naslovnicapotrazitesadrzajjavite se


brzo petrazivanje

Posljednje Najave

Prethodne Najave

Potrazite Najave


NGO
Clan Ujedinjenih Naroda

Event

Thursday, December 10, 2020

PRIJEDLOG STRATEGIJE s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

-Prijedlog-

Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske
za izradu prijedloga Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske
s Hrvatima izvan Republike Hrvatske


PRIJEDLOG STRATEGIJE O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE
S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE


Zagreb, srpanj 2010. godine


SADRZAJ


1. UVOD

2. POLAZNE OSNOVE

2.1. ZAKONODAVNA OSNOVA

2.2. RAZVOJNI STRATESKI DOKUMENTI REPUBLIKE HRVATSKE

3. VIZIJA

4. MISIJA

5. CILJEVI

5.1. USPOSTAVITI NOVI ZAKONODAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR KAO PODLOGA ZA PROVEDBU STRATEGIJE

5.1.1. Izraditi i donijeti Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

5.1.2. Utemeljiti sredisnje tijelo drzavne uprave za podrucje odnosa izmedju Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske

5.1.3. Utemeljiti Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske

5.2. STITITI PRAVA I INTERESE HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE TE JACATI NJIHOVE ZAJEDNICE

5.2.1. Jacati pravni status Hrvata izvan Republike Hrvatske

5.2.2. Ocuvati hrvatski jezik, kulturu i identitet medju Hrvatima izvan Republike Hrvatske

5.2.3. Poticati hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske na ukljucivanje u lokalni drustveno politicki zivot

5.2.4. Aktivno ukljucivati Hrvate izvan Republike Hrvatske u drustveni i politicki zivot Republike Hrvatske

5.2.5. Jacati hrvatske zajednice putem informiranja i umrezavanja

5.3. RAZVIJATI NAPREDNU SURADNJU S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

5.3.1. Kulturna suradnja

5.3.2. Obrazovna i znanstvena suradnja

5.3.3. Gospodarska suradnja

5.3.4. Poticati znanstveno-istrazivacki rad na temu hrvatskih migracija

5.4. POTICATI POVRATAK HRVATSKIH ISELJENIKA I NJIHOVIH POTOMAKA U REPUBLIKU HRVATSKU

5.4.1. Privlacenje afirmiranih znanstvenika te sprjecavanje odlaska visokoobrazovnog kadra

5.4.2. Privlacenje ucenika i studenata u Republiku Hrvatsku

5.4.3. Ostvarivati projekte zaposljavanja hrvatskih povratnika u skladu s potrebama trzista rada

5.4.4. Olaksati povratak umirovljenika i drugih osoba

6. PROVEDBA STRATEGIJE I FINANCIJSKA IZDVAJANJA

6.1. PROVEDBA STRATEGIJE

6.2. FINANCIJSKA IZDVAJANJA

6.3. PRIJELAZNE ODREDBE


1. UVOD

Suvremena drzava Hrvatska rezultat je volje hrvatskoga naroda ostvaren na demokratskim izborima i zajednickim trudom u obrani i izgradnji Republike Hrvatske, kako Hrvata koji zive u Republici Hrvatskoj tako i Hrvata izvan Republike Hrvatske. Pod utjecajem razlicitih povijesnih, politickih i ekonomskih razloga, Hrvati su se stoljecima kontinuirano iseljavali s tadasnjih hrvatskih prostora u susjedne, europske i prekooceanske zemlje u kojima, ovisno o zemlji nastanjenja, imaju razlicite polozaje i statuse. Isto su tako neki dijelovi hrvatskoga naroda, uslijed raznih povijesno-politickih okolnosti, ostali izvan granica Republike Hrvatske, to jest u susjednim drzavama.

Svi Hrvati, bez obzira na to gdje i u kakvom statusu zive, jesu pripadnici jednoga i nedjeljivog hrvatskoga naroda. Hrvati koji zive izvan Republike Hrvatske su Hrvati u Bosni i Hercegovini kao jednakopravan, suveren i konstitutivan narod (Hrvati u BiH)1 , pripadnici hrvatskih manjina u uropskim zemljama (hrvatske manjine)2, te Hrvati iseljeni u prekomorske i europske zemlje i njihovi potomci (hrvatsko iseljenistvo/dijaspora)3.

Imajuci u vidu slozenost i politicko znacenje uredjivanja odnosa Republike Hrvatske kao maticne drzave s Hrvatima koji zive izvan Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske je 22. travnja 2010. godine donijela Odluku o osnivanju Povjerenstva za izradu prijedloga Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.


2. POLAZNE OSNOVE

Republika Hrvatska nema posebni, krovni zakon kojim bi se uredilo pitanje odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, vec postoje pojedinacna ili djelomicna zakonska i podzakonska rjesenja kao i opci pravni i medjunarodnopravni akti iz raznih podrucja kojima se izravno ili neizravno uredjuje ovaj odnos.

Nadalje, u Republici Hrvatskoj ne postoji posebno tijelo koje bi koordiniralo rad svih drzavnih institucija koje skrbe o odnosima s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, vec po pojedinim ministarstvima i institucijama postoje odredjeni oblici institucionalnih rjesenja odnosno odredjena praksa u odnosu na Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Ovom Strategijom razradit ce se aktivnosti u svezi s prilagodbom tijela drzavne uprave i dopuniti postojeca zakonska rjesenja.


2.1. ZAKONODAVNA OSNOVA

- Ustav Republike Hrvatske (posebno clanak 10.) temeljni je zakonski okvir za izradu Strategije:

Republika Hrvatska stiti prava i interese svojih drzavljana koji zive i borave u inozemstvu i promice njihove veze s domovinom. Dijelovima hrvatskog naroda u drugim drzavama jamci se osobita skrb i zastita Republike Hrvatske.

1 Prema popisu iz 1991. godine hrvatski narod u BiH imao je 760.852 pripadnika (sada oko 400.000).

2 Autohtone hrvatske manjine u 12 europskih zemalja broje oko 350.000 pripadnika.

3 Procjenjuje se da hrvatska dijaspora ima oko 3 milijuna pripadnika, od kojih oko 2 milijuna zivi u prekomorskim zemljama.

- Medjunarodno pravni temelj ove Strategije pociva na bilateralnim sporazumima Republike Hrvatske s doticnim zemljama kao i na opcim medjunarodno pravnim instrumentima4, odnosno na priznanju i prihvacanju neotudjivosti temeljnih ljudskih i gradjanskih prava, iz kojih se izvodi pravo na zastitu i ocuvanje kulturne raznolikosti te pravo manjinskih zajednica na ocuvanje identiteta kroz kulturu i jezik, obrazovanje i informiranje uz punu primjenu nacela nemijesanja jedne drzave u unutarnje poslove druge drzave.


2.2. RAZVOJNI STRATESKI DOKUMENTI REPUBLIKE HRVATSKE

Izrada* i temelji ove Strategije takodjer se temelje i u skladu su s razvojnim strateskim dokumentima Republike Hrvatske, a to su:

- Strateski okvir za razvoj 2006.-2013. koji je Vlada Republike Hrvatske usvojila na sjednici 4. kolovoza 2006.5

- Strategija Vladinih programa za razdoblje 2010–2012. donesena na sjednici 10. rujna 2009., a kojom se postavljaju osnovni ciljevi i instrumenti za daljnji socio-ekonomski razvoj Hrvatske.6

- Strategija odrzivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09) koju je donio Hrvatski sabor na sjednici 20. veljace 2009.7


3. VIZIJA

Republika Hrvatska, ispunjavajuci svoje ustavne obveze, trajno ulaze napore u stvaranje pravednog drustva, postizanje odrzivog gospodarskog razvoja te zastitu prava i interesa svih hrvatskih gradjana kako u Republici Hrvatskoj tako i onih izvan Republike Hrvatske, a dijelovima hrvatskog naroda u drugim drzavama jamci osobitu skrb i zastitu.

Novi uvjeti, kao sto su gospodarski i socijalni razvoj hrvatskoga drustva, globalno trzisno gospodarstvo, drustvo znanja, socijalna pravda, globalna kretanja te opredjeljenje za euroatlantske integracije, postavljaju pred Republiku Hrvatsku nove izazove i zahtjeve medju kojima je i jacanje suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

Republika Hrvatska zeli ovom Strategijom djelotvorno povezati cijelo hrvatsko drustvo i Hrvate izvan Republike Hrvatske prvenstveno u ostvarivanju hrvatskoga kulturnog zajednistva, kroz skup kulturnih i drugih drustvenih djelatnosti bitnih za ocuvanje i jacanje hrvatskoga identiteta i prosperiteta.

Hrvati izvan Republike Hrvatske su najprirodniji drustveni i kulturni akteri u promociji i medjunarodnoj afirmaciji hrvatskog drustva i kulture na europskoj i svjetskoj razini.

Ova Strategija je dio strategije razvoja hrvatskog drustva i sastavni je dio nacionalnog interesa Republike Hrvatske.

* Izrada ove Strategije prilagodjena je uputi Ministarstva financija o izradi strateskih planova od 18.03.2009. g.

4 Instrumenti za zastitu nacionalnih manjina:

-Povelja Ujedinjenih naroda, Opca deklaracija o pravima covjeka, Medjunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, Medjunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, Deklaracija o ukidanju svih oblika nesnosljivosti i diskriminacije na temelju vjere i vjerovanja, Deklaracija o pravima osoba pripadnika nacionalnih ili etnickih, vjerskih i jezicnih manjina;

-Relevantni dokumenti usvojeni od OESS-a, Dokument s Konferencije o ljudskoj dimenziji u Kopenhagenu 1990. godine, Izvjesca vladinih strucnjaka za zastitu manjina, Zeneva 1991. godine;

-Europska konvencija za zastitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Europska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima, Okvirna konvencija za zastitu nacionalnih manjina i ostali relevantni dokumenti Vijeca Europe;

-Instrument Srednjoeuropske inicijative za zastitu nacionalnih manjina.

5 () Strateski okvir za razvoj utvrdjuje prioritete i akcije cije ce provodjenje tijekom nadolazecih sedam godina osigurati stabilan gospodarski rast, zaposljavanje i bolji zivotni standard.

6 Isjecak iz Strategije Vladinih programa za razdoblje 2010.–2012.:

() Vlada Republike Hrvatske posebnim ce mjerama poticati hrvatsko iseljenistvo da ulaze u razvoj novih proizvodnji.

() Razvoj programa financiranja znanstvenih projekata omogucit ce () privlacenje sposobnih i afirmiranih znanstvenika iz dijaspore i svijeta.

() Hrvatska ce diplomacija u narednom razdoblju raditi na daljnjoj profesionalizaciji i osuvremenjivanju diplomatske mreze koja ce jos bolje odgovarati potrebama gradjana u zemlji i inozemstvu, zastiti svih hrvatskih drzavljana, kako pojedinaca tako i pripadnika hrvatskih manjina te dijaspore.

() Hrvatska diplomacija posebnu ce paznju posvetiti primjeni postojecih medjunarodnih sporazuma vezanih za raspad bivse Jugoslavije, posebno u podrucju () zastite manjina i zastite konstitutivnosti hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini te drugim preuzetim obvezama.

7 () Odrzivi razvitak pretpostavlja ostvarivanje tri opca cilja: stabilnoga gospodarskog razvitka, pravedne raspodjele socijalnih mogucnosti te zastite okolisa.


4. MISIJA

Republika Hrvatska ce Strategijom stvoriti pretpostavke za izgradnju ucinkovite, djelotvorne i sustavne suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

Strategija i sve sto iz nje proizlazi je instrument kojim se utvrdjuju nacela, ciljevi i aktivnosti drzavne politike prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Ona je sastavni dio unutarnje i vanjske politike Republike Hrvatske te skup svih politickih, diplomatskih, gospodarskih, kulturnih, socijalnih, obrazovnih, informacijskih, organizacijskih i drugih mjera i aktivnosti sto ih provode predsjednik Republike Hrvatske, Sabor i Vlada Republike Hrvatske, kao i druge institucije za ostvarenje postavljenih ciljeva.

Podrucja djelovanja Strategije, kroz unutarnju i vanjsku politiku, odnose se na kulturu i umjetnost, ocuvanje hrvatskog jezika, obrazovanje, znanost, skolstvo i sport, zdravstvo, gospodarsku i regionalnu suradnju, medije, demografiju, itd.

Ovom Strategijom Republika Hrvatska nastoji osigurati primjerene materijalne, drustvene i politicke uvjete za uspjesan razvoj hrvatskog jezika, kulture i ocuvanja hrvatskog identiteta medju Hrvatima izvan granica Republike Hrvatske.

Buduci da u svijetu postoje razlicite hrvatske zajednice s razlicitim potrebama i mogucnostima, postoje i razliciti nacini razvijanja odnosa Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske, stoga ce Republika Hrvatska prilagoditi pristup svakoj hrvatskoj zajednici, imajuci na umu njezine potrebe i postujuci njezine specificnosti.

Republika Hrvatska ce u svom odnosu prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske imati u vidu da postoje zajednice i pojedinci koji imaju dobar polozaj i kvalitetno su integrirani u drustvo drzave u kojoj zive, kao i one zajednice i pojedinci koji nisu odgovarajuce integrirani. Ovisno o tome, Republika Hrvatska ce mjere koje poduzima usmjeriti prioritetno ili na ocuvanje hrvatskog jezika i kulture, te gospodarsku i svaku drugu naprednu suradnju, ili prema njihovoj zastiti i pomoci, ukljucujuci i pomoc pri njihovom povratku u Republiku Hrvatsku i integraciji u hrvatsko drustvo.

Ovim odnosom namjeravaju se jacati hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske i njihov polozaj i uloga u sredinama u kojima zive kao i osigurati uvjeti za njihovo ukljucivanje u drustveno politicki zivot Republike Hrvatske.

Za optimalan razvoj Republike Hrvatske potrebno je ukljuciti ljudske potencijale svih Hrvata, onih u Republici Hrvatskoj i onih izvan Republike Hrvatske.


5. CILJEVI

Temeljni strateski ciljevi∗ su ocuvanje, jacanje i razvoj hrvatskog kulturnog zajednistva Hrvata u Republici Hrvatskoj i Hrvata izvan Republike Hrvatske.

5.1. USPOSTAVITI NOVI ZAKONODAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR KAO PODLOGA ZA PROVEDBU STRATEGIJE

5.1.1. Izraditi i donijeti Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Temeljem Strategije, Vlada Republike Hrvatske ce predloziti donosenje Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, kojim ce se regulirati aktivnosti u svezi s ovom Strategijom te osigurati prilagodbu tijela drzavne uprave i Hrvatske matice iseljenika8 te postojece zakonske regulative.

- Ciljevi su podijeljeni po grupama na -opce ciljeve- (npr. 5.1.) koji se sastoje od podgrupa ili -posebnih ciljeva- (npr. 5.1.2.) kao osnove za stvaranje Zakona.

8 Hrvatska matica iseljenika kao ustanova s najduzom tradicijom djelovanja medju iseljenistvom i hrvatskim autohtonim manjinama u europskim zemljama, kao i medju hrvatskim narodom u BiH svojim radom i programima nalazi svoje mjesto u provodjenju Strategije u podrucju kulture i umjetnosti, ocuvanja hrvatskog jezika, obrazovanja i razmjene ucenika i studenata, sporta, regionalne suradnje, kulturnog turizma, medija kao i ostalih podrucja.

5.1.2. Utemeljiti sredisnje tijelo drzavne uprave za podrucje odnosa izmedju Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske

Temeljem Strategije i odgovarajucega zakonskog okvira, Vlada Republike Hrvatske uspostavit ce prikladan ustrojstveni oblik tijela drzavne uprave (dalje: Sredisnje tijelo), koji ce imati ovlasti i odgovornosti glede pracenja i uskladjivanja aktivnosti te jacanja veza izmedju tijela drzavne uprave, Hrvatske matice iseljenika i drugih institucija i udruga u Republici Hrvatskoj s onima Hrvata izvan Republike Hrvatske. Ono ce imati ovlasti i odgovornost za osmisljanje i predlaganje projekata i raznih smjernica rada (provedbene planove), kao i njihove djelotvorne provedbe (financiranje i nadzor), za pracenje i evaluaciju ove Strategije. Jednom ce godisnje podnositi izvjesce Hrvatskom saboru i saborskom Odboru za Hrvate izvan Republike Hrvatske o provedbi Strategije i Zakona.

5.1.3. Utemeljiti Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Temeljem Strategije i odgovarajucega zakonskog okvira, Vlada Republike Hrvatske ustrojit ce Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, savjetodavno tijelo koje ce pruzati pomoc Vladi Republike Hrvatske u kreiranju i implementaciji politike, aktivnosti i programa prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Savjet ce najmanje jednom godisnje raspravljati o pitanjima od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske i o provedbi ove Strategije. Savjet ce biti sastavljen od predstavnika udruga, organizacija i institucija iz sve tri grupacije Hrvata izvan Republike Hrvatske, predstavnika drzavnih organa i institucija, kao i organizacija civilnog drustava iz Republike Hrvatske. Putem Savjeta Hrvati izvan Republike Hrvatske sudjelovat ce u kreiranju politike, i programa koji se odnose na Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Sastav, omjeri i nacin izbora predstavnika u Savjetu odredit ce se Zakonom.

5.2. STITITI PRAVA I INTERESE HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE TE JACATI NJIHOVE ZAJEDNICE

Republika Hrvatska skrbi za ocuvanje nacionalnog identiteta svih narastaja Hrvata izvan Republike Hrvatske. Interes je Republike Hrvatske suradnja s institucijama Hrvata u svijetu (udruge, organizacije, hrvatske katolicke misije, i dr.) kao i potpora tim institucijama u svrhu promicanja hrvatskog jezika, kulture te znanstvene, gospodarske i druge suradnje. Podrzavajuci ove zajednice Republika Hrvatska pridonosi njihovom razvoju u sredinama zemalja nastanjenja te potice razvoj unutar zajednickog hrvatskog kulturnog prostora.

Sukladno Strategiji hrvatska ce diplomacija u narednom razdoblju raditi na osuvremenjivanju i prilagodbi diplomatske mreze u cilju zastite svih hrvatskih drzavljana i Hrvata izvan Republike Hrvatske. Uvodjenjem dodatnih pravnih statusa i financijskim potporama ojacat ce se pravni i materijalni polozaj Hrvata izvan Republike Hrvatske.

Hrvati u BiH - Republika Hrvatska skrbi o ocuvanju ustavnog statusa Hrvata u BiH. Posebnu ce pozornost posvetiti provedbi postojecih medjunarodnih sporazuma, kao i sklapanju novih, a sve za opstanak i zastitu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini9. Povezivanje s Hrvatima u BiH, potpora njihovu povratku i ostanku u BiH te ocuvanje njihove pune jednakopravnosti od strateskog su interesa za Republiku Hrvatsku. Isto tako interes je Republike Hrvatske unaprjedjivati dobrosusjedske odnose s Bosnom i Hercegovinom i podupirati BiH na putu euroatlantskih integracija.

Hrvatske manjine - Republika Hrvatska sustavno brine o statusu hrvatskih manjina u europskim drzavama i ostvarivanju njihovih manjinskih prava u skladu s medjunarodnim pravom. Posebnu ce paznju posvetiti provedbi postojecih medjunarodnih bilateralnih sporazuma za zastitu hrvatskih manjina. Sklapajuci bilateralne sporazume Republika Hrvatska ce traziti ispunjenje standarda i9 Razmjerno prijeratnom broju svojih pripadnika hrvatski je narod u BiH pretrpio najveca stradanja od agresije na BiH i etnickog ciscenja. Procjenjuje se da je samo s prostora entiteta “Republike Srpske” protjerano oko 220.000 Hrvata.


uvazavanje reciprociteta, kako bi se osigurao opstanak i zastitila prava za hrvatske nacionalne manjine u europskim zemljama kakva uzivaju nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.10

Hrvatsko iseljenistvo - Podrucje skrbi za hrvatske iseljenike, medju ostalim, obuhvaca ocuvanje nacionalnog identiteta svih narastaja hrvatskih iseljenika te jacanje raznih oblika odnosa (politickih, gospodarskih i kulturnih) izmedju iseljene i domovinske Hrvatske. Hrvatima izvan Republike Hrvatske koji zive u teskim gospodarskim i politickim uvjetima u drzavama u koje su se iselili, Republika Hrvatska ce pruzati zastitu i pomoc do ukljucivo i pomoc pri povratku u Republiku Hrvatsku i integraciju u hrvatsko drustvo, a sukladno svojim mogucnostima.

5.2.1. Jacati pravni status Hrvata izvan Republike Hrvatske

Ubrzati prijem u hrvatsko drzavljanstvo - u skladu sa Zakonom o hrvatskom drzavljanstvu i njegovim potrebnim izmjenama, Republika Hrvatska ce pri podnosenju i rjesavanju zahtjeva pojednostaviti, olaksati i ubrzati prijam u hrvatsko drzavljanstvo Hrvatima izvan Republike Hrvatske i njihovim potomcima. Pri tome ce se uzimati u obzir i izjasnjavanje pripadnosti hrvatskome narodu u drzavi u kojoj zive (npr. posebni biracki popisi nacionalnih manjina).

Uvesti Status Hrvata bez hrvatskog drzavljanstva - kako bi se mogao stvoriti zaokret u odnosu na trendove asimilacije dijelova hrvatskih zajednica u svijetu, potrebno je kreirati novi administrativni okvir koji bi stvorio preduvjet za povezivanje Republike Hrvatske i onih Hrvata koji nemaju hrvatsko drzavljanstvo. Stoga ce Republika Hrvatska Zakonom i kroz propisanu proceduru uvesti Status Hrvata bez hrvatskog drzavljanstva kao zalog za opstanak hrvatskih zajednica izvan Republike Hrvatske, a posebno onih koje zive u zemljama gdje nije dozvoljeno dvojno drzavljanstvo. Isti status mogu steci i bracni supruznici bez hrvatskih korijena te prijatelji hrvatskog naroda i Republike Hrvatske (nehrvati) koji ocituju zelju za hrvatskim identitetom i sudjeluju u promicanju zajednickoga hrvatskog kulturnog prostora.

One osobe kojima ce biti odobren Status Hrvata bez hrvatskog drzavljanstva uzivat ce u Republici Hrvatskoj pravo na jednostavnije upisne uvjete u skolskim i visokoskolskim ustanovama, pravo stjecanja vlasnistva nad nekretninama11, mogucnost kandidiranja za slobodna radna mjesta, pravo prijave na odredjene natjecaje i stipendije iz doticnih podrucja kao i natjecaje za financijsku potporu hrvatskim zajednicama izvan Republike Hrvatske te povoljnije uvjete za stjecanje viza, odobrenje privremenog boravka, radne i poslovne dozvole.

Uvesti pogodnosti za Hrvate bez hrvatskog drzavljanstva i bez Statusa - u skladu sa Zakonom o strancima i njegovim potrebnim izmjenama, pripadnicima hrvatskog naroda bez hrvatskog drzavljanstva i bez Statusa, Republika Hrvatska ce pojednostaviti i ubrzati postupak dobivanja vize, stjecanja privremenog boravka, radne i poslovne dozvole. Isto tako ce omoguciti pravo prijave na odrodjene natjecaje i stipendije iz podrucja obrazovanja i kulture.

Osigurati olaksice prilikom turistickih boravaka u Republici Hrvatskoj – Republika Hrvatska ce u suradnji sa zainteresiranim institucijama i gospodarskim subjektima uvesti “CRO Card” koja ce Hrvatima izvan Republike Hrvatske omoguciti povoljniji pristup odredjenim uslugama, prilikom turistickih posjeta, putovanja, boravka i sudjelovanja na kulturnim manifestacijama a u svrhu razvoja projekta Republike Hrvatske kao turisticke destinacije.

5.2.2. Ocuvati hrvatski jezik, kulturu i identitet medju Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Ocuvati hrvatski jezik - Republika Hrvatska omogucit ce dijelu Hrvata izvan Republike Hrvatske besplatno ucenje i studiranje pocetnih semestara hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj te ce poticati pohadjanje hrvatske nastave u inozemstvu. Primjenom e-obrazovanja, kao potpore nastavi hrvatskoga jezika i kulture u inozemstvu, unaprijedit ce se dostupnost i kvaliteta ucenja hrvatskog


10 Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina jamci visoku razinu prava nacionalnim manjinama u Republici Hrvatskoj. U Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2010.– 2012. istice se takodjer da Republika Hrvatska omogucava ostvarivanje prava svih nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj te da su osigurane zakonske pretpostavke za punu primjenu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

11 Odnosi se uglavnom na pripadnike hrvatskog naroda koji zive u prekooceanskim zemljama, s obzirom da od 1. veljace 2009. drzavljani i pravne osobe iz zemalja Europske unije mogu u Republici Hrvatskoj kupovati nekretnine bez ikakvih posebnih uvjeta. Naime, isti uvjeti koji za kupovinu nekretnine vrijede za hrvatske drzavljane vrijede i za njih, osim kad je u pitanju stjecanje poljoprivrednog zemljista i zasticenih dijelova prirode.jezika. Republika Hrvatska ce poticati lektorate hrvatskoga jezika i knjizevnosti na stranim visokim ucilistima kao i utemeljenje hrvatskih katedra na sveucilistima u inozemstvu. Ocuvati hrvatsku kulturu i identitet - Imajuci za cilj osigurati opstanak hrvatskih zajednica izvan Republike Hrvatske, Republika Hrvatska podupirat ce sve oblike organiziranja Hrvata izvan Republike Hrvatske kojima se promice i cuva identitet i kultura, a posebno ce sukladno Strategiji u Drzavnom proracunu osigurati prikladna sredstva za stipendiranje ucenika i studenata u njihovim lokalnim sredinama i u Republici Hrvatskoj. Davat ce potporu aktivnostima hrvatskih manjina, tj. njihovih udruga i institucija, u europskim drzavama. Pruzat ce pomoc u financiranju kulturnih, obrazovnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH. Financijski ce podupirati, putem natjecaja, udruge i institucije hrvatskog iseljenistva.

5.2.3. Poticati hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske na ukljucivanje u lokalni drustveno politicki zivot

U interesu je Republike Hrvatske trajno ojacati polozaj hrvatskih zajednica izvan Republike Hrvatske kao mosta suradnje izmedju drzava u kojima zive i Republike Hrvatske. Posebno ce podupirati pripadnike hrvatskoga naroda u ostvarivanju njihovih prava kroz promicanje suradnje s lokalnim institucijama i tijelima zemalja nastanjenja.

5.2.4. Aktivno ukljucivati Hrvate izvan Republike Hrvatske u drustveni i politicki zivot Republike Hrvatske

Ukljucivanje Hrvata izvan Republike Hrvatske u drustveni i politicki zivot Republike Hrvatske bitna je pretpostavka za stvaranje cvrscih veza te medjusobnog uvazavanja i razumijevanja na svim drustvenim podrucjima. Republika Hrvatska osigurava zastupljenost Hrvata izvan Republike Hrvatske u Hrvatskom saboru te ih na taj nacin ukljucuje u politicki zivot Republike Hrvatske i podupire ostvarenje njihovih prava i interesa. Takodjer kroz Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske sudjelovat ce u kreiranju politike, aktivnosti i programa koji se odnose na Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Kroz Programsko vijece HRT-a12 a sukladno Zakonu o HRT-u i njegovim potrebnim izmjenama, predstavnik Hrvata izvan Republike Hrvatske zastupat ce i stititi interese u unapredjenju i nadzoru radijskoga i televizijskog programa. Za jacanje odnosa s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Republika Hrvatska ce utemeljiti i obiljezavati -Dan Hrvata izvan Republike Hrvatske-.

5.2.5. Jacati hrvatske zajednice putem informiranja i umrezavanja

Obostrana informiranost i jacanje veza izmedju Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske je preduvjet kulturne, gospodarske i svake druge suradnje. Sredstva informiranja Sredisnjeg tijela i srodnih institucija, te javni mediji i internetske tehnologije imat ce presudnu vaznost u povezivanju i komunikaciji Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

Informiranje putem Sredisnjeg tijela - Sredisnje tijelo informirat ce Hrvate izvan Republike Hrvatske i javnost putem svojih internetskih stranica te prikladnih publikacija kao i neposrednom komunikacijom. Sredisnje ce tijelo putem glasnogovornika osigurati distribuciju potrebnih informacija medijima u Republici Hrvatskoj i medijima Hrvata izvan Republike Hrvatske.

Umrezavanje svih tijela drzavne uprave kao i lokalne i podrucne (regionalne) samouprave

Zbog djelotvornog informiranja Hrvata izvan Republike Hrvatske, Sredisnje tijelo oformit ce administrativno komunikacijsku mrezu izmedju drzavnih tijela, Hrvatske matice iseljenika, kao i drugih institucija u Republici Hrvatskoj, ukljucujuci diplomatske misije i konzularne urede


12 Sukladno clanku 18. (stavak 1. i 8.) Zakona o HRT-u: Clanove Vijeca HRT-a bira i razrjesava Hrvatski sabor. Izbor clanova Vijeca HRT-a obavlja se na temelju javnog poziva, te Clanovi Vijeca mogu biti samo drzavljani Republike Hrvatske koji predstavljaju razne skupine hrvatskog drustva (mladi, umirovljenici, poslodavci, sindikati, nacionalne manjine, vjerske zajednice, sveucilista, udruge civilnog drustva i dr.).Republike Hrvatske kao prvih administrativnih sugovornika Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Mediji – Hrvatska Radiotelevizija, kao javna ustanova, temeljem svojih zakonskih obveza izraditi ce plan i program rada radijskih i televizijskih emisija, termina emitiranja te ih prilagoditi potrebama Hrvata izvan Republike Hrvatske a u skladu s ciljevima ove Strategije.

5.3. RAZVIJATI NAPREDNU SURADNJU S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

S ciljem jacanja i razvoja suradnje s pojedincima, udrugama i institucijama Hrvata izvan Republike Hrvatske u okviru zajednickoga kulturnog prostora, Republika Hrvatska ce u skladu s ovom Strategijom i vanjskom politikom, kroz nadlezna tijela, razvijati i podupirati suradnju na podrucju kulture, obrazovanja, znanosti, sporta, gospodarstva, politike, kao i na drugim podrucjima.

5.3.1. Kulturna suradnja

Uz vec spomenute mjere i aktivnosti na jacanju zajednica Hrvata izvan Republike Hrvatske na podrucju kulture, Republika Hrvatska ce nadogradjivati ovaj odnos kroz poticanje povezivanja udruga i kulturnih institucija iz Republike Hrvatske s udrugama i institucijama Hrvata izvan Republike Hrvatske i istih medjusobno. Republika Hrvatska ce takodjer poticati razmjenu hrvatskoga kulturnog stvaralastva i bastine nastale u lokalnim zajednicama Hrvata izvan Republike Hrvatske s Republikom Hrvatskom.

5.3.2. Obrazovna i znanstvena suradnja

Uz vec spomenute mjere i aktivnosti na jacanju zajednica Hrvata izvan Republike Hrvatske na podrucju obrazovanja i znanosti, Republika Hrvatska ce nadogradjivati ovaj odnos kroz povezivanje domacih obrazovnih i znanstvenih institucija i pojedinaca s udrugama, institucijama i pojedincima Hrvata izvan Republike Hrvatske a sve s ciljem obostrane suradnje i koristenja potencijala hrvatskih znanstvenika i strucnjaka. Projektom se zeli ujediniti hrvatski znanstveni i strucni potencijal u domovini i svijetu u izgradnji drustva utemeljenog na znanju kao jedan od kljucnih cimbenika drustvenoga i gospodarskog razvoja Republike Hrvatske.

Sredisnje tijelo ce poticati umrezavanje hrvatskih sveucilistaraca izvan Republike Hrvatske.

5.3.3. Gospodarska suradnja

Interes je Republike Hrvatske suradjivati i povezivati se sa svim zemljama svijeta, a osobito s gospodarski razvijenim zemljama. Hrvati koji zive u tim zemljama mogu u tome imati vrlo vaznu ulogu. Republika Hrvatska ce u duhu ove Strategije i Strategije odrzivog razvitka Republike Hrvatske unaprjedjivati poslovne veze s Hrvatima izvan Republike Hrvatske a posebnim ce mjerama poticati hrvatsko iseljenistvo na ulaganje i proizvodnju u Republici Hrvatskoj. Radi stjecanja novih trzista i promicanja hrvatskih proizvoda i usluga, Republika Hrvatska ce u cilju izvoza poticati suradnju s hrvatskim gospodarstvenicima u svijetu.

Isto tako u suradnji s hrvatskim gospodarstvenicima izvan Republike Hrvatske posebno ce kreirati razvojne projekte na manje razvijenim podrucjima ili podrucjima od posebne drzavne skrbi. U suradnji s Ministarstvom gospodarstva rada i poduzetnistva, Agencijom za promicanje izvoza i ulaganja, Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtnickom komorom i Hrvatskom gospodarskom diplomacijom, Sredisnje tijelo poticat ce umrezavanje hrvatskih gospodarstvenika i gospodarskih komora u inozemstvu. Kao oblik gospodarske suradnje s Hrvatima u susjednim zemljama, Republika Hrvatska ce poticati regionalnu/prekogranicnu suradnju kroz pomoc pri kandidiranju na natjecaje za EU fondove.

Sustavno vodjenje posebnih evidencija i statistika - Kao preduvjet pracenja stanja gospodarskih odnosa i ulaganja u Republici Hrvatskoj, Hrvata izvan Republike Hrvatske te poticanja na medjusobnu suradnju, potrebno je:

- sastaviti adresar hrvatskih gospodarstvenika u svijetu te adresar hrvatskih gospodarstvenika povratnika i useljenika,

- sastaviti evidencije o ulaganjima Hrvata izvan Republike Hrvatske te o ulaganju hrvatskih povratnika i useljenika,

- sastaviti evidencije novcanih doznaka Hrvata izvan Republike Hrvatske,

- pratiti vanjsko-trgovinske bilance sa zemljama nastanjenja Hrvata izvan Republike Hrvatske,

- pri kupnji ili registraciji gospodarskog subjekta u Republici Hrvatskoj evidentirati ako je vlasnik ili osnivac Hrvat izvan Republike Hrvatske kao povratnik ili vanjski ulagac.

Kako se u Republici Hrvatskoj ne vode navedeni posebni adresari i evidencije, Republika Hrvatska ce pristupiti potrebnim prilagodbama zakonodavstva u nadleznim tijelima i institucijama te iste uciniti dostupnim Sredisnjem tijelu, a sukladno Zakonu o zastiti osobnih podataka.

5.3.4. Poticati znanstveno-istrazivacki rad na temu hrvatskih migracija

Republika Hrvatska ce poticati istrazivanje hrvatskog iseljenistva, hrvatskih manjina u inozemstvu i Hrvata u BiH te utemeljiti dokumentacijski centar i muzej za povijesne dokumente i izdavastvo Hrvata izvan Republike Hrvatske.

Znanstveno-istrazivacki rad na temu hrvatskih migracija, poticat ce se u suradnji sa znanstvenicima iz iseljenistva, u svrhu izrade vjerodostojnog prikaza uzroka iseljavanja, kvalitativnih i kvantitativnih obiljezja vanjskih migracija te procjene raspolozenja i uvjeta za povratak.

Drzavni zavod za statistiku ce pratiti i prikupljati podatke o Hrvatima izvan Republike Hrvatske kao i o hrvatskim povratnicima i useljenicima u suradnji s nadleznim tijelima Republike Hrvatske i inozemnim drzavnim zavodima za statistiku.

5.4. POTICATI POVRATAK HRVATSKIH ISELJENIKA I NJIHOVIH POTOMAKA U REPUBLIKU HRVATSKU

Demografska obnova je uvjet opstanka hrvatskoga naroda te je jedan od prioriteta hrvatske politike redefiniranja useljenicke politike Republike Hrvatske. Medju mjerama demografske obnove i razvitka jesu i mjere u svrhu povratka hrvatskih iseljenika i useljavanje njihovih potomaka te istodobno smanjenje iseljavanja iz Republike Hrvatske.

Reguliranjem svoje useljenicke politike s jasnim ciljevima promicanja humanih, socijalnih, demografskih, kulturnih i gospodarskih interesa dat ce se prioriteti useljavanju svojih iseljenika i njihovih potomaka po uzoru na druge imigracijske zemlje. Hrvatima koji su u iseljenistvu stekli znanje, vjestine i iskustvo, radi ostvarivanja zajednickih interesa, Republika Hrvatska zeli osigurati uvjete odrzivog povratka.

Razvoj strategije naseljavanja slabo naseljenih podrucja Republike Hrvatske je sastavni dio ove Strategije. Carinske i porezne povlastice - Republika Hrvatska ce sukladno Strategiji pruzati carinske olaksice pri uvozu predmeta kucanstva i gospodarskog inventara kod doseljenja u Republiku Hrvatsku. Uvest ce se takodjer posebne porezne povlastice za hrvatske povratnike/useljenike, fizicke i pravne osobe pri njihovom nastanjenju i stupanju u poslovni odnos u Republici Hrvatskoj.

Programi za brzu integraciju - Uz sve navedene programe za brzu integraciju u Republici Hrvatskoj13 , Sredisnje tijelo uvest ce program pracenja putem „mentora/savjetnika“ koji ce kroz optimalno vrijeme pratiti proces integracije doseljenika i ostvarivanja njihovih prava.

13 ucenje hrvatskoga jezika, stipendije za ucenike i studente, razne olaksice, itd.

5.4.1. Privlacenje afirmiranih znanstvenika te sprjecavanje odlaska visokoobrazovnog kadra

Sukladno Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2010–2012., Vlada Republike Hrvatske razvojem programa financiranja znanstvenih projekata omogucavat ce i dalje privlacenje sposobnih i afirmiranih znanstvenika hrvatskog podrijetla iz svijeta. Poticat ce se povratak i suradnja s hrvatskim znanstvenicima izvan Republike Hrvatske kroz znanstvene projekte i istrazivanja. Uspostavit ce se stalni program “virtualnog mentorstva” izmedju studenata i znanstvenika s hrvatskim znanstvenicima i gospodarstvenicima u svijetu s ciljem transfera znanja (know-how).

5.4.2. Privlacenje ucenika i studenata u Republiku Hrvatsku

Republika Hrvatska provodi programe ucenja hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj, stipendira ucenike i studente hrvatskog podrijetla koji se skoluju ili pohadjaju visoka ucilista u Republici Hrvatskoj, te pri tome pomaze pri njihovom smjestaju u djacke i studentske domove. Poticat ce se sveucilista na donosenje upisnih kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske kako bi se pojednostavio i ubrzao postupak upisivanja na visokoskolske ustanove. Prava po pitanju skolarina, smjestaja i prehrane, u potpunosti ce se izjednaciti s pravima ucenika i studenata iz Republike Hrvatske. Poticat ce se priblizavanje Republike Hrvatske mladima u iseljenistvu putem osmisljenih programa dolaska u Republiku Hrvatsku, putem skola hrvatskoga jezika za sve uzraste u Republici Hrvatskoj te putem razlicitih kulturnih i edukativnih programa. Poticat ce se hrvatske obrazovne institucije kako bi osmislile i podupirale projekte -razmjene- ucenika i studenata na temelju reciprociteta.

5.4.3. Ostvarivati projekte zaposljavanja hrvatskih povratnika u skladu s potrebama trzista rada

Hrvatski zavod za zaposljavanje ce u skladu s ovom Strategijom osigurati dostupnost strukturiranih evidencija o potrebama trzista rada u Republici Hrvatskoj, a putem Sredisnjeg tijela i diplomatske mreze osigurat ce se prosljedjivanje informacija Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Ministarstvo gospodarstva, poduzetnistva i rada u suradnji s Hrvatskim zavodom za zaposljavanje osmisljavat ce i ostvarivati projekte zaposljavanja hrvatskih povratnika i useljenika u skladu s potrebama i mogucnostima Republike Hrvatske i u skladu s ciljevima Strategije.

5.4.4. Olaksati povratak umirovljenika i drugih osoba

Republika Hrvatska ce kroz sklopljene i preuzete medjudrzavne ugovore o socijalnom osiguranju provoditi modele rjesavanja prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja za povratnike i useljenike. Poticat ce se pregovori o medjudrzavnim ugovorima o socijalnom osiguranju s onim zemljama s kojima Republika Hrvatska nema sklopljene bilateralne ugovore.

Isto tako Republika Hrvatska ce, kroz diplomatsko-konzularnu mrezu, pratiti stanja zajednica i pojedinaca koji nisu odgovarajuce integrirani u zemljama u kojima zive te ce ih po potrebi i odredjenim kriterijima stititi i pomagati im do ukljucivo pruzanja pomoci pri povratku u Republiku Hrvatsku i integraciju u hrvatsko drustvo.


6. PROVEDBA STRATEGIJE I FINANCIJSKA IZDVAJANJA

6.1. PROVEDBA STRATEGIJE

Provedba ove Strategije obvezna je za sva tijela drzavne uprave koja izravno ili neizravno provode aktivnosti vezane za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Strategija ce se provoditi putem zakona i podzakonskih akata te po potrebi akcijskim planovima14. Obveza je nadleznih tijela dostavljati redovna izvjesca o provedbi ove Strategije Sredisnjem tijelu koje koordinira aktivnosti i podrucja odnosa izmedju Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske. Sredisnje tijelo koordinirat ce i nadzirati provedbu Strategije i relevantnih zakonskih propisa te ce redovita godisnja izvjesca o provedbi dostavljati Vladi Republike Hrvatske.

6.2. FINANCIJSKA IZDVAJANJA

Za provedbu ove Strategije bit ce osigurana sredstva iz drzavnog proracuna. Provedbu ove Strategije moguce je dijelom financirati i iz drugih izvora (donacija i sl.). Pri davanju financijske pomoci Republika Hrvatska ce pridavati vaznost da primatelji djeluju u skladu s temeljnim nacelima Ustava Republike Hrvatske, da su ideolosko-politicki nepristrani i da se postuje ravnoteza izmedju potpore drzave i samostalnog financiranja. Financijsku pomoc mogu primati i cimbenici koji u Republici Hrvatskoj djeluju na podrucju povezivanja i brige za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Sastavni dio provodjenja financijske potpore Republike Hrvatske je razvijanje planiranog djelovanja, pracenje ucinaka i nadzor nad potrosenim sredstvima.

6.3. PRIJELAZNE ODREDBE

Po donosenju Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, cilj 5.1. Uspostaviti novi zakonodavni i institucionalni okvir kao podloga za provedbu Strategije smatrat ce se ispunjenim, te ce se daljnje aktivnosti usmjeravati prema ostvarenju preostalih ciljeva ove Strategije: 5.2. Stititi prava i interese Hrvata izvan Republike Hrvatske te jacati njihove zajednice, 5.3. Razvijati naprednu suradnju s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i 5.4. Poticati povratak hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u Republiku Hrvatsku.

14 Akcijski planovi bi sadrzavali opise pojedinih zadaca sa svrhom, ciljevima, aktivnostima, planiranim rezultatima, pokazateljima (indikatorima), nositeljima aktivnosti, korisnicima, rokovima, financijskim i drugim sredstvima te izvorima sredstava potrebnih za njihovu provedbu.

Contact Kanadsko Hrvatski Kongres