zive izvan Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, HSK, iako jos na pocetku svoga djelovanja, vec okuplja toliko hrvatskih udruga i ustanova diljem svijeta kao nijedna druga hrvatska organizacija dosad. Na svim kontinentima i u svim drzavama svijeta gdje zive u imalo vecem broju hrvatski ljudi, organiziran je i djeluje HSK, uz napomenu da je u nekoliko drzava u procesu svoga sluzbenog ustanovljenja.
 2. Kao takva priznata medurodna organizacija, HSK stjece pravo na status savjetodavna promatraca pri UN-u.
 3. Uz to, HSK se iz dana u dan sve vise profilira kao jedinstvena hrvatska organizacija izvan domovine, koja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, te po pojedinim drzavama ili na svjetskoj razini moze biti autenticni glas hrvatskog izvandomovinstva.
 4. Uz vise od dvije stotine “radnih punktova” HSK-a diljem svijeta (osoba, adresa, telefon, faks, a sve cesce i e-mail), na kojima se bez nadoknade obavljaju poslovi, HSK vec ima suradnjom i dobrotom drugih hrvatskih nevladinih ustanova (primjerice, Hrvatskog informativnog centra iz Zagreba) ili sam, osam ljudi koji od pola do punog radnog vremena profesionalno djeluju. Dodatni cilj HSK-a je jos jaca profesionalizacija, pa je realno ocekivati da ce u dogledno vrijeme HSK na slican nacin jos dobiti pet-sest profesionalaca i ureda.
 5. Inicijativa HSK-a da se cuje glas iz hrvatskog izvandomovinstva u Drzavnom Saboru RH, u svom ostvaranju kretala se od imenovanja svoga predstavnika u Saboru i nastupa aktualnog predsjednika HSK-a u njemu, do danasnjih saborskih zastupnika iz redova Hrvatica i Hrvata izvan domovine.
 6. Na prijedlog i inicijativu HSK-a izgradena je jos za vrijeme Domovinskog rata na business-osnovi “Otocna veza” (struja za Dalmaciju), tj. projekt vrijedan oko 42 milijuna americkih dolara. Ulaganje u taj projekt zavrseno je krajem 1995., a kroz HSK je u nj ulozeno oko milijun americkih dolara.
 7. Sluzbenim zahtjevima, na najvisim razinama hrvatske vlasti, HSK je znacajno pridonio odluci Vlade RH o zaduzenju ministra i uspostavi Ministarstva povratka i useljenistva. 
 8. HSK je ustanovio Studentski fond HSK-a iz kojega se zasad skoluje dvadesetak studenata u domovini, a broj stipendista se stalno povecava.
 9. Ustanovljen je i mehanizam “sestrinskih zemalja” prema kojemu se Hrvati iz bogatijih zemalja povezuju i pomazu one iz siromasnijih (Rumunjska, Vojvodina, neke zemlje Latinske Amerike, itd.), tako da nitko zbog financijske nemoci ne ostane izvan hrvatskog zajednistva.
 10. Izisao je iz tiska “Adresar hrvatskih udruga i ustanova u svijetu”, kojeg dosad uopce nismo imali. Time pokrecemo i izdavacku djelatnost HSK-a.
 11. Iako je HSK organizacija udruga i ustanova, pojedinci se mogu i bez clanstva u udrugama izravno ukljuciti u djelovanje HSK-a kao HSK-prijatelji, HSK-mecene i HSK-pokrovitelji.
 12. HSK izdaje Glasilo “CONGRESS”. Za medusobne opce komunikacije i pracenja kronike hrvatskih zbivanja izvan domovine, svakodnevno smo povezani putem Interneta, jer je to u ovim vremenima za lobiranje i “public relations” solidna osnova.
 13. HSK-i pojedinih zemalja imaju duznost svake godine u svojoj zemlji organizirati barem dvije promocije najznacajnijih novoizaih knjiga.
 14. HSK-i pojedinih zemalja prate i predlazu za domovinska visoka priznanja strance nedvojbeno zasluzne za promicanje hrvatskih interesa, kao i Hrvatice i Hrvate koji su se dugi niz godina na poseban nacin isticali u domoljubnom radu.
 15. HSK uspio je postaviti web page stranice na Internetu, zajedno s nacionalnim kongresima – Australija, Francuska, Italija, Kanada, Njemacka, Nizozemska, Svedska…. U tom smjeru ce ici i daljnja nastojanja HSK-a.

Po?tovana gospo?o Zora Prli? i Obitelj

Po?tovana gospo?o Zora Prli? i Obitelj,

Primili smo tu?nu vijest da je blago u Gospodinu preminuo gospodin Ante Prli?, predsjedatelj Radnog odbora Kanadsko-hrvatskog kongresa KHK za kulturu, ?port, ?kolstvo i veze s Domovinom. Gospodin Ante Prli? ostao nam je u trajnom sije?anju zahvaljuju?i njegovom neumornom radu, trudu, ustrajnosti i velikoj ljubavi prema svim ljudima dobre volje a osobito Hrvatima bilo u Kanadi, Domovini Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini ili Iseljeni?tvu.

Po?tovana gospo?o Zora Prli?, u ime Kanadsko-hrvatskog kongresa KHK i moje osobno, u ovim tu?nim i bolnim trenucima dijelimo Va?u bol i izra?avamo duboku su?ut! Na?e misli i molitve su uz Vas i Va?u Obitelj! Neka mu je lagana gruda Kanadske zemlje i po?ivao nam u miru Bo?jem.

Kanadsko-hrvatski kongres KHKIvan Curman, predsjednik

Canada Day

Ivan,

Today, my family and I are celebrating Canada Day.

The Canada that I know is a diverse, inclusive, and welcoming country.

It?s important that we celebrate our country?s accomplishments, as we also reflect on historical injustices.

When some municipalities across the country reject this legacy by cancelling their Canada Day celebrations, I disagree.

Canada Day is a time to acknowledge all the sacrifices that have made Canada what it is today.

It is this ongoing effort to make a better nation that makes Canada the best nation. We can be proud that so many fleeing persecution or discrimination choose Canada as their home. We remain a beacon of hope and opportunity.

We celebrate Canada Day because there is no other place we would rather be.

I encourage you to watch my video on the importance of celebrating Canada Day, and I hope you have a fun, safe holiday with your family.

Happy Canada Day!

Sincerely,


Kevin Falcon
BC Liberal Leadership Candidate

Hrvatski Svjetski Kongres Osnovan je po?etkom srpnja. 1993.

HRVATSKO SVJETSKI KONGRES I KANADSKO HRVATSKI KONGRES

Osnovan je po?etkom srpnja. 1993. godine, kao me?unarodna neprofitna nevladina, udruga koja okuplja i povezuje hrvatske udruge i ustanove izvan Domovine. Krovna je hrvatska me?unarodna udruga sa savjetodavnim statusom u Ujedinjenim narodima.

13.prosinca 1993.godine. Do?ao je u Vancouver fra Ljube Kra?i? s namjerom da osnuje ogranak Kanadskog hrvatskg kongresa u Vancouveru a u sastavu krovne udruge Kanadsko Hrvatski Kongres i Hrvatski Svjetski Kongres. Dvadesetu godi?njicu svoga rada sve?ano je proslavio u Zagrebu od 21-27 srpnja 2014. godine. Dvadeset godina to nezna?i mnogo kad se broje te godine. Ali u slua?aju Kanadsko hrvatskog kongresa mo?e se re?i da je mnogo, jer je za tih dvadeset godina mnogo uradio na sportskom, kulturnom i obrazovanom radu me?u Hrvatima diljem Kanade.

Po?elo je prvo organiziranje u Kanadsko-hrvatskog kongresa u Torontu, gdje u stvari jo? nije bilo ni jednog ogranka ili organizacije koja je sli?na kongresu. Bile su plesne kulturne skupine koje bih se pripremale za Festivale, kao ?to suTamburice i Orkestri. Festivali su privukli veliku pa?nju i drugi skupina. Kao ?to su Ma?arske, Poljske, Ukrajinske Kinezke i druge nacionalne skupine.

To zajedni?tvo nazvalo se Multikultuarlizam, to su kanadske vlasti gledale sa simpatijom i pomagale takve kulturne institucije. Na temelju toga zasnovan je i Kanadsko hrvatski kongres, koji je i ove godine tj. 2014. godine pripremio tre?e svjetske Igre.

Tre?e hrvatske svjetske Igre odr?ane su u Hrvatskoj prvostolnici grada Zagreba. Igrama je nazo?io predsjednik Republike Hrvatske gospodin Ivo Josipovi?, predsjednik Hrvatskog Sabora gospodina Josipa Leke i na?elnik grada Zagreba gospodina Milana Bandi?a. Postavlja se pitanje kako je do?lo do tog naglog zna?ajnog udru?ivanja hrvatske mlade?i u slobodnom svijetu.

Bilo je to prije dvanaest godina u dogovoru s predsjednikom KHK-a Ivanom Curmanom da razvijemo vi?u sportski i kulturnu djelatnost Hrvatskog kanadskog kongresa. Do?li smo na ideju da odr?imo jedan Hrvatskih svjetskih sportski Turnir u Vancouveru. Primili smo se te du?nosti da pripravimo teren za igre i prona?emo kontakte s hrvatskim sportskim klubovima u svijetu. Pripremili smo plan rada i sve potrebno predvidio za odr?avanje sportskog Turnira. To se sastoji u pet to?aka.

*  Zatra?it odobrenje od kanadske Vlade da se u Vancouveru odr?i     hrvaskih svjetskih sportskih Turnir.

*  Zamoliti kanadsku Vladu za financijsku pomo?.

*  Prona?i i pripremit teren za odr?avanje sportskog Turnira.

*  Prikupit ?to ve?i broj adresa od hrvatskih sportskih klubova u svijetu.

*  Napisat upitna pisma sportskim klubovima od Australije sve do Brazila i Argentine, da li podr?avaju na? prijedlog i da li ?e do?i na sportskih Turnir u Vancouver Canada?

Stupili smo u vezu s na?im poznanicima u svijetu i to preko hrvatskih kulturnih institucija i crkvenih zajednica. Prikupili smo 750 adresa od hrvatskih svijetskih zajednica u slobodnom svijetu. To smo sve sredili i razgovoru s predsjednikom Ivana Curmana da smo sa uspjehom zavr?ili  posao. Trebali bi se sastat i tako je bilo da samo do?li u ured kongresa kod gospo?e Dragice Jeli?. Skupa s Dragicom unijeli smo sve adrese u kompjuter. Napisali smo upitna pisma dali se sla?u s na?im prijedlogom da odr?imo zajedni?ki sportski Turnir u Vancouver Canada.?

Adresirali pisma i otpremiti na svaku adresu. Nakon mjesec dana po?eli su stizat pozitivni odgovori da pristaju na na?e zahtjev.

U me?uvremenu dobili smo i obavijest of kanadske Vlade provincije British Kolumbije da mo?emo odr?at hrvatskih svjetskih Turnir u Vancouveru. Odobrili su i na?u molbu da mo?emo dobit i ?Grant za sportske igre u Vancouveru.? Kad smo to sve sredili i dobili ptvrdna pisma o sportskih nogometnih klubova da se sla?u s na?im prijedlogom.

U me?uvremenu predsjednik Ivan Curman odlazi u Zagreb na zasjedanje HSK-a i upoznaje Upravu HSK-a da imamo namjeru odr?at jedan Hrvatskih svjetskih Turnir u Vancouveru. Uprava i ?lanovi HSK-a zatra?ila je da njima prepustimo taj dio programa i da se igre pro?ire na sve sportove ne samo na nogomet.

Predsjednik Kanadskog hrvatskog kongresa Ivan Curman prepustio je glavnom Odboru da odr?i prvi svjetski Turnir u Hrvatskoj i tako su odr?ane prve svjetske ikre u gradu Zadru 2006. godine. Kanadsko hrvatski kongres razvija svoju vi?u kulturnu i sportsku djelatnost u Vancouveru.

Prve svjetske Igre odr?ane su u gradu Zadru 2006. godine. To je bio prvi pokus hrvatskih sportskih igara u Zadra. U tom uspjehu Hrvatskih iseljeni?kih sport pokazao se vrlo uspje?nim. Kad pogledam plodove rada prvi Igara odr?ani 2006. Govorimo o slijede?im ?injenicam da jedan dio sudionika odlu?ilo je ?ivjet u Hrvatskoj. Sklopilo se bezbroj prijateljski veza itd. Bilo je na igrama od Argentine, Brazila,sve do Australije, jedan policajac je rekao da nikad u zivotu nije vidio toliko razlicitih putovnica iz citavoga svjeta.To je bio put da su se odr?ale druge svjetske Igre u gradu Zadru 2010,godine.

Evo ?to reko?e poznate osobe o hrvatskim svjetskim igrama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Jure Strika: Razmi?ljaju?i o ?eteri godine, od zavr?etka prvi igara pa do danas ne mogu ?e je ostati ravnodu?an na do?ivljeno iskustvo. Prisutna je velika radost da su Igre uhvatile korjene u ve?ini dr?ava – zemalja u kojima ?ive hrvatske Zajednice i da su prepoznate kao most koji nas globalno povezuje s Domovinom.

Druga osoba hrvatskoj javnosti je poznata. The Honourable Lynne Yelich zastupnica u kanadskom parlamentu Coservative stranke re?e. Nakon ?to sam 2006.godine prisustvovala na prvim Hrvatskim svjetskim Igrama. Pru?ena mi je velika ?ast preuzeti ulogu veleposlanika/ce igara te otvoriti druge po redu Hrvatske svjetske igre u organizacije Hrvatskog svjetskog kongresa.

Od godine 2010.pobolj?an je rad na razvoju kulturno sportskim organizacijama.

Jednog dana u razgovoru s predsjednikom Ivanom Curman re?e mi da bi trebali pro?irit vi?u djelatnost na kulturnom i sportskom radu u Kanadsko hrvatskom kongresu. Osnovali smo i po?eli s izdavanjem Hrvatskog telefonskog imenika British Columbije, ali ni to nije dovoljno po?to se Imenik tiska samo jednom godi?nje.

Na?i prijedlozi na sastanku smo odlu?ili je da otpo?nemo tiskat jedan mjese?nik i tako ?emo vidjet je li publika zadovoljna i voli ?itat. Ako publika zavoli Glasilo Kanadsko-hrvatskog kongresa ondan ?emo tiskat jednom mjese?no ili po potrebi vi?e puta na mjesec. Tako smo se primili du?nosti da uredimo i smislimo koje teme treba donosit u Glasilu. Prvo smo izabrali ?est imena za naslov ?Glasila? i odlu?eno je na sastanku predsjednikom Curmanu na odabir Glasila. Ivan je izabrao ime ?KONGRES? Razmi?ljali smo o imenu Glasila i prvoj stranici kako ?e izgledat.

Smislili smo da prva stranica treba bit privla?na i bogato ure?ena sa hrvatskim znakovljem. Na naslovnoj strani se nalazi okvir s Hrvatskim Tropletom, slika Hrvatskog Narodnog Kazali?ta u Zagrebu ,s kanadskim Amblem ?Javorov List? i ostalo hrvatsko i dru?tveno znakovlje. Hrvati grada Vancouvera prihvatili su i zavolili to glasilo koje se dijelilo besplatno preko ?upe u Vancouveru. To je bio izvanredni uspjeh. Mislili smo tiskat Glasilo samo dva mjeseca, evo nas kako ga tiskomo ve? ?est godina. Publika je rekla da voli ?ita svoj hrvatskih tisak.

Osnivanje Kluba bo?ara u Vancouver, B.C.

Kanadsko hrvatski kongres i priprema za tre?e Hrvatske svjetske Igre u Zagrebu 2014. godine. Hrvatski Klub bo?ara osnovan je privremeno. Klub je organizirao predsjednik KHK-a Ivan Curman snamjerom da Klub u?estvuje u Hrvatskim svjetskim Igrama koje se odr?avaju u Zagrebu. Pozvao je trenera Ivana Udovi?i?a da trenira slijede?e bo?are: kako slijedi: Sre?ka Krapi?a, Branka Gusi?, Tihomir Bari?i?, Ivan Dulibi?, Ivan Curman, Boris ?pralja, Rudi Tu?en, Julio Buljundi?, Milan ?udina, Ante Prli?, Mirko Segovi?. Trener Ivan Udovi?i? zaista je pokazao svoje vrline i svoju sposobnost u treniranju bo?ara.Trenige smo imali u Italian Culturan Centru.

Na?i bo?aru osvojili su bron?ane medalje na Hrvatskim Svjetskim igrama u Zagrebu 24- srpnja- 2014. Kako slijedi: Ivan Dulibi?, Sre?ko Krapi?, Branko Gusi? i Tihomir Bari?i?. Svakako, odajemo im srda?ne ?estitke i neka tako nastave do 2017.godine, gdje ?e nastupit ponovno na ?etvrtim Svjetskim hrvatskim igrama.

Otvaranje tre?i po redu Hrvatskih svjetskih Igara na Trgu bana Josipa Jela?i?a nastupile su grupe iz dvadeset i pet zemalja s 1000 sportski u?esnika iz razli?itih sportskih disciplina i dvije tisu?e i petsto iseljeni?ki posjetitelja domovini Me?u kojima je nastupila i grupa iz Vancouvera predvo?na predsjednikom KHK-a Ivan Curman, a Julio Buljunci? se nalazio na ?elo kolone s mladima iz Kanade Roko i Domenik Bo?i? sa kanadskom zastavom.

Posjet gradu Vukovaru,

Hrvatska Iseljeni?ka Lirika, kao Udruga hrvatskog pjesni?tva je ?lan Hrvatskog svjestkog kongresa. Posjetitelje mu?eni?kom gradu Vukovaru predvodio je izaslanik Hrvatskog svjetskog kongresa gospodin Jozo Mari? iz Njema?ke.

U rano jutro 24, srpnja 2014. Krenuli smo za Vukovar i stigli u 11.sati u pratnji hrvatskih branitelja. Primio nas je vukovarsko srijemski ?upan gospodin Bo?o Gali? i gradona?elnik grada Vukovara gospodin Ivan Penava. Posjetili smo Ov?aru gdje se nalazi jedno znamenito groblje hrtvatski branitelja i ranjenika koji su branili Vukovar i ranjenika koji su izvedeni iz Vukovarske bolnice i od agresora svi na zvjerskih na?in poubijani. Polo?ili smo vjence i upalili svje?e. Tu je grob hrvatskog heroja Blage Zadre.

Posjetili smo i Trpinjsku cestu gdje je poginuo Blago Zadro. Evo kako obja?njava jedan Branitelj o Trpinjskoj cesti: Blago Zadro bio je neustra?ivi ratnik idealan Zapovjednik. Do?ao je na mjestu zapovjednika 3. bojne, pokazao se dobrim organizatotom obrane. To?no je predvidio da ?e ?etnici  u sivo-maslinastim uniformama poku?ati u?i u Borovo Naselje preko Trpinjska cesta, stoga je tamo organizirao obranu. Nazvao je zapovjednika Jugoslavenske amije u Vukovaru i rekao mu: Od danas, dok sam ja ?iv, vi?e nijedan vas vojnik ne?e pro?i Trpinjskom cestom!? Kada je poginuo privremeno je pokopan na katoli?kom groblju nedaleko bolnice. Nakon mirne reintegracije hrvatskog podunavlja tijelo Blage Zadre identificirano je i pokopano na Memorijalnom groblju ?rtava iz Domovinskog rata u Aleji hrvatski branitelja u Vukovaru na samu godi?njicu 16.listopada 1998.

Pomolili smo se, polo?ili vijence i zapalili svijece i vratili se u Zagreb u mislima na hrvatske branitelje grada Vukovara Neka im je vje?na slava i hvala po?ivali u miru Bo?jem.

Vratili smo se u Zagreb u 12.sati no?i i ujutro smo nastavili u?e??e u hrvatskim svjetskim Igrama sve do njihova zavr?etka 26.srpnja 2014.godine.

Ante Prli?

Kanadsko Hrvatski Kongres

Odbor za ?kolu i kulturu

50 obljetnica Hrvatskog sportskog drustva Croatia

KONCERT povodom svecane proslave
50 obljetnica Hrvatskog sportskog drustva Croatia
i Dana neovisnosti Republike Hrvatske

Petak 7. listopada 2011. sa pocetkom u 7sati navecer
velika dvorana Hrvatskog kulturnog centra

Hrvatice i Hrvati, dragi prijatelji,
Pozivamo Vas na svecanu proslavu Dan neovisnosti koji se obiljezava 8. listopada. Toga dana 1991. godine Hrvatski sabor jednoglasno donio Odluku o raskidu drzavnopravnih sveza s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ. Sabor je pritom utvrdio da Republika Hrvatska vise ne smatra legitimnim i legalnim ni jedno tijelo dotadasnje SFRJ, te da ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa u ime bivse federacije, koja vise kao takva ne postoji. Proslava ce se odrzati u petak, 7. listopada 2011. u velikoj dvorani Hrvatskog kulturnog centra u Vancouveru, British Colunbia, Canada sa pocetkom u sedam sati navecer.

Tu istu vecer proslavit cemo 50 godisnjicu postojanja Hrvatskog sportskog drustva “CROATIA” – “CROATIA SOCCER TEAM” in Vancouver, B.C., Canada. To je casna duznost svih nas ovdje da zajedno jednom godisnje proslavimo ovaj VELIKI DAN. Za svecani program dolaze nam iz Hrvatske Mladen Grdovic, Dusko Lokin i pratnja.

Za ulaznice nazovite:

Hrvatski kulturni centar
Sena Travel – Zagreb Imports
Doma Travel
Nogometni klub Croatia
Hrvatska Demokratska Zajednica
Kanadsko-hrvatski kongres K.H.K.
Jozo Maras
Anita Pharmacy
Ivan’s Auto Body Ltd.